Is een slecht bietenjaar een goed aardappeljaar? Zomer zingt zwanezang Samenwerking tussen Steyr en Valmet Regen nodig of onnodig? Een muisje met een staartje? Wat heeft met MCPA spuiten aan opbrengst gekost? 't Is weer voorbij, die mooie zomer die 't laatst begon zowat in mei O, 't scheen dat er geen einde aan kon komen maar vopr men 't wist was hij al weer lang voorbij Ook in ALTENA-BIESBOSCH was de praktijk de laatste week in over eenstemming met de inhoud van dit lied. Storm, regen, wind, onweer en zeer lage temperaturen vormden het weerbeeld. De temperaturen waren soms zo laag dat verschillenden besloten de ka merverwarming eens even proef te laten draaien, en dat in augustus. De graanoogst had tot nog toe een zeer voorspoedig verloop. Jammer dat niet alle graan is geborgen. Naar schatting staat nog 10 a 15% op het veld te wachten op nog enkele zo merse dagen, zodat ook dit karwei geklaard kan worden. Ook dit jaar is toch weer te zien dat een verlenging van de groeiperiode voor granen door een ekstra stikstofgift en chemische ziekte bestrijding een produktieverhoging geeft, wat wel enig risiko met zich meebrengt daar bij het korter wor den der dagen de oogstbare dorsuren ook belangrijk minder worden. De graanopbrengsten zijn dit jaar goed tot zeer goed te noemen, wie had dat met deze zeer droge zomer durven verwachten. De neerslag van de afgelopen week, die voor enkelen de graanoogst ver stoorde is voor velen toch wel zeer welkom geweest. Vooral de veehou derij zal daar zeer zeker nog van kunnen profiteren voor wat de gras- groei betreft. Ook de aardappels en de suikerbie- Regen en storm teisterden de laatste week van augustus ZUID- BEVELAND. De regen was op de meeste plaatsen welkom en hard no dig. Er moet echter nog enkele hek- tares tarwe gedorst worden. De storm die gepaard ging met de regen heeft wat schade aangericht. Ontwortelde bomen, beschadigde boten en karavans maar wat erger is, is de schade in de fruitteelt door het afwaaien van appels en peren. De omvang is niet precies bekend al heb ik wel het idee dat er meer peren dan appels afgewaaid zijn. Het zal ook nog wel rasgebonden zijn. Voor de akkerbouwers die nog wat graan hebben vast staan is dit weer nu ook bepaald niet bevorderlijk. Grotere k#ns op schot en het uit de aar waaien van de graankorrels. De uien zullen in veel gevallen ook niet meer profiteren van de gevallen regen. Op de meeste percelen zijn de uien in een vroeg stadium gaan strij ken en zitten er niet genoeg kilo's onder, dat geldt zeker voor het aan deel grove uien. De gestreken uien zullen na het strijken nog wat bollen maar niet doorgroeien en zodoende profiteren van de gevallen regen. De meeste percelen aardappelen en bieten zullen nog wel volop van de regenval gebruik kunnen maken. Met name de bieten, en dat bleek uit de 3e proefrooiing door het IRS, ten zullen er nog wel profijt van heb ben daar beide nog enkele weken van de groei kunnen genieten. Vooral de aardappels die vaak nog een groene stand laten zien maar die een wat kleine knol vertonen, zal de ze groei van harte welkom zijn. Toch laten de proefrooiingen zowel van aardappels als van suikerbieten zeer gunstige resultaten zien. De prijzen van aardappels hebben dan ook zeer sterk gereageerd op de neerslag van de afgelopen week en de genomen proefrooiingen, vooral de termijnmarkt heeft een zeer grote val moeten inkasseren. Dat het weer niet voor iedere onder nemer het zelfde effekt heeft kwam weer eens duidelijk naar voren. Een aardappelverbouwer was zeer ver heugd met de neerslag daar zijn aard appels nog flink zouden aangroei en. Voor een ander had de regen nog wel