Veel Zeeuwse aardappeltelers in top landelijke kwaliteitskompetitie McCain Levend produkt Bonus Nieuw wapen in strijd tegen aardappelmoeheid De aardappel toen en nu De melk, nu en straks Uitstekende resultaten op demonstratievelden wintertarwe Overigens was Wielemaker Iaat met poten 'maar het pakte toen wel meteen'. De partij is in de eerste week van september dood gespoten maar leverde toen een sortering op van 65% 50 opw. Wat volgens de Walcherse aar dappelteler ook van belang is voor de kwaliteit is dat hij de oogst met twee kollega's binnen haalt. 'Ieder heeft al jaren zo zijn eigen werk, waardoor er een spe cialisatie optreedt en dat is be langrijk want dan ga je letten op zaken die je anders over het hoofd ziet'. Wielemaker zelf is verantwoordelijk voor het in- schuren. Voorts is een goed geïsoleerde cel met voldoende ventilatiemogelijkheden een ab solute vereiste. Ook moet worden voorkomen dat het produkt zakt tot een tem peratuur onder 8 graden. De uitslag van de aardappelkwa- liteitskompetitie: 1. P. Wielema ker, Koudekerke 370 p. 2. J. Jasperse, Wolphaartsdijk 365 p. (Weekend Parijs). 3. H. v.d. Hoek, Dreischor 355 p. 4. P. Verdonk, 's Heerenhoek 350 p. 5. W.P. Reynierse, Lewedorp 345 p. 5. P.G. Been, Hoofddorp 345 p. 6. J. Davidse, Nw. en St. Joosland 343 p. 7. J. v.d. Linde, Scharendijke 342 p. 8. G. Mol, Kattendijke 340 p. 9. M. en M.M. Rijk, 's Heerenhoek 338 p. 10. Gebrs. Verhagen, Graauw 335 p. 10a C. v.d. Spek, Lisser- broek 335 p. J.W. De heer P. Wielemaker uit Kou dekerke heeft de landelijke aard- appelkwaliteitskompetitie van McCain gewonnen. De daarbij behorende prijs - een week Lon den - werd hem vrijdag 12 sep tember jl. op het bedrijf in Lewe dorp uitgereikt door bedrijfsdi- rekteur J.M. Huige. Op de twee de plaats in de kompetitie eindig de de heer J. Jasperse uit Wolp haartsdijk terwijl de heer H. v.d. Hoek uit Dreischor beslag wist te leggen op de derde plaats. Bij de eerste beste telers wisten zich niet minder dan 9 Zeeuwen te plaatsen. Deze uitstekende prestatie werd door de heer Huige gerelativeerd toen hij in een toelichting op de kompetitie opmerkte dat in de polders in het midden van ons land in de breedte de beste aar dappelen worden geteeld. De kwaliteit in de partijen is daar ge lijkmatiger dan in het Zuid westen waar een veel grotere va riatie in de grondsoorten voor komt. Wel is het zo dat het Zuid westen meer uitschieters heeft hetgeen tot uitdrukking komt in de uitslag. Aan de kompetitie hebben uit sluitend Bintjetelers meegedaan die rechtstreeks aardappels gele verd hebben aan de McCain- ekstra stimulans te geven door het houden van deze kwaliteit kompetitie. Tot de drie hoogst geëindigde telers en hun echtge notes: 'We hebben met uw pro dukt uitstekend kunnen werken, ze was van een konstante en goe de kwaliteit en dat is ook in de uitbetalingsprijs tot uitdrukking gekomen. McCain zal er alles aan blijven doen om de kwaliteit van het aangevoerde produkt in de breedte tot het optimale nivo te brengen'. De eerste prijswinnaar Wielema ker zei in een korte reaktie bij de teelt niets abnormaals te hebben gedaan. 'Wel ben ik niet gauw te vreden en ben ik voortdurend be zig om de kwaliteit zo goed mo gelijk te houden. Het is een le vend produkt dat voortdurend om zorg vraagt'. Wel meent Wielemaker dat je ook wat geluk moet hebben. Op het perceel waar de aardappelen met de hoogste skore groeiden, hadden het jaar daarvoor uien gestaan die vroeg verkocht wer den. Zodoende kon dit perceel op tijd bewerkt worden en is in het natte najaar de struktuur goed gebleven. Hij heeft 10 tot 12 ton kippemest (voldoende voor kali en fosfor) en ca. 250 kg zuivere stikstsof gegeven. De drie eerste prijswinnaars met hun echtgenotes tonen trots de gewonnen trofees. V.l.n.r. het echtpaar Jasperse, het echtpaar Wielemaker, de heer M.J. Huige en het echtpaar v.d. Hoek fabrieken in Hoofddorp en Le wedorp. Om een en ander zo eer lijk mogelijk te laten verlopen is een puntensysteem opgezet. Daarin worden meegenomen: het moment van levering, het»be- schadigingsnivo, het suikergehal te, het drogestofgehalte en de sortering. De heer Huige deelde bij de offi ciële prijsuitreiking mee dat McCain vorig jaar ca. ƒ730.000,aan kwaliteitsbonus heeft uitbetaald. Dit premie systeem zal de komende jaren worden voortgezet. 