ZLM-Veehouderijkommissie pleit voor twee noodslachtplaatsen in Zeeland "Veel praktische bezwaren tegen geadviseerde uitrijperiode dierlijke mest" Mengvoederafzet Cehave steeg tot ruim 2,5 miljoen ton Gewestelijke Raad Noord-Brabant: Afnemers ontvangen 36 miljoen gulden prijskorrektie Aan noodslachtplaatsen zullen per 1-1-1987 zwaardere inrichtingsei sen worden gesteld. Als gevolg van de verzwaring van de financiële lasten wordt naar verwachting een aantal slachtplaatsen gesloten. Met name voor Zeeland dreigt daardoor een probleem van een tekort te ontstaan, hetgeen mede samenhangt met een geringe veedichtheid. De veehouderijkommissie meent, dat het voor Zeeland noodzakelijk is om te beschikken over 2 noodslachtplaatsen, n.l. ten Noorden en ten Zuiden van de Westerschelde. De instandhouding zal op ekono- mische basis gestoeld moeten zijn met een partikuliere eksploitatie. Kontraktuele bindingen met de veehouderij kunnen hieraan een be langrijke bijdrage leveren. Gegeven de specifieke Zeeuwse situatie dient een beroep op provinciale- en gemeentelijke overheden te worden gedaan mede door een financiële ondersteuning tot de inrichting van het gewenste aantal noodslachtplaatsen te komen. Dit stelde de veehouderijkom missie van de ZLM die 13 augustus jl. bijeenkwam. Rundveehouderij De koppeling van het melkkwotum aan de grond leidt bij verkoop tot grondprijzen die moeilijk tot de ren dabele investeringen kunnen worden gerekend. Bovendien kan als gevolg van de koppeling van kwotum en grondprijs een fiskaal nadelige situa tie ontstaan. De Minister van Land bouw en Visserij stelt een wijziging van de Beschikking Superheffing voor betreffende grondoverdracht en kwotum. Koper en verkoper kun nen dan bij grondoverdracht zelf de hoogte van het heffingsvrije kwota bepalen met een maksimum van 20.000 kg per ha. Indien het kwota per ha groter is dan 20.000 kg zal het meerdere de Minister toekomen. Bij vererving, overname door bedrijfs opvolging en bij verkoop van een bedrijf als zelfstandige eenheid ver valt het maksimum van 20.000 kg per ha. Bij inwerkingtreding van de ze regeling komt de 5,5 ha-regeling te vervallen. De kommissie is van oordeel dat: - hiermede een soepele verhouding grond - kwota ontstaat - de maksimale grens van 20.000 kg per ha weinig of geen kwota voor de minister zal opleveren - voor veel bedrijven de aan te trek ken hoeveelheid melk beperkt wordt door de Mestwetgeving, nl. 125 kg P205 per ha De resultaten van de rundveemeste- rij zijn verontrustend slecht en in verband met het voornemen om de interventie voor dit vlees in een aan tal jaren te beëindigen zijn de perspektieven ook niet beter. In de afgelopen jaren konden be paalde bedrijven mesten voor inter ventieprijzen. Naar het zich laat aanzien zullen deze bedrijven moei lijk overleefbare jaren tegemoet gaan en zullen 'gemengde' bedrijven de mesterij als neventak handhaven. De financieringsstruktuur Land bouwschap, Nederlands Rundvee Syndikaat (NRS) staat ter diskussie. Door een grote centralisatie van diensten m.b.t. de rundveeverbete ring moesten ekstra kosten worden gemaakt en komen regionaal grote verschillen voor in bijdragen van de rundveehouders. Het Landbouw schap wil tot een verlaging van een bijdrage komen en het profijtbegin sel van toepassing laten zijn. De vee houderij kommissie dringt aan op een voorzichtige afbouw van regelin gen, mede omdat de integratie in de afgelopen jaren grote investeringen hebben gevergd. Varkens- en pluimveehouderij Het Konsulentschap voor de Varkens- en Pluimveehouderij te Tilburg heeft een diskussienota sa mengesteld over: 'Het klein ver- meerderingsbedrijf en biggenproble- matiek. Hoe hiermee verder...?' Ge- konstateerd wordt, dat een aantal bedrijven met een gering aantal zeu gen deze tak af zal moeten stoten. Ook de veehouderij kommissie meent, dat de ontwikkelingen geen mogelijkheden bieden voor andere oplossingen. In de legsektor van de pluimveehouderij is sprake van een strukturele overproduktie. Er circu leren voorstellen om via een afslach tingsregeling tot een vermindering van de kippenstapel te komen. De veehouderijkommissie meent, dat vermindering van de nokkapaciteit effektiever is omdat dan geen nieu we hennen kunnen worden opgezet. Meststoffenwetgeving In verband met de vaststelling van de per bedrijf geproduceerde mest zal er een registratiebesluit dierlijke meststoffen worden vastgesteld. Een en ander wordt door de veehouderij- kommissie