W aterschapsverkiezingen hoofdingelanden over geld en goed De vrijstelling bij overdrachtsbelasting Goed financieel bedrijfsbeheer is noodzaak voor ieder bedrijf! Vermindering areaal landbouwgrond ook in Nederland niet uitgesloten Stiltegebieden in Noord- Brabant Om het financieel bedrijfsbeheer zo goed mogelijk te laten verlopen moet iedere onderneming, een hoeveelheid geld tot zijn beschikking hebben. Opzet van een bedrijf Bij de opzet van een bedrijf dient al tijd als uitgangspunt te worden geno men: hoe kunnen we de financiering zo goed en zo goedkoop mogelijk re gelen? Bij ieder type bedrijf behoort in de praktijk een verschillende finan ciering. Waar moeten we altijd naar streven? Een optimale kombinatie tussen eigen vermogen, leningen, looptijden en voorwaarden (waaronder de rente) dient te worden nagestreefd. Het zijn juist de voorwaarden die in de prak tijk erg uiteenlopen bij de verschillen de banken en die een bestudering van de offertes noodzakelijk maken. Uw SE V-er kan u daarbij behulpzaam zijn evenals uw accountant. In feite kunt u deze mensen bij het opstellen van uw financieringsplan dan ook niet missen. Een krediet in rekening courant is voor ieder bedrijf noodzakelijk Inkomsten en uitgaven vertonen in een onderneming schommelingen in de loop van een jaar of periode. Van een rekening courant betaal je alleen rente wanneer je daarvan gebruik maakt. Voorbeeld: vaste lening van ƒ100.000, rente 7%, rentekosten ƒ7.000 lening in rek. courant ƒ100.000 gemiddeld hiervan nodig 70 rente IVi °7o, rentekosten ƒ100.000 x 70°7o x 71/2% 5.250. Een rekening cou rant gebruik je voor bedrijfskapitaal levensonderhoud. Financieringen voor de aankoop van grond, werktui gen e.d. uit de rekening courant lei den in de meeste gevallen tot liquiditeitstekorten met alle gevolgen van dien. Let op de looptijd van een lening Bij een financieringsplan moet men rekening houden met de looptijd. Op grond mag de looptijd best 50 jaai zijn; op gebouwen 20 a 30 jaar, op werktuigen 4 a 5 jaar. De looptijd mag nooit langer zijn dan tot het mo ment waarop het bedrijfsmiddel dat is gefinancierd wordt vervangen. Vaste of variabele rente? Een vraag die veelvuldig gesteld wordt is: moeten we de rente vast of varia bel nemen. Een antwoord hierop is moeilijk te geven. Een richtlijn in deze kan zijn dat een bedrijf, dat met veel vreemd vermogen is gefinancierd en het inkomen dat nodig is maar juist haalt, wellicht het beste een gedeelte van zijn leningen met een vaste rente kan financieren. Als het bedrijf goed loopt is het van minder belang welk rentetype men kiest. Het gaat erom welke risiko's je kan en wilt nemen. Wat te doen met tegoeden op de bank? Wanneer je geld leent is het niet ver standig tegoeden te hebben op de bank. Van die tegoeden zul je minder rente ontvangen dan je voor de lenin gen moet betalen. Tegoeden waarbij men Vi tot VA rente krijgt, terwijl men zelf 7% a 8% rente moet betalen voor de lening behoren tot de foute financieringen. In dergelijke ge vallen is het aanbevelenswaardig om te bekijken of een gedeeltelijke aflos sing niet beter is. Daarom is het bij het afsluiten van de lening zeer ge wenst om te bekijken of u boetevrij af mag lossen. Beding dat vooraf. Uitgaven ten behoeve van het privé apart bijhouden? Op de financieringskursussen wordt deze vraag vaak gesteld. Op praktisch alle "landbouwbedrijven" wordt de rekening courant gebruikt ten behoe ve van het bedrijfskapitaal en het le vensonderhoud en wat daar mee samenhangt. Diegene die via de reke ning courant de privé-uitgaven en in komsten gescheiden hadden ten opzichte van de bedrijfs financiën ver telden hierbij wel te varen. Het zicht op de bedrijfs- en de privé-uitgaven werden hierdoor beter. Noodzaak