enkele weken weg mogen blijven om de enorme prijsval van aardap pelen te voorkomen. Wie heeft de wijsheid in pacht? Op vrijdag en 5 en zaterdag 6 september worden in Almkerk weer de traditio nele landbouwdagen gehouden wel ke op vrijdag 5 september om 19.00 uur zullen worden geopend door mi nister Braks. Deze dagen zullen in 't bijzonder in de belangstelling staan van de teelt en verwerking van de aardappel. Er zullen demonstraties en dia's worden vertoond over de vooruit gang en verwerking van deze teelt in de laatste eeuw. Ook over het gebruik en de waarde van dit produkt in het voedselpakket worden de bezoekers volledig geïn formeerd. Er zal een trekkertrekwedstrijd wor den gehouden, en wel onder auspi ciën van NTTO. Er is voor elk wat wils, verzuim dus niet één van deze dagen Almkerk te bezoeken. hebben er nu al volop van geprofi teerd. De kilo's zijn flink toegeno men maar, zoals verwacht, bleef de toename van het suikergehalte ach ter. Velen zullen hun bieten daarom nog maar wat laten staan en ze liever wat later rooien om zodoende bieten af te leveren van een hogere kilo gram opbrengst en eventueel een hoog suikergehalte. Wat de aardappelen betreft vraagt iedereen zich eigenlijk af wat er nu gebeurd met de percelen doorwas. Algemeen is men van oordeel als je ze wat langer durft te laten staan en ze natuurlijk af laat sterven er niets aan de hand is. De vraag blijft dan hoe lang durft men te wachten met doodspuiten? De komende weken zal op Zuid- Beveland blijken hoe het uitpakt. De enige belangrijke Oostenrijkse traktorenfabrikant, Steyr-Daimler Puch A.G. en de enige Skandinavi- sche traktorenfabrikant, het Finse Valmet-concern, zullen de jaren "90" gezamenlijk baas worden. Dat blijkt uit samenwerkings-overeenkomsten, die onlangs door beide ondernemin- Na regen komt zonneschijn is ook op THOLEN EN ST. PHILIPS- LAND het spreekwoord, maar na de zon komt ook regen. Met dit regen achtig weertype hebben we de laatste weken te maken, zodat nog niet alle percelen tarwe en rijp te dorsen erw ten zijn geoogst. Enkele bedrijfsgenoten dachten dat het niet meer kon regenen, maar in ons land is dat niet of zeer moeilijk te bepalen. Het dorsen met enkele procenten vocht is soms verstandi ger, dan te wachten tot het vochtper- centage gedaald is tot 16 a 17%. Het nog groene stro was geen maat staf voor het vochtgehalte, want dit viel overwegend mee. De nog te velde staande tarwe toont De oogst verliep op SCHOUWEN- DUIVELAND voorspoedig. De op brengsten van tarwe, gerst en erwten lagen ver boven de verwachting. Bo vendien weinig droogkosten omdat de vochtpercentages gemiddeld laag waren. Ook het stro ging vlot van het land, de prijzen waren goed, kortom alles zat mee totdat, zoals zo vaak, het weer roet in het eten gooide. Wat de gevolgen van de regen zullen zijn valt nu nog moeilijk te voorspel len. De erwten die nog vaststaan zijn tegen de grond geslagen en moeilijk te maaien. Bij tarwe zien we schot en korreluit- val. Vooral de korreluitval is op sommige percelen en bij sommige rassen al erg. Bij percelen die laat rijp waren is echter nog niets aan de hand. Laten we hopen dat wanneer u dit leest het weer beter is dan op het moment dat ik dit schrijf. De vraag is ook wat de andere ge wassen die nog vaststaan na de regen zullen doen. De aardappelen groeien als kool. Hoewel de sortering gemid deld wel wat minder grof zal zijn zal de opbrengst toch nog wel eens goed kunnen zijn. Het is onvoorstelbaar wat er in een week tijd bij gegroeid is. Een prijsval kon hierdoor uiter aard niet uitblijven. Diegene die voor 30 cent af land verkocht heb ben kunnen weieens goed gegokt hebben. De