9C gropatax verzekeringen zlm zlm Eerste eksemplaar Agrarisch Dagblad overhandigd aan ministers Braks en Brinkman Bejo Open Dagen Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Nederlandse Kampioenschappen Trekker-Trek zaterdag 20 september op Flevohof Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. pej Open dagen nieuwe proeftuin voor de vollegrond van Pannevis Op deze nieuwe proeftuin te Enkhui zen, die in de week van 22 t/m 27 sep tember voor het eerst voor de tuinders van vollegrondsgroentegewassen zal worden opengesteld, zijn naast het be kende en gangbare assortiment groen tegewassen, de nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van vollegronds groente teelt te beoordelen. Buiten deze dagen is een bezoek aan de proeftuin mogelijk, waarover U dan het beste overleg kunt plegen met de vertegenwoordiger van Pannevis in Uw omgeving. Op vrijdag 26 en za terdag 27 september zijn er speciale open dagen voor de telers van witte kool. Aan elke tuinder die geduren de die periode 22 t/m 27 september de open-dagen bezoekt, wordt een gratis toegangskaart aangeboden voor een bezoek aan het Zuiderzee museum te Enkhuizen. Waiboerhoeve zet (stal)deuren weer open De Waiboerhoeve, proefboerderij van het Proefstation voor de Rund veehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR), houdt op za terdag 27 september a.s. weer open huis voor iedereen die belangstelling heeft. Vorig jaar hebben vele dui zenden de Waiboerhoeve leren ken nen bij het 25-jarig jubileum. U wordt verwacht aan de Wisentweg 55, ongeveer 5 kilometer oostelijk van Lelystad. Het onderzoek op de proefboerderij is sterk op de praktijk gericht. Het wordt daarom uitgevoerd binnen het kader van komplete bedrijven. De Waiboerhoeve is namelijk onderver deeld in afdelingen die zoveel moge lijk als praktijkbedrijven worden geëksploiteerd. Er zijn 5 melkvee afdelingen, een afdeling met vleesstieren en schapen en een afde ling met paarden. Op de open dag is veel te zien en staan overal medewer kers om informatie te verschaffen. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Ploegwedstrijd Noord- en Zuid Beveland Op zaterdag 27 september a.s. zal de Ploegkommissie "De Bevelanden" een regionale ploegwedstrijd houden op een terrein van het Havenschap Vlissingen in het Sloegebied, welke opengesteld wordt voor deelnemers van Noord- en Zuid Beveland in de kategoriën Rondgaande- en Trekker- wentelploegen. Een ieder die lid is van een stands- of jongerenorganisatie kan zich voor deze wedstrijd opgeven vóór 22 september a.s. bij A. Boon man te Ovezande, telefoon 01195-344. Deze wedstrijd zal gelden als selektiewedstrijd voor de Provin ciale ploegwedstrijd in september 1987. Amro Agrarische Studiedag 1986 op 2 oktober in Ede Voor het derde jaar in successie zal er een Amro Agrarische Studiedag worden georganiseerd, ditmaal op 2 oktober in de Reehorst te Eede. De studiedag is bedoeld voor studen ten en docenten van het Hoger Agra risch Onderwijs en de Landbouw Universiteit te Wageningen. Er is voor een beperkt aantal andere geïn teresseerden de mogelijkheid deze dag bij te wonen. Het thema is: "Agrarische produk- tie; op zoek binnen nieuwe gren zen". Verschillende prominente sprekers zullen in het kader hiervan een inleiding houden. De aanvang is om 9.30 uur. Emancipatie en Landbouw De Nederlandse Vereniging vóór Agrarisch Recht zal in samenwer king met haar Belgische zustervere niging een studiedag organiseren over het thema: 'De (juridische) po sitie van de op het landbouwbedrijf meewerkende echtgenote'. Deze studiedag vindt plaats te Maas tricht op 3 oktober 1986. Aanvang: 10.15 uur. De kosten om aan deze studiedag deel te nemen bedragen (inklusief warme lunch) ƒ60, Inlichtingen: Dr.ir. P. de Visser, Hollandseweg 1, 6706 KN Wagenin gen, tel. 08370 - 83483. Veel te zien op tuinplanten tentoonstelling in Zundert. Van 26 t/m 28 september a.s. orga niseert de Vereniging Boomkwekers- beurs Zundert voor de 5de maal de "Boomexpo" onder het motto: "Groen, Natuurlijk Doen". De Ex po zal geopend worden door dhr. M.J. Varekamp, voorzitter van het Landbouwschap. Doel van deze expositie is om het pu bliek en het vak te laten kennisma ken met het grote aantal boomkwe- kerijprodukten dat in Zundert en omgeving wordt gekweekt. De "Boomexpo wordt gehouden op het terrein van de Zundertse Veiling, Molenstraat 155 te Zundert en is op vrijdag van zaterdag geopend van 09.00 - 21.00 uur en op zondag van 10.00 - 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 4,—. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Bejo Zaden b.v. te Noordscharwou- de organiseert van 23 t/m 27 septem ber enkele open dagen. Deze manifestatie biedt u de mogelijkheid om het gehele Bejo-programma te be zichtigen met o.a. diverse plantafstan- den in sluitkool, wortelhybriden op marktkraampjes uitgestald, een ge zaaid uienassortiment, en het nieuwe bloemkoolprogramma. Tevens zullen enige mechanisatiebedrijven aanwezig zijn om hun produkten te laten zien. Het proefveld bevindt zich aan de Westelijke Randweg en zal tijdens de ze dagen geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Demonstratie uienoogstmachines Op woensdag 24 september wordt er te Oosterland (Schouwen- Duiveland) een erkende demonstra tie van uienoogstmachines gehou den. De aanvang is om 13.00 uur. De demonstratie wordt gehouden op een perceel van C. Meijer B.V., Kruiningen, gelegen aan de Noord Hogeweg te Oosterland. Er wordt, op een lichte zavelgrond, gede monstreerd in twee kategoriën, nl. apart loofmaaien/klappen en kom- binaties loofmaaien/klappen met zwadrooiers in dezelfde werkgang. Seth Gaaikema overhandigt Minister Braks het eerste eksemplaar van het Agrarisch Dagblad Het eerste eksemplaar van het Agra risch Dagblad is op 10 september tij dens een speciaal ontbijt in de Flevo- hof te Biddinghuizen door Seth Gaaikema uitgereikt aan Minister Braks van Landbouw en Visserij. Deze officiële introduktie- bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit alle sektoren van de agrarische bedrijfstak (o.a. landbouwers, standsorganisaties, koöperaties, onderwijs- en onder zoekinstellingen) en politieke verte genwoordigers op gemeentelijk, pro vinciaal en landelijk nivo. Het Agrarisch Dagblad wordt op de markt gebracht door Kluwer, die daartoe de nieuwe werkmaatschap pij Kluwer Agrarische Uitgaven heeft opgericht. Het ochtendblad richt zich met na me op de 140.000 boeren en tuin ders. De totale lezersmarkt telt vol gens Kluwer een kleine 400.000 be langhebbenden: de agrarische sektor heeft namelijk vele raakvlakken met andere sekto ren van de Nederlandse ekonomie. Daarom is volgens Kluwer dagelijk se informatie over juist deze sektor voor een aanzienlijke groep van groot belang. Het Agrarisch Dagblad wordt vanuit Zwolle geredigeerd en gedrukt en vijf maal per week per post gedistri bueerd. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100-I5710(Goes). tel.01180- 1145 I (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) lel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (Sl. Annuland) lel. 01 I 10 - 605 I (Zierikzee) lel. 01116- l540(Renesse) Nieuwendijk: donderdag 18 september a.s. 11.00-12.00 uur, Café de Pelikaan. Fijnaart: vrijdag 26 september a.s. 11.30-13.00 uur, Hotel de Graanbeurs. Si Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Vanaf donderdagmorgen 18 september, weer elke donderdag spreek uur van 09.00 - 12.00 uur door de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Op zaterdag 20 september vinden op Flevohof voor de negende maal de Nederlandse Kampioenschappen Trekker-Trek plaats. Het gehele jaar door vinden er overal in ons land re gionale voorwedstrijden plaats. De winnaars uit de verschillende ge wichtsklasse van deze wedstrijden zul len op 20 september uitkomen tegen elkaar om het Nederlandse Kam pioenschap. De wedstrijden beginnen rond 10.30 uur. Direktiesekretaris J.J. Mol 40 jaar in dienst bij VanderHave Op 21 september 1986 is de heer J.J. Mol (57), direktiesekretaris en con troller, 40 jaar in dienst bij het Ko ninklijk Kweekbedrijf en Zaadhan- del D.J. VanderHave B.V. in Kapel- Ie. De heer Mol heeft in zijn loop baan op financieel-ekonomisch ge bied een belangrijke bijdrage gele verd aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Open Nederlands Kampioen schap Hoefsmeden op Flevohof Op vrijdag en zaterdag 26 en 27 sep tember vinden op de Flevohof voor de eerste maal de "Open Nederland se Kampioenschappen Hoefsmeden" .plaats. Dit voor Nederland unieke evenement wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging- van Hoefsmeden in samenwerking met Flevohof. Dit jaar zullen zo'n 50 deel nemers uit binnen- en buitenland deel nemen aan de open kampioenschappen J.J. Mol In de loop van de jaren heeft Mol zich ontwikkeld tot een zeer bekwa me interne accountant en direktiese kretaris van D.J. VanderHave B.V. In deze funktie heeft hij vergaande verantwoordelijkheden voor alle financieel-ekonomische én juridi sche zaken van het bedrijf. Op donderdag 18 september is de heer Mol door het bedrijf een recep tie aangeboden, waarvan zeer druk gebruik is gemaakt. Pag. 4 Akkerbouw - de KNLC kiest voor bewaakt mengprijs- systemen. Dagelijks Bestuur KNLC: meer tegenslagen voor land- en tuinbouw; België vreest Brabantse meststroom. Pag. 5 EG-landbouwministers voelen weinig voor zuivelaanpak Andriessen. Drijfmestprobleem opgelost in ongebluste Kalk. Pag. 6 en 7 Uit de Praktijk. Pag. 8 en 9 Landbouwbegroting 1987. Pag. 10 Veel Zeeuwse aardappel telers in top landelijke kompeti tie McCain; Nieuw wapen tegen aardappelmoeheid. Pag. 11 Voorkom rooibeschadi- ging bij aardappels. Pag. 12 Demonstratie aardappe len rooien in verstek; Nog uit breidingsmogelijkheden voor graszaadteelt. Pag. 13 Ervaring met de oogst van teunisbloemen; Suikerbiete noogsten niet alleen door loon werker. Pag. 14 Nieuwe bewaartechniek fruit; Provincie Brabant open voor initiatieven glastuinbouw. Pag. 15 Overdracht grond met melkkwotum; Leverbot- voorspelling. Pag. 17 Subsidie op investerin gen ter bestrijding mestproble men. Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2