Kritiek van boerenbond op de regering in Bonn Duitse weerstand tegen graanheffing "Land- en tuinbouw voor fundamentele keuzes" Boeren moeten bijna 60 miljoen meer bijdragen aan schuldsanering Avebe nieuwe maatregelen op komst tegen produktie melkoverschotten KNLC bezint zich op het nu nationaal nodige Voorzitter landbouwschap: Bonn. In de Bondsrepubliek groeit bij boeren, hun organisatie en verwerkende industrie de weerstand tegen de onlangs ingevoerde me deverantwoordelijkheidsheffing op graan. De Duitse boerenbond kritiseert de regering, omdat de nationale uitvoeringsregeling van de EG-verordening zo is geformuleerd, dat er een miljoenen nadeel voor de Duitse boeren ontstaat ten opzichte van hun collega's in andere lidstaten. Zo wordt namelijk volgens de Duitse bepalingen bij verkoop van graan de btw pas na aftrek van de heffing be rekend. Na verhoging in 1984 be draagt de btw nu 13 procent. De in komsten uit de btw, die de boer niet aan de belastingautoriteiten hoeft af te dragen, worden dus lager. In ver gelijking met de regeling in de meeste andere EG-lidstaten, waar de btw voor aftrek van de heffing wordt berekend, levert dit de boer rond 1,90 per ton minder op. Vol gens berekeningen van de Duitse boerenbond betekent dit een verla ging van de opbrengsten voor de ge hele landbouw van 22 miljoen gulden. Juridische stappen Uit meer principiële overwegingen is de boerenbond bovendien van plan juridische stappen tegen de Brusselse verordening te ondernemen. Het is de boerenbond een doorn in het oog dat geïmporteerd graan en graanver- vangers niet met de heffing zijn be last. De boerenbond zelf mag vol gens de Duitse wet zo'n proces niet voeren, omdat een "Verbandskla- ge" niet is toegestaan. Maar de bond zal van harte een boer steunen die bereid is een gerechtelijke procedure tegen de heffing aan te spannen. Veel boeren zijn ondertussen bezig de heffing op hun manier te omzei len door zelf graan te malen en te mengen. Ook de graanverwerkende industrie is boos op de regering. De uitvoe ringsregelingen en administratieve procedures noemen zij onduidelijk en ondoelmatig. Daarom ontstaan veel onnodige kosten voor de bedrij ven. Medio augustus zouden de be- "Land- en tuinbouw staan gezien de grote problemen van overschot ten en dergelijke voor het feit fundamenteel te kiezen opdat er niet door anderen wordt gekozen. Herstructureringsprocessen hebben in grote delen van de maatschappij veel pijn veroorzaakt, maar aan de andere kant de weg voor nieuwe ontwikkelingen en een nieuwe toe komst op vele plaatsen geopend. Als land- en tuinbouw zullen we met zo min mogelijk pijn ook gezamenlijk naar die nieuwe toekomstmo gelijkheden moeten zoeken". Met deze oproep besloot de voorzitter van het landbouwschap de heer M. Varekamp woensdag 3 september jl. zijn openingstoespraak bij het begin van de maandelijkse vergadering van het Land bouwschap. De leden-boeren van het aardappel- zetmeelconcern Avebe moeten de ko mende jaren bijna zestig miljoen gulden meer bijdragen aan de schuld sanering dan de aanvankelijke dertig miljoen gulden. Bovendien moet de provincie Groningen ruim veertien miljoen gulden aan achterstallige zui veringsrechten kwijtschelden. Dit blijkt uit een nadere bestudering van de voorwaarden die minister Braks van landbouw en visserij aan de schuldsanering heeft gesteld. Een woordvoerder van het bedrijf noem de de eisen woensdag "veel zwaarder dan wij aanvankelijk hadden gedacht". Uit de voorwaarden die minister Braks heeft gesteld aan de schuldsa nering blijkt dat de boeren-leden van Landbouwschap wil f 360, ineens voor graantelers Het bestuur