suikerbieten groeien ook weer hard. Sommige percelen hadden de regen hard nodig. Zou het droog ge bleven zijn, dan zouden deze perce len een zeer slechte opbrengst heb ben gegeven. Het suikergehalte rea geert echter negatief op de regen. De laatste proefrooiingen gaven dit ook al aan. Toch zal er bij elkaar veel C- suiker komen is de verwachting. Het gevolg is een slechte bietenprijs. De vrees dat het kontraktenstelsel weer ingevoerd zal gaan worden komt weer opzetten. De uien hadden de regen ook hard nodig. Althans wat de opbrengst in kilogram betreft dan. Wat prijs be treft is het, net zoals bij de aardap pels afwachten. Sommigen zeggen dat het beter droog had kunnen blijven. Mis schien wel, misschien niet. Je kan er lang of kort over praten, één ding is zeker: we kunnen er zelf niets aan veranderen. Tevens weten we dan misschien iets meer over het wel of niet of hoe vaak men met MCPA moet spuiten om doorwas tegen te gaan en wat dat in dit jaar aan opbrengst heeft gekost. gen werden ondertekend. Beide part ners, die elkaar op een bijna ideale manier aanvullen, kwamen samen werking overeeti op het gebied van ontwikkeling, gezamenlijke inkoop van derden en de vervaardiging van traktorenseries in de toekomst. Met behoud van eigen gezicht is de samen werking vooral gericht op een stijging van de afzetmogelijkheden van hun traktorenproduktie. nu een zwart-kleurend beeld, er is sprake van zaaduitval en de kans op schot is aanwezig, hoewel gelukkig de temperatuur erg laag is. De 60 tot 80 mm op Tholen en St. Philipsland komt de aardappels, ui en en bieten ten goede en vooral niet te vergeten de onder dekvrucht ge zaaide graszaden en groenbemesters. Vooral voor aardappelens en uien, hoewel het voor enkele percelen te laat is, betekent een verlenging van de groeiperiode een verhoging van de opbrengst en een grovere sorte ring. Een minder snelle afsterving van het gewas kan gunstig zijn voor het verminderen van glazigheid. Een vraag, die veel gesteld wordt: Wan neer gaan we doodspuiten? We zien graag aardappelen met een hoog percentage boven 50 mm. Wil len we dit bereiken, dan wordt de doodspuitdatum rond 20 september. Durven we dit aan of wordt het risi ko van de weersgesteldheid te groot. Maar zoals schrijver al konstateer- de, het weer is in ons landje niet te bepalen, dus wie weet? Het suikergehalte van de bieten zal dalen, maar door het landelijk groot aantal uitgezaaide ha's en de toch te verwachten hoge opbrengst (in ons gebied 54 ton) komt er een groot overschot aan C-suiker. Dit zal het financieel resultaat niet ten goede komen. Er wordt dan ook wel gesteld, een slecht bietenjaar is een goed aardappeljaar. T.a.v. de bieten is er weer sprake van invoering van het kontrak tenstelsel in één of andere vorm. Wel dient rekening gehouden met diege nen, die de laatste jaren een terug houdend bietenareaal uitzaaiden, dit op aandrang van de suikerindustrie, om toch maar niet boven de 130.000 ha te komen. Laat deze bedrijven niet de dupe worden. We moeten kunnen rekenen op een evenwichtige toedeling. In september worden de provinciale, landelijk en regionale ploegwedstrij- den georganiseerd. Voor Tholen en St. Philipsland wordt die gehouden op 20 september a.s., waar geploegd wordt in 2 kategoriën, nl. rond gaand en wentelploegen. In 1985 waren er een twaalftal deel nemers, hetgeen dit jaar ook weer mogelijk moet zijn. Voor beginnende ploegers is er een wedstrijd buiten mededinging, naar eigen 'keuze, waar onder leiding of met hulp geploegd kan worden. Alle toekomstige jonge boeren en agrarische medewerkers, die in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs, zouden