Voorkom rooibeschadiging bij aardappelen Weer een bodemprijsregeling in 1987? Nieuwe opslagloods Middelburg geeft meer ruimte bij 'Aardappel- B.V.' Konsumptieaardappelen worden steeds meer uitbetaald naar kwali teit. Is dit nog niet het geval dan is een kwalitatief goede aardappel beter bewaarbaar en is gemakkelijker te verlopen. Dus een goede kwaliteit betaalt zich altijd terug! Bij konsumptie aardappelen wordt de kwaliteit voornamelijk be paald door boven- of onderhuidse beschadiging van de aardappelen. Daarom moet bij de oogst iedere vorm van beschadiging voorkomen worden. Hoe voorkom je beschadiging? Dit is een komplex van faktoren waarbij alle bewerkingen tijdens de teelt een rol spelen. Te beginnen bij een goede struktuur van de grond, die niet bij berijden en of bewerkingen mag verslechteren. Tijdens het poten en de rug opbouw moet men zorgen voor een kluitvrije rug, waarbij de afstand tussen de ruggen overal gelijk is. Op het moment van oogsten kan aan deze faktoren niets meer gewijzigd worden en zal men tijdens de oogst nog nauwkeuriger te werk moeten gaan. Tijdens de oogst zijn er echter nog voldoende faktoren die de beschadi ging kunnen beïnvloeden, zoals de loofverwijdering, de afstelling van de rooimachine en het transport naar en in de bewaarruimte. Grond en weersomstandigheden Het rooien onder droge omstandig heden is altijd gunstig. Benut de rooibare dagen zo volledig mogelijk en probeer minder urgente werk zaamheden uit te stellen, of door derden te laten uitvoeren. Te droge grond geeft kans op be schadiging door harde kluiten die meestal niet uit te zeven zijn. Daar om moet men dan ekstra voorzichtig te werk gaan. Te natte omstandighe den en lage bodemtemperaturen (kleiner dan 8° grote kans op stoot- blauw) moeten ook voorkomen wor den. De natte grond die mee in de bewaarplaats wordt gebracht geeft met name qua luchtverdeling vaak veel problemen. Loofvernietiging Het is dit jaar ekstra moeilijk om het juiste doodspuittijdstip te kiezen. Normaal zal er na het doodspuiten nog tenminste 14 dagen maar liever 3 weken gewacht moeten worden voor met het rooien wordt begon nen. Dit jaar zal door de kans op glazigheid, eigenlijk gekozen moeten worden voor natuurlijk afsterven of zo snel mogelijk na het doodspuiten rooien. Bij dit laatste is de knol onvoldoen de afgehard met als gevolg ontveil- lingen en rooibeschadiging. Waar ook voor wordt gekozen, meestal zal loofklappen nodig zijn. Een goede loofklapper moet het loof onder in de geulen goed klappen en bovenop de aardappelrug een loof- pruik van 10-15 cm laten staan. De loofrollen in de rooier kunnen na melijk de langere stengeldelen veel beter verwijderen. De loofklapper moet daarom een klepellengte ver schil van 18-20 cm hebben, om goed te kunnen werken en de aardappel rug niet te raken. Gekombineerd met een hoog toerental, waardoor nog ekstra opzuiging van materiaal plaatsvindt, zal goed werk geleverd kunnen worden. Banden en spoorbreedte Om beschadiging door banden te voorkomen mogen de trekker en wa gen banden niet breder zijn dan 25 cm 10 inch). Bij trekkers is hier aan meestal wel te voldoen, maar bij de grotere kipwagens niet. Dit geeft vooral problemen bij het opzetten van de percelen. Omdat er vaak in kombinatie met enkele andere telers, of met de loon werker wordt gerooid lijkt de beste oplossing om bij het begin van de percelen het transport van de aard appelen te doen met 1 of 2 kleinere kipwagens op smalle banden. Naast de bandbreedte is de spoor breedte van belang, die 1.50 m moet zijn. Meet