Van Delft in Drunen: kassenbouwer bij uitstek Nieuwe bewaartechniek brengt fruit beter de winter door Provincie Brabant staat open voor initiatieven uit tuinbouwsektor Op weg naar boomgaard-vers fruit Omzet voor 't eerst boven 10 miljoen In Lisse nieuw laboratorium Plattelandsvrouwen op ekskursie in etalage zaadbedrijf Om het hele jaar door verse appels en peren te kunnen eten moet een deel van de fruitoogst bewaard worden. Dat gebeurt tegenwoordig in geavanceerde luchtdichte cellen. Computers sturen de bewaring van het fruit. Medewerkers van het DLO-Sprenger Instituut in Wageningen zijn steeds op zoek naar methoden om de fruitbewaring verder te verbete ren. Momenteel worden de eigenschappen van het plantehormoon ethyleen onderzocht. Verwacht wordt dat in ethyleen-vrije opslagruim ten fruit vers de winter door zal komen. Het Sprenger Instituut heeft uitge breid onderzoek verricht om de idea le luchtsamenstelling voor Nederlandse fruitrassen te bepalen. Elk fruitras heeft weer eigen wensen en de bewaaradviezen die fruittelers krijgen worden daarop afgestemd. Voor Cox's Orange Pippin wordt bijvoorbeeld geadviseerd een kool zuurgaspercentage van nul tot één en een temperatuur van vier graden Cel- cius. Golden Delicious wil het kouder hebben (één tot twee graden), maar tolereert meer koolzuurgas: vier procent. "De fruitbewaring bij lage zuurstof percentages beperkt de ademhaling van de vruchten enorm" verklaart Sprenger-medewerker Alex van Schaik. "Het is tot nu toe de beste manier om de kwaliteit van het fruit te bewaren". Terwijl de experimenten om tot opti male zuurstof- en koolzuurgehaltes te komen nog niet afgerond zijn, wordt een mogelijke volgende stap op het bewaarpad al onderzocht. Het gaat hierbij om de werking van het gasvor mige ethyleen. Reeds is bekend dat het rijpingsproces van een appel of peer door het hormoon ethyleen gestuurd wordt. Ethyleen zorgt er ook voor dat het verouderingsproces van vruchten begint. Het fruit maakt het hormoon zelf. Verwacht wordt dat in een ethyleenvrije bewaarruimte het fruit minder zal verouderen. Het ethy- leengas moet dan, net als het overtol lige koolzuurgas, uit de lucht gewassen worden. Bakteriën in het gelid Dit wassen of scrubben kan op ver schillende manieren. Het biologisch ethyleen scrubben is een veelbeloven de methode die momenteel wordt be proefd. Medewerkers van de vakgroep mikrobiologie van de Land bouwhogeschool wisten van het bestaan van ethyleen-etende bakte riën. Zij isoleerden deze mikro- organismen en ontwikkelden samen met het Sprenger Instituut een biolo gisch filter. De bakteriën worden geënt op poreus lavagesteente dat zich in een plastik buis bevindt, het ge raamte van de filter. De ethyleenrij- ke lucht uit de bewaarruimte wordt door het filter gepompt en de bakte riën eten vrijwel alle ethyleen op. De schone lucht wordt weer naar de koel ruimte geleid. Een probleem dat de praktische toepassing van de biologi sche scrubber in de weg staat is de temperatuurgevoeligheid van de bak teriën. Bij de lage temperatuur in de koelcellen is de aktiviteit van de ethy- leeneters erg laag. De bakteriën eten pas goed bij een temperatuur van der tig graden. De lucht verwarmen voor het gefilterd wordt en daarna weer af koelen kost veel energie. Er wordt dan ook gezocht naar koude- resistente ethyleeneters. De proefopstelling bij het Sprenger Instituut. Bij alle experimenten wordt een smaak panel ingeschakeld. Van Delft's Bedrijven BV in het Bra bantse Drunen, een begrip in Zuid- Nederland als kassenbouwer, ver wacht dit jaar een omzet boven de 10 miljoen gulden. Het is voor het eerst dat een van de grootste kassenbouwers in het zuid en deze grens overschrijdt. In het be drijf, dat vijf gespecialiseerde onder delen omvat, werken in totaal 65 mensen. In Noord-Brabant, en in iets minde re mate Limburg en Zeeland, heb ben vele tuinders hun kassen in de loop van meer dan 30 jaar door Van Delft laten bouwen. Het bedrijf is bijzonder