Groeiverloop van suikerbieten gunstig Opschepbak voor aardappelen Voorlopig regen genoeg Onderlinge verschillen in opbrengst dit jaar groot Een droog jaar valt haast altijd mee Landelijk IRS onderzoek korte wenken akkerbouw IN WEST BRABANT ZUID De hoeveelheid neerslag waar veel bedrijven op zaten te wachten is ge komen, op sommige plaatsen al te veel. Vooral aardappelen, snijmaïs, grasland en pas ingezaaide groenbe- mester, konden dit goed gebruiken. Het effect van de regen op de aard appelprijs was direct merkbaar. Vorige week waren de consumptie- maten bijna niet te verkopen. Door deze regen zal ook dit jaar op ver schillende bedrijven de 50 ton wel gehaald worden. Afwachten is nog hoe de donderdag zal uitvallen. Groeischermen kunnen het percen tage voer aanmerkelijk vergroten. Voor de vroege levering van suiker bieten bestaat veel belangstelling. Bieten die aangedroogd zijn en bie ten die op lage stukken staan kunnen maar beter vroeg gerooid worden. Dat 13 een getal is dat bij veel men sen een bijzondere betekenis heeft blijkt uit het feit dat de opgave voor de 13e termijn bijna nihil is en voor de 14e hoog. De onderlinge verschil len in opbrengst zullen dit jaar bij zonder groot zijn en variëren tussen de 25 en 70 ton per ha. Berichtgevin gen over een veel lagere bietenprijs dan vorig jaar komen bij alle telers hard aan. Als de prijs veel lager zal uitvallen zal op veel vergaderingen weer gesproken worden over het wel of niet handhaven van mengprijzen- systeem. In sommige gebieden wordt hard aan de bel getrokken om het toewij zen van een quotum weer in te voeren. In de melkveehouderij komt veel on zekerheid en spanning voor over de gevolgen die het melkquotum met zich mee kan brengen. Jonge melk veehouders die het ouderlijk bedrijf willen overnemen zien de bui al aan komen als straks misschien betaald moet worden voor hun melkquo tum. Op dit moment wordt grif 1,50 tot 2,00 betaald voor een li ter melk. Hectareprijzen inclusief quotum ko men niet zelden boven de 100.000,Het verhandelbaar blijven van het quotum is voor de melkveehouderij een slechte zaak dat op den duur veel bedrijven in fi nanciële moeilijkheden zal brengen. Dat het zover gekomen is kunnen we misschien het best omschrijven als samenloop van omstandigheden. Voor de regering en zuivelbedrijven is het een taak om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Het zou toch wel erg jammer zijn als een gezond melkveebedrijf niet over genomen kan worden omdat een mogelijk tijdelijke maatregel zorgt voor financiële offers die niet op te brengen zijn. Kooi b.v. te Vrouwenparochie ontwikkelde een nieuw type opschepbak, dit type O VI4, is speciaal voor het opscheppen van aardappelen. Door speciale constructie, zijn er geen uitstekende delen en zijn de zijkanten afgerond, zodat er geen beschadiging aan de aardappelen kan optreden. De opschepbak kan zowel uitgevoerd worden met insteekkokers waar de vorken van de heftruck in steken, als met vaste vorken, geschikt voor lichtere heftrucks. Vrijdag 5 september 1986 Wekenlang hadden we er in DE WESTHOEK naar uitgekeken. Naar regen. Drinken voor planten en die ren. Het is nog maar 7 dagen geleden dat we een beetje jaloers keken naar diegenen die meer millimeters uit het glas tapten dan wij. Dat het kan ver keren weten we. Nu zijn we blij als we wat aan de lage kant zitten als het om cijfers in dat meetglas gaat. Het is voorlopig genoeg want we wil len weer verder. Verder met de werk zaamheden in ons gewest. Deze 1 september van het jaar 1986 zal wat de graanoogst betreft als een goed jaar worden opgetekend. Slechts hier en daar is nog een blok te vin den met tarwe. Het zijn de nieuwere soorten die iets later rijp zijn. De goudgele kleur is veranderd in een grauwachtige tint. Dank zei de lage temperatuur van de laatste dagen valt de schotvorming wel mee en Hans de Jong uit Gorredijk beloofde ons vanmorgen over enige dagen droog weer. Voor een perceel haver dat door regen en wind gelegerd is, ziet de toekomst