Onrechtvaardige verdeling kosten Oosterscheldeafsluiting Regeninstallatie te beschouwen als verzekering Heel wat kilo's erbij geregend korte wenken akkerbouw Droge oktober verwacht Als China zijn deuren openzet Op de bedrijven op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND is bet momen teel niet zo heel erg druk. De graan oogst is aan de kant en de aardap pel en uienoogst laat nog wat op zich wachten. De laatste graanloodjes wogen vrij zwaar omdat vrijwel alle laat geoogste tarwe met te hoog vochtgehalte is gedorst. Er was duidelijk wat verlies vanwege de storm, terwijl de kwaliteit ook heeft geleden van het natte weer, wat zich uitte in een donkerder kleur en wat licht schot. Het graanstro is alle maal geperst en opgeborgen of afge leverd. De aardappelpercelen staan nog re delijk groen, sommige zelfs heel erg groen. Op zichzelf is dit wel een goed teken, want de aardappels zijn de laatste weken flink gegroeid, maar we schrijven vandaag 15 sep tember en dat betekent al dat we van oktober weinig late konsumptieaar- dappelen meer zullen rooien. De maand oktober kan best een maand met goed weer zijn maar hoe dieper we in het najaar komen, hoe korter de dagen worden, hoe groter de re genkansen kunnen worden en hoe kouder het meestal wordt. Met deze faktoren en met het feit van de twee- wassigheid van het produkt worstelt de aardappelteler thans bij het besluit om de aardappels dood te spuiten. Tot op de dag van vandaag hebben we nog geen doodgespoten" percelen gezien. De bietenoogst is ook van start ge gaan. De verwachtingen van ons ge- Tussen de buien door zijn de laatste percelen graan op ZUID- BEVELAND gedorst. Dat is uiter aard niet onder ideale omstandighe den gebeurd. Er zijn nogal wat kor rels uitgewaaid en er zal wat schot voorkomen in deze laatste partijen. Dit komt overigens niet alleen in Zeeland voor maar ook zeker in het noorden van het land. De regen van de laatste weken, zeker 70-90 mm, heeft er voor gezorgd dat er nog heel wat kilo's aardappelen en bieten bijgegroeid zijn. Op het moment dat dit gelezen wordt zullen de eerste percelen Bintjes gerooid zijn. Dan zal ook in te schatten zijn wat het percentage uitval globaal zal zijn. Veel zal echter afhangen van de verwerkende industrie en de koliek- terende handel. Het is alom bekend dat bij een tekort er een koop door de vingers gezien wordt. Dat zal dus ook dit jaar weer het geval zijn hoe wel dat niet erg konsekwent is. In ja ren met een overvloed aan aardappe len wordt er gehamerd door vooral de handel op een kwalitatief goed produkt. Dit jaar zal dan ook moe ten blijken of diegenen die een goed produkt leveren ekstra betaald gaan worden. De voorbereiding voor een gunstig verloop van de aardappel- en uien- oogst zijn bij het lezen van dit stuk je achter de rug en het is nu alleen nog maar wachten op een redelijk oogstweer. Waar je de laatste weken ook steeds vaker mee wordt gekonfronteerd is het toedienen van mest. Aantrekkelijke aanbiedingen voor het plaatsen van een silo en de aan wending van de mest. De komende jaren zullen er hoogstwaarschijnlijk steeds meer silo's verrijzen in het Vrijdag 19 september 1986 bied zijn nogal hoog gespannen nl. 54 ton/ha. Om deze hoeveelheid te bereiken zal er toch vooralsnog een flinke groei moeten plaatsvinden. Wij vernamen dat er voor de eerste premietermijn hier en daar grote belangstelling was. De premie van ƒ18,en ƒ15,. van Suiker Unie en 16,— van CSM hebben daar ongetwijfeld aan bijge dragen. Eindelijk, zouden we kun nen zeggen, wordt er nu gestreefd naar het kompenseren van de reeël gemiste groeikansen. De Thoolse en Fliplandse rooikom- binaties hebben hun rooischema's klaar en ieder heeft daar intussen kennis van kunnen nemen, evenals van de bijgevoegde folder over het Rhizomanie probleem. Voorzichtigheid hiermee en een uiterst scherpe bedrijfshygiëne kun nen hier voorbehoedend werken. De