voor de aardigheid toch de spoorbreedte eens op, misschien moet er toch nog gesleuteld worden. De rooimachine Diverse malen is bij onderzoek ge bleken dat er praktisch met alle rooi- machines schadevrij gerooid kan worden. In de praktijk mankeert het echter vaak aan de afstelling van de rooimachine, of aan een onjuiste uitrusting van de machine. Op de eerste plaats moet de opname van de rug vlot verlopen. De rooi- schijven mogen maksimaal 2,5 cm van de rooischaren afstaan en de rooischaren moeten een vloeiend verloop naar de zeefketting mogelijk maken. Is de rug met grond en aard appelen op de ketting dan mag de grond pas aan het eind van deze ket ting verwijderd zijn. Grond be schermt de aardappel tegen bescha diging. Ook schudders in de hoogste stand kunnen harde kluiten niet ver wijderen! Daarom kunnen de schudders in normale osmtandigheden geheel bui ten werking worden gesteld. Verder is het zeer belangrijk dat de rijsnelheid en de kettingsnelheid op elkaar zijn aangepast. Vaak is een verhouding van 1:1 (bv. rijsnelheid Aardappelen die van een hoogte van meer dan 40 cm vallen worden beschadigd. Zorg in een dergelijke situatie voor valbrekers 3.6 km:60 m/min snelheid van ket ting) een goede keuze. Bij goede zeef- omstandigheden kan de ketting snelheid vaak nog lager zijn (1:1/2). Steeds zal die snelheid bijgesteld moeten worden, afhankelijk van de grond-omstandigheden. Een verdere vermindering van de kans op be schadiging is te bereiken door bekle ding van de transportkettingen in de machine. Split of ster p.v.c. bekle dingen helpen hier al wat aan mee. Maar sinds enkele jaren is er ook er varing opgedaan met de rubber luchtkussen bekleding. Uit onder zoek bleek, dat beschadiging tot een minimum kan worden beperkt. Er werden verschillen gemeten tot 40% minder beschadiging. De prijs van zo'n bekleding is echter vrij hoog, n.l. /300/m2 dus gauw ƒ3000,per machine. Gebleken is, dat de bekleding tenminste 3 jaar meegaat (waarschijnlijk langer), zo dat de kosten ƒ1000,/jaar be dragen. Mogelijkheden zijn er dus voldoen de om aardappelen te rooien zonder beschadiging. De machine moet dan juist zijn uitgerust en er moet nauw keurig worden gewerkt. Transport en valhoogte Aardappelen die van een hoogte van meer dan 40 cm vallen worden be schadigd. In de praktijk zijn val hoogten vaak veel groter met name bij het rooien in een bunker of kip wagen. Daarom ook moet er gebruik gemaakt worden van valbrekers. Grote strozakken die op 20 cm hoogte aan de voorkant van de kip wagen worden bevestigd bevallen goed. Maar ook snarenbed valbre kers voorkomen beschadiging. Bij de verwerking in de opslagplaats zal naast de valhoogte ook de draaisnel heid van de transportbanden in de gaten gehouden moeten worden, die niet hoger mag zijn dan 40 m/min. Om een redelijke kapaciteit te hand haven is een bandbreedte van 60 cm of meer nodig. Men moet er naar streven de stortbak, transporteurs en boxenvullers goed op elkaar af te stemmen qua kapaciteit en band snelheid. Houdt daarom steeds stort bak en transporteurs vol, omdat aar dappelen elkaar beschermen tegen beschadiging. Namens de Konsulentschappen voor de Akkerbouw en de Tuinbouw in Zuidwest-Nederland A. Peeters Specialist Bedrijfsuitrusting Als er een bodemprijsregeling komt in 1987 dan zullen diverse onderdelen nog eens kritisch moe ten worden bekeken. Vooral de verhoudingen tussen enerzijds de areaalheffing en anderzijds de plombeheffing zullen nog eens scherp moeten worden geanaly seerd. Maar de allerbelangrijkste vraag is: Moet er