Hongaarse studenten bezochten Vanderhave over geld en goed Maaiwerkzaamheden door Water schap Noord- en Zuid- Beveland Voornemens vestigingsplaatsen hoger agrarisch onderwijs naar Tweede Kamer Het komende winterseizoen Voorkom moeilijkheden: Stuur op tijd uw pachtkontrakt naar de Grondkamer! Het is opvallend dat we de laatste tijd nog al eens gekonfronteerd worden met het volgende: Verpachter A sloot met pachter B een pachtovereenkomst per 15 oktober 1969 met als ingangs datum 1 december 1969 en eindigen de 1 december 1975. Men denkt nu dat de pacht eindigt 1 december 1987. Beide partijen ondertekenden de over eenkomst maar stuurden deze pas ter goedkeuring naar de Grondkamer in mei 1970. De wettelijke duur gaat dan in bij de aanvang van het pachtjaar volgende op dat waarin de overeen komst is ingezonden met andere woorden pas 1 december 1970 en loopt dan tot 1 december 1976 en is van rechtswege verlengd tot 1982 en tot 1988. Waarom vraagt u zich af? Het ant woord luidt: In de pachtwet staat dat ieder der partijen verplicht is de pacht overeenkomst of de wijzigingsover eenkomst binnen twee maanden nadat ze is aangegaan aan de Grond kamer ter Goedkeuring in te zenden. Hetzelfde geldt indien er een overeen komst tot beëindiging van een pacht overeenkomst is gemaakt. Ook hier geldt de termijn van 2 maanden. Ook doen zich de volgende gevallen voor: Verpachter C heeft reeds mondeling aan pachter D een stuk grond in ge bruik gegeven in 1984. In 1986 vin den ze beiden dat er een pachtkontrakt moet worden gemaakt. Zij maken dat en laten de pacht in gaan 1 november 1984 tot 1 novem ber 1990. De overeenkomst wordt gemaakt op 1 september 1986 direkt ondertekend en op 15 september 1986 naar de Grondkamer toegestuurd ter goedkeuring. Er is hier aan de termijn van inzending 2 maanden na het aan gaan van de overeenkomst voldaan. Edoch de pacht gaat ook hier in bij de aanvang van het pachtjaar, vol gend op dat waarin de overeenkomst is ingezonden dus in ons voorbeeld 1 november 1986 en zij eindigt derhal ve 1 november 1992. Wat kunt u doen om moeilijkheden te voorkomen? Altijd uw pachtovereenkomsten, wij zigingsovereenkomsten, beëindi gingsovereenkomsten binnen 2 maan den na het aangaan - vaak is dit het tijdstip van ondertekening door bei de partijen - opsturen naar de Grondkamer. Wat moet u doen als u de pacht wordt opgezegd? Niet alleen kijken naar de pachtter- mijnen maar ook kijken naar de da tum waarop het pachtkontrakt is binnen gekomen bij de Grondkamer. Is dit niet binnen de 2 maanden na het sluiten gebeurd dan hebt u misschien als eigenaar ongeluk en als pachter ge luk. Doch ook het omgekeerde kan het geval zijn. Konklusie Ook hier geldt, reageer op tijd, het kan nogal wat wrevel besparen. Bij twijfel wil de SEV en/of Gropatax u behulpzaam zijn. J. Markusse Studenten van de HAS Kaposvar (Hongarije) bij hun bezoek aan Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel DJ. Van der Have B. V. Kapelle op vrijdag 29 augustus 1986 Op vrijdag 29 augustus jl. heeft een groep studenten van de HAS uit Ka posvar (Hongarije) een bezoek ge bracht aan Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. Van der Have B.V. in Rilland en Kapelle. Dit bezoek vond plaats in het kader van een uitwisselingsprogramma dat deze school heeft met de HAS Dor drecht en stond onder leiding van de heren Van der Velden en Bor van de ze school. In de ochtenduren kregen de studen ten een uiteenzetting over de gras- senveredeling door grassenkweker dr.ir. A.J.P. van Wijk, aangevuld met een diaprogramma en een rond leiding over het VanderHave Kweek bedrijf in Rilland. 's Middags werd de hoofdvestiging in Kapelle bezocht, waar nader werd ingegaan op de produktie en verwer king van zaaizaden. Daarbij werden ook de verwerkingsinstallaties en opslagmagazijnen bezocht. De stu denten werden bij VanderHave ont vangen en begeleid door de heren N.A. Deist (area-manager voor Oost-Europa) en D.W. Lindenbergh (afd. voorlichting). Minister ir. G. Braks heeft in een brief d.d. 1 september 1986 aan de vaste commissie van Landbouw en Visserij en van Onderwijs en Weten schappen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn voornemens kenbaar gemaakt over de toekomsti ge vestigingsplaatsen van het hoger agrarisch onderwijs tegen de achter grond van de uitvoering van de ope ratie Schaalvergroting, Taakverde ling en Concentratie (STC) en de in voering van de Wet op