er minder rooskleu rig uit. We vrezen voor de financiële uitkomst. Nog steeds wordt gespro ken over de opbrengst van de tarwe. Die is gewoonweg goed. Dankzij de zon een mooi volle korrel die het ge wicht bepaalt. Soms krijg je toch de indruk dat hier en daar het perceel over gemeten moet worden. Op nieuw per ha gedeeld moet worden door de opbrengst. Het zou kunnen dat men dan iets lager kwantum heeft. Daar waar het stro ook weg is zien we allerlei andere aktiviteiten. Lange rechte drainsleufen worden getrokken. Het is een goede investe ring die altijd zijn geld opbrengt en nu er zo vroeg veel land is vrij geko men, een werk dat onder gunstige omstandigheden kan worden ge daan. Het kale land heeft ook de mestkarren weer werk gegeven. Veel dierlijke mest is gestrooid en de lan delijke geuren hingen in heel de Westhoek. Het resultaat van veel mest op het bietenland zagen we de ze droge zomer, lieten veel percelen bieten het afweten, niet daar \vaar de strontkar z'n lading overvloedig de poneerde. Zij lieten een prachtig groen gewas zien zonder slapers en zonder gele bladeren. Te veel gele bladeren bij de rest en we vrezen toch wel dat het heel wat suiker gaat kosten bij een hergroei na deze regen. De uien laten het afweten. De regen is te laat gekomen voor dit gewas. Zitten we andere jaren tegen diknekken aan te kijken, dit jaar hebben ze helemaal geen nek en zijn te vroeg gestreken. Dit kost kilo's en dat zou zo'n ramp niet zijn als de prijs goed was. Maar ook die laat het afweten. De pootui- en zijn allemaal nog niet weg en dat jis een teken aan de wand. De aard- jappels, een hoofdstuk apart. De mensen die teletekst hebben waren aan de t.v. gekluisterd want er was gof geld te verdienen en te verliezen. Als de termijnmarkt omhoog vliegt, wil je als boer meer voor je produkt want je denkt straks gaat de handel imet de winst van jouw produkt er van door. En je hoort prijzen die heel wat beloven 't Is weer voorbij. Met de mooie zomer zijn ook de hooggespannen verwachtingen ver dwenen. Wat er onder, de steeds nog groene ruggen zit, is afwachten. De doorwas, de waterzakken. Dat is niet bekend. Hier en daar zijn monsters gestoken. Ook die uitkomst wordt niet op de beurs verteld. Daar moet bij ge zegd worden dat de beurs in ons gewest niks meer voorstelt. Zeker is dat er geen percelen al doodgespoten zijn. Nu de dagen korter worden begin nen we aan twee oogsten tegelijk. De ene binnenhalen de volgende voor bereiden.Het bestrijden van het wor telonkruid, hoort daarbij. Bij droog weer dus werk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In het gebied van de "KRING AXEL" is alles weer opgefrist door de regen van de laatste dagen. Het gras in de weiden staat weer groen en het vee graast er weer lustig op los. Ook de suikerbieten worden weer groen, maar of we daar nu zo blij mee moeten zijn, zo kort voor de a.s. campagne is een vraag. Maar laten we niet te pessimistisch doen. Immers er kan onder goede omstandigheden gedorst worden met weinig kosten en droogkosten, terwijl ook de opbrengsten van de granen en de erwten meevielen. En ook de tarweprijs is in feite nog een meevaller, vergeleken met de sombe re voorspellingen die gedurende het voorgaande groeiseizoen op ons af kwamen. Inmiddels is bijna alles ge dorst, op enkele percelen na en staat de oogst van de veldbonen voor de deur. Maar dit zou toch wel eens een te genvaller kunnen zijn qua kilo op brengst. Dit veel gepropageerde ge was lijkt toch bijzonder droogtege- voelig te zijn. Wat wel eens omschreven werd als een gewas van de toekomst zou dit jaar toch wel eens het gewas kunnen worden waarvoor in een jaar als 1986 een stuk minder animo te vin den is bij de adspirant telers. De eerste bruine bonen zijn al weer geruiterd of liggen op het zwad te Resultaten monsterneming d.d. 25 augustus 1986: Gebied Wortelgewicht kg/ha Suikergehalte Suikergewicht kg/ha I. Zeeland 45.800 15.1 6840 II. W.Brab.klei-ZHoll.Eil 47.300 15.2 7140 III. ZHvast-NHolland 58.700 15.0 8790 IV. Z. en