Subsidie op investeringen ter bestrijding mestprobleem Meer dan duizend paarden op de 'Nationale' Den Bosch Overweldigende belangstelling uit binnen- en buitenland Chlamydia-infektie niet oorzaak veesterfte bij Verschueren PVV: Onrust over dierziektesituatie Wie een bedrijfssysteem wil gaan toepassen dat als onderdeel van een projekt een duidelijke bijdrage levert aan beperking van het mestpro bleem kan daarvoor onder bepaalde voorwaarden overheidssubsidie verkrijgen. In het kader van de zgn. Bijdrageregeling Praktijkobjek- ten Mestproblematiek (BPM) is per projekt een subsidie van ƒ80.000, haalbaar. De BPM heeft tot doel een financiële bijdrage te verlenen tot introduktie van nieuwe, perspektief biedende oplossingen voor het mestprobleem. In aanmerking komen zowel geheel nieuwe vindingen als oplossingen die al ergens met succes zijn beproefd maar nog niet of nauwelijks op prak tijkschaal zijn toegepast. Een belang rijk aspekt van de BPM is dat subsidietoekenning niet beperkt blijft tot één of hooguit enkele objekten van dezelfde soort, maar dat het aan tal te subsidiëren projekten steeds per ingediend projekt wordt vastgesteld. Op die manier kan niet alleen de "uit vinder" maar ook de gebruiker sub sidie verkrijgen. Wel zal er bij het toekennen van de subsidie op gelet worden of er sprake is van een zeke re voorbeeldfunktie. Aanvraag indienen Een aanvraag kan worden ingediend door de ondernemer van een land bouwbedrijf, die het hoofdberoep in de landbouw heeft. Globaal betekent dit dat tenminste de helft van het in komen binnen het landbouwbedrijf moet worden verdiend en tenminste drie/kwart van de arbeidsduur ten be hoeve van het landbouwbedrijf moet worden aangewend. Naast individuele ondernemers kunnen ook samenwer kingsverbanden - maatschap, firma, stichting, NV, BV - een aanvraag in dienen. Bovendien kunnen ook on dernemers, die niet het hoofdberoep in de landbouw hebben, maar die werkzaam zijn ten behoeve van de landbouw, zoals loonwerkers en mestdistributeurs, een aanvraag indie nen. Hetzelfde geldt voor de mest banken. Voor welke voorzieningen? De belangrijkste voorwaarde om sub sidie te verkrijgen, is dat de voorzie- Perspectief biedende opslagvoorzieningen komen ook voor subsidie in aanmerking ningen gericht zijn op één van de oplossingsrichtingen van de mestpro blematiek, namelijk aanpak bij de bron en vergroting van de afzet. De be- en verwerking van mest moet ge richt zijn op tot waarde brengen van de mest en op export van het eindpro- dukt. Voorwaarde hierbij is de "na volgbaarheid" voor andere ondernemers. Projekten afgestemd op de buitengewone omstandigheden van één bedrijf zullen in beginsel niet worden gehonoreerd. Ten aanzien van projekten en oplossingen die wel in aanmerking komen kan gedacht worden aan: het op boerenbedrijfsni veau introduceren van gescheiden voedersysternen, mede in relatie tot de voederbehoeften van het dier; het in troduceren van mestscheidingssyste- men, onder meer gericht op kwaliteitsverbetering, ter bevordering van de afzet naar akkerbouwgebie den; het realiseren van voorzuiverings installaties van mestverwerking; het introduceren van be- en verwerkings installaties van mest; alternatieve huisvestingssystemen waarbij sprake is van gescheiden mestopvang; tot grotere waarde brengen van droge mest, bijvoorbeeld ter bevordering van exportmogelijkheden; de intro duktie van nieuwe perspektief bieden de opslagvoorzieningen. Bijdrage Ook bij de BPM-regeling zal een on derscheid