weer een bodem prijsregeling komen? Bodemprijsregeling? Zo'n jaartje geleden kwamen er nog al wat geluiden naar voren om maar te stoppen met de "Stopa-regeling". De poters moeten toch daar groeien waar dat het voordeligste kan. De zwaksten vallen vanzelf af via een prijssanering. Een paar keer goed over de bodem van de "natuurlijke markt" en we houden een "gezonde teelt" over. Toch verstommen die ge luiden steeds meer en bij verder na denken komt men toch al gauw tot de konklusie dat we bij de pootaardap- pelteelt te maken hebben met een echt "natuurprodukt". Een produkt dat aan de ene kant te maken heeft met de grillen van de natuur. En dan be doelen we het al of niet voorkomen van luizen, maar ook met een regen rijk seizoen of een droog seizoen; met hogere temperaturen of met lagere temperaturen. Voorts hebben we te maken met grote verschillen in grond soort, zowel binnen het jaar als tus sen de jaren onderling. Maar ook grote ras-verschillen o.a. met grote verschillen in "restwaarde". Ander zijds hebben we te maken met een sterk export-gericht produkt. Als zo ongeveer 70% van onze nationale produktie naar meer dan 70 landen moet worden afgezet, dan spreekt dat boekdelen. Het zijn niet alleen de po litieke en ekonomische krises die daarbij een rol spelen. Maar ook in de ontvangende landen heeft men te maken met grote klimaatsverschillen, met grote verschillen in omstandighe den, waar het importeren van poo- taardappelen ook vaak mee samenhangt. Als we dan ook nog bedenken dat we te maken hebben met zo'n 250 rassen vaak op speciale landen of groepen van landen gericht, dan is het dacht ik duidelijk van groot belang om zo mogelijk enige stabiliteit in de teelt te betrachten. Als door te sterk wis selende uitkomsten bij de poterteler de oppervlakte te sterk schommelt, dan is de kans groot dat wij het ene jaar veel te weinig en een ander jaar veel te veel poters produceren. Kijk maar ëens hoe moeilijk het vaak is bij de licentie rassen om een goede planning van de oppervlakte te ma ken. Uit de cijfers van de Stopa- overname blijkt door de jaren heen dat de licentie rassen niet meer over schotten hebben, maar vooral ook niet minder. Pootaardappelteelt is een dure teelt. En daarmee, door de hoge kosten ook een zeer riskante teelt. Als één ha poot- aardappelen zo ongeveer 12.000, kost, droog in de schuur op 1 okto ber dan spreekt dat boekdelen. En als men dan in enig jaar of voor bepaal de rassen moet terugvallen op de voer- aardappelmarkt, dan zijn de stroppen nauwelijks te overzien. Aan de ene kant werkt een bodemprijs enigszins stabiliserend op de teelt en aan de andere kant behoedt het teler en handelaar voor de ergste stroppen. Als de handelaar een prijskontrakt of een minimum prijskontrakt afspreekt met een teler of met groepen van te lers dan is het risiko dat hij daarbij loopt het verschil tussen die prijzen met de bodemprijs van de Stopa. Gemeenschappelijke verkoop? 't Zijn maar een klein aantal koöperatieve- en partikuliere handels huizen die het overgrote deel van de pootaardappelen over de wereld ver spreiden. Theoretisch zou het denk baar zijn dat men de handen ineen sloeg en een gezamenlijke export op zette. Zeven handelshuizen verzorgen ±90% van de export. Tegen de ach tergrond van de pogingen in het ver re, maar ook in het recente verleden kunnen we dat wel vergeten. Hoewel er natuurlijk veel gemeenschappelij ke belangen zijn (zoals kosten en het maken van een goedé prijs) zijn er nog zoveel belangen verschillend dat een gemeenschappelijke verkoop nog ver