Akkerbouwcommissie KNLC kiest voor bewaakt mengprijssysteem Meer tegenslagen, minder versterking gropatax Aktie "Letten op landbouwtrekkers" van start Tientallen Belgische boeren zwaar gedupeerd Bij uitbreiding Doel (B): 300 ha grond onder zout water landbouwgrond Angst in België voor Brabantse meststroom Het Europese graanbeleid en het Nederlandse suikersysteem waren de twee grote kluiven op de tafel van de akkerbouwcommissie van het K.N.L.C. die op 10 september j.l. weer bijeenkwam. Voorzitter J.D. Leeuwma kon bij het begin een nieuw lid verwelkomen: de Zuidelijke Landbouwmaatschappij had in de ontstane vacature- Doeleman als lid van de commissie benoemd de heer J.C. Geluk uit Dinteloord. Wat het suikersysteem betreft, vond de overgrote meerderheid van de ak kerbouwcommissie dat er bij het huidige suikerbietenareaal, en de on zekerheid daarover in de naaste toekomst, voor 1987 toch niet meer gewerkt kon worden met een puur mengprijsstelsel. Een contractenstel sel vond men ook niet aanlokkelijk. En dus sprak men zich bij wijze van voorlopige standpuntbepaling uit voor een zg. bewaakt mengprijsstel sel. Als in 1987 meer dan 910.000 ton suiker in Nederland zou worden geproduceerd, dan zou die meerdere suiker als C-suiker moeten worden afgerekend bij die telers die hun re ferentiehoeveelheid overschreden hebben. Die referentie zou dan moe ten worden vastgesteld op het ge middelde van de drie beste jaren van 1982 - 1986 (waarbij dan 1986 nog wel op een bepaalde manier van uit schieters zou moeten gezuiverd). De referentiehoeveelheid per teler zou voor drie jaar moeten worden vast ge legd. Al zouden nieuwe polderboeren moeten worden ontzien, de commis sie wilde verder weinig consideratie hebben met nieuwe telers. Volgende maand komt de commissie er nog eens op terug; dan wil de hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap ook zijn beraad over het suikersysteem afronden. Minder grond voor graan Er werd weer uitvoerig beraadslaagd over nodige aanpassingen in het EG- graanbeleid: bewijs dat het een moeilijke zaak betreft. Ervan uit gaande dat een beperking van het graan-areaal in de EG in het licht van de produktiviteitsstijging nodig is, is de vraag: hoe. Dat hangt ook sa men met het soort prijsbeleid dat men zou wensen. Er blijken dan in de commissie twee benaderingswij zen te bestaan. De ene benadering houdt in dat on derdeel van de strategie toch wel een meer "marktconform" prijsbeleid moet zijn. Een zekere prijsverlaging (geen overlevering aan de wereld markt!) bevordert de afzet van graan, niet alleen als diervoeding, maar ook als grondstof voor nieu we, industriële aanwending. Neder land, ook zijn akkerbouw, moet het toch mede van afzet naar de wereld markt hebben. Dan is verder op de Maandag 15 september jl. werd op het Abdijplein van het provincie huis in Middelburg het startsein gegeven voor de aktie "Letten op Landbouwtrekkers!". Gedeputeerde J.D. de Voogd, Overste J.J. Veenstra van de Rijkspolitie Zeeland, H. Markusse van Veilig Ver keer Nederland en de H.I.D. Provinciale Waterstaat ir. T.G. v.d. Meer hadden zich daarmee belast. Zij plakten met magneetjes voor ziene stickers met het opschrift "Letten op Landbouwtrekkers!" op de dienstwagens van politie en provinciale waterstaat. Dit karwei werd ondanks-of dankzij-de stromende regen vlot geklaard onder het toeziend oog van het promotieteam van Veilig Verkeer Nederland. Met de aktie "Letten op Landbouw trekkers!" willen het provinciaal bestuur van Zeeland, de Rijkspolitie distrikt Zeeland en Veilig Verkeer Nederland distrikt Zeeland dit na jaar niet in de eerste plaats de land bouwers wijzen op hun verantwoor delijkheid in het verkeer maar wil men vooral de andere weggebruikers waarschuwen voor het - vaak lang zaam rijdend - landbouwverkeer in vooral de herfst met veelal mistig, regenachtig en donker weer. Bij de start vertelde de heer De Voogd dat blijkens de cijfers van voorgaande jaren de aktie voortgang moet vinden. Oorzaken Vorig jaar registreerde de politie in Zeeland 76 verkeersongevallen, waarbij landbouwvoertuigen waren betrokken. Tweederde van die onge vallen viel in de oogstperiode: van augustus tot en met november. Veel ongelukken deden zich voor in het donker. Bij de ongevallen werden 24 mensen gewond. Gelukkig deden zich geen dodelijke ongelukken voor. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: het grote verschil in snelheid tussen landbouwverkeer en snelverkeer; de slechte herkenbaar heid van landbouwvoertuigen en daardoor het late zicht op het lang zame verkeer. Van de andere kant moet worden gesteld, dat andere weggebruikers nogal eens onvoldoende rekening houden met landbouwvoertuigen - toch niet ongebruikelijk in de oogst periode. Het gaat erop lijken zo ver- Naast het plakken van de stickers op de.dienstauto's zullen aanvullend in Zeeuws-Vlaanderen borden met de zelfde tekst geplaatst worden langs de provinciale wegen. In deze regio vindt 50% van alle ongelukken met landbouwverkeer plaats. Voorts zul len affiches met dezelfde tekst wor den verspreid over de gehele provin cie. Zij worden verzonden aan alle gemeentebesturen met het verzoek om ze in openbare gebouwen op te hangen. Ook zullen ze worden toe gezonden aan openbare bibliotheken en scholen voor voortgezet on derwijs. J.W. De heer Van de Meer en de heer De "Let op Landbouwtrekkers!" telde de heer De Voogd nog dat de aandrang vanuit het college van ge deputeerde staten van Zeeland vrucht gaat afwerpen en dat de mar keringsdriehoek in Nederland wette lijk wordt voorgeschreven. Voogd (r.) plakken de eerste sticker een of andere manier stimulering van gebruik van grond voor andere aanwending nodig, waaronder braak. De andere benadering houdt geen graanprijsverlaging in, omdat minder wordt geloofd in duurzaam betere afzetmogelijkheden. Men tilt zwaarder aan mogelijke gevolgen voor het akkerbouw-inkomen over de hele linie. Men heeft dan echter forsere ingrepen nodig om het graanareaal te beperken; dan komt men toch gedachten over een ver plichte braak, te koppelen aan de prijsvaststelling. Samen is men het er wel over eens dat er gezorgd moet worden voor maatregelen die echt gemeenschap pelijk zijn en.geen nationale privile ges kennen. En waar men het ook over eens is, is dat het laatste woord over de graanproblematiek nog lang niet gezegd is. Bij een onontkoom baar, meer zgn. marktconform prijsbeleid met bijbehorende inko mensaantasting, past volgens het da gelijks bestuur geen verdere bezuini ging op ruilverkaveling en bedrijfs ontwikkeling. Slecht viel bij het da gelijks bestuur ook het zonder meer schrappen van 33 min. compensa tie voor de afschaffing van de nega tieve WIR-aanslag. Het dagelijks bestuur vroeg zich af waarom een noodwendig doelmatig werkende produktievere landbouw in de toe lichting wordt onderscheiden van een landbouw die zich zal moeten voegen in de beperkingen vanwege natuur, landschap en welzijn van dieren. Wordt dit laatste door de mi nister als economische bedrijvigheid opgegeven? Overige aangelegenheden Het dagelijks bestuur betreurde - nog een tegenslag - het kabinets besluit om voorlopig de Marker waard niet aan te leggen. Mogelijk heden om in ruimtelijk opzicht de land- en tuinbouw te versterken moeten dus onbenut blijven. De voorlopige conclusie van de akker bouwcommissie werd onderschreven dat een zg. bewaakt mengprijsstelsel als sulkergarantieregeling voor 1987 moet worden toegepast. Het dagelijks bestuur van het Ko ninklijk Nederlands Landbouw Co mité, dat medio september jl. bijeen was, moest konstateren dat de Ne derlandse land- en tuinbouw in korte tijd een serie tegenslagen te verwer ken heeft gekregen. Zonder dat daar voldoende vooruitzichten en verster king van zijn weerstandskracht te genover gezet werden. In de eerste plaats de voorstellen van de EG-kommissie tot aanpassing van het zuivelbeleid. Het dagelijks bestuur wil toegeven dat de zorg wekkende zuivelmarktsituatie om bijstellingen vroeg, maar dit ingrij pende, tussentijdse pakket maatre gelen is moeilijk te aanvaarden. Met name de afschaffing van de vereve ning en de schorsing van de inleve ring, vooreerst van mager melkpoe der, treffen de Nederlandse zuivel- sektor naar verhouding het meest. De Kommissie vindt de reeds beslo ten 3% korting