O. Flevoland 64.300 15.1 9700 v. Noordoostpolder 56.500 16.2 9130 VI. Noordelijke klei 53.900 15.0 8070 VII. Noordelijke zandgronden 35.800 16.6 5770 VIII Veenkoloniën 41.900 16.3 6760 IX. Rivierkleigebied 50.800 14.0 7100 X. Midden en Zuid zand 45.200 14.2 6400 XI. Löss 41 .400 13.9 5720 Nederland 1986 48.000 15.2 7240 Nederland 1985 39.700 12.9 511 0 Nederland 1976 t/m 1985 41.900 14.0 5860 Kommentaar: De neerslag van de afgelopen periode is in de resultaten duidelijk tot uiting gekomen. Het wortelgewicht is boven normaal toegenomen, terwijl de stij ging van het suikergehalte gemiddeld duidelijk beneden normaal is gebleven. Dit laatste wordt veroorzaakt door de lichte gronden waar in een aantal ge bieden zelfs sprake was van een gehaltedaling. Een en ander resulteert in een wat bovennormale suikergewichtstoename. De invloed van de weersomslag is positief op de oogstverwachting, zodat de verwachting nu meer in de rich ting van 55 ton/ha gaat. In de afgelopen winterperiode is in veel bewaarplaatsen vorst- schade opgetreden. Daarnaast is een groot deel van de aardappe len LANGDURIG TE KOUD BEWAARD met alle gevolgen van dien. Uit metingen is geble ken, dat steekthermometers vaak afwijkingen vertonen, zodat niet de juiste temperatuur bekend is. Zijn uw thermometers onlangs nog gekontroleerd? Aan het gebruik van steekther mometers zijn meerdere verbon den: het aflezen vergt inspanning en tijd; het aantal meetpunten is vaak te gering en de thermome ters raken tijdens het gebruik snel ontregeld. De huidige ELEKTRONISCHE MEETap- paratuur ondervangt deze nade len. De jaar kost en hiervan be dragen 0,2 ct per kg aardap pelen bij een afschrijving van 5 jaar. DOORWAS in aardappelen hoeft nog geen glazigheid te ge ven. Probeer een zo regelmatig mogelijke afrij ping te krijgen. wachten op de winter. Helaas laat hier de prijs te wensen over. De aardappelen zijn nog flink ge groeid na de regen. We zullen zien wat het wordt. De oogst van poot- aardappelen is nu in volle gang en ze schijnen mee te vallen in opbrengst. Dat echter de toename van de groei van de aardappelen gepaard gaat met de afname van de marktprijs, zal iedere aardappelteler wel al we ten. Dit is actueel genoeg in deze kringen. De stand van de zaaiuien blijft gro tendeels slecht, de regen zal zoals het er nu naar uit ziet geen wonderen meer doen. De percelen teunisbloemen staan er prachtig bij tot nu toe, dit gewas schijnt wel goed tegen droogte te kunnen en ook de peulbezetting is zeer goed te noemen. We hebben nog heel wat werk té ver zetten, de eerstvolgende weken en maanden. En ondanks de drukte zullen we ook nog eens de gang naar de stembus moeten maken. In ons Waterschap (de Drie Ambachten) moet maar liefst voor 3 categoriën gestemd gaan worden, te weten voor ongebouwd, gebouwd en voor de huishoudelijke vervuilers, voor wat betreft het ongebouwde schijnen wij het enige waterschap in Zeeland te zijn waar voor gestemd moet worden. Want ook de industrie (de kring van* werkgevers) dingt mee voor een aan tal, laten we het noemen "boere ze tels". Het is een slechte zaak te we ten, dat in zo'n situatie het boeren- front niet op één lijn zit. Jammer, immers het kleine beetje invloed dat we nog hebben in het doen en laten van de waterschappen dreigt op die manier nog verder te worden teruggedrongen met de kans dat voor de toekomst dreigt, dat de politiek nog wat verder om de hoek zal komen kijken. Maar laat ons ho pen, het kan verkeren zei Bredero. Droogte, Phytophthora, maar zeker ook snel doodspuiten kun nen dit in de weg staan. Is dit on verhoopt toch het geval, houd dan een korte 'afhardingsperio- de' aan. De opbrengst van Engels raai- gras voor ZAADWINNING is van veel faktoren afhankelijk. U maakt in elk geval een goede start als u tijdig, vóór half sep tember, zaait. Zaait u na deze datum, dan loopt de opbrengst al snel met 5 tot 15% terug! Bestrijd de larve van de fritvlieg met 3 gram Lindaan per kg zaad.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7