Kwaliteit blijft nummer 1 Guido Gezelle (1830 - 1899) Aardappelen worden dit jaar laat doodgespoten Zoete weeë geur veelzeggend We zijn wijzer geworden... 'Hoe zeere (snel) vallen ze af, de zieke zomerblaren hoe zinken ze, altemaal, die eer zo groene waren, te grondewaar!' Dit gedichtje kwam bij me op, toen ik op een sombere, regenachtige zondagmorgen naar de tuin keek. Waarschijnlijk had het die nacht ook op NOORD-BEVELAND flink gewaaid, want vele bladeren en tak jes lagen op het gazon. September is de eerste herfstmaand en dit is vooral te merken aan het korten van de dagen. Officieel be gint de herfst dit jaar op drieëntwin tig september om negen uur nege nenvijftig. Elk jaargetijde heeft in de natuur jaar eigen bekoring. In de herfst zor gen vooral de kleuren voor een nieu we schoonheid. De diepte van de kleuren in het blad schijnen samen te hangen met de weersomstandigheden, heb ik me la ten vertellen en na een droge zomer lijken de kleuren helderder. In deze periode zie je in de tuinen de dahlia's en de chrysanten nog in vol le bloei staan. Wanneer er verande ringen in de tuin moeten worden aangebracht, is hiervoor de tijd aan gebroken. Het is de tijd waarop vele vaste planten gescheurd kunnen worden 'en nieuwe kunnen worden aangeplant. 'Wat in het najaar wordt geplant, slaat aan. Wat in het voorjaar wordt geplant, kan aanslaan!' zo luidt een oud gezegde. Met het opruimen van dode stengels en verwelkte éénjarige zaaibloemen is al een begin gemaakt. En de bollen die we in de zomer uit de grond heb ben gehaald, planten we weei» terug In de eerste weken van september is het oogsten van de granen op WAL CHEREN klaargekomen. Er moest nog 1/3 van het totaal tarwearea- al worden geoogst. Meestal is dit nog onder redelijke omstandigheden gebeurd. Soms viel het vochtgehalte tegen. In enkele partijen zat de kor rel tegen schot aan, z.g.n. blind schot. Op sommige percelen, afhan kelijk van het ras, was er vrij veel verlies door korreluitval. Soms sprak men van meer dan 2 x zaaidik- te. Al met al verliep de graanoogst niet geheel vlekkeloos. Desondanks is er bij de meeste telers van wintertarwe tevredenheid over de kg-opbrengst en de prijs. Om streeks 10 september is het laatste graan en de erwten uit de ruiter, ge dorst. De daarop volgende dag za- tussen de heesters en de vaste plan ten in de border. Willen we nog meer bollen in de tuin, dan is het misschien een leuk idee om kleine bollen, zoals b.v. krokussen, sneeuwklokjes, wintera- conieten, scilla's in het gazon te planten op onregelmatige afstand van elkaar en op een diepte van 8 a 10 cm. Wanneer we vroege variëteiten kie zen, leveren deze bloemen geen pro bleem bij het maaien en hebben we al vroeg in het voorjaar een fleurige tuin. Wie het volgend jaar een mooie tuin wil hebben, moet reeds nu zijn plan nen maken en ten dele uitvoeren. Eindelijk zijn de tarwe en erwten van het land af op SCHOUWEN- DUIVELAND. Een week met rede lijk stabiel weer zorgde er voor dat er toch nog gedorst kon worden. Wel moest men genoegen nemen met hogere vochtpercentages. Ook het percentage korreluitval was op som mige percelen vrij hoog. Bij de erwtenpercelen die nog ge dorst moesten worden was het ver lies groter. Toch viel dit weer mee als je zag hoe de erwten door de regen tegen de grond geslagen waren. Maar goed, de maaidorser heeft wat deze gewassen betreft zijn werk weer gedaan. Ook de veldbonen zijn ge oogst. De vroegste percelen gaven een matige opbrengst. Dit betreft vooral de verdrogende gronden. De later geoogste percelen waren wel goed. De opbrengsten lagen hier ge middeld op ruim 6 ton. Wat de akkerbouwgewassen betreft moet alleen de teunisbloem nog ge dorst worden. Er zijn al percelen ge