het hoger be roepsonderwijs. - Bij diverse gelegenheden, zo schrijft de bewindsman, heb ik uiteengezet dat invoering van een adequaat on derwijsaanbod met voldoende keu zemogelijkheden een vermindering van instellingen voor hoger agra risch onderwijs van 11 tot 5 recht vaardigt. Op deze manier kan het hoger agrarisch onderwijs haar bete kenis van de ontwikkeling van met name de agrarische sector handha ven en wellicht vergroten. Het noorden des lands Ten aanzien van het noorden des lands zijn fusiebesprekingen tussen de Bijzondere Hogere Landbouw school in Leeuwarden en de Rijks Hogere School voor Levensmidde lentechnologie in Bolsward nage noeg afgerond. Naar verwachting zal op 1 augustus 1987 de nieuwe in stelling, een stichting met een algemeen-bijzondere signatuur, een Vrijdag 5 september 1986 feit zijn. Vestigingsplaats wordt Leeuwarden. Met de Rijks Hogere Landbouw school in Groningen is overleg gaan de over een fusie. In het noorden van het land komt derhalve één agrarische hogeschool met 2 vesti gingsplaatsen. Midden Nederland De Christelijke Hogere Landbouw school in Dronten gaat bestuurlijk deelnemen in het hoger beroepson derwijs in Zwolle en Kampen. Oost Aan de hand van de ontvangen ad viezen en na zorgvuldige weging van alle factoren, ben ik van mening, al dus minister Braks, dat de fusie en concentratie van de vier hogere agra rische onderwijsinstellingen in het midden-oosten van het land tot één vestiging in Arnhem/Velp moet worden gerealiseerd. Het westen Ten aanzien van de vestiging van tuinbouwonderwijs in het westen van het land vindt momenteel nader onderzoek plaats naar de meest ge schikte lokatie in de regio Delft/ZoetermeerHet gaat hierbij om fusie tussen de Hogere Agrari sche School van het Koninklijk Ne derlands Landbouw Comité in Dor drecht en de Rijks Hogere Tuin bouwschool in Utrecht. Na uitkomst van het lokatie-onderzoek zal er een Het dagelijks bestuur van het water schap Noord- en Zuid-Beveland maakt bekend dat na roven oogst de talude en de bodems van het meren deel van de bij het waterschap in on derhoud zijnde sloten zullen worden gemaaid. Het maaiwerk zal veelal vanaf de percelen plaatsvinden. Getracht wordt de maaiwerkzaamheden uit te voeren voordat de percelen worden bewerkt en/of ingezaaid. De grondgebruikers worden ver zocht, indien de sloten langs de bij hen in gebruik zijnde percelen nog niet zijn gemaaid, om minimaal één week voordat met grondbewerking en/of zaaien wordt aangevangen, te lefonisch kontakt op te nemen met de distriktstechnisch ambtenaar van het waterschap. Indien de distriktstechnisch ambte naar niet tijdig wordt benaderd zal met de maaimachines - zonder dat daarvoor schadevergoeding wordt uitgekeerd - over de dan wellicht be werkte en ingezaaide percelen wor den gereden. Door toepassing van de nieuwe maai/freesmethode zal geen maaisel op de percelen achterblijven. De bedoelde distriktstechnisch amb tenaren zijn voor: Werkgebied I: omvattende het ge bied Noord-Beveland, A.P. Beau fort, tel. 01108 - 1704; Werkgebied II: omvattende het ge bied ten noorden van de autosnel weg en ten noorden en ten westen van de Kattendijksedijk, Mannee- weg, Oostmolenweg en Abbekinder- se Zandweg, P.H. Westveer, tel. 01100 - 27661; Werkgebied III: omvattende het ge bied ten zuiden van de autosnelweg en ten westen van de Grotedijk, de Valdijk, de Brilletjesdijk en ten noorden van de Noldijk en vervol gens ten westen van de Baandijk, de Hollepoldersedijk, de Westeindse- dijk en de Staartsedijk, J.C. Mei- jers, tel. 01105 - 1621; Werkgebied IV: omvattende het ge bied ten zuiden van de autosnelweg, ten oosten van de grens van werkge bied III en ten westen van de Pieters- weg, de Zaaidijk, het Essendijkje en de Populierendijk, H.C. Flipse, tel. 01103 - 1589; Werkgebied V: omvattende het ge bied ten oosten van de werkgebieden II en IV en ten westen van de Zand dijk, de Molendijk en de Molenpol derdijk te Yerseke, P.A. Huisson, tel. 01100 - 16248; Werkgebied VI: omvattende het ge bied ten oosten van werkgebied V en ten westen van de waterschapsgrens met Noord-Brabant, W. van Liere, tel. 01130 - 3357. instelling ontstaan onder het be voegd gezag van het KNLC. Zuid-Nederland De Hogere Agrarische Scholen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond in 's- Hertogenbosch kiezen voor een zelfstandig voortbestaan van de in stelling. Het bevoegd gezag zal in de toekomst een deelnemingovereen