van de melkkwota onvoldoende in het licht van de enorm gestegen voorraden en de ver slechterde eksportmogelijkheden. Waarom dan de verevening (moge lijkheid van benutting van nationale onderschrijdingen) geheel afschaf fen en niet de superheffing op over schrijding verhogen of die over schrijding b.v. later in mindering brengen. Als de inlevering tot te gro te voorraden leidt is ze ook geleide lijk minder aantrekkelijk te maken, zonder dus de nu te vrezen schok ken. En de gewone medeverant woordelijkheidsheffing had ook, tij delijk, verhoogd kunnen worden; het was een signaal geweest en had middelen verschaft om voorraden te ruimen. Rijksbegroting 1987 Landbouw en Visserij lijkt in de be grotingsstukken 1987 meer dan een evenredig deel te moeten leveren. Bij een onontkoombaar, meer zg. marktkonform prijsbeleid met bij behorende inkomensaantasting, past volgens het dagelijks bestuur geen verdere bezuiniging op ruilverkave ling en bedrijfsontwikkeling. Slecht viel bij het dagelijks bestuur ook het zonder meer schrappen van ƒ33 min kompensatie voor de afschaffing van de negatieve WIR-aanslag. Het dagelijks bestuur vroeg zich af waarom een noodwending doelma tig werkende produktievere land bouw in de toelichting wordt onder scheiden van een landbouw die zich zal moeten voegen in de beperkingen vanwege natuur, landschap en wel zijn van dieren. Wordt dit laatste door de minister als ekonomische bedrijvigheid opgegeven? Overige aangelegenheden Het dagelijks bestuur betreurde - nog een tegenslag - het kabinets besluit om voorlopig de Marker waard niet aan te leggen. Mogelijk heden om in ruimtelijk opzicht de land- en tuinbouw te versterken moeten dus onbenut blijven. De voorlopige konklusie van de ak- kerbouwkommissie werd onder schreven dat een zg. bewaakt meng prijsstelsel als suikergarantieregeling voor 1987 moet worden toegepast. 0 Bureau voor taxaties, onteigenin gen en bemiddeling voor agrari sche objecten. TE KOOP 2 ha goede omgeving Zuiddorpe-Cadzand. Perceel kan mogelijk ook worden benut voor de vestiging van een agrarisch nevenbedrijf. Inlichtingen: Gropatax - Goes tel. 01100-21010. Tientallen Belgische boeren zitten bijna letterlijk tot over hun oren in de Zoutwaterellende. Dit allemaal als gevolg van het opspuiten van een gebied van 10 ha voor magazijnuit breiding van 'eenheid 4' van de kerncentrale te Doel. Door onvoldoende voorzorgsmaat regelen ontstond bij het opspuiten insijpeling in de dijken die rondom De Bond Beter Leefmilieu uit Bel gië, het overkoepelend orgaan van 58 Vlaamse milieuverenigingen, is verontrust over de door minister Braks aangekondigde maatregelen om de mestoverschotten te verklei nen. De bond vreest.dat de stroom drijfmest vanuit met name Noord- Brabant naar de Belgische Kem pen fors gaat toenemen. Nu al zou 70 procent van de drinkwaterput ten in de Kempen met nitraten zijn vergiftigd. Deze bezorgde woorden sprak woordvoerder J. Slembrouck van de Bond Beter Leefmilieu onlangs in een interview met Omroep Bra bant in Eindhoven. De heer Slem brouck staafde zijn beweringen met het noemen van onderzoeks resultaten. Zo zou in veel drin kwaterputten het nitraatgehalte in het water al 20 milligram hoger liggen dan de norm van 50 milli gram, die in EG-verband is toe gestaan. Daardoor zou het water in duizenden putten in de Belgi sche Kempen ongeschikt zijn voor kinderen en jong vee. het op te spuiten gebied waren aan gelegd. Ondanks diverse waarschu wingen door de gemeente achtten noch opdrachtgever EBES, noch uit voerder Dregging International het nodig de werkzaamheden te stoppen. Een week na de eerste waarschuwing ging het fout en werd 300 ha land bouwgrond met daarop bieten, mais, uien, aardappelen en weiden overspoeld door zout scheldewater en blubber. Zo'n 40 landbouwers en hun gezinnen zijn door deze beoor delingsfout getroffen en kregen bij na 1 meter water in schuren en stal len en ook in hun woonhuizen. Uitvoerder Dregging International bekent volledig schuld; eksperts van haar verzekeringsmaatschappij heb ben de schade voor een groot deel al opgenomen. 4 Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4