'Daarboven hebben wij gemeend de telers een Onderzoek van celbiologen en aaltjes-kundigen (nematologen) in Wageningen heeft een praktijktoets opgeleverd voor de opsporing en diagnostiek van aaltjes die aardap pelmoeheid veroorzaken. Met deze biotechnologische testmethode is het mogelijk in enkele dagen een groot aantal grondmonsters te analyseren op de aanwezigheid van de schadelij ke 'cysteaaltjes' en bovendien aan te geven om welke soort het gaat. Eiwitverschil De nieuwe methode berust op ver schillen in het eiwitbestand van de twee aaltjessoorten. Voor de Wage- ningse nematologen aan de ontwik keling van het biotechnologische testsysteem konden beginnen, had den ze jaren van uitvoerige eiwitana lyses achter de rug. Door een schei ding van uit aaltjes opgewerkte ei witmonsters naar elektrische lading (elektroforese), kregen ze als het wa re vingerafdrukken in handen. Zo dringt een aaltje het weefsel van een plant binnen. Sterk vergrote weergave via de raster-elektromikroscoop Deze toets is van groot belang voor de aardappelteelt, want zo kan de te ler gericht kiezen voor aardappelras sen die resistent (weerbaar) zijn te gen bepaalde soorten; een stap op de weg naar terugdringing van het ge bruik van ontsmettingsmiddelen. Dit probleem kwelt met name in de teelt van fabrieksaardappelen in Noord-Oost Nederland waar op ge zette tijden dertigduizend hektaren ontsmet worden om eens in de twee jaar aardappelen te kunnen ver bouwen. Ontsmetting en het gebruik van re sistente rassen zijn wettelijke voor waarden om met die frekwentie aar dappels te mogen telen. Met de slagzin 'de aardappel toen en nu' heeft de organisatie 'Stichting Landbouwmanifestatie in het LAND VAN HEUSDEN EN AL TEN A EN BIESBOSCH' de aard appel in de kijker gezet. Daarvoor bestond veel belangstelling. Minister Braks die de opening ver richtte, vertelde dat de aardappels er keurig bij stonden in Almkerk. De verschillen in verpleging en oogsten van dit gewas is ook in een stroomversnelling gekomen: het oogsten met handkracht met riek en manden is verleden tijd. Maar als de weergoden ons goed ge zind zijn dan is het thans een fluitje van een cent. De boer moet wel veel technischer en veel meer kwaliteits bewust zijn om het gewas niet te la ten verknoeien tot een slecht produkt. Het goede produkt wordt steeds meer gevraagd, vooral de partijen die tot het voorjaar worden be waard, moeten zorgvuldig gerooid worden. Dit jaar zullen de aardappeltelers de ze zo lang mogelijk laten uitgroeien voor een hoog percentage grove sor tering. Wel is er het weerrisiko als het wat later in de herfst wordt. In de veehouderij is het kommer en kwel. De torenhoge pakhuizen met inleverprodukten van boter (boter berg), melkpoeder en vlees doen de EG naar nieuwe maatregelen zoe ken, maar de veehouder zal toch het gelag moeten betalen. Het optreden van de EG staat wat handel en besluitvaardigheid betreft op een laag pitje. De politici van de verschillende landen zijn zo besluite loos, dat er niet gehandeld kan worden. Het met grote subsidies stallen bou wen heeft ook meegewerkt om een klimaat te scheppen om veel te pro duceren. Onze organisaties moeten op het punt van de bedrijfsgrootte niet al leen de grote bedrijven voordeel ge ven bij kortingen, maar ook kijken naar de middelgrote en kleinere be