voor kennisgeving aan genomen. Naar aanleiding hiervan wordt an dermaal naar voren gebracht, dat het onrechtvaardig is als overschot- bedrijven in tekortgebieden een ge lijke overschotheffing moeten beta len als overschotbedrijven in over- schotgebieden. Eveneens wordt ge wezen op de vreemde situatie, dat in sommige gemeenten de veehouders krachtens de voorwaarden in de Hinderwetvergunning in bepaalde perioden geen mest uit mogen rij den, terwijl van elders aangevoerde mest op die tijdstippen kennelijk wel mag worden uitgereden. Betreffende de voorstellen beperkin gen uitrijden mest van de kommissie Wiggers de volgende opmerking: - Bedrijfstechnische voorstellen be ter dan de milieuvoorstellen - valt vaste mest ook onder uitiij verbod? - ondoelmatige beperkingen be mesting bouwland, zowel wat be treft afzet, als wel aanwending - bedrijven met lage P205 produktie geen uitrijverbod opleggen Zuivelbeleid na 1988 De veehouderijkommissie wijdt een eerste gedachtenwisseling aan een mogelijk beleid dat moet worden ge voerd als de huidige regeling m.b.t. de superheffing afloopt. De kom missie is voorshands van oordeel, dat de bestaande situatie moet wor den gewijzigd. Het wordt van belang geacht, dat de Nederlandse eksport- positie gehandhaafd wordt, waar voor eventuele offers moeten wro- den gebracht. De melkproduktie zal marktgericht moeten zijn, waardoor het noodzakelijk zal zijn binnen een te handhaven kwoteringsregeling meer ontwikkelingsmogelijkheden in te bouwen. ïn een volgende verga dering zal hierover opnieuw van ge dachten worden gewisseld. In de vergadering van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor Noord-Brabant van woensdag 27 augustus kwam o.m. naar vo ren dat het op dit moment nog onduidelijk is wanneer het totale pak ket maatregelen inzake de mestwetgeving in werking zal zijn. Voorts heeft men kennis genomen van een advies over de beperking van de uitrijperiode voor dierlijke mest. De Raad heeft daarbij de aanteke ning gevoegd dat de voorgestelde beperkingen volgens de verschillen de varianten vanuit de praktijk op bezwaren stuiten. Distelproblematiek In het natuurgebied van het Markie- zaatsmeer bij Bergen op Zoom doet zich al enkele jaren een explosie van distels voor. Momenteel staat ca. 200 a 250 ha distels in bloei, die grote overlast bezorgen op de in de omge ving gelegen landbouwgronden. Een beroep van de agrariërs op de diver se instanties, die in het kader van de provinciale Akkerdistel verordening een taak hebben, heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Besloten is om in overleg met betrokken partijen te trachten om voor 1987 tot een oplos sing van dit probleem te komen. Waterkwaliteitsplannen Het waterschap De Dommel en het Hoogheemraadschap Alm en Bies- bosch hebben voor hun gebied water kwaliteitsbeheersplannen opgesteld en in procedure gebracht. In deze plan nen zijn een groot aantal wateren op genomen waarvoor een voorlopige specifiek-ekologische doelstelling is vastgelegd. De normen en kriteria voor deze doelstelling dienen nog te worden geformuleerd op basis van uit te voeren onderzoek. Daardoor leidt het hanteren van deze doelstelling tot een grote onzekerheid. De Geweste lijke Raad is van mening dat de kwa liteitsnormen voor de wateren dienen afgestemd te zijn op het totale gebruik van de landbouwgronden en de in vloed daarvan op het oppervlak tewater. Ontwerp-grondwaterplan voor de provincie Noord-Brabant Overeenkomstig de bepalingen in de Grondwaterwet heeft het provinciaal bestuur een ontwerp grondwaterplan opgesteld en ter inzage gelegd. In dit plan is aangegeven de geschatte hoe veelheid beschikbaar grondwater en is een toedeling gemaakt voor de ver schillende belangen, t.w. drinkwater voorziening, industrie, land- en tuinbouw en natuur en landschap. Op grond van deze gegevens wordt in het meest oostelijke deel van Noord- Brabant de winbare hoeveelheid reeds overschreden. In het centrale deel zijn vraag en aanbod nu in evenwicht, maar in de toekomst zal de vraag het aanbod overschrijden. In het weste lijk deel van Noord-Brabant is thans en ook in de toekomst de vraag klei ner dan het aanbod. In het plan wordt voorgesteld om een besluit voor te be reiden om in het oostelijk deel van Noord-Brabant beregeningsinstalla- ties onder de vergunningsplicht te brengen door de 60m3 grens in de grondwaterverordening te verlagen naar 10m3. Voor het centrale deel zal op basis van onderzoek bezien dienen te worden