van het Landbouw schap heeft zich woensdag op het standpunt gesteld dat zoveel moge lijk Nederlandse graantelers in aan merking moeten komen voor de EG- steunregeling voor kleine graante lers. Besloten werd te streven naar een directe uitkering van 360, per teler. Alleen bedrijven met min der dan 4 hectare graan vallen dan af, omdat volgens de EG-regels de uitkering in geen geval hoger mag zijn dan de zogenaamde medeve rantwoordelijkheidsheffing voor graanproducenten Voor de Nederlandse graantelers is in totaal eën bedrag van ƒ2,9 mil joen beschikbaar. De hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouw schap had dit bedrag het liefst struc tureel aangewend, bijvoorbeeld voor graanonderzoek. De Raad van Landbouwministers van de EG heeft deze mogelijkheid echter uitgeslo ten. Het beschikbare bedrag is zoda nig dat vrijwel alle Nederlandse graantelers voor de uitkering ineens in aanmerking komen. de koöperatie ruim twaalf miljoen gulden die zij de afgelopen drie jaar als een soort achtergestelde lening in het bedrijf hebben laten zitten moe ten inleveren. Bovendien moeten zij de komende drie jaar nog eens maxi maal ongeveer vijftien miljoen gulden per jaar op die lening storten. Nor maal krijgt een boer die zijn bedrijf beëindigt dit geld terug. Bij elkaar is dat 57 miljoen gulden. Die komt bo venop de dertig miljoen gulden die de boeren de komende drie jaar moeten inleveren voor de schuldsanering. De ledenraad van het concern moet zich de komende weken over deze voor waarden uitspreken. Uiterlijk 15 sep tember wil minister Braks weten of alle betrokken partijen - banken, boe ren, werknemers en Avebe zelf - met De Europese commissie wil volgende week nieuwe "urgentiemaatregelen" voorstellen om de produktie van zui- veloverschotten in te dammen, zo is woensdag vernomen in kringen van de commissie. Europees landbouw commissaris Frans Andriessen heeft zijn collega's woensdag op het hart gedrukt dat de situatie in de melk- sector "buitengewoon ernstig" is en dat nadere maatregelen onontkoom baar zijn geworden. Volgens een woordvoerder van An driessen blijken alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de pro duktie in de hand te houden en de voorraden te verkleinen, onvoldoen- Rabobank bezorgd om mogelijke De Nederlandse overheid zou er ver keerd aan doen te gaan bezuinigen op exportbevorderende faciliteiten ten behoeve van het Nederlandse be drijfsleven. Dat zou de continuïteit van de export in gevaar brengen. De exporteur heeft houvast en continuï teit nodig. Berichten omtrent mogelijke bezui nigingen door het ministerie van Economische Zaken op exportsubsi dies vervullen de Rabobank met gro te zorg. Dat heeft mr. H.J.A.E.M. Klaren- drijven bijvoorbeeld nog niet de de finitieve aanmeldingsformulieren hebben ontvangen, terwijl de eerste aangiftetermijn al op 10 augustus was gesteld. Een organisatie voor de agro-industrie in de deelstaat Baden- Württemberg heeft zijn leden aanbe volen de heffing wel te incasseren, maar met de afdracht aan de autori teiten te wachten tot de regeling is verbeterd. Overbodig Inmiddels zegt de boerenbond dat de medeverantwoordelijkheidsheffing helemaal overbodig is. De boeren bond beweert dat volgens recente schattingen van deskundigen de Europese oogstverwachtingen nu op ten hoogste 145 miljoen ton zijn gesteld. Dat is 16 miljoen ton minder dan de oorspronkelijke oogstver wachtingen van 161 miljoen ton. Als reden voor de invoering van de heffing zou de commissie destijds vooral hebben aangevoerd dat de boeren de overschotten zouden me definancieren, die bij een oogst van meer dan 149 miljoen ton