In een landbouwbedrijf gaat veel geld om voor bedrijf en privé. Een goed financieel bedrijfsbeheer kan de in komsten op een bedrijf wel degelijk verbeteren en een gezin meer kijk ge ven op de inkomsten en uitgaven. Er is dan ook in deze maar één advies mogelijk. Zorg voor een goed finan cieel bedrijfsbeheer want dat is een noodzaak voor uw bedrijf en uw gezin! J. Markusse De huidige overproduktie in de Euro pese landbouw kan op termijn leiden tot vermindering van het areaal land bouwgrond in de EG. Zo'n vermin dering zou, onder invloed van de stijgende produktiviteit en de stagne rende afzet, het gevolg kunnen zijn van een meer marktgericht prijsbeleid of van direkt op produktiebeheersing gerichte maatregelen. In Nederland valt een spontane uitstoot van land bouwgrond niet te verwachten. De politieke besluitvorming kan er ech ter toe leiden dat ook hier het areaal landbouwgrond sterker dan in het verleden gaat dalen. Dat staat in een dezer dagen verschenen publikatie van het Landbouw-Ekonomisch Insti tuut (LEI) I). De publikatie rapporteert over een tweetal verkenningen van de ontwik keling van de oppervlakte landbouw grond in ons land op langere termijn; één van de Rijksuniversiteit Gronin gen en één van het LEI. De verken ningen hadden vooral als doel de gevolgen voor het grondgebruik te overzien van een verdere produktivi- teitsstijging in de landbouw bij nau welijks toenemende afzetmogelijkhe den. De resultaten zijn verwerkt in de Notitie Ruimtelijke Perspectieven van de Rijks Planologische Dienst. Landbouw-Ekonomisch Instituut l)"De toekomstige ontwikkeling van het agrarische grondgebruik in Neder land". Bestellen door overschrijving van ƒ16,75 op gironummer 412235 van het Landbouw-Ekonomisch Insti tuut onder vermelding van: "Med. 352". Instelling contactteam wet verontreiniging oppervlaktewateren De directeur-generaal van Rijkswa terstaat, ir. J. van Dixhoorn, heeft donderdag 18 september het con tactteam voor de Wet verontreini ging oppervlaktewateren ingesteld. Dit contactteam krijgt tot taak de handhaving van de Wet verontreini ging oppervlaktewateren en dé Wet verontreiniging zeewater te ver beteren. Het WVO-contactteam verzorgt vooral de coördinatie binnen Rijks waterstaat bij ernstige ongevallen van waterverontreiniging door over treding van een lozingsvergunning. Daarnaast worden de contacten op het gebied van de handhaving van milieuwetgeving met andere ministe ries, provincies, waterschappen en met de politie gecoördineerd. Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben vorige week een intentie-programma met ontwerp verordening en -uitwerkingsplan, vastgesteld voor stiltegebieden in Noord-Brabant. In het programma Vrijdag 19 september 1986 zijn 28 stiltegebieden opgenomen met een gezamenlijke oppervlakte van 450 vierkante kilometer. Dat is ongeveer 9 procent van de totale oppervlakte van de provincie, met daarin ook veel landbouwgebieden. De kosten voor uitvoering van dit beleid zullen onge veer ƒ425.000,— bedragen. Aan het Rijk zal subsidie worden gevraagd. Minister Smit-Kroes beslist over beheer stormvloedkering Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat heeft het parlement in een brief meegedeeld, dat de beslis sing over het al dan niet sluiten van de stormvloedkering in de Ooster- schelde komt te liggen bij het hoofd van de Direktie Zeeland van Rijks waterstaat. Deze dienst heeft ook het beheer over de stormvloedkering. De minister voelt niet voor een gedeelde verantwoordelijkheid bij het sluiten van de stormvloedkering. Gezien de snelle beslissingen die op zo'n mo ment moeten worden genomen om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen is zo'n gedeelde verant woordelijkheid niet werkbaar, aldus de