Eierprijs eindelijk omhoog Snijbonen duur Braks tijdens jaarvergadering FNZ: 'Vette jaren zuiveleksport ook op langere termijn voorbij' De eierprijs is vorige week dan toch na lang wachten omhoog gegaan. Meer daarover verderop. Runderen Op de rundveemarkt was sprake van een stabiele aanvoer. De prijzen ston den over de gehele linie onder druk. Vergeleken met een jaar geleden brengt het vrouwelijk slachtvee nu meer dan een gulden per kg geslacht gewicht minder op. Het PVV heeft ruim ƒ8000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een door de groep Ne derlandse veemarkten aangekaart promotieprojekt. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt verliep de handel stroef en zwakten de prijzen af. De vraag vanuit Frankrijk naar slacht- lammeren was kleiner. Op de kalver markt valt het op dat er weinig graskalveren worden aangeboden. Bij de jonge kalveren stond de prijs van de vaarskalveren onder druk, vanwe ge een kleinere vraag voor export. Het aanbod van vleeskalveren is momen teel - gelet op de afzet van kalfsvlees - ruim voldoende. Die afzet verloopt goed, al kan er niet gesproken wor den van een struktureel betere vraag. Varkens De varkensmarkt is ook deze week vriendelijk gebleven. Behalve in Span je deden de karkassen van 0 tot 8 cent (Duitsland) meer. De hammen skoor- den in Duitsland en Italië een plusje van 5 tot 10 cent. Schouders en rib ben noteerden onveranderd. De Deense baconexport van Denemarken naar Engeland is in de eerste helft van dit jaar gedaald. Het Deense aandeel daalde van 31 Zi naar 30%. Het Nederlandse aandeel liep op van 16,8 naar 18,9%. Slachtpluimvee en eieren De afzet op de slachtpluimveemarkt verloopt zowel binnenlands als bui tenlands redelijk. De opbrengst op de Engelse markt is iets verbeterd. De bange voorgevoelens over de inleg van broedeieren in juni en juh zijn niet be waarheid. Integendeel het aanbod van slachtrijpe kuikens op de Barneveld- se markt was krap, waardoor een ho gere prijs ontstond. De goede vraag binnen de EG heeft er voor gezorgd dat de eierprijs vorige week een sprong naar boven heeft gemaakt. De prijsstijging varieerde van 80 cent per 100 eieren voor de lichtere gewichts klasse tot ƒ1,10 voor de eieren van 65-70 gram. Dat betekent zo'n 20 ct per kilogram. De handel verwacht dat bij deze vraag - ook van industriezij de - dit prijspeil even kan worden vastgehouden. Zuivel Op de zuivelmarkt deden zich slechts enkele kleine veranderingen in de no teringen voor. Dat wil niet zeggen dat de markt rustig is. Integendeel: ieder houdt de adem in wat de gevolgen zul len zijn van wat Brussel wil en straks misschien uitvoert. In het kaaskom- mentaar in "Zuivelnieuws" wordt - nu er geen vrijwillige produktiebeper- king werd afgesproken - gesteld dat er een aanzienlijke produktieverho- ging van kaas valt te verwachten met als gevolg een grote daling van. de Leeuwarder notering, waarbij parti- kuliere kaashandelaren grote voor- raadverliezen zullen krijgen te inkasseren. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt stonden de prijzen van de voertarwe onder druk, vanwe ge het grote aanbod. Wat na de re gen geoogst is, heeft een lagere kwaliteit en is alleen nog geschikt voor de mengvoederindustrie. Het grote aanbod voertarwe leidde ook tot een lagere notering van gerst. De graanoogst in Rusland wordt dit jaar geschat op 166 miljoen ton tegen 178 miljoen ton vorig jaar. In West- Duitsland wordt een 2% lagere graan oogst verwacht. Op de zadenmarkt blijft men tobben met de import van buitenlands zaad. Het aanbod van karwij van eigen bodem is groot, van wege de geweldig goede oogst. Op de peulvruchtenmarkt heerst een gezapi ge stemming. Er is wat aanbod van kapucijners uit Engeland, hetgeen een prijsdruk betekent. Er gaan bruine bonen - nieuwe oogst - richting Ita lië. Toch moesten de bruine bonen ook een stukje prijsverlies accepteren. Veevoeders De maismarkt gaf iets lagere prijzen te zien. Tapioka noteerde eveneens la ger. In het afgelopen seizoen is het