VOO It in: V 1:0 IJW Bezoek aan de kinderboerderij p.j. zuid geluid Uitwisseling met Denemarken Mallorca Héél véél te zien! 'ed' z* redaktie Peter Risseeuw Agrarische Studiereizen vit de p-J. Zr agenda onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge De zomervakantie is de periode om eens iets anders te doen. Zo gingen we met de kinderen (4 jaar en de andere 17 maanden) een kijkje ne men op de kinderboerderij. Ze genoten en wij dus ook. De meeste dieren lopen daar vrij rond en men kan ze aaien en/of oppakken, ze zijn dat gewend en worden niet agressief. Het doel van een kinderboerderij is om (stads(kinderen vertrouwd te maken met de dieren die daar aanwezig zijn. Deze zijn te zien in een natuurlijke omgeving. Ook wat ze eten en hoe ze slapen, in een hok of een hol of in stro. In minder landelijke omgevingen kan het voorkomen dat kinderen een schaap niet van een geit kunnen on derscheiden en nauwelijks boerderij dieren kennen. Voor die kinderen is het een belevenis om eens op een kinderboerderij rond te kijken. Toch is het ook voor plattelandskin deren erg leuk om eens rond te kij ken. Er zijn paarden - pony's - £cha- pen - geiten - varkens - kippen - hamsters - konijnen - ganzen - kal koenen - hanen - duiven - cavia's - pauwen - eenden - kuikentjes - ezels enz.. Informatie In de schuur zijn informatiestencils over de dieren beschikbaar. Heel handig voor wie een werkstuk voor school moet maken. Per dier is een stencil en hierin staan de belangrijk ste gegevens en deze zijn soms heel realistisch zoals b.v. over het schaap. Het schaap is al duizenden jaren een bijzonder nuttig dier voor de mensen. - van hun vacht (wol) maakt men stoffen o.a. voor kleding. - het vlees en de melk (boter en kaas) zijn prima voedsel. - de magen werden gebruikt voor waterzakken. - van de darmen maakt men sna ren voor muziekinstrumenten en ook omhulsels voor worstjes. - de mest verbeterde de grond. De Pony Alle grote paarden stammen af van kleine paardjes en dus zijn pony's geen andere éénhoevigen dan paar den. Toch hebben ze verschillende eigenschappen. Door zeer bewuste fokkeuze heeft men paarden ge kweekt voor een bepaalde functie zoals snelheid, elegantie en kracht. Er zijn ook nadelen verbonden aan de bescherming door de mens omdat die de zwakkere dieren ook in leven willen houden. Dat was in de tijd van de kudden met wilde paarden een harde noodzaak. Nu is het leven ook voor pony en paard met hun veulens erg beschermd en gaat ook een deel van het oerinstinct verloren. Omdat de pony ook nu nog in de zo mer reservevoedsel opslaat voor de winter, in de vorm van een vetlaag moet men de pony dus niet vertroe telen. Hij is echt ongevoelig voor in vloeden van de natuur zoals regen en wind. Het enig nodige is een be schutte plaats waar de pony af en toe kan gaan staan, b.v. een afdak. Goudhamster Over dit dier is niet veel bekend. Ze zijn eerst rondd 1830 ontdekt en le ven nu in gevangenschap in holen met een uitgebreid gangenstelsel. Als er in hun hol een ander komt is het vechten geblazen.. De naam dankt het dier aan zijn spaardrift om voed sel op te slaan. Ze vervoeren het in hun wangzakken. Jongen van de goudhamster worden naakt en blind geboren. Konijn Komt oorspronkejijk uit Azië en werd in Europa verspreidt door mensep die er op wilden jagen. Ze vermenigvuldigen zich echter zó snel dat ze nu schadelijk zijn, ze eten o.a. landbouwgewassen en helmgras. Sa men met de haas vormen ze de z.g. haasachtigen. Hazen wonen in een ondiep holletje en konijnen graven gangen die meters lang kunnen zijn. Als konijnen in de omgeving van dij ken gaan graven kan dit gevaarlijk zijn voor de veiligheid. Niette genstaande het grote gevaar voor dijkdoorbraak dat kan ontstaan blij ven er altijd groepen mensen die vin den dat daaraan niets mag worden gedaan omdat het dan zo zielig is voor die konijntjes. Hoenders Hierin zijn veel soorten te onder scheiden. En op de kinderboerderij zijn er met zwarte, zwart/witte en gekleure (rode) kammen. Ze stam men alle af van de kippen die in Azië in