Overdracht grond met melkquotum Provinciale ploegwedstrijd Noord-Brabant zeer geslaagd Voorlopige leverbotvoorspelling voor najaar en winter 1986-1987 Landbouwkundig onderzoek richt zich voor de periode 1987-1991 meer op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden Er is weer een nieuwe regeling van kracht geworden voor de overdracht van grond met melkquotum. Melk volgt grasland voederge wassen Melk is niet vrij overdraagbaar maar kan alleen in kombinatie met grond verkocht worden. Mag er nu een gedeelte van de opper vlakte grond waarop een heffingsvrije hoeveelheid melk rust worden verkocht? Ja, dat mag. Er kan echter nooit meer heffingsvrije melk meegaan dan 20.000 kg per ha. Voorbeeld: Iemand heeft 120.000 kg heffingsvrije melk die rust op 10 ha. Hij mag dan 6 ha grond verkopen met daarop 20.000 kg heffingsvrije melk. De overdracht van deze heffingsvrije hoeveelheid gaat pas in nadat de koopakte is ingeschreven in de open bare registers. En wat gebeurt er als er nu meer hef fingsvrije melk op een ha zit dan 20.000 kg die wordt aangeboden? Dan vervalt het meerdere aan de mi nister voor een prijs die geldt voor de dan geldende opkoopregeling. Voorbeeld: Iemand heeft 4 ha grond met een heffingsvrije hoeveelheid van 30.000 kg/ha. Bij verkoop gaat er over naar de nieuwe eigenaar 4 ha x 20.000 kg is 80.000 kg. Het overige 10.000 kg x 4 ha 40.000 kg koopt de minister en vervalt aan hem. Een eigenaar-gebruiker ontvangt de volle dige vergoeding. Bij pachtgrond is de helft van de vergoeding voor de eigenaar-verpachter en de andere helft voor de pachter. Wat gebeurt er als er een geheel be drijf in eigendom, pacht of erfpacht wordt overgenomen? Kan dan ook het meerdere boven de 20.000 kg per ha meegaan naar de nieuwe ge bruiker? Ja, maar slechts indien het gehele be drijf wordt verworven door de echt genoot, een kind, een pleegkind, een afstammeling in de tweede graad, de echtgenoot van een kind of kleinkind. (Een pleegkind is diegene die*duur- zaam als eigen kind is verzorgd en op gevoed). Mag een geheel bedrijf dat wordt ver kocht of verpacht of uitgegeven in erfpacht met een hogere heffingsvri je hoeveelheid dan 20.000 kg per ha aan een ander worden verkocht? Ja, dat mag als aangetoond kan wor den dat het bedrijf in de twee jaar voor de overdracht (dit gaat pas gel den 2 jaar na 5 september 1986) niet substantieel is verkleind wat de melk veehouderij betreft en het bedrijf vol ledig als een zelfstandige eenheid wordt voortgezet, dus niet wordt ge bruikt ter vergroting van een reeds bestaand bedrijf. Wat gebeurt er bij het aangaan van een door de Grondkamer goedgekeur de pachtovereenkomst die geldt voor een langere duur dan 1 jaar? In overleg tussen de betrokken par tijen kan bepaald worden hoeveel hef fingsvrije melk (doch niet meer dan 20.000 kg per ha) er mee overgaat. Hierbij is de ingangsdatum van het pachtkontrakt bepalend voor de over gang van de heffingsvrije hoe veelheid. Wat gebeurt er als iemand pacht grond kwijtraakt door middel van vrijwillige beëindiging of een rechter lijke uitspraak? Dan raakt hij de heffingsvrije hoe veelheid kwijt die de betrokken par tijen overeenkomen met een minimum van het aantal ha in gebruik voor de melkveehouderij gedeeld op het quotum. 5 ha eigendom en 5 ha gepacht en 100.000 kg quotum is mi nimaal 10.000 kg per ha. Ook hier geldt voor de overgang de datum van beëindiging of ontbinding. Kan er ook grond zonder heffingsvrije hoeveelheid worden overgedragen? Ja, dit kan inderdaad. Bij pachtgrond kan dit gezien een recente uitspraak van de Centrale Grondkamer aanlei ding zijn dat men vindt dat een pach ter wanprestatie pleegt als hij de aan de pachtgrond gerelateerde heffings vrije hoeveelheid vermindert. We ad viseren dan ook iedere pachter over een eventuele vermindering van het quotum per ha eerst kontakt op te ne men met zijn verpachter, dit om moeilijkheden te voorkomen. Kan men ook schijnkontrakten maken? Indien men schijnkontrakten maakt kan men daar 3 jaar na overgang nog over worden aangesproken door het niet erkennen van het quotum. Dit be tekent dat er boete moet worden be taald over de dan te