minister. De kering zal worden gesloten als wordt verwacht, dat een bepaald peil zal worden bereikt, enkele uren na dat de kering is gesloten. Dat peil is vastgesteld op NAP 3,25 meter. Vierde Nota ruimtelijke ordening op komst Minister drs. E.H.T.M. Nijpels van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer heeft de Rijksplanologische Commissie (RPC) verzocht een Vierde nota over de ruimtelijke ordening voor te bereiden. In de regeringsverklaring van 31 juli heeft het Kabinet hiertoe besloten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Tweede Kamer. In deze Vierde nota over de ruimte lijke ordening zal het ruimtelijk be leid voor de steden en de landelijke gebieden worden geïntegreerd. Ook in dat opzicht sluit het Kabinet aan bij de eerder genoemde motie, waarin wordt verzocht na te gaan op welke manier de Verstedelijkingsnota en de Nota Landelijke Gebieden kunnen worden samengevoegd. De Vierde nota krijgt de status van de Planologische Kernbeslissing en moet een sobere omvang krijgen. Het be leidsvoornemen wordt tegen het ein de van 1987 tegemoet gezien. Geen Zeeuwen bij uitgifte Flevoland De Rijksdienst voor de IJsselmeerpol- ders heeft met ingang van 1 novem ber 1986 aan 16 boeren een bedrijf in Zuidelijk Flevoland toegewezen. Pachtbedrijven akkerbouw werden toegewezen aan R. Eindhoven uit Zoetermeer, J.J.C.M. Jonk uit Bidc dinghuizen, J.R. Lubberink uit Val- thermond, M.J. Potters uit Halsteren en J.P. Schelling uit 's-Gravendeel. Pachtbedrijven weide waren er voor J. MacLeane uit Waardenburg en J.N. Schipper uit Zwaag. Erfpacht- bedrijven akkerbouw voor J.W. Bos- sema uit Hoogezand, P.H.J, a Campo uit Emmeloord, G.J. Coster- mans uit Beuninen, J. den Hartog uit Strijen en H. Kuipers uit Roswinkel. Tenslotte vier erfpachtbedrijven wei de voor P.W.M. Bon uit Zoeterwou- de, B.N.J. Heinsbroek uit Pijnacker, H. Snippe uit Witten en A. Wind uit Ruinerwold. Er zal in 1986 geen verdere uitgifte meer plaatsvinden. Op woensdag 22 oktober a.s. vinden er in een aantal waterschappen in Zeeland stemmingen plaats voor de hoofdingelanden. Er zal niet in alle waterschappen gestemd worden. Wanneer er per kategorie maar één kandidatenlijst is kan eenvoudig een formele benoeming op het hoofdstemburo plaatsvinden. Formele benoemingen vinden o.a. plaats bij het waterschap 'Schouwen-Duiveland'. Daar wor den in de kategoriën ongebouwde ei gendommen, gebouwde eigendom men en waterkwaliteit in de distrik- ten 1 en 3 elk 10 hoofdingelanden benoemd. Ook bij het waterschap 'Het Vrije van Sluis' in Oostburg be hoeft niet te worden gestemd. Wel zijn er verkiezingen in de andere Zeeuwse waterschappen. Bij de wa terschappen 'Walcheren' en 'Het Hulsterambacht' vinden er in het ge hele schap verkiezingen plaats, maar alleen in de kategorie waterkwaliteit. In deze kategorie is nl. geen distrik- tenindeling. In 'De Drie Ambachten' te Terneu- zen zijn er in de oneven distrikten stemmingen, alleen niet in de kate gorie industriële vervuilers en in dis- trikt 3 ook niet in de kategorie onge bouwde eigendommen (1 lijst per kategorie). In het waterschap 'Tholen' behoeft alleen maar te worden gestemd in de kategorie ongebouwd in distrikt 1, omdat dat de enige kategorie in de oneven distrikten is waarvoor geen enkelvoudige kandidaatstelling bestaat. In het schap 'Noord- en Zuid-Beveland' tenslotte wordt gestemd in de distrikten 3 (kategorie gebouwd) en 5 (kategorie waterkwa liteit). Gezien de talrijke raakvlakken van het agrarisch bedrijfsleven met de Waterschappen is het uitbrengen van uw stem bij de komende verkie zingen van groot belang. Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij de verkrijging in eigendom van binnen Nederland gelegen onroe rend goed of van zakelijke rechten daarop. Onder zakelijke rechten worden o.a. verstaan vruchtgebruik, gebruik en/of bewoning, erfdienstbaarheid, erfpachtsrecht, opstalrecht, recht van beklemming en appartements- recht. Het tarief van de overdrachts belasting bedraagt 6% van de over gedragen waarde en wordt geheven van de verkrijger (koper). In de wet is een aantal vrijstellin gen van belasting opgenomen. In de land- en tuinbouw is daarvan met name een tweetal erg belangrijk n.l. de vrijstelling bij de overdracht van de onderneming door ouders aan kinderen en de vrijstelling bij de aankoop van naburige grond. De eerste vrijstelling is van toepassing indien onroerend goed wordt verkre gen dat behoort tot en dienstbaar is aan de onderneming van de ouder en dat overgaat naar één of meer eigen, aangehuwde of pleegkinderen en waarbij tevens is vereist dat de on derneming van de ouder, voor wat betreft de bedrijfsvoering, geheel door het kind (of de kinderen) wordt voortgezet. Een geleidelijke overdracht van het onroerend goed is wel mogelijk b.v. de ouder draagt al wel de gehele on derneming over aan het kind maar verpacht daarbij het onroerend goed of een deel daarvan aan het kind. De latere overdracht van de grond en/of opstallen aan het kind ge schiedt eveneens met toepassing van de vrijstelling. De overdracht van een (bedrijfs)woning geeft geen recht op toepassing van de vrijstel lingsbepaling. De vrijstelling bij de aankoop van naburige grond is voldoende be kend. Wel moet worden gelet op de daarbij behorende formele ver eisten. De eerste is dat de verkrijging in het belang is van de verbetering van de landbouwstruktuur, be vestigd middels een verklaring van de Direkteur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg. Voorts dat het moet gaan om landbouwkultuur- grond (dus geen gebouwen) of om rechten van erfpacht of beklemming daarop. Vrijgesteld bij de aankoop wordt slechts die oppervlakte indien de koper gedurende tenminste vijf voorafgaande jaren eigenaar is ge weest van een minstens evengroot aangrenzend perceel. Is het aan te kopen stuk grond groter dan het naburig perceel dan is alleen de meerdere oppervlakte belast met 6%. Voor de vijfjarige bezitsperiode mag meegeteld worden de eigen domsperiode van de ouder indien het bedrijf van hem is overgenomen. Als eigen grond mag evenwel niet worden meegenomen de percelen die eigendom zijn van de echtgenote van de koper - maar wel bij hem in ge bruik - indien het echtpaar op huwe lijkse voorwaarden is getrouwd. Van naburig is sprake indien de aan te kopen percelen grond niet verder weg liggen dan 5 km van de reeds in eigendom zijnde gronden. De be reikbaarheid tussen de nieuwe en oude percelen moet redelijk zijn. Naast een eigendomsperiode van vijf jaar is verder voorgeschreven dat bij meerdere aankopen binnen een pe riode van vijf jaar deze aankopen moeten worden samengevoegd om te beoordelen of de vrijstelling toepas baar is. Voorbeeld: Iemand heeft een stuk grond groot 10 ha. Langer dan vijf jaar in eigendom. Hij koopt 7 ha bij met toepassing van de vrijstellingsbepaling. Drie jaar later kan hij nog eens 5 ha naburige grond kopen. De totale aankoop binnen vijf jaar is 12 ha, de vrijstelling kan worden gevaagd voor 10 ha, waar door de belasting is verschuldigd over de waarde van 2 ha. Gelet op het belang van de vrijstel lingsbepalingen is het goed hieraan tijdig de nodige aandacht te besteden. B. Veerbeek Rektifikatie informatiezitting Abusievelijk vermeldden wij vorige week dat de informatiezitting "Wa terbeheer in Zoommeer" plaats vindt op 22 september. Deze wordt echter gehouden op dinsdag 23 september, om 20.00 uur in het gebouw van Rijks Waterstaat, Molenplaat te Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3