Praten over arbeid, kan dat? Konferentie positie vrouw in de landbouw Aan positie meewerkende vrouw kan veel verbeterd! Agrarische studiereizen Wenen: de stad met de vele namen! Plattelandsvrouwen bestuderen koöperatie MWBB B A Bl onder redaktie van deRedaktiekommis- Wp IIII BT IBl4 B sie Bond van Plattelandsvrouwen voor BB mwmA Zeeland en Brabant BWBB BB BB Redaktieadres: W |F II II IV Mevr. P.J. de Rooy-Janse B IB W BW mm mm Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge We noemen dat gewoon WERK en dat is dan iets dat gedaan moet worden. De vraag is soms door wie en wat staat ertegenover. Voor velen is 'werk' slechts dat waarvoor een geldelijke beloning wordt ge geven. Hoeveel er wordt verzet in de vrijwillige sektor komt meestal niet ter sprake. Het lijkt dat alleen betaald werk telt en alles dat ver der gedaan wordt is in de sfeer van vrijwilligheid, dus bewust-zelf- gekozen. Zolang er voldoende werk is voor een ieder wordt er geen zaak van ge maakt en praten we er niet over. Tot er een tekort aan arbeidsplaatsen is dan gaan we ons erin verdiepen hoe het komt en wat eraan gedaan zou moeten worden. We spreken dan over waardering en her-waardering. Dat wil dan zeggen dat we een lang gevestigde mening willen herzien of er eerst eens diep over nadenken. Als we dan beginnen bij de beroepen dan is het beroep van de voorouders soms als achternaam gekozen. Om er enkele te noemen: Boer, Dokter, Molenaar, Bakker, Slager, Visser, Knecht, Schrijver, Meester, Voogd, Schilder, Kruidenier, Post, Wach ter, Priester, enz., enz. Hieruit kan men afleiden dat het be roep een grote plaats innam en heel belangrijk was voor de beoefenaren. Men wilde wel zijn wat men was en was trots op een goed stuk werk dat uit de handen kwam. Nu lijkt de waardering alleen te bestaan uit het salaris dat men ont vangt voor een stuk werk waar de techniek dikwijls ook een groot aan deel in heeft. Gebed Zoals bekend zijn er de 10 geboden, er is daarbij geen enkel gebod om te werken, maar wel een om te rusten. De agrarische kommissie v.d. Platte landsvrouwen organiseert i.s.m. de Nationale Koöperatieve Raad de kursus: Wat is een koöperatie? In deze kursus bespreken we wat een koöperatie in de land- en tuinbouw nu werkelijk is en wat haar onder scheidt van niet-koöperatieve onder nemingen. Op objektieve wijze zal uiteengezet worden wat de kenmerken van een land- en tuinbouw koöperatie zijn en hoe de koöperatie - in grote lijnen - funktioneert. Ter sprake komen: ontstaansgron den, verschil koöperatief en niet koöperatief, wetgeving, leverings- afnameplicht, prijsvaststelling en aansprakelijkheid. De kursus wordt gehouden: Plaats: Rabostreekbank, Voorstraat 17, Fijnaart, tel. 01686 - 2752. Tijd: 9.00 - 11.30 uur. Kosten: ƒ10,— p.p. voor de hele kursus Vrijdag 19 september 1986 Er staat heel gewoon dat men 6 da gen mag werken maar de zevende is de rustdag! In de geschiedenis is te-lezen hoe het werk en dan in de eerste plaats het handwerk werd ondergewaardeerd. Het 'werk' was voor de slaven en de onderhorigen. De 'vrije' mensen konden zich diverse soorten van ver maak veroorloven. Vrouwen be hoorden tot de groep die moest wer ken OF ze was onderwerp van het spel. Ze kon b.v. verdobbeld worden en ze werd zonder overleg uitgehuwe lijkt waarbij de overeenkomst een zeer materieel karakter had. Haar wil en stem werden niet gehoord. Witte boorden Enige tientallen jaren geleden was de waardering voor werk alleen daar waar men er een witte boord bij kon dragen. De reaktie daarop is