verbruik van tapioka in Nederland met ruim 3 Vi gestegen. Bietenpulp en citruspulp werden iets duurder. Het verbruik van citruspulp is in het laatste seizoen in ons land gedaald met 30.000 ton. Maisglutenvoermeel noteerde onveranderd. Het Konsu- lentschap - iad - voor Voedervoorzie- ning komt in zijn berekening begin september uit op de volgende prijzen: 1000 VEM 39 ct; toeslag voor 1 kg VRE 35 ct; 1000 VEVI 35 ct; toeslag voor 1 kg VRE 45 ct. Aardappelen De aardappelprijs is lager dan een maand geleden verwacht werd, om dat men een veel grotere oogst ver wacht dan toen voorspeld werd. Toch is het prijsniveau heel wat beter dan vorig jaar. In de eerste week van sep tember noteerden de grotere Bintje 40 cent per kg op de aardappeltermijn- markt, tegen 12 cent vorig jaar. Wat wel een feit is, is dat er dit jaar meer uitval zal zijn en dat er momenteel nogal wat aardappelen (vroege rassen) uit Duitsland en Engeland worden in gevoerd. De pootaardappelen waren jl. maandag goedkoper dan de maan dag daarvoor, althans Bintje A 28/35 en 35/45, voorjaarslevering. Suiker De suikermarkt heeft vorige week een krachtige opleving te zien gegeven. In dia en Algerije waren als kopers in de markt met belangstelling voor 300.000 ton witsuiker. De Brusselse strategie om weinig suiker af te zet ten, baart producenten en handelaren zorgen. Vleeseksport naar Italië overschrijdt 1000 miljard lire In december 1985 werd met de Ne derlandse vleeseksport naar Italië een magische grens overschreden. Voor het eerst in de geschiedenis werd voor een waarde van 1000 mil jard lire aan Nederlands vlees inge voerd. Ook al speelt de inflatie uiter aard een rol, er kan niettemin van een mijlpaal gesproken worden. In het kader van het thema Mest zal er een tentoonstelling zijn. Ook zul len er tijdens de open dagen op ver schillende plaatsen demonstraties zijn. De prijs van snijbonen is de laatste vier weken alsmaar gestegen, met vo rige week een enorme uitschieter. Op de groentenmarkt is in zijn algemeen heid sprake van een wisselend prijs- beeld, welke bepaald wordt door aanvoer en de exportmogelijkheden. Glasgroenten De aanvoer van de ronde tomaten was vorige week wel 10% kleiner. Toch had dit nauwelijks een prijsverbete ring tot gevolg. Bij de vleestomaten was de aanvoer 20% groter, maar dit had wel gevolgen voor de prijs (20% lager). Tussen 1 januari en 1 septem ber van dit jaar hebben de tomaten op de Zuid-Hollandse veilingen ge middeld ƒ1,88 opgebracht, tegen ƒ1,95 vorig jaar en ƒ2,12 in 1984. Komkommers werden in grote getale aangevoerd. Alle sorteringen brach ten dan ook een lagere prijs op. Op de veilingen in Z-Holland hebben de komkommers dit jaar - tot 1 septem ber - 58 ct per stuk opgebracht, even veel als in 1984. Vorig jaar was de gemiddelde veilingprijs 72 cent. Bij paprika onderging het aanvoerbeeld geen grote verandering. Het prijsver loop liep - zoals gebruikelijk - onder ling sterk uiteen. De veilingprijs in Z-Holland van paprika's was dit jaar tussen 1 maart en 1 september ƒ4,56 per kg. Vorig jaar - in dezelfde perio de - was dat ƒ3,93 en twee jaar gele den ƒ4,33. Bij de rode paprika's was dit jaar die prijs ƒ4,71, resp. ƒ3,74 en ƒ4,46. Bij de groene paprika's was het rijtje: dit jaar ƒ4,04, vorig jaar ƒ4,27 en in 1984 ƒ3,99. Aubergines moesten ondanks een kleinere aanvoer een flinke prijsveer laten. De buitenlandse vraag was kleiner. Vollegrondsgroenten Sla liet over de hele linie een kleinere aanvoer zien. Op een enkele uitzon dering na noteerde de veiling hoger; voor ijsbergsla nog het meest. In ju ni, juli en augustus heeft natuursla op de Z-Hollandse veilingen gemiddeld 23 cent per krop opgebracht. Dat is een cent minder dan vorig jaar en vijf cent meer dan in 1984. In de koolsek- tor bracht alleen spruitkool een lage re prijs op. Chinese kool noteerde nogal wat hoger. Dat was met bloem kool ook het geval. Over de periode juni/juli/augustus heeft bloemkool op de N-Hollandse veilingen gemid deld 85 cent per stuk opgebracht. Vo rig jaar