gemaakt worden naar gro te en kleine projekten. Kleine projekten zijn projekten waarvan de subsidiabele investering minder dan ƒ200.000,bedraagt. Grote projek ten betreffen een subsidiabele inves tering van ƒ200.000,— en meer. De kleine projekten kennen een subsidie percentage van tenminste 20 procent en ten hoogste 40 procent over de sub sidiabele investeringen. De uiteinde lijke hoogte van dit percentage zal ondermeer afhangen van eventuele ri- siko's die aan de introduktie zijn ver bonden alsmede de praktische navolging. Voor grote projekten gel den in principe dezelfde percentages en voorwaarden. Hiervoor kan echter, in afwijking van bovengenoemde percentages, een maximum subsidiebedrag worden vastgesteld door het bestuur van het O- en S-Fonds. Indien u nader geïnformeerd wenst te worden inzake de aanvraag en aan- vraagmogelijkheden, dan kunt u zich wenden tot de direkteur Landbouw en Voedselvoorziening in uw provincie of tot de voorlichter van het veehou- derijkonsulentschap in uw regio. De Koninklijke Vereniging het Nederlandsche Trekpaard' heeftop- nieuw haar paarderassen op de tweejaarlijkse tentoonstelling gepre senteerd. Van de trekpaarden, de haflingerpaarden en de haflo- Arabes stonden ruim 1000 stuks in de hallen van het grote veemarkt- komplex te 's Hertogenbosch op 12 en 13 september jl. opgesteld. De haflingerafdeling vierde dezer dagen haar 25-jarig bestaan; daarnaast herdacht het Nederlands Hackney Stamboek haar 40-jarig jubileum met een keuring van Hackney's in de Brabanthallen en verzorgden beiden zaterdagmiddag ter herdenking hiervan daverende jubileums hows op het grote demonstratieveld. Na de keuringen werd het publiek een zeer afwisselend programma geboden, waarin o.a. Jos Brooijmans, door de speaker 'Brooijmantius' genoemd, met vier van zijn trekpaardmerriën een wervelende show 'Romeinse-wagenrennen' ten beste gaf Ongetwijfeld is de 'Nationale '86' een groot sukses geworden, mede door de perfekte organisatie, doch zeer zeker ook door de kwaliteit van de aangevoerde paarden. Vooral de zeer grote en kwalitatief zeer goede jeugdrubrieken, zowel bij de trek paarden als bij de haflingerpaarden, hebben in dat opzicht een gunstige indruk gemaakt. Hetgeen goede perspektieven biedt omdat de 2-jarigen een solide basis vormen voor de nabije toekomst! Grootse kampioenen en kam pioenes: het aanwijzen door de jury van deze grootheden is telkens weer opnieuw een spannende aangelegenheid: voor wat betreft de hengsten nog geakti- veerd door de prijsvraag 'Wie wordt kampioen Nationale Den Bosch'. Nadat alle daarvoor in aanmerking komende trekpaardhengsten door de betreffende juryleden waren beoor deeld, werden in katalogusvolgorde teruggeroepen: Bart van 't Molen hof K2790, Horace d'Opbrakel K2795 en Marco van de Noorweeg- sekaai K2791. Alle drie 5 jaar oud. Na gedegen overleg door de jury moest de lb uit de grote maat Hora ce d'Opbrake-l van A.L.C. Brooij mans Zn. uit Tholen het strijdperk verlaten. Tot kampioen werd tenslotte aangewezen De Ideal van Grotenberge - zoon Marco van de Noorweegsekaai, van H. v.d. Heij den te Veghel. Een groot kampioen! (la middenmaat, 4 en 5 jaar). Fraai typisch met 4 beste benen en briljan te gangen. Reserve-kampioen werd de la uit de grote maat 4 en 5 jaar: Bart van 't Molenhof, V.: Rivaal van Boekei, van J.M. Smits te Nue- nen. Gaaf en solide gebouwde klas- sehengst met opvallend mooie voor hand, beste, droge benen en korrek- te zeer goede bewegingen. Bij de trekpaardmerriën