dat ve len in een ambtelijke baan zich niet meer in zo'n uitmonstering toonden en achter loketten bij overheidsin stanties koltruien en spijkergoed de overhand kregen. Men was modern en ging-met-z'n-tijd-mee. Zoals bij alles is ook dit weer aan het ver anderen. Verwarring Ontstaat als blijkt dat er niet voor een ieder werk is. Er ontstaan span- Data: 5, 12, 19, 26 november en 10 december. Opgave vóór 15 oktober a.s. bij: mevr. C. Knook-Maris, tel. 01687 - 2660 mevr. N. Noteboom-v.d. Pol, tel. 01682 - 2414 mevr. R. Crezee-Dam, tel. 01684 - 2623 ZrL.M.-kantoor Zevenbergen, tel. 01680 - 27921 Programma 5 november Wat is de koöperatie, hoe zijn ze ontstaan. Wat is het fundamentele verschil met een niet koöperatieve onder neming. Ineke Duit, medewerkster N.C.R. (Nationale Koöperatieve Raad). 12 november Hoe funktioneert een koöperatie, aansprakelijkheid statuten, wetge ving besturen, enz. ningen en zelfs een goede opleiding is geen garantie meer voor het krij gen van een baan. De mechanisatie heeft veel werk overgenomen waar van men in het begin de gevolgen niet zo duidelijk zag. In de land bouw zagen we het begin hiervan maar omdat de arbeidsmarktverla- ters uit de landbouw elders terecht konden leek het niet zo veront rustend. Nu is de situatie wat dat betreft ook in vaste banen gekomen. En de uit breiding van werkloosheid wordt nu mede veroorzaakt door het aanbod van jongeren (schoolverlaters) en vrouwen op de arbeidsmarkt. Vooruit Het is niet mogelijk de tijd van 'vroeger' te doen herleven. Er is een ontwikkeling gaande en we moeten mee. Er blijven altijd mogelijkheden voor wie ze kan en wil zien maar ook daar is inzet voor nodig. Grenzen gaan open en dat geeft aan beide kanten mogelijkheden maar ook een bedreiging. Het openstellen van alle beroepen voor vrouwen heeft als reaktie dat ook alle vrouwenberoepen voor mannen openstaan. Het sterkst is dat te zien in de verple ging waar het aanbod van verplegers nu relatief groot is. Gezin Bij de zelfstandige ondernemer is het gezin nog steeds een van de grote steunpilaren. De meewerkende echt genote is een door de belastingdienst moeilijk te aksepteren kracht. Ook is het soms in een gezin moeilijk als een van dè leden geen werk heeft Ver weg in Oostenrijk ligt aan de Do- nau de schitterende stad Wenen. Een miljoenenstad, kongresstad, win kelstad en ekonomisch centrum van de handel tussen oost en west. Een he le bezienswaardige stad, rijk aan im posante bouwwerken. Daarom heeft Agrarische Studierei zen ook dit jaar weer een reis naar Wenen op het programma staan en wel van 5 tot en met 9 november 1986. Het programma: 1ste dag: vliegreis naar Wenen, stadsrondrit met bezich tigen van de interessantste beziens waardigheden. 2de dag: tocht door de omgeving van Wenen en bezoek aan agrarische bedrijven, bezoek aan de 19 november Bezoek aan de Centrale Rabobank te Utrecht, o.l.v. de heer W. Lager- weg en Ineke Duit. 26 november Diskussie over de koöperatie met medewerking van Suiker Unie en Cebeco Zuidwest. Praktijkgerichte diskussie. De heren W. Dijkstra, Suiker Unie en de heer Loeven, Cebeco Zuid west, zijn hierbij aanwezig. 