was dat ƒ1,43 en twee jaar geleden 96 cent. Spinazie ondervond prijssteun van een kleinere aanvoer. Andijvie is al weken lang konstant in aanvoer, al zijn er wel kleine dalin gen, waardoor de prijs steeds weer iets oploopt. Bij peen bracht alleen de bospeen een hogere prijs op. Fijne peen heeft op de Z-Hollandse veilin gen tussen 15 juni en 1 september 40 ct per kg opgebracht. Vorig jaar was dat 39 cent en in 1984 was dat 45 cent per kg. Witlof bracht onder invloed van een grotere aanvoer wat minder op. Datzelfde gold ook voor prei. Snijbonen schoten in prijs omhoog, van beneden de ƒ3,— tot boven de ƒ4,50. Sperziebonen daarentegen konden met moeite het prijsniveau vasthouden. Fruit Op de fruitmarkt brachten appels op de veiling een lagere prijs op. Bij veel peersoorten was dat ook het geval. Veel zacht fruit wist het prijspeil vast te houden. In augustus werden 900 ton minder appels en 700 ton meer pe ren op de veiling aangevoerd, verge leken met augustus 1985. De gemiddelde veilingprijs voor de appels lag 16 cent per kg hoger, terwijl de pe ren 5 cent per kg meer opbrachten. Aardbeien - waarvan de aanvoer klei ner was - brachten 40 cent per 500 gram, klasse I meer op. Bij pruimen was de prijswinst eveneens 40 cent, maar dan per kg. In Zwitserland schijnt 39 tot 40% van de hoogstam- fruitbomen (vnl. appel- en kersenbo men) zo ziek te zijn dat ze vroeger of later gerooid moeten worden. De oor zaak van de ziekte is nog onderwerp van onderzoek. Bloemen en planten De marktsituatie van de afgelopen twee weken heeft zich ook vorige week voortgezet. Het omzetbedrag op de veilingen kon stijgen door een aan- voertoename en ook het prijsniveau bleek hoger. De meeste hoofdproduk- ten werden in grotere mate aange voerd, behalve sommige Rozensoorten, Statice en kleinbloemi- ge Gladiool. De aanvoer van de pro- dukten Tulp en Cymbidium begint reeds op gang te komen. Met de prij zen zit het eveneens goed. 'Wanneer ik de verschillende afzet markten voor onze zuivel bekijk, dan moet ik konkluderen, dat ook op de langere termijn de vette jaren voor de zuiveleksport voorbij zijn. Op die realiteit dient het aanbod te worden afgestemd. Ik vertel U niets nieuws, wanneer ik zeg, dat dit op dit moment nog bepaald niet het ge val is'. Aldus minister ir. G.J.M. Braks tij dens de jaarvergadering van de Ko ninklijk Nederlandse Zuivelbond (F.N.Z.) op 10 september 1986 in Leeuwarden. Volgens de bewindsman heeft vooral de zuiveleksport naar derde landen, die ongeveer 45 procent voor zijn re kening neemt, de eerste helft van dit jaar een flinke veer moeten laten. Ondanks produktiebeperkende maatregelen is in 1985 de wereldpro- duktie in delen van de wereld toch nog met 0,5 a 1 procent gestegen. Daarbij lieten de rijke geïndustriali seerde landen zich niet onbetuigd. Minister Braks: 'dit leidt tot de kon- klusie, dat de afzetverwachtingen ook op langere termijn zeker niet hooggespannen moeten zijn en dat de produktie dichter bij de vraag moet worden gebracht. Daarbij kun nen we niet volstaan met lap middelen'. Het geleidelijk toewerken naar een meer marktkonforme situatie, bete kent naar zijn mening, in EG- verband zeker het voorlopig hand haven van de melkkwota en de su perheffing en het blijven voeren van een terughoudend prijsbeleid. Daar bij zal het echter niet kunnen blijven. Ook de Europese Kommissie beseft dit en heeft hiertoe een aantal voor stellen bekend gemaakt. Deze hou den in: het niet meer toestaan van re gionale verevening van kwota gedu- Aardappelen in de gemeenschap Een week later dan vorig jaar werden in Rotterdam de eerste noteringen voor Bintjes afgegeven. Voor de verschillende kategoriën Bintjes ƒ7 tot ƒ8 hoger dan vorig jaar. Bij de Eigenheimers was het prijsverschil zelfs 13 tot ƒ14. Nadat tot 1 september de uitvoer nogal wat groter was dan vorig jaar, was de uitvoer in de eerste week van sep tember met 5500 ton vrij bescheiden, rond 2500 ton lager dan vorig jaar. Van kopers' en verkopers' zijde is het nog een voorlopig aftasten