melkveehouders in ons gebied zijn evenals hun landelijke kollega's heel erg geschrokken van de nieuwe EEG zuivelplannen. Dit zou wel eens kunnen resulteren in een melk prijsdaling van 10 cent per liter. On getwijfeld zullen daarbij veeboeren in moeilijkheden komen en het is duidelijk dat dit beleid grote weerstanden zal oproepen bij een groep kollega's die 365 dagen per jaar 's morgens vroeg en 's avonds tamelijk laat hun werk hebben met melken en daarnaast de hele dag en ook nogal eens 's nachts alert moe ten zijn op de verzorging van hun dieren. Zuid-Bevelandse landschap. Alleen de prijs vari bepaalde mestsoorten zou nog omlaag moeten en kunnen. Wij zitten immers niet in een over- schotgebied. Nu is het mogelijk, zoals een aantal Als wij dit schrijven hebben wij in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN de eerste bieten aan de hoop liggen. Vanuit de suikerindustrie en naar aanleiding van proefmonsters gaat men er vanuit dat we met hoge kg- opbrengsten te maken krijgen. Dat dit op sommige (droogte-gevoelige) gronden ook veel minder zal kunnen zijn, hebben wij tijdens de droge zo mer kunnen zien, want ondanks het optimisme zullen de verschillen in kg toch weer zeer groot zijn. Voor een prognose m.b.t. het sui kergehalte komen wij volgens de laatste berichten uit op 14 a 15%. Dit percentage heeft vermindering van de prijs tot gevolg, een prijs waar we toch niet al te hoge ver wachtingen van mogen hebben. Wat boven de verwachting uitkomt is de tarweprijs. Van deze prijs moe ten we onze overschotboete nog af trekken. Maar dankzij de kg- opbrengst blijft er een goed saldo over. Zetten wij dit saldo naast onze andere produkten, dan is er geen twijfel mogelijk, of er zal wellicht weer veel tarwe uitgezaaid worden. Een droge oktobermaand wordt door bijna alle kollega's verwacht, immers de doodspuitdatum van de aardappelen is naar een laat tijdstip verschoven. Natuurlijk, de kg- opbrengsten stijgen nog, maar we moeten toch oppassen voor het be- Helaas nopen de veel te grote over schotten aan zuivelprodukten tot verdergaande maatregelen, maar of dat nu op deze manier met de botte bijl moet, vragen wij te betwijfelen! Tot slot nog een signaal van onvrede t.a.v. de zoetwatervoorziening en dat nu in het licht van de grootse en peperdure sluitingsceremonie van de Oosterscheldewerken Onze boeren die bij een oorspronke lijke afsluiting van de Oosterschelde al jaren in een zoete Oosterschelde omgeving hadden kunnen werken, met geen zoute kwel meer en een re delijk gemakkelijke zoetwatervoor ziening op onze eilanden, worden nu gekonfronteerd met dure voorzie ningen die zij voor de helft zelf zul len moeten betalen. Velen zien deze ekstra last van ƒ100,— per ha, jaar lijks te betalen voor zoetwater in de sloot, nog niet zo heel erg zitten. Men vreest dit bedrag niet terug te kunnen verdienen. Wij voelen ons gepakt door de poli tiek, want deze wijze van afsluiting van de Oosterschelde blijkt een geld verslindend projekt te zijn geworden ten bate van milieu en visserij. Goed, de Nederlandse volksverte genwoordiging heeft hiervoor geko zen en daar willen we ons wel bij neerleggen. Maar dan horen wij wel met zijn allen, dus de gehele Neder landse bevolking, daarvan de kosten voor onze rekening te nemen. Dus als er dan voor de boerenbevolking negatieve effekten uit voortvloeien, dan hoort men daar als staat voor op te draaien en niet een deel daarvan op ons bord te deponeren. Hier kunnen wij als landbouwende bevolking geen begrip voor opbren gen en daarom ook hopen wij dat onze Z.L.M. bij de officiële inge bruikname van de stormvloedkering protest aantekent tegen de wijze waarop met onze agrarische bedrij ven wordt omgesprongen. Wij zullen dan ook, hopen wij, als ZLM niet bij deze feestelijkheden aanwezig zijn. Daarmee is overigens onzerzijds geen stelling genomen tegen de vele goede aspekten van veiligheid