10 december Hoe funktioneert de Rabo Streek- bank Noord-Westhoek als koöpera tie in de praktijk. De heer Coremans, direkteur Rabo Streekbank. De rol van de vrouw in de koöpera tie nu en in de toekomst. Ineke Duit, G. Middelkoop. terwijl een ander lid onder de span ning om het vooral toch vol te hou den en dus onder druk leeft. Statistieken Een hele serie statistieken geeft aan hoe de lijnen vanaf 1950 lopen en dat is schokkend om te zien hoe ons land er af komt. Over de landbouw wordt in die statistieken niet meer gerept. Het lijkt dat een en ander zich in de landbouw al als onvermijdelijk heeft ingeworteld. Men paste zich aan aan de toestand en probeerde het hoofd boven water te houden. Toch is het heel belangrijk dat ook in de kring van de agrarische wereld men zich blijft bezighouden met waardering en herwaardering. Onze landelijk voorzitster zegt hiervan: 'De herwaardering van arbeid heeft alles te maken met zoals dat heet, de onzichtbare maar onmisbare onbe taalde arbeid van vrouwen. Wan neer men zal komen tot het herver delen van de arbeid, dan zal eerst al le arbeid naar waarde geschat moe ten zijn'. Belemmeringen Zelfs al wil iemand het allemaal per- fekt regelen, dan komen er toch veel problemen op tafel. Enkele kunnen zijn: - financieringen, bedrijfsovername - inkomen van de ouders - vernieuwingen aksepteren door de ouders - kennis en ervaring van de ouders - onervarenheid van de jonge opvol ger maar ook diens durf en inzet voor een moderne aanpak Praten over... Het lijkt heel goed om met een groep hierover te praten. De eigen proble men worden daardoor minder groot. In onze tijd gaan we gewoon anders om met datgéne dat ons bezig houdt. Als ik in boeken kijk over het plattelandsleven vroeger in verschil lende delen van de wereld, dan wordt duidelijk dat er in die oude tij den een andere uitlaat was. Men trok zich meer terug in de eigen ge- dachtenwereld, door zich dagenlang af te zonderen in bos of bergen, of vakantieplaats Melk, de eeuwenoude ommuurde stad met woningen date rend uit de Renaissance en het be roemde benedictijnse klooster, tocht langs de Donau en een folkloristische avond in Krems, die ook al 1000 jaar oud is. 3de dag: wandeling door de binnenstad van Wenen met bezoek aan de Stephansdom en de Kapuzi- nergruft met de graven van vele Oostenrijkse vorsten, operette voorstelling in de Volksopera. 4de dag: panoramatour. 5de dag: bijwo ning van de oefeningen in de Spaan se Rijschool, tocht door het Weense Woud en lunch in het Helenadal, te rugvlucht naar Amsterdam. En verder: Londen: van 29 november tot 2 de cember 1986, 4-daagse trein-boot- busreis. PJZ-agenda 20 sept., Afd. Oost Zeeuws- Vlaanderen bezoekt de molen te Spui. Verzamelen op parkeerterrein bij de molen om 14.00 uur. Opgaves bij Ina, tel. 01153 - 2257. 27 sept., Afd. Goes organiseert bowling-avondje in 'Bowlingcen trum Goes'. Kosten: ƒ7,50 voor de leden en ƒ10,voor niet-leden. Op geven bij Leenjan, tel. 01130 - 1417. 3 okt., Afd. Noord-Beveland gaat een avondje bowlen eveneens in 'Bowlingcentrum Goes'. Opgeven bij Conny, tel. 01109 - 282. Winter, Afdelingen Noord- en Zuid- Beveland in kombinatie, de afdelin gen Oost Zeeuws-Vlaanderen en de afdeling West Zeeuws-Vlaanderen zoeken met spoed toneelspelers voor de toneelstukken die deze winter weer gespeeld worden. Bel even snel een bestuurslid op om je op te geven, in ieder geval voor eind september! men hield zich bezig met volkskunst. Tijdens het houtsnijden - beschilde ren van voorwerpen met volksmotie ven - het spinnen en weven, was er ongestoorde tijd om na te denken. Men nam daartoe de tijd en kwam tot een bevredigende oplossing voor zichzelf die dan wel paste in het kui tuurpatroon en de religie. ïn onze ogen was dat vanzelf niet steeds de beste oplossing maar wij kijken te rug en dat is gemakkelijker, omdat dan de gevolgen bekend zijn. Motieven In motieven van volkskunst zijn soms heel duidelijk beelden te zien van wat de mensen bezig hield. Kijk maar eens naar de motieven op onze merklappen. Een van de veel voorkomende mo tieven is de levensboom en de vogels in die boom. Ze staan soms voor de kinderen in het gezin, maar dat komt meer voor in de z.g. huwelijks boot. In de levensboom vinden we de bezigheden en de liefhebberijen van de maakster die toen ze de merk lap maakte nog heel jong was. 