het wild leven. Werden oorspron kelijk de kippen voor de slacht ge houden, nu veel meer voor eieren. Gefokt werden ze op kwaliteit om zo betere legkippen te krijgen. Ook is nu het streven om ze raszuiver te ma ken d.w.z. op kleur, vederdracht en lichaamsbouw. A z - /mit de pooipoetit oÊer\ Samenvatting Dit is in het kort wat Mevrouww M.T. Vleugel-Mandemaker schreef naar aanleiding van het bezoek dat ze met haar gezin aan de kinderboer derij in Goes bracht. Haar heel en- thousaiste lange stuk met de infor matie die daar werd uitgereikt wil ieder aanraden ook eens een kijkje te gaan nemen, het is beslist de moeite waard. Terug thuis Als U dan met de kinderen weer thuis bent na een bezoek, bijv. in de herfstvakantie aan de dierentuin, dan hebben ze honger (trek). Hier onder een fiks recept dat van te vo ren klaar kan worden gemaakt en dus snel op tafel is. Ik kreeg het van een Australische vriendin en gebruik het af en toe met veel succes. JOE MASOTTI Hiervoor is nodig: 50 gram boter, 8 grote uien, 500 gr. mager varkens vlees (in blokjes gesneden), 1 liter to matensap, 300 gram champignons, een blikje soepasperges, 1 groene pe per, sap van 1 citroen, 300 gram ge raspte kaas, zout en peper en 1 pakje noodles. Bereiding: Uien en vlees in de boter bruin bakken, alle ingre diënten toevoegen behalve de nood les en samen 15 min. stoven. Nood les apart koken en uit laten lekken, bij de andere ingrediënten voegen en samen nog ±20 min. stoven.. In plaats van asperges kan men ook b.v. bleekselderij nemen. P.J. de Rooy - Janse De afdeling West en Oost Zeeuws Vlaanderen zijn afgelopen zomer van 6 tot 13 juli met 21 personen naar Kalundborg geweest. Dit plaatsje is gelegen in het Noordwesten van het eiland Sjaeland en heeft een mooi uitzicht over het fjord. Het eiland is overwegend agra risch en men verbouwt overwegend gerst en koolzaad, af en toe een perceel bieten of tarwe en sporadisch erwten en graszaad. De gemid delde bedrijsgrootte is er 50 ha, wat gezien de stand van de gewassen zeker matig is om er een bestaan in te vinden. Belasting De Denen moeten niet alleen een ho ge directe belasting betalen, maar op alle produkten zit bovendien een zeer hoge indirecte belasting. Toch bad ik niet de indruk dat men meer verdiende dan in Nederland. Feit is wel dat je mond openvalt van verbazing als je de prijzen ziet, b.v. een gewone auto zoals een Kadett kost er 50.000,een kleuren t.v.: 4000,en een consumptie in een café 5,a 6,Het levenson derhoud is er dus erg duur en op straat is dat goed te zien, je ziet er auto's rondrijden waarvoor je hier zowat naar een museum moet! In feite wordt de hele economie gesmoord door de hoge belastingen, maar de Denen weten niet beter, het is maar net wat men gewend is. Om 6 uur 's avonds zijn we vertrokken uit Breskens en de volgende dag arri veerden we om 12 uur in Kalund borg. De reis verliep voorspoedig al kwam er van slapen in de speciale slaaptrein niet veel terecht! Gelijk na Vrijdag 5 september 1986 aankomst in Kalundborg werden we onder de gastgezinnen verdeeld. Tijd om op Engels of Duits over te scha kelen. (De meesten spraken behoor lijk Engels). Direct na de kennisma king werden we afgevoerd naar een depot van Carlsberg bier, waar we al dan niet op een nuchtere maag eens mochten proeven. De middag was vrij te besteden met ons gastgezin en 's avonds was er een sport(spel)akti- viteit met o.a. touwtrekken (dat we "en passant" even wonnen) water- dragen enz. Er waren veel Denen en zelfs een groep Zwitsers! Hoppa! Een ding viel gelijk op; het is daar 's avonds stukken kouder dan hier en veel langer licht. Fietsen en Kopenhagen: De volgende dag hebben we o.a. een fietstocht rond een meer gemaakt, dat viel niet altijd mee want er zijn daar behoorlijk wat heuvels, maar naar beneden gaat lekker, 's Avonds werd de plaatselijke horeca eens met een bezoek vereerd. De volgende dag (woensdag) zijn we met een bus op tournee geweest en hebben een kerk bezocht en natuurlijk ook Kopenha- gen waar we de zeemeermin eens van nabij aanschouwd