nieuws uit brussel 0kologisk jordbrug passer bedst til kvaeghold EG-Iandbouwministers voelen weinig voor zuivelaanpak Andriessen Deense staatssteun voor ekologische landbouw Drijfmestprobleem opgelost in ongebluste kalk.... Jan Luyten Veel belangstelling voor vinding Reusels bedrijf Mechanisch Landbouwschap: Betekenis landbouw wordt in Rijksbegroting onvoldoende onderkend Aardappeloogst even groot als vorig jaar? De twaalf landbouwministers voelen vooralsnog niets voor de plannen van EG-landbouwcommissaris An driessen om door middel van ingrij pende maatregelen de nog steeds sterk groeiende zuivelvoorraden af te remmen. Dat bleek maandag jl. in Brussel waar de EG-Raad van land bouwministers de alarmerende en bedreigende situatie niet bestreed, maar de voorgestelde maatregelen min of meer van tafel voegde. Ook minister Braks neemt een kriti sche houding ten aanzien van de voorstellen, al heeft hij tijdens deze eerste confrontatie nog geen verbet aangetekend tegen de voorgestelde beperking van de EG-interventie voor boter en magere melkpoeder. Wel heeft hij Andriessen gevraagd een aantal voorwaarden bij de voor stellen nader te specificeren, maar de EG-landbouwcommissaris heeft dat nog niet gedaan. Vooral de verevening, die Andries sen tijdens het lopende melkprijsjaar wil schrappen, willen de landbouw ministers niet loslaten. Nederland, België, West-Duitsland en Luxem burg hebben zich hiertegen fel ver zet. Braks zal na aflopen van het be raad dat ook in ons land is geantici peerd op de huidige situatie en dus is uitgegaan van een zekere onder- schrijding. Als gevolg daarvan is meer melk uitgedeeld dan volgens het landelijk quotum mogelijk was. Hij zat te betwijfelen of het juridisch wel mogelijk is om toebedeelde quo ta weer terug te halen. Voorts wees de bewindsman op de afspraak die eerder dit jaar is ge maakt met het landbouwbedrijfsle ven over de keuze van het systeem van de superheffing. Gezamenlijk werd gekozen voor het A-systeem met daaraan gekoppeld de voor waarde dat de verevening zou voort duren. Braks tekende daarbij wel aan dat de situatie op de zuivelmarkt nu veel ernstiger is dan in april van dit jaar. Beschuldigende vinger De Nederlandse minister wees naar aanleiding van de met de dag groter wordende zuivelproblemen de .be schuldigende vinger duidelijk in de richting van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EG). De Commissie is te soepel geweest met de verhoging van het vetgehalte, heeft voorts te royaal toegegeven aan de overheveling van landelijke, naar fabrieksquota en heeft, zo zei Braks zelf voorgesteld de verevening door te voeren. "Onder druk van de Fransen", zo voegde hij eraan toe. Wel veel begrip voor Andriessen, maar tegelijkertijd nog meer kritiek op zijn voorstellen, die hij in de Raad fel verdedigde. Andermaal schetste de commissaris de urgentie ervan en maakte hij bovendien ge wag van de publieke opinie, die be paald niet ten gunste van het land bouwbeleid werkt. Braks, die zei dat hij zich altijd fel heeft verzet tegen elke versoepeling van het superhef fingssysteem, wilde overigens van harde kritiek aan het adres van An driessen niet weten. "Als iemand in EG-verband ook in de discussies met het Europees Parlement en zelfs daarbuiten heeft gezegd waar het op staat, dan is het wel Frans Andries sen", aldus Braks. Volgens de minister is nu afwachten in feite het slechtste dat de EG kan doen: "Niets doen is het gevaar lijkst. Het gemeenschappelijk land bouwbeleid staat in dat geval op de helling met kans op nationale maat regelen. "Hij voorspelt dan een cha os. Hij ziet meer heil in een beleid van prijsverlaging (versoepeling van het interventiemechanisme) of een forse verhoging van de medeverant woordelijkheidsheffing (nu 2%). J. Luiten De firma Stalmeester in Keusel (Nrd.