werd uit het gro te aantal voor het kampioenschap in aan merking komende paarden de navolgen de in katalogusvolgorde teruggeroepen en voor de eretribune opgesteld: de 9-jarige Carolien van de Bavelseweg, V.: Gamin van Schoonebeek, van J.M. Smits te Nuenen; de 8 jaar oude Fennie van Wooldink, V.: Ideal de Wassenhove, van de Gebr. Menders uit Risp en de 6-jarige Irma van de Lindehoef, door Guido v. Brandevoort, van de Gebr. v.d. Heijden te Oost-West-Middelbeers. Na dat de laatstgenoemde merrie het veld had geruimd, werd na enig beraad door de jury Fennie van Wooldink, van moe derzijde een eksellente kleindochter van de veel geprezen Gamin van de Hooi, tot kampioene uitgeroepen. Best typische, zeer solide gebouwde klassemerrie met 4 zuivere pilaren van benen en korrekte .beste gangen. Het reservekampioenschap was voor de fraai typische, charmant vrouwelijk gebouwde hoogklassige Caro lien van de Bavelseweg, door de best fok kende oud-kampioen Gamin van Schoo nebeek en aldus eveneens een kleindoch ter van Gamin v.d. Hooi. Bij de Haflingerhengsten kwam zegevie rend uit de kompetitie Altjo van de Ken- terstreek, V.: oud-kampioenhengst Ad miral; de moeder Caresse was kampioene in 1984, terwijl haar vader Were-di van de Vrijthof eerder eveneens kampioen was en tevens 5x het nationaal kampioen schap 'hengsten met afstammelingen' be haalde!! De titel reserve-kampioen werd toebedeeld aan Ad van 't Vlier door de zelfde vader, nl. Admiral en uit de Were- I di v.d. Vrijthof-dochter Hesjaü Kampioene van de Haflingermerriën 'lichte klasse' Everdien van de Hertrak- De ernstige ziekte- en sterfteverschijn- selen die zich enige jaren geleden openbaarden bij de veestapel van vee houder Verschueren in Oost Zeeuws- Vlaanderen kunnen niet zoals tot nu toe te vaak en te gemakkelijk wordt aangenomen veroorzaakt zijn door een Chlamydia-infektie. Ook kunnen zij niet, zeker niet geheel, worden ver klaard door de zgn. polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) van de in de nabijheid staande fabriek van Bleijko Betonindustrie BV te Wal soorden. Wel is er een verband tus sen het coaten van betonprodukten en de waargenomen ziekte- en sterftever- schijnselen. Met grote waarschijnlijk heid kunnen de verschijnselen worden toegeschreven aan de bij het coaten van de produkten toegevoegde oplosmiddelen, de zgn. epoxy- sestraat, V.: Amor van Schafferden, van W. Kempen te St. Agatha en in de 'zware klasse' was het kampioenschap voor Vrouwe Romi van Neerlands Bloed, V.: Salto en eigen aan C. van Roessel te Berkel-Enschot. In de kategorie vierspanmerriën trek paarden van één eigenaar werden een ze vental uitstekende loten merriën aange boden. Gemakkelijk zegevierde het hoogklassige viertal van de Gebr. Smits te Nuenen. Zeer uniform in type, maat, kleur en gangen. Men zal ze zelden beter coatings. Dat schrijft de in Hulst wo nende veearts R.T.J.A. de Winne in een skriptie die geheel gewijd is aan de vergiftigingsverschijnselen bij de veestapel van de heer Verschueren. De heer De Winne stelt tot zijn grote ver bazing vast dat er in feite nog nooit een goed wetenschappelijk verant woord onderzoek is ingesteld naar de ze zaak. Hij pleit voor een dergelijk onderzoek. De heer Verschueren is door de vergiftiging van zijn veesta pel zwaar gedupeerd vooral ook als gevolg van het feit dat hij bij de vaststelling van de superheffingsrege- ling een kleine bezetting van de veestallen had. Verschueren eist van Bleijko een schadevergoeding van ƒ440.000,De