of deze maatregel noodza kelijk is. De Gewestelijke Raad heeft besloten op een aantal onderdelen van het Grondwaterplan te reageren. Mestproblematiek Het is op dit moment nog onduide lijk of per 1 januari 1987 het totale pakket maatregelen inzake de mest wetgeving in werking zal zijn en in hoeverre de provinciale verordening Dierlijke Meststoffen in 1987 zal die nen te worden gekontinueerd. De ver gadering heeft kennis genomen van het ontwerp-Registratie besluit dier lijke meststoffen en van een advies in zake een beperking van de uitrijperiode voor dierlijke meststof fen. In dit laatste advies is voor braak liggend bouwland onder de bedrijfstechnische resp. de milieuhy giënische variant een uitrijverbod van oogst tot 1 oktober resp. 1 december voorgesteld. Vanuit de praktijk blijkt dat op de zwaardere zeekleigronden direkt na de oogst tot in de maand september de meeste drijfmest als voorraad bemesting voor het komen de jaar wordt toegediend. Dit wordt bevestigd in het jaarverslag 1985 van de Stichting Brabantse Mestbank, waar uit de vervoerstabel blijkt dat in september de grootste hoeveelheid mest wordt afgezet. In de werkgroep kalvergier, welke is ingesteld door de stuurgroep mestproblematiek, is over leg gestart over de mogelijkheden om te komen tot een centrale zuivering van de kalvergier afkomstig van de kalvermesterijen, die voornamelijk gekoncentreerd zijn in de omgeving van Veghel - Erp en Baarle-Nassau. Bestemmingsplannen - Tegen het bestemmingsplan "Bui- Op 30 juni van dit jaar heeft de dit jaar jubilerende Veghelse mengvoe- derkoöperatie Cehave haar 75e boek jaar afgesloten met goede resultaten. De afzet van mengvoeders steeg met ruim 2,3% tot meer dan 2,5 miljoen ton. Dank zij het ruime aanbod door overvloedige oogsten op de wereld markt van mengvoedergrondstoffen waren de gemiddelde prijzen van de mengvoeders ruim ƒ4,50 lager dan in het voorgaande boekjaar. Hiermee is het CHV mengvoederpakket in de' laatste twee jaren bijna ƒ11,goed koper geworden. Dit is voor de ren tabiliteit van de boerenbedrijven van grote invloed geweest. De Europese suikerbietenproduktie 1986/87 zal waarschijnlijk dalen tot 29,9 miljoen ton, hetgeen 3,7 mil joen ton minder is dan vorig seizoen toen de produktie 31,1 miljoen ton bedroeg. Dit blijkt uit de eerste ra ming voor dit seizoen van de West- duitse suikerstatisticus F.O. Licht. Volgens Licht valt de daling wel mee omdat de areaalsinkrimpingen min der groot waren dan aanvankelijk was voorspeld. Het EEG-areaal daalde met slechts 1% vergeleken met een eerdere raming van -3%. Als gevolg van de laat ingetreden lente en het droge weer in sommige tengebied" van de gemeente Made en Drimmelen zijn bezwaren ingediend bij de gemeenteraad. - Tegen het bestemmingsplan "Bui tengebied" van de gemeente Zeven bergen zijn bezwaren ingediend bij Gedeputeerde Staten. Inrichtingsplannen De stemming van het ruilverkave lingsplan "Sint-Oedenrode" zal plaatsvinden op 17 december 1986. Voorafgaande aan de stemming zal een uitvoerig voorlichtingsprogram ma worden uitgevoerd. Het bestuur van de Coöperatieve Handelsvereniging heeft besloten dat aan de mengvoederafnemers een prijskorrektie zal worden uitgekeerd van ƒ1,per 100 kg afgenomen mengvoeders. Daarnaast blijven de gebruikelijke kwantumkortingen van toepassing. Ook op de afname van de belangrijkste meststoffen wordt aan de boeren een prijskorrektie uitge keerd van ƒ1,per 100 kg. In totaal zal met deze uitkeringen een bedrag gemoeid zijn van niet minder dan 36,4 •miljoen gulden. Ook aan het perso neel zal een winstuitkering worden ge daan, nl. van 2,5%. delen van de EEG zullen de op brengsten tot 7,28 ton per ha be perkt blijven, waardoor de totale EEG-produktie uitkomt op 13,7 mil joen ton, vergeleken met 14,5 mil joen ton in 1985/86. "Het is waar schijnlijk dat de EEG in 1986/87 een voor export beschikbare hoeveelheid zal hebben van 4,5 miljoen ton, in clusief niet-quota suiker. Hoewel de producenten opnieuw kunnen besluiten om suiker naar het volgen de seizoen over te hevelen zal het een moeilijke klus worden om de over schotten af te zetten, met name als de Russische produktie hoog is", al dus Licht. (Agrarisch Nieuws). Uitrijverboden vanaf de oogst tot 1 oktober resp. 1 december stuiten op bezwaren. Dat geldt met name voor de zwaardere zeekleigronden. Licht raamt Europese suikerbietenproduktie op 29,9 miljoen ton 4 Vrijdag 5 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4