'In onze mooie dreven, in de tuin van het leven, in een heel grote boom, die met inzet van alle bladeren een goed klimaat tracht te be naderen, daar speelt de vogeldroom de fabels van de vogels en de hoogste boom'. Dit eerste couplet van de fabel over vogels en de hoogste boom is de in leiding van de visie die de vogels in deze fabel hebben over werk en over vrij zijn. Het gaat verder: 'Alle vogels waren daar om te overleggen met elkaar, over het thema van werk en vrij, om aandacht te vragen, om argumenten aan te dragen, om te zetten op een rij dit chaotisch allerlei'. Kreatief Dat ook mensen in onze tijd kreatief kunnen denken is duidelijk: Een patiënte van over de 80 jaar, lag in een groot ziekenhuis. Ze was ziek en moest geholpen. Juist in die tijd kwam er een jonge verpleger op haar kamer en dat wilde ze niet. Het ging toch door en ze vond de volgende oplossing. Ze sprak hem aan als 'zuster' en had zo een voor haar goe de aanpak van de ongewenste si tuatie. Plattelandsvrouwen Het is geweldig zoals de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen het onder werp Herwaardering van Arbeid aanpakt en het is te hopen dat veel leden zich hierin willen gaan verdiepen. Er over praten? Natuurlijk kan dat! P.J. de Rooy-Janse Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem (085) 512087 tussen 08.00 en 18.00 uur. Van 22 tot en met 25 september a.s. zal in Den Haag de interna tionale workshop 'Operational strategies for reaching women in agriculture' worden gehouden. Het doel van de workshop is, na te gaan in hoeverre beleid en uit voering van en door de over heidsinstanties in de diverse lan den ten aanzien van de positie van de vrouw in ontwikke lingslanden verbeterd kan wor den. Aan de workshop zal door vertegenwoordigers uit een vijf tiental landen worden deelgeno men, waaronder vertegenwoordi gers uit een aantal Afrikaanse landen, Zuid-Amerikaanse lan den en uit India en Indonesië. 21 Op 1 september j.l. is het lang verwachte rapport van de com missie Van Zeil over de positie van de meewerkende vrouw op het bedrijf in de openbaarheid gekomen. Aan dit rapport heb ben behalve de overheid, ook het Landbouwschap, de organisaties van plattelandsvrouwen en het midden- en kleinbedrijf meege werkt. Uit de inhoud blijkt dat er aan de positie van de meewerken de vrouw nog veel kan worden verbeterd. De samenstellers doen daarover een aantal realistische aanbevelingen in de richting van de overheid. Het rapport consta teert daarnaast dat man en vrouw binnen de bestaande re gels en mogelijkheden ook zelf al initiatieven kunnen nemen. De commissie van Zeil verwacht blijkens haar rapport veel van goede voorlichting om bewust wordingsprocessen op gang te brengen. Tijdens de openbare vergadering van het Landbouw schap, woensdag 3 september j.l. stipte voorzitter M. Varekamp de verschijning van het Fapport aan. In een kort kommentaar merkte hij op dat het mede de taak van het landbouwschap is erop toe te zien dat de aanbevelingen en uit dagingen uit dit rapport in prak tijk worden gebracht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21