komst aangaan met het hoger be roepsonderwijs in Den Bosch. Eenmalige subsidie aan Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Gedeputeerde Staten van Zeeland stemmen in met het advies van de Zeeuwse Culturele Raad een eenma lige stimuleringssubsidie van ƒ2.500,te verstrekken aan de Ver eniging Stad en Lande van Schouwen Duiveland. De heemkundige vereni ging heeft hierom verzocht om de uit gave in het komende najaar mogelijk te maken van een boek getiteld "Veldnamen van Dreischor en de Gouwe polders". De vereniging denkt het boekje in een oplage van 350 stuks te gaan drukken. Naast de veldnamen worden ook de namen van de boer derijen, molens, historische gebou wen, vliedbergen, kerkepaden, wegen en watergangen, sluizen, bevangen enz. beschreven Dat het winterseizoen weer aanstaan de is blijkt uit verschillende stukken. Voor u als boeren is die tijd nog ver af omdat er op het land nog veel moet gebeuren. Toch is het voor een goe de organisatie nodig dat nu reeds een schema wordt opgesteld voor het ko mende winterwerk. En daarmee zijn de sekretariaten van afdelingen, krin gen, provinciale organisatie en kur- suswerk druk bezig. De eerste data voor deelname aan een kursus bedrijfsopvolging heb ik al weer mogen noteren. De opgaaf voor vermelding in de sprekerslijst is ook weer binnen en zo begint het vanzelf te rollen. In het landbouwblad van af gelopen week las ik de aankondiging voor het provinciaal agrarisch kur- susprogramma in het seizoen 1986-1987. Verschillende instellingen en personen maken zich gereed om een zo breed mogelijk aanbod te bren gen van bijscholingskursussen op het vaktechnische agrarische vlak. Het belang van deze kursussen wil ik gaar ne onderstrepen. U bent op uw be drijf afhankelijk van uw eigen inzicht om bepaalde beslissingen te nemen. Hoe beter u daarbij verschillende technieken hebt geleerd danwel de nieuwste inzichten daaromtrent hebt bijgeleerd hoe nuttiger u op uw be drijf kunt funktioneren. Denk daar bij bijvoorbeeld ook aan reparaties die u vroeger moest laten doen en nu zelf kunt uitvoeren. De vraag die daarbij gesteld kan worden is hoe all round de boer als vakman moet zijn. Naar mijn mening zal hij niet gauw teveel weten. Hoe breder hij zich zal laten voorlichten, hoe beter hij ook het gehele terrein kan overzien. Want agrarisch ondernemerschap is niet al leen een technische vakspecialisatie bezitten maar zeker ook de vaardig heden hebben om te overzien wat er met het door hem geteelde produkt moet gebeuren. Het meedenken in aan- en verkoopkoöperaties is daar een voorbeeld van. Maar ook het meewerken in de aktiviteiten van de landbouworganisaties. Zij proberen een gevarieerd winter-programma voor u te brengen. Weest u daarbij aktief aanwezig opdat de informatie die daar gegeven wordt u niet zal ont gaan. En doet u er een voordeel mee. Ik wens u bij voorbaat een goed win terseizoen toe. B. Veerbeek Ook eenmalige uitkering zelfstandigen met minimuminkomen in 1985 De Staatssekretaris van Ekonomi- sche Zaken, de heer A.J. Evenhuis, heeft mede namens minister Braks en staatssekretaris De Graaf de Tweede Kamer een brief gestuurd over de verlening van een éénmalige uitkering aan zelfstandigen met een minimuminkomen (EUZ) over 1985. Belangrijk is, dat de EUZ 85 alleen bestemd is voor zelfstandigen, die over 1984 ook reeds een eenmalige uitkering ontvingen. De nieuwe regeling treedt op 1 sep tember 1986 in werking. Voor de re geling zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de regeling, die over 1984 gold. Het aantal aanvragers wordt geschat op 53.000, hetgeen aanzienlijk lager is dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat de regeling beperkt blijft tot de zogenaamde 'meerjarige minima'. De totale kosten van de re geling worden geschat op ƒ55,4 miljoen. Cursus agrarische gemeenteraadsleden De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) organiseert voor agrarische gemeenteradsleden een driedaagse cursus in Veghel en Etten-Leur. De cursus is bedoeld om agrariërs de gelegenheid te geven zich te oriënteren op de brede ge meentepolitiek en het aandeel van de landbouw daarin. In het program ma wordt aandacht besteed aan de positie en het functioneren van het raadslid, aan het besturen en de daarmee samenhangende planning, en aan het oefenen van praktische si tuaties waarin raadsleden (kunnen) verkeren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3