Onderneem 't met de Rabobank. Alternatieve gewassen telen? Staalbouw IWEMOLIN NIEUW NIEUW HM. LANDBOUWERS Door het gewijzigde EG-marktbeleid staat de teelt van eiwit- en oliehoudende produkten, onder andere veldbonen, volop in de belangstelling. Nieuwe gewassen bieden interessante perspectieven. Maar dan zijn bedrijfsaanpas- singen en een alternatief bouwplan nodig. Dit vergt investeringen met de nodige conse quenties op de korte en lange termijn. De Rabobank is als geen ander thuis in de akkerbouw. Bij de plaatselijke Rabobanken zitten specialisten die zulke investeringsplan nen vertalen in een passende financiering met een scherpe prijsstelling. De Rabobank is een deskundige gesprekspartner die, soms kritisch, maar met hart voor uw bedrijfstak, kiest voor een langdurige samenwerking. Zoiets mag u ver- coöperatieve bank. Rabobank Q De specialist voor het bouwen van: Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas Voorgaande jaren is gebleken dat spitten grote voordelen heeft tjj.v. ploegen om. GEBR. DEKKER Mr. F.J. Haarman weg 10, 4538 AR Terneuzen tel. 01150-12367-13406 Wij verzorgen voor u graag machinale drainage en alle voorkomende grond- en verhardingswerken Voor inlichtingen bellen: MERTENS B.V. Uitvoerder: F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 geen vastgereden ploegvoor ongelijk land (diepe sporen) worden gelijk gewerkt geen diepe voren in het land en de kopakker een zeer goede waterdoorlating in de grond indien u wenst tot 40 45 cm. diepte. Nu gaan we onze werkzaamheden uitbreiden door: Spitten (Spitmachine) Eggen (Rotoreg) Zaaien (Zaaimachine) alles in één werkgang (alles 3 meter) o.a. voor het zaaien van tarwe in aardappel en bietenland e.a. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: Frans interventiegraan voor noodlijdende veehouders De Europese Kommissie heeft be paald dat het Franse interventieburo 400.000 ton voedergraan op de vrije markt mag verkopen, althans voor zover dit ten goede komt aan vee houders die in de gebieden in het zuiden van Frankrijk wonen die de afgelopen zomer door de droogte zijn getroffen. Het graan moet voor veevoeding worden gebruikt. Overwegingen die bij deze beslissing een rol gespeeld hebben zijn onder meer de noodlijdende situatie waar in de veehouders in de getroffen ge bieden verkeren en de beschikking van Frankrijk over omvangrijke voorraden interventiegraan. Deze bevinden zich voor een deel in de ge troffen gebieden, voor een ander deel mogen ze daarheen vervoerd worden. Nieuw INGEZAAID GRAS LAND is erg gevoelig. Voor bewei ding moet de grond behoorlijk droog zijn. Schaar zo vroeg moge lijk in, bij voorkeur met een koppel schapen; het jonge gras kan dan goed uitstoelen. Wees voorzichtig met drijf mest, jong gras verstikt gemakke lijk. Als u drijf mest uitrijdt, geef dan goed jong gras verstikt gemakkelijk. Als u drijf mest uitrijdt, geef dan maximaal 15 ton per ha. Zorg voor goed gemixte drijf mest en een goede verdeling over het land. 2. Het najaar is de beste tijd voor ONKRUIDBESTRIJDING IN GRASLAND. Vooral voor nieuw ingezaaid grasland is het van belang dat het "schoon" de winter ingaat. De groeiomstandigheden voor de grassen zijn dan volgend voorjaar optimaal. De keuze van het middel - waarmee gespoten wordt is afhan kelijk van de onkruiden die bestre den moeten worden. Klaver wordt door groeistoffen ernstig bescha digd. Er zijn ook middelen die kla ver sparen. De wegwijzer 1985 Vee houderij van het C.A.D.- Gewasbescherming biedt alle infor matie over middelen en de toepas sing ervan. 3. Let bij gebruik van CHEMI SCHE BESTRIJDINGSMIDDE LEN op de volgende zaken: -voor een goede verdeling en wer king van het middel moet voldoende water worden gebruikt (500-600 liter per ha); -verspuit groeistoffen met lage druk en grove druppel; -voorkomt schade aan naburige ge wassen; -wanneer onkruidbestrijding in het voorjaar wordt uitgevoerd, spuit dan voordat de onkruiden gaan bloeien; -let op de veiligheidstermijn, -sommige middelen mogen niet toe gepast worden in waterwingebieden. 4. Een goede MELKHYGIËNE be gint in de box of op de standplaats van de koe. Een schone koe bespaart veel werk bij de voorbehandeling. Vrijdag 19 september 1986 Tholenseweg 29, 4661 PB Halsteren tel. 01641-2407 C.P. van der Vorst Binnenpad 12, Halsteren tel. 01641-3314 Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18