Si TUINBOL! WKL AIMKEN NTS tegen verschraling kontakten Zilveruitjes fj Welk slaras gaat men planten? Regen beschadigt planten Brabantse statenkommissie in advies: Land- en tuinbouw niet nog meer reguleren Arbitragekommissie: Bij kontraktteelt doperwten oogstrisiko voor afnemer Monsteronderzoekservice voor leden RBT Relatief veel James Grieve doorgedraaid Het een aantal jaren veel geteelde slaras Pascal is hier op THOLEN op zijn retour. Dit oogstzeker ras wordt niet meer door de handel gewaardeerd omdat de tendens zich voortzet bij de kon- sument dat een kropsla een gevuld, licht gekleurd hart moet hebben, en dat ontbreekt er weieens aan, vooral na een periode van hard stoken zoals we de afgelopen 2 winters gehad hebben. De donkergroene soorten worden dan leerachtig van de C02 kachels, die hier overwegend gebruikt worden. Hoewel een aantal rassen in de proe ven hun waarde wel bewezen hebben is er feitelijk in het groot assortiment dat aangeboden wordt weinig met een vergelijkbare waarde voor de teler. In de moeilijkste periode van het jaar, de late herfst en winter, moet een ras over goede eigenschappen beschikken, in elk geval sterk zijn te gen diverse kwalen die dan regelma tig optreden zoals glazigheid, diverse soorten rand en smetgevoeligheid. De meeste soorten hebben wel één of meer minder goede eigenschappen waar men terdege rekening mee moet houden. De betreffende zaad firma's schrijven dit er niet bij zodat men het wel uit de proefresultaten moet halen. Een meerderheid van de kommissie voor ruimtelijke ordening en volks huisvesting in de Brabantse staten heeft de land- en tuinbouw in de pro vincie enigszins in bescherming geno men. Bij de behandeling van de partiële herzieningen van de streek plannen "Midden- en Oost-Brabant" en "West-Brabant" werd gepleit voor Snelle machine voor afsnijden langwerpige groenten en fruit Het Franse bedrijf Castem te Can- con heeft een machine op de markt gebracht voor het afsnijden van de uiteinden van langwerpige groenten en fruit. De machine is enig in haar soort. Terwijl het afsnijden meestal nog met de hand gebeurt en de bestaande machines in feite alleen geschikt zijn voor één enkele groente of fruit- soort, kan het snijapparaat van Castem alle langwerpige groenten en fruitsoorten behandelen, met naar keuze met een lange snede (m.b.v. een soort opzetstuk) of een korte snede, als het kleine vruchten zijn zoals pompoenen en aubergines. Hierbij wordt voor elke soort ge bruik gemaakt van speciale aan- passtukken. De machine kan bovendien als optie uitgerust worden met een sorteerder voor twee verschillende afmetingen waarmee het mogelijk wordt om twee verschillende, sneden te ge bruiken. Voor nadere informatie: 020 - 269691 Vrijdag 26 september 1986 Ook wanneer men een ras een aantal jaren teelt gaat men deze eigen schappen kennen en het als zodanig leren telen, daarom is het soms jam mer dat een ras op de een of andere manier gaat verdwijnen. Dit is al een aantal jaren aan de gang met de ver dergaande witresistenties, wat eigen lijk een onbegonnen zaak is, zoals afgelopen winter wel duidelijk was toen weer een fysio de kop op stak. Zolang er geen afdoende bestrijding voor is zonder residu-problemen gaan er zeker goede slarassen verloren. Het gebruik van wit plastik op de grond zal hier nog weinig opgang vinden, het geeft wel een behoorlijke invloed in de donkerste maanden. Maar niet alleen de kosten en ekstra arbeid zullen terug moeten komen, wanneer er niet meer overblijft schiet men er weinig mee op. Maar de ontwikkeling is nog vrij nieuw, mogelijk dat minder smet en zwaardere sla in een bepaalde perio de het beproeven waard is. Er is overigens een nieuw middel toegelaten in de strijd tegen smet en wel rhizolex, dat zijn waarde al be wezen heeft tegen rhizoctonia in ra dijs zodat dit zeker welkom is. De slateelt krimpt vanwege de substraat nog steeds in, mogelijk dat dit voor de blijvers mede met de la gere gasprijs meer ruimte biedt. Een góed kontakt tussen onderzoek en NTS-Gewassenkommissies blijft van groot belang, aldus het bestuur van de NTS in haar laatste bestuurs vergadering. Reden voor de diskus- sie over het onderzoek vormden in leidingen van de heer Reitsma, di- rekteur van het Proefstation Aalsmeer. In deze inleidingen stelde de heer Reitsma dat het kontakt met het on derzoek in de toekomst via de advi seur van de voorlichting moet lopen. Tot op dit moment is de situatie zo dat bij elke gewaskommissie een ad viseur van het onderzoek en de voor lichting aanwezig is. Om frikties t.a.v. terreinafbakening te voorko men, maar ook