-Brabant) heeft een tech niek uitgevonden waarmee het probleem van de drijfmestover- schotten voor een belangrijk deel zowel letterlijk als figuurlijk kan worden opgelost. In principe komt de verwer kingsmethode hier op neer: drijf- mest wordt met ongebluste kalk vermengd. De toegevoegde hoe veelheid kalk ligt afhankelijk van het drogestofgehalte van de mest tussen 6 en 8%. Deze vermen gingsprocedure en het daarmee samenhangend chemisch proces neemt slechts ca. 30 tot 40 sekon- den in beslag. De mest wordt daarbij reukloos met uitzonde ring van een deel vluchtige amo- niak die met een bij de Techni sche Hogeschool in Eindhoven ontwikkeld filter kan worden uit gezuiverd. Bij het proces wordt voorts het vloeibare gedeelte van de drijfmest door omzetting naar kalkhydraat gebonden. Onder invloed van de temperatuurver- hoging neemt het gewicht van de mest met ca. de helft af en terwijl het volume met ca. 30% vermin dert. Door de relatief hoge tem peratuur (ca. 65°C) verliezen on kruidzaden hun kiemkracht. Het hele verwerkingsproces neemt ca. 4 tot 6 weken in beslag. De vloei bare mest is dan ingedikt tot strooibare mest dat door een ver dere verfijning in de toekomst zo droog kan worden gemaakt dat ze met een trechterstrooier kan worden verspreid. Het proces vindt plaats in een machine die vast (grote verwer- kingskapaciteit tot 50 m3 per uur) of mobiel kan zijn met een verwerkingskapaciteit van 4 m3 per uur. De kleine machine, waarnaar reeds een grote vraag is, zal liggen tussen 30.000, en 35.000,De firma Stal meester wil deze machine in serie gaan bouwen. Daarvoor heeft het bedrijf een subsidieverzoek ingediend bij het ministerie van VROM, dat grote belangstelling heeft voor de nieuwe vinding van het Reuselse bedrijf. De onge bluste kalk is van een speciale sa menstelling (het geheim van de smit) en kost 150,per m3. Enkele voordelen van de nieuwe verwerkingstechniek zijn: gesub sidieerde mestopslagtanks zijn op het boerenbedrijf overbodig, het eindprodukt kan op het be drijf op een hoekje van het land worden opgeslagen terwijl in een enkele werkgang het land bemest kan worden met organische mest en kalk. Een ander voordeel is dat al naar gelang de behoefte van het te bemesten land er bij mengingen mogelijk zijn met houtvezel, turf, stro e.d. Het produkt kan ook worden op- gezakt. j w De machine waarin het omwerkingsproces plaats vindt. In Denemarken is de laatste tijd een groeiende belangstelling voor eko logische landbouw. Britta Schall Holberg, de Deense minister van land bouw, maakte plannen bekend om steun te geven aan bedrijven die omschakelen naar ekologische landbouw. Achtergrond is de inzak kende agrarische export van Denemarken. De minister verklaarde dat ekologische produkten door hun betere kwaliteit wellicht nieuwe ex portkansen bieden. Inmiddels hebben ook de boerenorganisaties op de plannen gereageerd. Volgens een door een ekonomie stu dent opgestelde analyse bereiken eko logische veehouders dezelfde financiële resultaten als bij de tradi tionele bedrijven, ondanks een tot 25 procent lagere melkopbrengst. Dit wordt veroorzaakt door een aanzien lijk kostenbesparing op krachtvoer (ekologische bedrijven streven naar 100 procent zelfvoorziening) en lage re veeartskosten. Interessant was ver der dat ook onder ekologische bedrijven een grote spreiding in be drijfsresultaten is te zien. Deze ana lyse overtuigde de landbouwtop ervan dat het niet onrealistisch is omscha keling naar ekologische landbouw te stimuleren. Een kommissie is in gesteld om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Boeren H.O.A. Kjeldsen, topman van de ge organiseerde grotere boeren in Dene marken, vindt staatssteun voor omschakeling maar onzin. "Als een boer zijn bedrijfssituatie veranderd door bijvoorbeeld over te schakelen op akkerbouw, krijgt hij daar ook geen steun voor", aldus Kjeldsen op de televisie. Deze uitspraak deed nog al wat stof opwaaien. Politici van ver schillende richtingen lieten weten dat iedere boer in Denemarken via de EG een indirekte subsidie krijgt van minstens ƒ25.000,per jaar. Wat later probeerde Gunner Steffen Hansen, Kjeldsens regionale assistent, in een artikel de ekologische land bouw als een lege huls af te doen. "Alle landbouw is ekologisch", aldus Hansen. Wel moest hij toegeven dat zijn organisatie een