hinderd of doodgespoten. Dit is wat eerder dan vorig jaar. De stand van de teunisbloem is het gehele jaar vrij goed geweest. Wanneer de weersom standigheden voor en tijdens de oogst goed zijn kunnen de op brengsten weieens goed zijn. De bietenoogst is ook weer begon nen. De opbrengstverwachtingen zijn vrij hoog. Toch zal deze hoge opbrengst niet op ieder perceel ge haald worden. We zagen hier en daar nogal wat percelen die het er vroeg bij lieten zitten. De laatste proefrooiingen op Schouwen-Duiveland gaven gemid deld een suikerpercentage van 15,1 tot 15,2 aan. Door de regen was dit percentage t.o.v. de vorige proefrooiing niet gestegen. Omdat het het afgelopen weekeinde weer regende zullen de suikerpercentages van de eerste leve ring vermoedelijk niet hoog zijn. De opbrengst in kg biet zal wel hoog zijn. De aardappels worden dit jaar voor Schouwse begrippen laat dood gespoten. Uiteraard betekent laat rooien een groter risiko wat het weer betreft. Daar staat tegenover dat de kans op glazigheid bij een uitge groeid gewas weer lager is. Het is te hopen dat het weer wat mee wil wer ken, zodat we bij het rooien niet al te veel problemen krijgen. Zo gaan we langzamerhand weer naar de herfst toe. Op 23 september is het weer zover. Kijk ik op het moment dat ik dit schrijf naar buiten dan zou je zeggen dat de herfst al lang begonnen is. De zomer zit er weer op. Een zomer die voor een groot deel erg droog ge weest is maar die een zeer vochtige laatste maand heeft gehad. Koude nachten, zonnige dagen wa ren in de WESTHOEK de afgelopen week ons deel. We hebben het dank baar aanvaard. Het komt in de maand september bijzonder van pas. Allereerst profiteren de suikerbieten ervan. We hopen dat de groeischeut die ze kregen na de regen nu ook het suikergehalte iets zal doen stijgen. De voorwaarden voor deze oppep per waren immers aanwezig. Voor enkele percelen is het beslist. Zij liggen op de kant of zijn afge voerd naar de fabriek. De fabriek die z'n witte rookpluim de lucht in blaast. Rond 'de Dinteloord' hing deze week een zoet weeë lucht. Dat wil zeggen dat hij draait. Ook bete kent deze lucht regen. Het klopt vandaag, zondag 14 september, we hebben al zo'n 20 millimeter in het glas zien zitten. De kilo's van het bietengewas zien we wel zitten, het gehalte laat nog even naar zich ra den. Als u dit leest is daar meer van bekend. De aardappelvelden laten nog steeds een groen gewas zien. Teken van groei. Hier en daar een sterk doods en grauw, doodgespoten en wach tend op de rooimachine, druk bezig met een stevige schil te vormen die ze tegen het vele geweld dat hen nog te wachten staat, moet beschermen. Het rooien en inschuren vraagt im mers veel van onze pieper. We zijn er van overtuigd dat er veel komen dus zullen we een goed produkt moeten hebben. Als teler van aardappels ben je twee keer blij. Eerst als ze in de schuur zitten, later wanneer ze er uit zijn. Dan graag met een goed financieel resultaat,. Ik dacht dat onze aan dacht voor een goed produkt nodig is, ook al is de spuittijd voorbij. Het is en blijft een zorgenkind, dat steeds hoog skoort bij de agrarische gesprekken. De uien, hoewel niet zoveel ha meer, liggen er op verschillende plaatsen uit. Veel pessimistische gedachten zijn hier over uitgesproken, toch als je de ruggen goed bekijkt, denk ik dat het meevalt, waarbij dan weer eens gezegd wordt, dat een droge zo mer altijd meevalt. Dat we zonder regen toch niet kun nen, laten de graszaadblokken zien. Fris jong gras, de vele schapen die de akkerbouwers tegenwoordig hebben profiteren ervan. Een afrastering is gauw gezet, de schapen maaien en bemesten tegelijk, zo zijn alle partij en tevreden. Op 6 september werden in de West hoek de Noordbrabantse