om de efficiëntie van de proefstationmedewerkers te ver hogen, moeten onderzoekswensen Tot zich in de tweede helft van vori ge week een kentering aandiende is er van de aanvoer van James Grieve een forse hoeveelheid doorgedraaid. Vo rige week maandag werd er aan de CVZ 30 ton James Grieve doorge draaid, dinsdag 60 ton en woensdag 10 ton. In de tweede helft van de vo rige week was de doordraai aanmer kelijk minder. De week daarvoor, van 8 tot 12 september, werd er in totaal op de CVZ 70 ton James Grieve door gedraaid. In totaal bedraagt de door draai van James Grieve tot nu toe op de CVZ ruim 300 ton, op een totale aanvoer van 2.300 ton. Van de over ige appelrassen is er tot nu toe geen op termijn via de voorlichting aan het onderzoek doorgegeven worden. Het NTS-bestuur is van oordeel dat juist de diskussie tussen onderzoeker en praktische tuinbouw ook voor het onderzoek waardevol kan zijn i.v.m. de wijze waarop de praktijk tegen het onderzoek aankijkt. Landelijke kommissies vormen een zodanig gespreksplatform dat een onderzoe ker rechtstreeks aan de praktijk de stand van zaken van het onderzoek door kan geven. Het bestuur van de NTS is van mening dat de voorgestelde wijze een verschraling van de kontakten tussen bedrijfsleven en onderzoek zal betekenen. Jonge agrarische vrouwen organise ren zich De KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren-gewest Tilburg, heeft don- noemenswaardige doordraai geweest. Ook de peren kenden tot nu toe nau welijks doordraai. Alleen wat kleine maten Beurré Hardy bleken vorige week op de CVZ onverkoopbaar, 15 ton op een aanvoer van 500 ton. Al dus vertelde ons desgevraagd de heer Vermaire, voorzitter van de CVZ. De heer Vermaire weet de doordraai van de James Grieve o.a. aan aanvoer van de "nieuwe rassen". Deze worden door de konsument toch geprefereerd boven de goedkopere James Grieve. Daarenboven gewaagde Vermaire van enige problemen bij de kwaliteit van de James Grieve. derdag 18 september jl. over aktivi- teiten voor jonge boerinnen een boekje uitgebracht: 'Agrarische vrouwen aan het werk'. De KPJ wil met deze uitgave jonge vrouwen, die betrokken raken bij de landbouw, stimuleren om gespreksa- vonden en kursussen te organiseren. Het gaat hierbij niet alleen om vrou wen die met een boer getrouwd zijn. Er wordt ook gedacht aan vrouwen die met een jonge boer of tuinder verkering hebben. Ook richt men zich op vrouwen die thuis bij de ouders op het bedrijf werken of de nog steeds kleine groep van vrouwen die zelfstahdig boerin willen worden. Het boekje 'Agrarische vrouwen aan het werk' is te bestellen bij de KPJ, Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg. C.V.Z.-nieuws Het aanbod was de afgelopen week groot: ±1.100 ton appelen, 850 ton peren en 280 ton Conference voor verkoop. Bij de appelen vond er een grote ver schuiving in de rassen plaats. Het aan bod van James Grieve nam af tot 150 ton, de Alkmene nam toe tot 260 ton en Cox's Orange Pippin tot 160 ton. Het aanbod van Boskoop was niet groot: ±55 ton. Naast de Cox's d'Orange Pippin en Boskoop is er een tweetal rassen bijgekomen, n.l. de Odin en Elstar. Bij de peren was het aanbod van Beurré Hardy nog steeds aanzienlijk, n.l. 570 ton. De komende week zal het aanbod snel afnemen. Voorverkoop Conference: In de afgelopen week is de eerste voorverkoop Conference gehouden, er is 280 ton verkocht met de volgen de onderverdeling: I 55/65 140 ton, prijs 1.09-/1.17 1 65/75 33 ton, prijs 1.26-/1.30 II 55/65 48 ton, prijs ƒ1.07 II 65/75 13 ton, prijs ƒ1.16 II 45/55 47 ton, prijs ƒ0.68-/0.76. De komende twee weken zullen er nog 2 voorverkopen van dit ras gehouden worden. In het begin van de week stonden de prijzen van de appelen on der druk. Aan het einde van de afge lopen week zijn de prijzen, met uitzondering van de James Grieve, aangetrokken. De prijsvorming van de James Grieve blijft teleurstellend, tegenover de andere rassen brengt de James Grieve lage prijzen op. De pluk van het bewaar fruit is volop aan de gang, de Conference plukt niet mee, de stormschade van enkele weken ge leden is niet meer goedgemaakt. Bij de appelen valt de kilo-opbrengst mee, van sommige rassen de maatsor- tering tegen. Een fris regenbuitje is niet altijd een zegen voor de plantengroei. In een artikel in het tijdschrift 'Nature' van twee weken geleden wordt de litera tuur over de negatieve effekten van regenval op de plantengroei op een rijtje gezet. Zure regen blijft hier even buiten beschouwing. In de ja ren zestig is al gebleken dat een flin ke regenbui een aanzienlijk deel van de nutriënten uit de