ekologische land- bouwvoorlichter zal aanstellen. Het eerste advies is gratis, daarna moet er betaald worden. "We zien dan van zelf hoeveel behoefte er is aan dit "De landbouw is te veel in de hoek van de problemen gezet. Over de agrarische sector wordt hoofdzake lijk in negatieve termen gesproken. Onvoldoende blijkt dat ook de bete kenis van de land- en tuinbouw voor de economie en de werkgelegenheid nog wordt gewaardeerd". Dit zegt het Landbouwschap in een eerste reactie op Troonrede en rijksbe groting. Het Landbouwschap is het met de regering eens dat de overschotten- problematiek en de marktverzadi- ging tot ingrijpende veranderingen in het landbouwbeleid zullen leiden. Maar uit de beleidsvoornemens blijkt slechts, een geringe bereidheid van de Nederlandse overheid om aan het oplossen van de problemen bij te dragen. Alleen voor de aanpak van het mestvraagstuk wordt een bijdra ge van 25 miljoen per jaar in het vooruitzicht gesteld, die te gering is in relatie tot de omvang van dit probleem. Brabant levert beste nederlandse ploegen Destrijd om het nationaal ploeg- kampioenschap vorig weekend in Zeewolde werd voor een groot deel bepaald door Brabantse ploegers. Op bijna de helft van alle hoogste plaatsen in de vier kategorieën - rondgaand, tweeschaar wentel, drie- schaar wentel en praktijkploegen - werd beslag gelegd door de Bra banders. Ook het Nationaal Kampioenschap bleef in deze provincie: D. Schoonen uit Zeelst liet Cees Breure het nakij ken en haalde in de kategorie rond gaand het hoogste aantal punten. Uitslagen Rondgaand (tussen haakjes het aan tal punten): 1. D. Schoonen, Zeelst N.-Br. (728); 2. K. Breure, Dinte- loord N.-Br. (721); 3. W. v.d. Pas, Vessem N.-Br. (699). Tweeschaar wentel: 1. P. Vergoossen, Echt L. (881); 2. J. de Pinth, Nieuwkuyk N. Br. (862); 3. A. Aalderink, Bidding huizen. Drieschaar wentel: 1. L. Vis ser, 's Hertogenbosch N.-Br. (801); 2. B. Geraats, Baekxem L. (798); 3. D. van Hijfte, IJzendijke Zl. (786). Praktijk: 1. R. Buth, Dirksland Zl. (381); 2. G. Hoogendijk, Bidding huizen Fl. (372); 3. T. Rikhof, Dene kamp O. (371). Trekkerbehendig heid: 1. R. Immink, Hoofddorp N.- H. (1324); 2. T. Aarts, Asten Heus- den N.-Br. (1384); 3. A. de Lint, Ze- venbergschehoek N.-Br. (1389). soort voorlichting", zo besloot hij zelfverzekerd. De Deense standorganisatie voor klei nere boeren heeft al twee jaar lande lijke ekologische voorlichters in dienst voor haar leden. Nu, door alle be langstelling, kan haar tegenhanger, de vereniging van grotere boeren, niet meer achterblijven. Hoeveel voorlich ters er uiteindelijk komen is nog niet duidelijk. Langt svcerere at omlcegge svine- og plantebrug til ekologisk drift Husmandsforemngernes landsekonomikonsulcni Karlo Jensen har si bist let mig ved bearbcjdningen al materialet. Op de landbouwhogeschool in Ko penhagen heeft men definitief een apart vakgebied ekologische land bouw ingesteld. Men is nu bezig met het leerplan dat in 1987 van start moet gaan. Tevens zijn er extra gronden ter beschikking gesteld voor meer prak tijk onderzoek. Ir. Frank Oudshoorn Uit proefrooiing van aardappe len op 11 september j.l. kan wor den gekonkludeerd dat de oogst dit najaar in het zuidwesten op ongeveer dezelfde opbrengst uit komt als vorig jaar. Toen lever den proefrooiingen in de tweede week van september 47,5 ton per ha op en nu op hetzelfde tijdstip ca. 44 ton. Toen was het gewas evenwel dood terwijl het nu nog groen staat en nog groeit. Vorig jaar was de sortering bij 90% dood, 24,5% ton 50 opw., 20 ton 35-50 en 3 ton 0-35 mm. Nu is de verdeling bij 44 ton: 24 ton 50 opw., 17 ton 35-50 en 3 ton 0-35. De verdeling is dus ongeveer ge lijk aan.vorig jaar. Omdat nog enige groei mag worden verwacht zal de uiteindelijke sortering waarschijnlijk iets grover worden dan in het vorig oogstseizoen. Overigens begint de oogst laat met alle risiko's van dien wat be treft het weer. De aardappels hebben een hoog onderwaterge wicht en zijn zeer kwetsbaar voor blauw. Vrijdag 19 september 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5