ploegkam- pioenschappen gehouden. Op eigen terrein ploegde vice- wereldkampioen Cees Breure zich naar de eerste plaats bij de rond gaande ploegen. Hij kon weer een trofee zetten bij z'n verzameling. Er werd heel wat afgemeten voordat het zover was. De akkertjes lagen er keurig bij en er werd goed geploegd. Voor heen en weer tweescharig, wist Jan de Pinth uit Nieuwcuijk de meeste punten bij elkaar te halen, terwijl Loep Visser met 234,5 punten als eerste bij de driescharige eindigde. Het is fijn dat deze jonge mensen zich met zoveel energie voor deze sport inzetten. Het vraagt veel vrije tijd van deze groep, die juist niet zo veel vrij heeft. Laten we daarom dit werk waarderen en onze belangstel ling geven. Ik dacht dat zij dat ver dienden. Tot slot: dat de boeren altijd klagen is al dikwijls gezegd, nu komt daar nog bij dat ambtenaren lui zijn. Veel grond in een partij aardap pelen geeft een grote kans op een slechte luchtverdeling. Toch is een redelijke hoeveelheid grond in het produkt gunstig i.v.m. minder beschadiging van de aar dappelen. Zorg echter dat de grond goed in de partij verdeeld wordt; maak een goed gebruik van de ZWENKBARE BOXEN - VULLER. gen we dat alweer bruine bonen uit de ruiter zijn gedorst. Het merendeel van de bruine bonen is aan de ruiter gezet. Van de suikerbieten zijn de eerste percelen gerooid. Het begin is er, van een naar verwachting, lange kampagne. De gezondheidstoestand van het bietengewas is nog goed. Bij gunstig weer kunnen kg-opbrengst en suikergehalte nog wat toenemen. Het verloop van de werkzaamheden op de aardappeltelende akkerbouw bedrijven zal voor de komende we ken sterk bepaald worden door het tijdstip van doodspuiten van de aard appels. In ons gebied zijn de aard appelen nog' erg groen. De indruk bestaat dat er eind deze week nog al wat percelen zullen worden dood gespoten. Bij een aantal lukt dat niet in één keer. Het wordt dus wel een aantal dagen in oktober aleer met het rooien kan worden begonnen. Hopelijk krijgen we in deze maand nog veel rooibare dagen. Op de meeste percelen zijn de knollen nog flink gegroeid. Er worden dan ook goede kg-opbrengsten verwacht. Hoe de kwaliteit zal zijn is nog moei lijk te beoordelen. De kans dat er glazige knollen in de partijen voor komen is aanwezig. Vorige week is door de aardappel- B.V. een nieuwe opslagloods voor 8000 ton aardappelen in Middelburg in gebruikgenömen. Hopelijk heeft het vullen van deze ruimte met Beve- landse en Walcherse aardappelen een vlot verloop. Een teler van aard appelen uit ons gebied viel ook in de prijzen wat betreft het leveren van een eerste klas kwaliteit voor de friet- en chipsbakkerij. Proficiat! Deze rubriekschrijver herinnert zich ook nog de tijd, 25 jaar geleden, dat de aardappelen geteeld op Wal cheren bij de handel kwalitatief niet hoog aangeschreven stonden. Dit was niet geheel terecht. Echter door het toepassen van nieuwe en betere teeltmaatregelen èn verwerking en bewaring door telers en handel, kan de nu in Walcheren geteelde aardap pel zeer goed de toets der kritiek doorstaan. Dat wil niet zeggen dat we nu op on ze louweren kunnen gaan rusten. Een prima kwaliteit zal nog steeds belangrijker worden. Het rooien en verzamelen van de uien staat ook weer voor de deur. Ook hier geldt hetzelfde als voor de aardappelen. Kwaliteit en nog eens kwaliteit. Die is er dit jaar op veel percelen aanwe zig. Laten we proberen die goede kwaliteit ook te behouden tot bij de konsument. Deze week krijgen de 'gelukkigen' weer bericht of ze in aanmerking ko men voor een BBL-perceel. Iemand zei: 'het is net een loterij. Krijg ik (weer) een perceel en welk perceel zal dat zijn'. In Westelijk Walcheren schijnt er nogal wat schade