aktief geweest in bekende tuinbouwstreken als Asten- Someren, Helenaveen, Haarsteeg, Breda-Etten-Leur en in Zeeland on der meer rond Rilland-Bath. Dit jaar bouwt het Drunense bedrijf naar schatting 35 a 40.000 vierkante meter kassen in zuidelijk Nederland. Met een omzet van tussen de 3 en 4 miljoen gulden is Van Delft's Kas senbouw het grootste onderdeel van het bedrijf, dat ook op het gebied van centrale verwarming een naam te verliezen heeft. Grootvader Peerke van Delft begon het bedrijf in 1895 als hoefsmederij. Toen daar te weinig brood in zat, werd na verloop van jaren de aanwe zige kennis gebruikt om roldaken voor de tuinbouw te fabriceren, waarmee de eerste stap op het terrein van de kassenbouw was gezet. Vanaf 1952 stortte Van Delft zich geheel op het bouwen van kassen, eerst van hout en vanaf 1960 met staal- konstruktie. Weer enkele jaren later deed het alu minium zijn intrede. Van Delft bouwde in '63 zelfs als eerste in Ne derland een aluminium kas. Deze foto dateert van de periode '14- '18, toen soldaten in de smederij van grootvader Peerke van Delft (links op de foto) moesten helpen met paarden beslaan De oogst van de bewaarrassen gaat deze week beginnen. De opgaven voor het koelen zijn voor het grootste deel verwerkt. De totale opgave is belangrijk groter dan vorig jaar: 21 miljoen kilo, waarvan 6 miljoen kg peren en 15 miljoen kg appelen. Uit de verdeling tussen de verschil lende bewaarmethoden blijkt, dat er een tendens is te bespeuren naar kor ter bewaren, vooral de korte bewa ring is sterk toegenomen. De vruchtanalyse-uitslagen zijn bin nen; de cijfers wijzen allemaal in de richting van lage c.a.-gehaltes en vrij hoog kaligehalte. Het is niet te ho pen dat dit verstrekkende gevolgen zal hebben voor de bewaring. Het aanbod was de afgelopen week groot: 1.100 ton appelen en 1.050 ton peren. Bij de appelen was de James Grieve het hoofdras met bijna 700 ton, bij de peren de Beurré Hardy met 545 ton. In de afgelopen week is er ook vrij veel Alkmene aangevoerd: 165 ton. De maatsortering was gunstig: 125 ton boven 70 mm en 40 ton van de' maat 65 mm. Ook bij dit ras een zeer hoog percen tage klasse I. Het verpakken in tweelagenkratten is begonnen, elke dag hebben we een redelijk aanbod gehad van verpakte Alkmene. De prijsvorming was wisselend en sterk afhankelijk van de mate van kleuring. Prijsvergelijking uit het marktbe richt is daardoor onmogelijk. Het is dan ook niet juist om de prijsvor ming en daaraan gekoppeld de me ning of verpakken wel of niet be taald wordt, te halen uit het dage lijks overzicht van de prijzen. Wanneer we de kwaliteit en kleur in de vergelijking opnemen mogen we voorzichtig de konklusie trekken dat de ekstra kosten van het verpakken in ieder geval betaald worden, zeker als we de subsidie van het Centraal Buro meerekenen. Op 16 september heeft de eerste voorverkoop van Conference plaats. Onlangs is te Lisse het Centraal on- derzoeklaboratorium voor de Weef selkweek van Tuinbouwgewassen (COWT) gereed gekomen. In dit la boratorium wordt het weefselkweek- onderzoek van het laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Lisse), het Proefstation voor de Bloemiste rij (Aalsmeer) en het Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen Boskoop)" gebundeld. Minister Braks zal de officiële ope ning verrichten. Op 9 oktober wordt "open huis" gehouden waarbij u de gelegenheid wordt geboden het COWT-gebouw te bezichtigen. Er wordt ook een informatiemarkt ge houden, waarop de weefselkweek vanuit verschillende hoeken wordt belicht. Deelnemers aan deze infor matiemarkt zijn o.a. de Vereniging van Weefselkweekbedrijven, de Landbouwhogeschool, het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouw gewassen (IVT), De Dorschkamp, onderwijs, keuringsdiensten en uiteraard het COWT zelf. De Provincie Brabant voelt er voor om, gelet op de problemen die zich in de andere agrarische sektoren afspe len, de glastuinbouw mede te helpen ontwikkelen. Onder