veel geleverde melk. Ditzelfde geldt indien het gehele bedrijf is overgenomen en niet meer als een volledig zelfstandige eenheid wordt voortgezet, dus toegevoegd wordt aan een ander reeds bestaand bedrijf dan zal de aanspraak op een Melk is niet vrij overdraagbaar maar kan alleen in kombinatie met grond verkocht worden. heffingsvrije hoeveelheid van meer dan 20.000 kg per hektare overgedra gen grond niet worden erkend. Tijdstip van overdracht grond met heffingsvrije hoeveelheid belangrijk! Als grondoverdracht plaats vindt tus sen 1 november en 1 april gaat de hef fingsvrije hoeveelheid pas over met ingang van het volgende melkprijs jaar. Voorbeeld: overdracht en regi stratie gebeuren per 1 december. U krijgt het quotum dat overgaat met de grond pas met aanvang nieuw melk prijsjaar. Indien de overdracht en re gistratie plaats vindt tussen 1 april en 1 november kan in onderling overleg bepaald worden, mits in een kontrakt vastgelegd, de hoeveelheid die voor de lopende periode over gaat. Bij over dracht van een geheel bedrijf mag het nog beschikbare quotum voor dat jaar worden gebruikt door de nieuwe gebruiker. Wat moet er gebeuren als u grond mei quotum overdraagt? Van de hierboven omschreven over dracht moet kennis worden gegeven aan de DBH op een bij hem verkrijg baar formulier. Bij dit formulier moet u de overeenkomst voegen met be trekking tot de overdracht waarop vermeld de heffingsvrije hoeveelheid. J. Markusse Op de zaterdag 6 september gehouden ploegwedstrijd om het kampioen schap van Noord-Brabant was de pu blieke belangstelling zeer goed. De 29 deelnemers in de verschillende kate- gorieën streden in Dinteloord op het bedrijf van de fam. Breure om de bes te plaatsen, die een kans geven op een plaats voor de nationale ploeg wedstrijd in 1987. Onder het deskundig oog van de ju ry (en het publiek) werden de voren getrokken, de ene recht de andere iets minder recht. Bij de rondgaande ploe gers stak de Nederlands en reserve we reldkampioen Kees Breure er met kop en schouders boven uit. Om de twee de plaats werd fel gestreden door Do- rinus Schoonen en Ad Buys. Deze laatste liet het in de eindvoor afwe ten en werd derde. Bij de tweeschaar- wentelploegen ging de strijd om de eerste plaats tussen 2 oude vedetten, n.l. Jan de Pinth en Chris Ooms. Na lange tijd op gelijke hoogte te hebben gestreden was het Jan de Pinth toch gelukt om met de eer te gaan strijken. Bij de drieschaar-wentel was het voor Loep Visser een geluk dat Ad Buys was overgestapt naar de rondgaande ploegers; nu stak hij alleen met kop en schouders boven allen uit. Beste nieuweling van alles werd P. de Graaf. Al met al was het een prachtige wed strijd en ik wil de fam. Breure nog maals bedanken voor het beschikbaar stellen van de grond waar we onder ideale weersomstandigheden dank baar gebruik van hebben gemaakt. Verder bedank ik de jury en het pu bliek en zien we weer uit naar het vol gende jaar. Huub v.d. Lee, Ploegkomité Noord-Brabant Uitslagen Rondgaand: 1. C. Breure - 237 pt.; 2. D. Schoonen - 221 'Apt.; 3. A. Buys - 2191/z pt.; 4. W. v.d. Pas - 215 '/z pt.; 5. C. Wouters-212 pt. 3-schaarwentel: 1. L. Visser -234 Zi pt.; 2. L. Bierens - 212'/i pt.; 3. J. Potters - 211 pt.; 4. K. Hansch -198 Zi pt.; 5. J. v.d. Mierden -1951/2 pt. 2-schaarwentel: 1. J. de Pinth - 223 Zi pt.; 2. Chr. Ooms - 219Zi pt.; 3. T. v.d. Heyden-211 pt.; 4. P. de Graaf-207 pt.; 5. H. Vogelaar - 203 pt.; 6. H. v.d. Win kel-203 pt. In de komende jaren zal het landbouwkundig onderzoek zich met na me richten op een optimale ontwikkeling van een breed scala van funkties van de landbouw, op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de onder grote druk staande agrarische sektor, op de mogelijk heden van een andere aanwending van grond, arbeid en uitrusting, en op een versterking van de wisselwerking met het fundamentele on derzoek, waarvan het landbouwkundig onderzoek sterk afhankelijk is. Dat zijn de hoofdlijnen van het Meerjarenplan Landbouwkundig Onderzoek 1987-1991 dat de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) heeft uitgebracht. Het Meerjarenplan vormt een geza menlijk aktieplan van een groot aan tal Nederlandse onderzoekinstellin gen: de instituten en proefstations Volop ploegers aan het werk op de Brabantse ploegkampioenschappen. 