hebben. Verder hebben we daar door de grachten en haven gevaren en natuurlijk Tivoli bezocht. Tivoli is een soort pretpark met allerlei attracties zoals banen maar er zijn ook circusvoorstellin gen en spelende bandjes. Excursies: Donderdags hebben we o.a. een bierbrouwerij (Faxe)- en een glasbla zerij bezocht. Alle glazen en andere voorwerpen werden er nog met de hand gemaakt. De flessen werden machinaal geproduceerd in grote aantallen, erg interessant. De hele dag werden we begeleid door een gids, die man was een geëmigreerde- Nederlanderen wist meer van Dene marken dan de Denen zelf. Ook het historische Kalundborg hebben we vrijdags bezocht,er zijn vele oude gele gebouwen en een bij zonder kerkje met 5 torens waarvan er maar ter wereld 2 zijn. Ook het plaatselijk museum was een attraktie en de museumbewaarder was een ge vaarlijk man. Hij stond ons met een bezem in z'n handen op te wachten, en toen we allemaal rond hem ston- deen vuurde hij z'n bezemsteel af! We schrokken ons allemaal een hoedje, maar dat was nog nog niet alles, hij had ook een wandelstok waarmee je kon schieten en speciaal ter gelegenheid van ons bezoek schoot hij een kanon af, leuk klapje! Vervolgens mocht een van de meis jes uit onze groep een groot, oud voorlader-pistool afvuren! Sensatie! Ook hebben we een mooi gelegen be drijf bezocht dat uitkeek over zee en een uniek stuk natuur (met slangen), dat erg nevelig was, bezocht, 's Avonds hadden we onze Holland se avond alwaar we de ingestudeerde volksdansen ten beste gaven en de Denen een diapresentatie gaven van ons Zeeuwse land. Daarna hebben we nog de nodige uurtjes gedanst en een aantal had zelfs toen nog niet ge noeg van het dansen en zijn een plaatselijke disco wezen bezoeken tot in de "grote" uurtjes! Mallorca is het grootste eiland van de Balearen, waartoe ook de eilan den Ibiza, Menorca en Formentera behoren. De hoofdstad van de vier eilanden is Palma de Mallorca, een prachtige oude stad met aristocrati sche paleizen, gebouwd aan de smal le straatjes die uitkomen op zee. Bij Palma is een nieuwe stad herre zen, Palma Nova, wier luxieus ge bouwde hotels aan de verwende toe rist alle komfort bieden die hij maar wensen kan. Van 1 t/m 8 oktober heeft Agrari sche Studiereizen in zo'n hotel ka mers gereserveerd. Van hieruit wor- 12 september afd. Fijnaart houdt een lezing door Jan Brouwers uit Stand- daarbuiten over komputers. Tevens een lange demonstratie van enkele akkerbouwprogramma's. Plaats van handeling is in het 'Wapen van Fij naart' om 20.00 uur. 12 september afd. Zevenbergen orga niseert een barbeque in het koelhuis van de fam. Nelemans en Krijger te Zevenbergen. Entree is ƒ7,50 voor leden en niet- leden betalen ƒ10, De zaterdag zijn we weer afgereisd naar Zeeland alwaar we 's middags aankwamen. Het was een leuk week je dat helaas veel te snel voorbij was. Reiscommissie "Hup en Vooruit". den ekskursies georganiseerd, naar het ongerepte binnenland bijvoor beeld om de landbouw te bekijken. Een bustocht langs de oostkust van Mallorca met een bezoek aan de we reldberoemde druipsteengrotten van Drach met een boottocht over het onderaardse meer. Een hele beleve nis, temeer vanwege de schitterende licht- en muziekvoorstelling. Lunch in het havenplaatsje Porto Cristo en bezoek aan de parel fabriek in Manacor. Dit is slechts één dag, in de loop van de week worden de mooiste gebieden van het eiland bezocht, bezoeken aan agarische bedrijven, de stad Pal ma, een barbecue avond op een historisch landgoed en een paar och tenden vrij om te zonnen en uit te rusten van alle opgedane indrukken. Véél indrukken, want op Mallorca is héél veel te zien. En verder: Luxemburg: 11-16 september 1986, 6-daagse busreis Wenen: gewijzigde data, 5-9 novem ber 1986, 5-daagse vliegreis Londen: 29 november-2 december 1986, 4-daagse trein/boot/busreis Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem (085) 512087 tus sen 08.00 en 18.00 uur (eventueel 085 - 427784). Verzorgd reizen in vertrouwd ge zelschap 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21