drijven, die ook voor hun gezin een inkomen proberen te verkrijgen. En dan de kategorie goed willenden, die soms net buiten de maatregelen val len en geen of weinig kwotum melk hebben gekregen. Het gaat voor deze bedrijven steeds schrijnender worden, omdat ook de aanwas en afzet van vee, heel weinig meer opbrengt en omdat nu onder de kostprijs moet worden afgezet. Wel is er in de veehouderij een ten dens om dieren met een hogere pro- duktie te fokken en aan te kopen, om met minder koeien toch het kwo tum melk te krijgen. Het fokken op steeds meer vet zal als de berichten waarheid bevatten, dat men kg vet toegewezen krijgt, de veehouder meer doen letten op pro- duktie en op eiwitgehalte dan vet- grammen. Zo kan door een noodmaatregel het fokkerijgebeuren een andere wen ding krijgen en het is de taak van de veehouder om daar op in te spelen vanwege het financiële gedeelte. Het is te hopen dat voor de veehouder een oplossing gevonden wordt om de overschotten weg te werken, om zo doende langzaam weer uit het dal te komen. Door de monsters kort maar krach tig te verhitten blijven maar enkele (thermostabiele) eiwitten over. Al leen die eiwitten worden in de test gebruikt. De daaropvolgende stap in het aal- tjesonderzoek betekent volgens Gommers afdalen van de eiwitten naar het genetisch nivo: hij ziet mo gelijkheden in het karakteriseren van het 'boodschapper-RNA'. Dit brengt de kodes over van het centra le genetisch apparaat (DNA) naar de plaats waar volgens deze voorschrif ten de eiwitten gefabriceerd moeten worden. De Landbouw Universiteit heeft de nieuwe test inmiddels geoktroieerd. Cebeco-Handelsraad heeft geduren de het afgelopen seizoen in samen werking met de koöperaties Alko (Dronten), CZAV (Wemeldinge) en Cebeco-Zuidwest (Zierikzee) vier wintertarwedemonstratievelden aan gelegd. In het zuidwestelijke zeeklei gebied lagen drie demovelden, in het centrale zeekleigebied één. Op alle demovelden werden de wintertarwe- rassen GRANTA, TAURUS, APOLLO en PLUTON met één of meer standaardrassen vergeleken. Het doel van de demonstratievelden is vooral nieuwe rassen onder prak tijkomstandigheden met standaard rassen te vergelijken en zodoende vroegtijdig informatie te verzamelen omtrent de wijze waarop zij opti maal kunnen worden geteeld. Resultaten De opbrengsten van alle beproefde wintertarwerassen waren boven ver wachting. Op twee van de vier de movelden overschreden één of meer rassen de magische grens van tien ton per ha. GRANTA heeft opnieuw getoond naast een goede bakkwaliteit uitste kende korrelopbrengsten te geven. Een goede wintervastheid en stroste vigheid maken dit ras bij uitstek ge schikt voor de Nederlandse graanteelt. Opvallend was dat Granta in het ge heel geen korreluitval liet zien, ook niet na de afgelopen regenperiode. TAURUS vorig jaar opgenomen in de Nederlandse rassenlijst, heeft pri ma opbrengsten gegeven tot boven tien ton per ha. Het ras bleek ook onder praktijkomstandigheden bij zonder stevig en gezond te zijn. APOLLO, nog in onderzoek, gaf ekstreem hoge opbrengsten. Dit ras is zeer stevig en vrij vroeg rijp. Skoort als voertarwe zeer hoog. PLUTON is eveneens nog in onder zoek voor opname in de Nederland se rassenlijst. Dit tarweras valt bij zonder op door zijn gebaarde aar. Bleek ondanks zijn Franse afkomst zeer goed wintervast te zijn. Pluton was gezond, rijpte middenvroeg en gaf zeer hoge opbrengsten. De bak kwaliteit wordt nog nader on derzocht. Belangstelling Van boerenzijde was de belangstel ling voor de demonstratievelden groot. Tijdens de vele veldbezoeken werd uitgebreid van gedachten ge wisseld omtrent zowel teelttechni- sche als markttechnische aspekten. Met name het onderwerp bakkwali teit kwam hierbij uitgebreid aan de orde. 10 Vrijdag 19 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10