bladeren kan wegspoelen (uitlogen). Dat gebeurt vooral in het voorjaar en de herfst. Recent is ook gebleken dat in bossen de bladeren door neerslag ook orga nische verbindingen kunnen verlie zen maar dit effekt blijkt vrij gering. In de gematigde gebieden gaat het om een verlies van slechts één pro cent van de netto primaire produk- tie; in de tropen nog om minder. Ook belangrijk voor de ontwikke ling van de plant is het effekt van re gen op het waslaagje dat de bladeren aan de buitenkant beschermt. Dit laagje kan door regendruppels kapot scheuren. Op zich niet zo erg, maar er is een aantal negatieve nevenef- fekten. De plantenweefsels worden dan bloot gesteld aan luchtverontrei niging, ziekteverwekkers en pesticiden. (Wagenings Hogeschoolblad) 11 een verzachting van de maatregelen die de agrariër onaangenaam treffen. Met betrekking tot het buitengebied bracht de meerderheid van de kom missie naar voren dat zij graag een positieve opstelling ten aanzien van de ontwikkeling van de land- en tuin bouw in de komende herzieningen tot uitdrukking gebracht ziet. Zij wenst de ontwikkeling van de land- en tuin bouw niet nog meer te reguleren dan in de bestaande streekplannen al ge beurt. Verder vindt zij het niet nodig om verspreide vestiging en uitbreiding van de glastuinbouw te beperken en om nadere voorwaarden op te nemen voor glastuinbouw en intensieve vee houderij. Het opnemen van weidevogel- en ganzengebieden wenst zij te beperken tot die gebieden, die van nationaal belang worden geacht, zoals landschapsparken en stiltegebie- den. In gebieden met een agrarische bestemming, zo vindt de kommissie, mogen regelmatig terugkerende ex ploitatiewerkzaamheden niet aan een aanlegvergunning worden gebonden. Een aanlegvergunning mag naar het oordeel van de CDA-fraktie alleen worden verlangd voor werkzaamhe den, die het karakter van de bestem ming wezenlijk beïnvloeden. Het woord is nu weer aan het kollege van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant. Een officiële reaktie op het standpunt van de statenkommissie wordt volgende maand verwacht. H. de Bot De oogst van plant- en zaaiuien voltrekt zich deze nazomer een beetje met horten en stoten, dit als gevolg van het instabiele karakter van het weer de laatste weken. Over de kwaliteit van deze produkten overigens goede berichten. Ook het aantal kilo's stemt in het algemeen tot tevredenheid. Handelaar Kesselaar in 's Gravenpolder is tevreden met de zilveruitjes, die zich zo is zijn eerste indruk, goed lenen voor bewaring. De Arbitragekommissie voor de kontraktteelt van konserven- doperwten heeft onlangs in twee ge vallen uitgesproken dat bij toepas sing van de algemene voorwaarden waardevermindering van het pro- dukt door een te late oogst voor re kening van de afnemer is. De kom missie heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de teler geen Sinds september heeft RBT-veiling Breda er een ekstra service bij. Zij biedt de mogelijkheid de telers zelf grond-, water- óf gewasmonsters te nemen. Deze kunnen dan in een spe ciaal daarvoor bestemde kast wor den gedeponeerd en binnen 3 werk bare dagen heeft men het speciaal voor het bedrijf bestemde advies thuis. De monsters worden onderzocht doof Tuinbouw Adviezen Van der Hoeven uit Breda, één van de oudste tuinbouwadviesburo's met een eigen modern laboratorium. Tuinbouw Adviezen Van der Hoe ven is er volledig op ingericht om monsters te onderzoeken op hoofdvoedings- en sporen elementen, zware metalen, pestici den en herbiciden, bakteriologische verontreinigingen, nematoden en vi- rusonderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tuinbouw Adviezen van der Hoeven, telefoon 076 - 415405. enkele invloed heeft op het tijdstip van de oogst, omdat hij dit volgens kontrakt moet overlaten aan de afnemer. In beide gevallen ging het om teel ten, die mede door de weersomstan digheden niet tijdig (groen) waren geoogst. De arbitragekommissie stelde zich op het standpunt dat ook onder deze omstandigheden het risi- ko niet voor rekening komt van de teler. Deze behoudt het recht op een vergoeding die overeenkomt met de opbrengstwaarde op het tijdstip waarop groen geoogst had moeten worden. In de beide betrokken gevallen bleek het moeilijk om achteraf nog vast te stellen wat de groen geoogste op brengst zou zijn geweest. De arbitra^ gekommissie heeft dan ook het drin gend advies gegeven om in soortge lijke gevallen op het juiste moment taxaties te velde te laten uitvoeren, zo mogelijk in goed onderling over leg tussen teler en afnemer.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11