voor mens en goed in onze delta. Daar voor hebben wij heus wel oog en daar zijn wij ook heel erg dankbaar voor. Het is de lastenverdeling die voor ons de deur dicht doet. Hoogst betreurenswaardig! weken terug in de 'Boerderij-Krant' stond, om door een bewerking toe te passen de hoeveelheid en de stank te rug te dringen en een kalkrijke mest te produceren. Het enige "wat er niet bij stond is wat dat dan moet gaan kosten? wuste deksel als we de laatste kg wil len hebben. De prijsvorming van onze vrije pro dukten, aardappelen en uien komt moeizaam op gang. De sortering en het doorwaspercen- tage wordt afgewacht. Nu we toch over prijzen praten, de tarwe is in enkele jaren ongeveer 10 cent/kg ge daald in prijs. Het rundvlees heeft een daling on dergaan van meer dan 10 procent. Nu komt de melk aan de beurt voor misschien 10 cent. Hopelijk komt er daarna een forse verlaging van de belastingtarieven!! Een produkt dat wellicht 10% in krimpt zal de karwij zijn. In onze re gio is deze zeer zwak van onder de dekvrucht gekomen. De bruine bonen, specialiteit van Zeeuws-Vlaanderen worden gerui- terd of zijn reeds uit het zwad ge dorst met de Mobil-Viner. Een pracht machine, maar het altijd kunnen dorsen van de (te) natte of onrijpe bonen, wordt door de han del argwanend bekeken. Ook voor bruine bonen geldt dat alleen een goed kwaliteitsprodukt onze eksport in stand kan houden of verbeteren. We gaan een zeer drukke tijd voor de boeg en of we al onze landbouw- lektuur kunnen lezen is maar de vraag met het ZLM-blad, de Boerde rijkrant en het Agrarisch Dagblad. Omstreeks 20 augustus hebben we in MIDDEN- EN OOST-BRABANT een flinke weersverandering ge kregen. Gezien de langdurige droogteperio de, hadden met name de agrariërs grote behoefte aan hemelwater op hun landerijen. Op plaatsen, waar niet beregend (kunstmatig) kon wor den, was de groei van de diverse ge wassen fors afgeremd, zoniet stilgezet. Een groot aantal graslandpercelen en praktisch alle maisland moest het water op natuurlijke wijze uit de grond halen. Op de lichte zandgron den, waar o.a. snijmais geteeld wordt, is de vochtonttrekking groot. Tijdens de zomerse dagen is de refe rentieverdamping op z'n grootst. De vochtvoorraad gaat snel achteruit, indien dit niet wordt aangevuld door o.a. neerslag. Na het overvloedige hemelwater van dè laatste weken, is de noodzaak van kunstmatig beregenen ten einde ge komen. Vrijwel zeker zullen de re genmachines opgestald worden. Op diverse plaatsen hebben de machines vele uren gedraaid tijdens de zomer van 1986. Op een enkele uitzonde ring na, zal het aantal werkuren van 1976 benaderd, dan wel licht over schreden worden. Dit geeft aan, hoe groot de nood zaak van het kunstmatig beregenen was. Overigens moet je de regenma- Dit voorjaar werd verschillende ma len voorgesteld om, naar aanleiding van de lage tarweprijzen, land braak te laten liggen. Nu na de oogst in WEST BRA BANT ZUID ziet het er naar uit dat als de tarwe- en de aardappelprijs op het huidige nivo blijft hangen, deze voor het hoogste saldo gaat zorgen. Op de zandgronden hebben enkele percelen de grens van 9000 kg per hektare overschreden. Bij brouwgerst hetzelfde beeld, op brengsten van tegen de 8000 kg. Uit de eerste analyses van Wageningen blijkt dat Italiaans raaigras dit sei zoen ook voor toppers zorgt. Menige partij zit tegen de 2500 kg per ha. Met het rooien van bintjes is begin september een aanvang gemaakt. Begin augustus leek het erop dat de opbrengst slecht zou zijn maar het tegendeel is waar; opbrengsten van boven de 40 ton met een niet tegen vallende sortering. De prijs is hierdoor wel drastisch ge kelderd en op het peil komen te lig gen van 1984. Een perceel bintjes met 55% 50 mm opwaarts is verkocht voor een velds- gewasprijs van 14 cent per kg. Sporadisch is begonnen met het hak- selen van snijmais. De topdrukte voor loonbedrijven zal bij dit