andere heeft men daartoe de gedachte geopperd een projektbureau voor tuinbouw op te richten, om zodoende de diverse ini tiatieven uit de provincie te kunnen koördineren. Het idee van een projektbureau speel de vooral begin dit jaar, toen het zich nog liet aanzien dat "de tuinbouw" vanuit meerdere plaatsen in de pro vincie tot projekten wilde komen. Het plan tot oprichting van een projekt bureau was gebaseerd op de veron derstelling dat een aantal adviezen gevraagd zou worden. Het bureau zou dan de aktiviteiten in Breda en Made op elkaar af moeten stemmen, zo vertelde ons desgevraagd de heer Van Dijk van de afdeling Ekonomi- sche Zaken van de Provincie Brabant. Nu bestaat er alleen nog voor de lo- katie Made een stimuleringsgroep, zo dat onderlinge afstemming niet langer aktueel is. Er zijn verder nog wel los se initiatieven die de glastuinbouw verder willen ontwikkelen, doch de ze zijn niet gebonden aan een projekt bureau. Het projektbureau heeft dus nog geen gestalte gekregen. De heer Van Houtum van de afdeling Land en Tuinbouw van de Provincie Bra bant voegde er nog aan toe dat het toch best mogelijk is dat het projekt bureau er komt, mits er vanuit de tuinbouwsektor behoefte aan is. Kon- krete plannen bestaan er in ieder ge val nog niet. Ondersteuning van de glastuinbouw vormt wel onderdeel van het ekonomisch beleid. Hij on derstreepte ook nog eens het belang van tuinbouwkoncentratiegejpieden. De voordelen daarvan wegen op te gen de nadelen, onder andere wijst hij daarbij op het gebruik van restwarmte van de Amercentrale in de Plukma- desepolder. Dat dat energievoordeel nu enigszins tegen zou vallen wijt hij aan de heersende lage prijs van de brandstoffen die een nivellerend ef- fekt heeft. Op initiatief van de agrarische kom missie van de Thoolse en Phi- lipslandse plattelandsvrouwen, to gen onlangs ruim 30 enthousiaste vrouwen naar een bloemenproefveld te Stavenisse. Bloemen houden van mensen, moeten ze gedacht hebben toen ze de uitnodiging ontvingen en dus kwam, tot grote vreugde van de voorzitter, mevr. Stoutjesdijk, vrij wel iedereen. Voor de kinderen hoef je voor zo'n gelegenheid niet thuis te blijven, want die neem je gewoon mee. De ligging van het perceel is uniek. Niet alleen omdat het uitsluitend via een doodlopende weg te bereiken is of omdat het tussen twee dijken ligt ingeklemd, maar door het geweldige uitzicht dat de zeedijk op dit punt biedt. Het proefveld behoort toe aan het partikulier zaadbedrijf Sahin-Zaden te Alphen a/d Rijn en bestaat uit een zeer breed sortiment éénjarige perk- planten. De indeling is systematisch opgebouwd naar geslacht, soort en ras en bevat planten uit vele delen van de wereld. Naast overwegend kultuurplanten komen er ook bota nische soorten in voor. Het doel van het proefveld is velerlei. Enerzijds is het het werkterrein van de selekteur voor het uitproberen van nieuwighe den etc., anderzijds voor kontröle- veldjes van afgeleverde en ontvan gen partijen. Maar het dient ook als showtuin voor de kliënten. Het is de etalage van het bedrijf. Het wordt om die reden door zaken mensen uit velerlei landen bezocht alsmede door botanici uit Wage ningen. De dames - waaronder een aantal ge renommeerde tuinbezitters - hadden grote bewondering voor het vele moois dat hier te zien was. Zij toonden veel belangstelling voor de onbekende en minder bekende planten. Van die, waarvan de namen en of de kenmerken konden worden opgetekend - en er werd veel ge schreven - zal er volgend jaar zeker een aantal de eigen tuin gaan sieren, sieren. Grote waardering was er ook voor Mevr. Neele, die het geheel op een voortreffelijke wijze verzorgt en on derhoudt terwijl ze er op een enthou siaste manier over weet te vertellen. Het was een leerzame en interessante middag. Met een uitstapje als dit en dat zo dicht bij huis, heeft de agrari sche kommissie ongetwijfeld een goede beurt gemaakt. D.L. Koppenhol 14 Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14