door ha zen en konijnen te worden veroor zaakt in stambonen. Ze zijn er al het gehele groeiseizoen in 'bezig' ge weest. De jagers zien verlangend uit naar de datum dat de jacht weer toe gelaten is. Naast de regionale problemen zijn er ook nog de immens grote problemen van de overschotten in de EEG. De laatste tijd duiken er weer berichten op over maatregelen die weinig goeds voorspellen zowel voor de vee houderij als voor de akkerbouw. Voor de a.s. winterperiode weer een ernstig diskussiepunt? Laatst waren we even buiten on ze provincie en toen hebben we heel wat kollega's nog bezig ge zien met de graanoogst. Wat ons vooral opviel was, dat er een ge bied bij was waar de kontainers volledig opgenomen waren in het transport van het koren. De han delaar nam het transport geheel voor zijn rekening en dat liep als een trein. Ook bij de weegbrug en bij het graanpakhuis totaal geen wachttijden meer. Een ideaal systeem voor een jonge boer die in zijn eentje zijn bedrijf runt. Het is een nieuwe ontwik keling die in andere gewassen gestart is en steeds verder gaat. De vraag is wie de investeringen moet doen qua aanschaf en qua onderhoud van de kontainers. Daarvoor zijn we eens wezen kij ken bij de havenbedrijven in Antwerpen en in Rotterdam. Duidelijk is ons daar gebleken, dat de akkerbouw een seizoenbe- drijf is en dus nooit zelf tot aan schaf over moet gaan. Bij ver huurbedrijven en bij handelaren kunnen de kontainers veel inten siever worden ingezet en dat is veel goedkoper. Meer dan 40% van onze arbeids- en trekkeruren zijn transporturen en als we die gaan ver kapitaliseren, dan schrikken we van de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Onze voorzitter van de mechanisatie- klub heeft het daarom van be lang geacht om een studie op on ze bedrijven te gaan maken van het transport. Wanneer een an der het goedkoper kan doen dan wijzelf, dan rijst de vraag of het transport niet anders moet. Momenteel zijn de proefveld uitslagen van diverse tarweras- sen al bekend. Rassen met de hoogste opbrengsten en met de beste eigenschappen moeten we eens goed in de gaten gaan hou den. Het is belangrijk te weten wat een mooie en van goede kwa liteit zijnde kilogram tarwe ons kost en welke prijs we er voor krijgen. De verschillen per ras zullen erg groot zijn en daarom is het goed, dat dit onderzoek in klubverband kan geschieden. Onze loonwerker maakte vorige week de opmerking, dat wij afge lopen voorjaar de poters te diep gepoot hadden. De man had een beetje gelijk omdat van diep po ten diep rooien het gevolg is. Maar dan komt mijn verhaal, want nu zat de rooimachine bijna vol met losse grond en dat voor komt rooibeschadiging. Gefreesd met de koppenfrees maakt uni forme ruggen, maar gefreesd met het freestype met aanaarders kan op de lichtere en verdrogende grond ongekende hoge ruggen maken. In de ekstreem droge juli-maand moesten we juist die hoge ruggen hebben, .want die gaven het minste verdroging. Het afgelopen sterk verdrogende seizoen in de maand juli is anders uitgekomen dan dat we verwacht hadden. De opbrengst van onze eigen tarwe hadden we geschat op 7.300 kg/ha en we dorsten ruim 9.000 kg/ha. Met de aard appelen zitten we er nu met schattingen ver naast en met de bieten zal het straks net eender zijn. Afgelopen zomer hebben we gesnakt naar een goede bere- geningsinstallatie en naar zoet water. Thans zijn we wijzer ge worden en verlangen we alleen maar naar grond met een goede struktuur, want die verdroogt nooit. Hoe we die krijgen is al eeuwen bekend; gewoon door te zorgen dat op 5 november al het werk op de boerderij aan de kant is, want aan droge grond kunnen we weinig schade doen. 6 Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6