gewas eind september begin oktober zijn. Begin augustus zag het er naar uit dat eind september de meeste mais wel in de kuil zou zitten. SEKUURA loof klappen zorgt ervoor dat goed en vlot rooien van aardappelen mogelijk is. Voldoende lengteverschil van de klepels (20-22 cm) maakt dat het loof uit de geulen verwijderd wordt. Bovenop de rug moet een pruikje loof blijven staan. Juiste spoor- en bandbreedte zullen be kend zijn. ROOIEN VAN AARDAPPE LEN is een nauwkeurig werk. Zorg steeds dat de eerste zeef ket ting bedekt is met losse grond. U kunt dit bereiken door de ket tingsnelheid zachter of even hard als de rijsnelheid in te stellen. Gebruik de schudders enkel bij chine beschouwen, als een soort ver zekering. Indien nodig, dan wordt deze aangesproken. Je hebt een be paalde zekerheid achter de hand. Aangename en behaaglijke weers omstandigheden zouden het gras land en de snijmais ten goede ko men, zodat de kolfontwikkeling en het gras nog voldoende tegen uit groeien. De maand september geeft in ieder geval nog flinke opbrengst verhogingen. Onlangs heeft de provincie Noord- Brabant informatiemateriaal ver stuurd aan belanghebbenden in di verse gemeenten betreffende de wa terwingebieden. Het is de bedoeling de mensen te wijzen op de belangen, die het winnen van goed drinkwater met zich meebrengt. Dit is een zaak, die op de lange termijn speelt en waarmee daadwerkelijk rekening dient te worden gehouden. Er zijn 3 zones aangegeven. De belangrijkste is de plaats van de waterwinning zelf. Hier zijn de zwaarste regels van toe passing betreffende het gebruik 'van allerlei chemische stoffen, waaruit mogelijk verontreiniging kan ontstaan. Als je de lijst van gemeenten bekijkt, dan heeft praktisch iedere gemeente in Midden- en Oost-Brabant te ma ken met de beperkende maatregelen van de waterwingebieden. Ook hier wordt het vrije ondernemerschap van de boer aan banden gelegd. De regenval in augustus heeft nog voor een groeieksplosie gezorgd, zo dat de afrijping zijn tijd nodig heeft. Zoals bij de granen en graszaad zal de meeste mais een topopbrengst te zien geven. Volgens enkele handelaren is het niet uitgesloten dat de beste percelen bo ven de 70 ton uitkomen. Zelfs enkele veehouders bieden een gedeelte van hun snijmais te koop aan omdat ze anders komend win terseizoen hun produkt niet opge voerd kunnen krijgen. Bij de voordroogkuilen is dit jaar ook een rekord gehaald. Diverse kuilen bevatten meer dan 1000 VEM in de droge stof wat iets hoger is dan standaard krachtvoer. Redelijk oogstweer, tijdig maaien en een veldperiode van minder dan drie dagen hebben hier aan meegewerkt. In de melkveehouderij zal nog meer ingekrompen moeten worden zoals vorige week bekend is geworden, de EEG heeft geen geldmiddelen meer om de overschotten te financieren. Een Zuid-Nederlandse zuivelgigant heeft een kantoor in Hongkong ge opend dat moet dienen voor eksportbevordering naar Zuidoost Azië. Als een land als China zijn deuren openzet voor Nederlandse zuivelpro dukten is uitbreiding hier weer mo gelijk. Voor de melkveehouderij een goede zaak, maar ook voor de akkerbouw als leverancier van ruwvoeders en in- direkt hoogwaardige nevenproduk- ten zoals pulp. uitzondering. Rooibeschadiging kost immers geld, beperk dit. Goede ervaringen zijn opgedaan met LUCHTKUSSENBEKLE DING op de zeef en transport- kettingen. Ook valbrekers in de wagen zijn een 'must' voor een goed resultaat. Beperk valhoog ten tot maks. 40 cm. Ook als de aardappelen op een zachte on dergrond vallen. Glazigheid in aardappelen is snel en eenvoudig te bepalen middels het ONDER WA TER GE WICHT van 5 kg primaire knol len knollen waaraan nieuwe knollen zijn gegroeid). Is dit on derwatergewicht méér dan 350 gram, dan is de kans op glazig heid vrij klein. Partijen met 'glas' zijn moeilijker en vaak ook minder lang te bewaren. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7