zaak Verschueren zal op vrij korte termijn in de Raad van State worden behandeld. tegenkomen! Bij de vierspannen van 2 of meer eigenaren ging de eer naar een uit stekend lot best bewegende merries van In de openbare bestuursvergadering van het Produktschap voor Vee en Vlees die op 10 september in Rijswijk werd gehouden, heeft sekretaris ir. B.J. Odink melding gemaakt van een zekere onrust over de dierziektesitu atie. Naast de voortdurende uitbraken van varkenspest in o.a. België, is de situatie in Italië met betrekking tot mond- en klauwzeer explosief. Zoals bekend heeft de Commissie een aantal exportverboden afgekondigd voor de uitvoer van vee en vlees uit Italië. Invoer uit Italië vindt in Nederland niet of nauwelijks plaats, maar enige ongerustheid is er wel over eventueel besmettingsgevaar, door niet of niet voldoende ontsmette auto's die vee en vlees naar Italië hebben uitgevoerd en vandaar weer teruggekeerd zijn. Voorschrift is dat de wagens aan de grens ontsmet dienen te worden. In Spanje dat reeds geruime tijd kampt met de gevreesde Afrikaanse var kenspest is de ontsmetting van de wa gens geheel in orde, aldus een van de bestuursleden. F. Heinemans uit Lottum en G. Smits te Castenray. Van de haflinger-viertallen (welke in to taliteit een uitmuntende indruk maakten) ging voorop het eksellente lot van Tho massen, Vugts, Vermeulen en V. Roessel en dus een Brabantse aangelegenheid. Indrukwekkend en belangrijk is steeds weer de kategorie 'Hengsten met afstam melingen'. Bij de trekpaarden ontging de zege niet aan de 18-jarige en als een pa scha voorop gaande Gamin van Schoo nebeek, V.: Gamin v.d. Hooi, gevolgd door 2 goedgekeurde zonen en 8 dochters en samen een unieke kollektie vormend. Zeer goede tweede de kampioenhengst 1984 met een selektie 2-jarige merriën uit zijn eerste jaargang nakomelingen, sa- menvormend een bijzonder homogene kollektie diepe, solide, gebeende en vlot bewegende paarden. Nadat bij de Haflinger in de kategorie 'Hengsten met afstammelingen' good old Were-di v.d. Vrijthof, 23 jaar oud en nog steeds in volle fleur voorop gaand, aan zijn goedgekeurde zoon en 6 dochters, en reeds 5x deze nationale titel had behaald voor zijn eigenaar Chr. J. Erkelens te Zeijerveld, moest hij deze keer de vlag strijken voor de 12-jarige Status, eig.: G. Toonen te Maren-Kessel. Status vormen de met zijn goed gekeurde zoon en even eens 6 dochters een fraai uniforme groep hoogwaardige paarden. A. Hidding Marktsituatie De varkensmarkt is wat vriendelijker, doch bedacht dient dat in de komen de maanden veel varkensvlees zal vrij komen uit de partikuliere opslag. In de periode waarin opslag mogelijk was, dat was van 1 april tot en met 18 juli werd, in de EG 95.480 ton in partikuliere opslag genomen. Daar van kwam in augustus naar raming 7400 ton op de markt, terwijl voor september en oktober resp. 17.985 en 19.144 ton naar raming zal vrijkomen. EG-rundvlees voor Brazilië Uit de EG werd tegen een prijs van rond ƒ1,per kg 2x 100.000 ton rundvlees uitgevoerd. Daarbij is, al dus de ministeriële vertegenwoordiger R. Tans, bedongen dat dit vlees niet in de een of andere vorm naar de EG zal terugkomen. In tegenstelling tot de runder- en var kensmarkt, liet de kalvermarkt zich minder gunstig aanzien. De laatste vier weken liepen de prijzen van de vleeskalveren en ook van de nuka's terug, zij het dat maandag j.l. Barne- veld weer wat hoger noteerde. Vrijdag 19 september 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17