gebruik moeten maken van deze leerzame wedstrijd. Ploegen is de eerste grondbewer king, die mits goed uitgevoerd, de basis is voor een goede oogst. Dikwijls kan een boer naar regen verlangen, maar als een regenpe riode eenmaal komt, dan is hij de regen weer gauw zat. Momenteel zien we de grond weer zwellen door het gevallen water en we zien ook de scheuren weer dicht gaan. Dat de langdurige droogte een geweldige struktuurverbete- raar is, was ons wel bekend, maar afgelopen periode heeft meer gedaan dan een vorstperio de. Velden, die een diepe bouw- voor hebben en een goede water- kapaciteit paren aan een vol doende doorlatendheid, hebben het minste last van droogte. Vroeg zaaien en poten en de grond 's voorjaars niet te diep bewerken zijn voorbehoedmid delen tegen schade door droogte. Dat hebben we weer ervaren met de ekstra vroeg gezaaide zomer- gerst en erwten. Deze hebben topopbrengsten ge geven door de vroege bladbedek king en doordat ze minder heb ben geleden van beschadiging door dierlijke parasieten. Nor maal breekt het bladluizenleven na half juli snel af, maar de ver meerdering bleef dit jaar door de droogte ongekend toenemen. Vooral de veldbonen en de bieten hebben in die droge tijd erg te lij den gehad van de bladluizen en daarom gelukkig de telers welke nog laat een bestrijding hebben uitgevoerd. In 't vroeg hebben we bladluizen in de bieten geteld en toen kwam de groene perzikluis nog heel be perkt voor. Met één bespuiting na half juni voelden we ons veilig en de natuurlijke afbraak lag toch al in het vizier. Toch hebben later enkele aktieve met virus ziekte besmette bladluizen nog wat bietenplanten geïnfekteerd en daarvan zien we nu hier en daar wat 'haarden' in de bieten percelen verschijnen. Late aan tasting doet gelukkig weinig schade meer omstreeks deze tijd en als teler kan men ook niet blij ven spuiten. Een ander en veel groter gevaar dreigt rond de grote steden en dorpen en dat is de veld- of woel- muis welke tot de familie der muizen gerekend mag worden. In droge zomers vermenigvuldigt zij zich zo sterk, dat zij vaak ontzag lijke schade aanricht. Zij heeft veel kleinere oren en een stompe re snuit dan de huismuis en de kortere staart is behaard. De veldmuis leeft steeds buiten; hij is een echte graver. De schade die in 'muizenjaren' in 't veld wordt aangericht, is een gevolg van de vreterij en de graverij van deze muis. In de steden hebben ze al hele gazons vernield en in de bie ten zijn ze al gesignaleerd. On dergronds knagen ze aan de wor tels van jonge bieten welke daar door verwelken en afsterven. In de droge maanden zijn ze in gro te aantallen naar de bietenvelden getrokken en veel wortels zijn dan ten tijde van de oogst uit gehold. De wetenschap en de industrie hebben deze plaag schijnbaar nog niet ontdekt, maar wij als te lers dienen zelf kontrole uit te oefenen. Een muizenvalletje helpt niet, maar dreigt er een ramp, dan is het advies bij voorrang rooien en afleveren der bieten met spoed. De mollen kunnen menig veld muisje verorberen, maar zij kunnen de strijd niet meer aan en daarom zien we thans geen mol meer boven de grond. Ook een voorlichter voor 'ziekten en pla gen' in drie provincies komt om in zo'n werkgebied. Kontinue zit zo'n persoon in tijdnood en zo is het ook met de boerenstand. De netheid op onze bedrijven dreigt achteruit te gaan. We worden te duur; we houden te weinig over. Deze kwalen worden steeds erger en dunnen op den duur de boe renstand uit. 'Tijdnood' Een spin in de morgen, brengt kommer en zorgen, maar een avondspin, brengt zegen in. 6 Vrijdag 5 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6