van de mogelijkheden. Bepalend voor Nederland is hoe de afzet buitens lands zich zal ontwikkelen. Momenteel staan de prijzen in o.a. Duitsland wat onder druk, door ver ruiming van de aanvoeren, zij het dat de prijzen aanmerkelijk hoger zijn dan vorig jaar. De voorlopige ramingen over de op brengst bewegen zich tussen de 6,8 en 7 miljoen ton, vergeleken met een .oogst van goed 7,9 miljoen ton vorig jaar. Ook daar rekent men met een verlevendiging van de handel in de komende 14 dagen. In Frankrijk staan dè prijzen mo menteel ook wat onder druk, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de kwaliteit van de in het noorden gerooide aardappelen, die in (te) ve le gevallen te vroeg gerooid zijn. Dat bracht ook met zich mee dat voor alsnog de uitvoer bescheiden is. Vorig jaar werd tot 8 september 7094 ton aardappelen uitgevoerd, dit jaar was dat nog geen 1650 ton, vroege aardappelen buiten beschou wing gelaten. Wel zag men zich ge noodzaakt belangrijke hoeveelheden in te voeren, waaronder goed 2150 ton alleen uit België. De Britten kun nen vooralsnog in de eigen behoefte vrij goed voorzien, de aanvoer van overzee is nog vrij bescheiden, al thans kleiner dan vorig jaar. België meldt een wat overvoerde markt, met vrij lage prijzen, on danks niet onbelangrijke uitvoeren naar Frankrijk en ook Nederland, van o.a. grote maten. rende het lopende melkprijsjaar, een bevriezing van het vetgehalte op het huidige nivo, schorsing van de inter ventie van mager melkpoeder gedu rende de wintermaanden en schor sing van de interventie van boter in noodsituaties. Minister Braks noemde de voorstel len van de Kommissie ingrijpend. Immers, zij hebben direkte gevolgen voor het prijsnivo van de door de melkveehouders aangeleverde melk. Toch zitten er naar zijn mening in de voorgestelde maatregelen zekere ele menten, die kunnen bijdragen aan de zeer noodzakelijke oplossing van het probleem'van de overschotten. Biggenprijzen In de week van 22-9-1986 tot 29-9-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,75 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,94. Veiling St. Annaland, 16 sept. Doré: m 22-24; kr. 35. Premiere: 20-2; bo 30-32; dr. 8; kr. 40. Gloria m 19-22; dr. 8; kr 38-40. Bintje: m 18-24; bo 20-40; dr 8-10; kr 45-48. Prior: m 22; bo 30; dr 8. Eigenhei mer m 30-40; dr 8; kr 18. Bildstar m 30-32. Aanvoer 195 ton. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprij- zen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke klei grond per 16 sept. (voorjaarsleve ring). Bintje A 28/35 105,00 en Bintje A 35/45 60,00 (Groothan- delsprijs), afgehaald van het Noor den, incl. zakken). CVZ Hoeveelheid Ras Maat x 1000 kg. Middenprijs 8 t/m 12 16. 17 8 t/m 12 16 17 sept. sept. sept. sept. sept. sept. Appels Alkmene 1 70/80 78 55 4 1.42 0,86 0,95 totaal kl. 1 163 138 7 1,35 0,72 0,80 II 70/80 2 4 1.01 0,67 - totaal kl. II 3 10 1 0,88 0,52 0,62 James Grieves 1 70/80 352 46 17 0,42 0,33 0,34 totaal kl. 1 551 80 27 0,39 0,30 0,32 II 70/80 58 25 3 0,37 0,33 0,33 totaal kl. II 116 46 6 0,39 0,29 0,30 Sumerred 1 70/80 32 - - 0,88 - - totaal kl. 1 70 - 0,82 - - II 70/80 10 - 0,66 - - totaal kl. II 25 - 0,63 - - Cox 1 70/75 - 27 7 - 1,06 1,22 totaal kl. 1 - 57 12 - 1,06 1,19 II 70/75 - 3 - - 0,81 - totaal kl. II - 6 - - 0,81 - Peren St. Remy 1 60/70 19 - - 0,75 - - totaal kl. 1 28 7 - 0,76 0,67 - II 60/70 18 - - 0,70 - - totaal kl. II 39 - - 0,62 - - 1 70/80 - 2 - - 0,70 - Triomphe 1 60/70 64 - - 1.13 - - totaal kl. 1 74 22 1,12 1,00 - II 60/70 64 - - 0,88 - - totaal kl. II 138 10 - 0,80 0,82 - 1 70/80 - 5 - - 1,00 - II 70/80 - 1 - - 0,89 Beurré Handy 1 70/80 155 49 23 1,09 1,08 1,05 totaal kl. 1 433 122 71 0,96 0,99 0,94 II 70/80 20 12 7 0,85 0,89 0,83 totaal kl. II 112 56 35 0,62 0,58 0,58 Beurré Lebrun 1 60/70 55 - - 0,69 - - totaal kl. II - - 0,52 - - Pruimen Reine Victoria 1 7 1 780 kg. 1,40 1,89 2,03 Bramen 1 200 gr. 14.124 840 1.272 doos ds. ds. ds. 0,71 0,97 1,20 22 Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22