15 De weersomstandigheden in de zo mer en het najaar van 1985 hebben ervoor gezorgd dat er de afgelopen winter bij het vee een flinke leverbot- infektie kon optreden. In feite erger dan in de voorgaande dertien jaren voor mogelijk werd gehouden. Hoewel de winter vrij streng was, was deze toch niet zodanig, dat er veel slakken zijn gestorven. In het voorjaar van 1986 tot half juni kwa men daardoor vrij grote aantallen slakken in de greppels voor. Door de droogte vanaf half juni zijn de slakken bijna geheel verdwenen. Gezien het bovenstaande kan in de maanden april, mei en juni zowel bij runderen als bij schapen een lever- botinfektie zijn opgetreden door overwintering van de leverbot in de slak of op het gras, hetgeen be vestigd wordt door de hoge afkeu ringspercentages van schapen- en lammerenlevers. Voorts blijkt uit mestonderzoek bij de Gezondheidsdienst voor Dieren dat er nog vrij veel runderen en scha pen met leverbot besmet zijn. Vaak zijn dit dieren die in de afgelopen winter ten onrechte onbehandeld zijn gebleven. Uit het voorgaande blijkt dat op die bedrijven waar in de herfst en winter van 1985/1986 een leverbotinfektie kon optreden, dit ook in het voor jaar van 1986 mogelijk is geweest! De Leverbotprognosekommissie ad viseert op deze bedrijven, nu de bot ten volwassen zijn, de runderen, schapen en lammeren tegen leverbot te behandelen. Voor de bedrijven waar door een slechte waterhuishouding kwel of waterinlaat de gehele zomer een ge schikt klimaat voor de slak aanwezig was, zal naast de voorjaarsinfektie ook een zomerinfektie mogelijk zijn geweest. Op deze bedrijven zullen vooral de schapen en lammeren be handeld moeten worden met lever- botmiddelen, die ook de jonge lever- botstadia doden. De bedrijven waar vorig jaar een in- fektie was, worden geadviseerd mest- en bloedmonsters naar de Ge zondheidsdienst in te zenden voor onderzoek op leverbot. Ter preventie van een leverbotinfek tie dient men - indien mogelijk - het vee in het najaar niet op natte, lever- botgevaarlijke percelen te weiden. Bovenstaande adviezen en voorspel lingen zijn opgesteld door de Lever botprognosekommissie van de Stich ting Gezondheidszorg voor Dieren. van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Landbouwhogeschool, de Fakulteit der Diergeneeskunde, TNO, de Rijksdienst voor de IJssel- meerpolders, het Instituut voor Ra tionele Suikerproduktie, het Neder lands Instituut voor Zuivelonder- zoek, het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekaartering en Aardkunde, en het Limnologisch In stituut. Intensief overleg tussen deze onderzoekorganisaties en de gebrui kers van de onderzoekresultaten (overheden en maatschappelijke or ganisaties) heeft geleid tot het uitein- deliike plan. Het Meerjarenplan gaat uitgebreid in op de verschillende sektoren van het landbouwkundig onderzoek. Speerpunten zijn onder meer kwali teitszorg, ontwikkeling van nieuwe bedrijfssystemen, produktinnovatie, informatietechnologie, modelstudies en systeemanalyse, genetische mani pulatie, celbiologie, biotechnologie en toxicologie. Onder het begrip 'landbouw' wor den in het kader van het Meerjaren plan overigens niet alleen de produktie-landbouw, de agri business en de visserij verstaan, maar óók de behartiging van de be langen van landschap, natuur en mi lieu, bas en openluchtrekreatie. Voor wat betreft de inzet van het on derzoekpotentieel gaat het Meerja renplan van de NRLO uit van een versterking van de kwaliteit en ver nieuwing door verschillende maatre gelen, een verbetering van de benut ting van de beschikbare onderzoek- kapaciteit door een intensievere sa menwerking en taakverdeling, een selektieve, tijdelijke vergroting van de kapaciteit voor speerpunten in het onderzoek en het bij het onder zoek betrekken van ook andere on derzoekorganisaties dan die welke reeds in de NRLO participeren, ten einde de komplexe problemen van de landbouw optimaal te kunnen aanvatten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15