ontstaan. D. Stachetzki de voorwaarden akkoord gaan. Vol gens de woordvoerder van Avebe heeft de bewindsman het bedrijf in een moeilijke situatie gebracht, om dat Avebe zelf moet proberen alle partijen op een lijn te krijgen, terwijl "het geen enkele marge heeft, omdat de voorwaarden door de minister zijn gedecreteerd". AVEBE-personeel stelt directie ultimatum Het personeel van het aardappelzet- meelconcern avebe heeft woensdag ochtend de directie een ultimatum gesteld. Voor maandag 8 september 12.00 uur moet de avebe-directie dui delijkheid verschaffen over wat in de naaste toekomst met de lonen van het personeel moet gebeuren. "Komt die duidelijkheid er niet, dan komen we massaler en grimmiger terug. Sta kingen sluiten we niet uit", aldus dis trictsbestuurder S. Klinkenberg van de industriebond fnv. de te helpen. Ondanks quotabeper kingen en speciale afzetprogramma's blijven de overschotten, die dooor de EG worden opgekocht, zich opstape len. De voorraad melkpoeder die op het ogenblik ligt opgeslagen be draagt bijna een miljoen ton. In de koelhuizen ligt bovendien nog eens 1,4 miljoen ton boter. De Europese commissie heeft de landbouwmi nisters weliswaar zover gekregen dat de produktiequota volgend jaar met twee procent en het jaar daarop nog een met een procent omlaag gaan, maar de producenten lijken zich daar nog niet veel van aan te trekken, zo zegt men in Brussel. bezuiniging op exportsubsidies beek, plaatsvervangend voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, op 4 september gezegd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabobank Liempde. Behalve de mogelijke» bezuinigingen op de exportsubsidies stelde de heer Klarenbeek ook het beleid van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij aan de orde. Hij vindt dat de NCM Nederlandse exportpro- dukten een zelfde behandeling moet geven als 'bijvoorbeeld haar Franse evenknie dat met Franse produkten doet. De heer Varekamp wees het bestuur er op dqt de bezuinigingen en om buigingen waarmee de nieuwe rege ring op Prinsjesdag naar buiten zal komen ook boeren en tuinders niet ongemoeid zullen laten. Daarnaast beginnen in Urguay, op 15 septem ber de besprekingen die moeten lei den tot een nieuwe ronde van multi laterale handelsbesprekingen in het kader van de GATT. Varekamp: "Voor de toekomst van de land bouw, niet alleen in ons werelddeel maar ook elders, is het van groot be lang dat over het wereldprijsniveau en de internationale handel in agra rische produkten - afspraken wor den gemaakt". Er moet echter geen misverstand over bestaan dat voor alsnog de basisprincipes van het Europese landbouwbeleid daarbij overeind moeten blijven, zo meent hij. Overigens geeft de situatie in de Europese landbouw reden tot grote zorg. In het verband van het samen werkingsorgaan van de Europese boerenorganisaties, COPA, vindt volgende week in Brussel een twee daagse bijeenkomst plaats om de Het dagelijks bestuur had zorgen over de taakverbreding van het Mi nisterie van Landbouw en Visserij. Het gevaar bestaat dat de verster king van de agrarische sector niet het bijbehorende samenspel van Mini sterie en landbouwbedrijfsleven gaat opleveren. Het dagelijks bestuur on derstreepte de noodzaak de WIR on verkort te behouden, omdat veel in vesteringen voor kwaliteitsverbete ring en kostenbeheersing moeten worden gedaan. Er moet sterk aan getwijfeld worden of de mestproble matiek wel beheersbaar wordt, zoals dat gesteld wordt, met maar 25 miljoen per jaar extra voor het mest- actieprogramma. Nogmaals moet worden benadrukt dat bepaalde voorstellen inzake belastingvereen voudiging (commissie