weg lijkt. Hoewel men weet niet wat er gebeurt als de Stopa bo demprijsregeling werkelijk finaal van de baan zou zijn! De vraag is overi gens hoe onze klanten, onze afne mers, zouden reageren! Het is al moeilijk genoeg geweest destijds om hen te laten wennen aan het feit dat men slechts bepaalde licentie-rassen bij één handelshuis kon aankopen. Tenslotte Tegen al deze achtergronden lijkt het gewenst toch maar eens een bodem prijssysteem uit te werken voor 1987. Rekening houdend met de kritiek uit de praktijk (o.a. telers van fabrieks- rassen) zal moeten worden gepro beerd zoveel mogelijk wensen in te bouwen. Daarbij zullen woorden als financierbaarheid, evenwichtige ver deling van lusten en lasten, beperking teelt-omvang regelmatig als leidraad door de diskussies lopen. Maar ook woorden als eenvoudig, overzienbaar en efficiënt-praktisch. Swifterbant A. Vermeer In Middelburg heeft burgemeester C Rutten vrijdag 12 september een nieuwe opslagloods van de Aardappelafzetorganisatie voor Zuidwest- Nederland B.V. geopend. De loods biedt ruimte aan rond 8.000 ton konsumptie-aardappelen en is uitgerust met een computergestuurd ven tilatiesysteem dat een beter kwaliteitsbehoud tijdens de bewaring mo gelijk maakt. Bij het Middelburgse sorteerbedrijf van de Aardappelafzetorganisatie - "de Aardappel-B.V." - is het door deze uitbreiding mogelijk om onge veer de helft van de jaarlijkse omzet van 50.000 ton "in eigen huis" op te slaan. De aardappelen zijn afkomstig uit Walcheren, en Noord- en Zuid- Beveland. Samen met de andere 3 sorteerbedrij- ven (Breskens, Steenbergen en Zierik- zee) heeft de onderneming een omzet van 200.000 ton per jaar, voldoende voor de jaarlijkse konsumptie van acht maal het inwonertal van de pro vincie Zeeland. Vanuit Middelburg verlaadt de B.V. elk jaar zo'n 40 zeeschepen met aard appelen naar alle windstreken. Het ƒ2,3 miljoen kostende nieuwe ge bouw biedt nog weer meer mogelijk heden om aan kwaliteitsverbetering van de aardappelen te doen. Vertrouwen Direkteur J. Boeve van Cebeco- Zuidwest sprak bij de opening alvast zijn vertrouwen uit in de kwaliteit van de nu nog groeiende aardappelen. Proefrooiingen hebben uitgewezen dat de aardappelen van de beste kwa liteit zijn en we zullen ons motto "Kwaliteit verovert de markt" dan ook waar kunnen maken. Ir. Boeve stak een pluim op de hoed van Bint je. "Zeker is dat de eisen in de toe komst strenger zullen worden vooral vanuit de industrie maar wij denken dat Bintje geteeld in ons werkgebied uitstekend aan de vraag kan blijven voldoen". Hij wees erop dat er wel iswaar in het Zuidwesten geen besmetting is met aardappelmoeheid maar dat de telers wel alle mogelijke voorzorgen moeten nemen om dit probleem ook in de toekomst te voor komen. Ook de direkteur van de Aard appel BV de heer A.W. Bierens riep de aardappeltelers op om te streven naar maximale kwaliteit. "Dit kan al leen bereikt worden door een geza menlijke inspanning van telers en afzetorganisatie. Deze nieuwe opslag ruimte zal zeker een bijdrage leveren om de kwaliteit van het door de te lers geleverde produkt te behouden", aldus de heer Bierens. Het gebruik van DIERLIJKE MEST bevordert een goede vruchtbaarheidstoestand van de grond. Vooral bij aardappelen en groentegewassen levert dit al gauw 5% méér opbrengst. Laat vooraf een monster nemen, dan weet u hoeveel stikstofkali, fos faat en organische stof u toe voegt. Dat de mest regelmatig verdeeld moet worden spreekt voor zich. Vrijdag 19 september 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11