Oort) juist de zelfstandigen benadelen (o.a. af schaffing middeling en meewerkaf- trek). Wat de financiering van dier- ziektenbestrijding betreft moet lastenverzwaring voor de veehoude rij worden vermeden. De Marker waard moet worden aangelegd. Superheffing Enkele malen is al met klem bepleit om nationaal de EG-opkoopregeling zodanig aan te vullen en toe te pas sen dat de komende vaststaande nationale-quotumvermindering door moet gaan werken in de quota per melkveehouder. De voorstellen die het Ministerie nu eindelijk ter ta- problemen te bespreken. Wat de zui vel betreft zijn er recent nieuwe, nog alarmerender cijfers naar buiten ge komen. Op korte termijn dreigt thans aanpassing van het interven tiemechanisme, vooral van boter, om het zuivelaanbod terug te drin gen. Het is onvermijdelijk dat dit de melkprijs voor de producent nog verder onder druk zal zetten". Wij moeten ons realiseren dat de door werking van de markt ons in een si tuatie zal brengen waarin de inko menszekerheid van de veehouders nog meer in het gedrang zal komen. Soortgelijke ontwikkelingen dreigen ook ten aanzien van de granen en het rundvlees. De stagnerende exporten spreken wat dit betreft duidelijke taal. Zowel in de organisaties als in het Landbouwschap zullen wij ons meer dan ooit moeten beraden over de prioriteiten in het beleid zowel op korte als lange termijn", aldus de voorzitter van het Landbouwschap. De heer Varekamp deelde vervol- i gens mee dat het dagelijks bestuur van het landbouwschap vooral ge kant is tegen het plan om een tijdelij ke accijns op aardgas in te stellen. fel heeft gebracht vond het dagelijks bestuur onvoldoende. De middelen zijn immers aanwezig om de quotum-inlevering voldoende "aan trekkelijk te maken. Een extra uitke ring voor oudere veehouders van 85 cent per kg. in zeven jaar moet minstens 1,55 worden. Onjuist en onpraktisch vond men de gedachte om een maximum van 80 koeien voor zo'n extra uitkering aan te hou den, er moet immers zoveel mogelijk melk opgekocht worden. Wat de voorgestelde nieuwe regeling inzake transacties van grond met melkquotum betreft behield het da gelijks bestuur zijn twijfels. Politiek blijkt bestrijding van buitensporig heden hoog te scoren en op zichzelf schept "de 20.000 kg. maximum per ha." een grotere handelingsruimte. Uitgaande van deze realiteiten wilde het dagelijks bestuur zich niet ver zetten. Voorwaarde is dan wel dat als aanpak van misbruik van de re geling door het Ministerie nodig wordt geoordeeld, dat de georgani seerde landbouw hierbij betrokken wordt. In 1986 wordt de openbare algemene vergadering gehouden op maandag middag 24 november a.s. te Den Haag. Daarin zal o.a. de secretaris generaal van Economische Zaken, prof. dr. F.W. Rutten, spreken over "Economische politiek en land- en tuinbouw". De referentieverdamping op don derdag 28 augustus was 1.5; 29 augustus 4.5; 30 augustus 1.4; 31 augustus 1.9; 1 september 2.5; 2 september 4.2; 3 september 2.1. Het dagelijks bestuur van het KNLC dat 2 september jl. samen met alle provinciale voorzitters bijeen was, bepaalde zich deze keer in het bijzonder tot wat nu, aanvullend op Brussel, de Nederlandse land- en tuinbouwsector zou moeten versterken. Het Landbouwschap heeft de organisaties een oordeel gevraagd over gedachten om wat te doen aan (nog) onverzekerbare risico's. Tsjernobyl en geregeld optredende ongunst van het weer (eerdere vorstschade, recente droogte) hebben die gedachten weer post doen vatten. In de komende hoofdbestuursvergadering zal er verder over be raadslaagd worden. Vrijdag 5 september 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5