gropatax zlm Zitdagen UTV-dagen: concours der kampioenschappen Programma van de UTV-dagen Ekskursie veehouders Zeeuws-Vlaanderen naar Infocentrum Horst Uw boerderij op foto van uit de ruimte Sociaal Lkonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Nieuwe specialisten bij CAT Barendrecht Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Regionale ploegwedstrijd Tholen en St. Philipsland Zaterdag 20 september a.s. zal op Tholen een regionale ploegwedstrijd worden gehouden. Er zal op stoppel- land worden geploegd, in de katego- riën rondgaand en heen en weer gaand. Het terrein is beschikbaar gesteld door de gebr. Brooymans en is gelegen aan de Bartelmeetweg (weg Oud-Vossemeer - St. Anna- land). De aanvang van de wedstrijd is om 13.00 uur eksakt, zodat de wedstrijd om 16.00 uur beëindigd zal moeten zijn. Opgave vóór 16 sep tember bij.Marcel de Wilde, tel. 01665 - 3386 of bij Ko Brooymans, tel. 01667 - 2385. Ook jonge boeren uit Zeeland nemen deel aan de Nationale Ploegwedstrijden 1986 In een veld van ruim vijftig beste ploegers uit alle provincies moeten ploegspecialisten uit Zeeland strij den om het Nationaal kampioen schap in drie kategorieën. Op vrij dag 12 en zaterdag 13 september or ganiseert de Stichting Nationaal Ploegcomité Nederland dit evene ment in de gemeente Zeewolde, Zuidelijk Flevoland. Het is al voor de 34e keer (sinds 1952) dat jonge boeren en/of leden van agrarische jongeren organisaties in de leeftijd tot 35 jaar elkaar ontmoeten in een sportieve wedstrijd. Naasst de mo derne trekkers en ploegen en hun ge avanceerde technieken wordt het verleden niet vergeten. Leden van de "oude motoren en trekkervereni ging" houden een onderlinge wed strijd. Hierbij komen trekkers aan de start van vlak na de oorlog. De winnaars van de gewone ploeg wedstrijd mogen volgend jaar in Oostenrijk deelnemen aan de We- reldploegwedstrijden, welke op 26 en 27 september 1987 gehouden wor den. Maar voor dat startbewijs zal eerst nog de Nationale Ploeg wedstrijd 1986 gewonnen moeten worden. De deelnemers uit Zeeland bij het rondgaand ploegen zijn: Koos Deur- loo, M.A.H. van Tilbeurgh en Ko Brooijmans, bij het wentelploegen: J. Blok, Nico Vermuë en D. van Hijfte. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Op de Utrechtse Vee- en Paardenda gen (in hippische kringen UTV- dagen) zullen op vrijdag 19 en zater dag 20 september in en rond de Utrechtse Veemarkthallen weer een groot aantal kampioenschappen worden gehouden. Zo staan er o.a. 7 hackneyrubrieken en 5 rubrieken voor aangespannen Friezen op het programma. Het WPN houdt op de ze dagen haar nationale keuringen voor rij-, tuig- en basispaarden. Bo vendien zijn er opnieuw de keurin gen van runderen, geiten, varkens en schapen en is er een nieuwe afdeling voor geregistreerd jong fokvee. Vrijdag 19 september 9.00 uur Keuring van WPN-merries, keuring van Hackneys, keuring van schapen provincie Utrecht, show van Limousinrunderen, veebeoorde- lingswedstrijden. 13.00 uur Wedstrijd Nationale Ne derlanden Dressuur-Cup. 13.30 uur Dressurwedstrijden paar den, basiswedstrijdsportorgani- saties. 15.30 uur Keuring van Lipizzaners 15.45 uur Nationaal concours hippique zaterdag 20 september 8.00 uur Nationale veetentoonstel ling (rundvee, schapen, geiten, varkens) 8.30 uur Dressuurwedstrijd pony's, basiswedstrijdsportorganisaties. 9.00 uur Voorkeuring kampioen schap 1986 4- en 5-jarige WPN- rijpaarden. Interprovinciale stieren keuring (NRS) 9.30 uur Dressuurwedstrijd VVDR, voorkeuring bestgaande rijpony. 8.30 uur Nationaal concours hippique. KAARVERKOOP (telefonisch op werkdagen) t/m 12 september (14.00-19.00 uur): 030-319755, vanaf 15 september (9.00-18.00 uur): uitsluitend 030-711419. Afscheidsreceptie van de heer P. Verhage Met ingang van 19 september 1986 zal de heer P. VERHAGE zijn werkzaamheden als specialist gewasbescherming beëindigen, na een dienstverband van 40 jaren. Hij gaat gebruik maken van de regeling vervroegd uittreden (V.U.T.). Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum en de beëindiging van zijn dienstverband bij het Kon- sulentschap zal een receptie worden gehouden op vrijdag 19 september 1986 van 16.30 tot 18.00 uur in 'de Vroone', C.D. Vereekestraat 74 te Kapelle. Emancipatie en Landbouw De Nederlandse Vereniging voor Agrarisch Recht zal in samenwer king met haar Belgische zustervere niging een studiedag organiseren over het thema: 'De (juridische) po sitie van de op het landbouwbedrijf meewerkende echtgenote'. Deze studiedag vindt plaats te Maas tricht op 3 oktober 1986. Aanvang: 10.15 uur. De kosten om aan deze studiedag deel te nemen bedragen (inklusief warme lunch) ƒ60, Inlichtingen: Dr.ir. P. de Visser, Hollandseweg 1, 6706 KN Wagenin- gen, tel. 08370 - 83483. radio - t.v. Dinsdag 9 september a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De gevolgen van het gewijzigde E.G.-landbouwbeleid voor de Neder landse land- en tuinbouw II", een vraaggesprek met ir. C. van Bruchem van het Landbouw-Ekonomisch In stituut. Donderdag 11 september a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Aktuele zuivelzaken", een vraag gesprek met drs. H. Schelhaas, voor zitter van het Produktschap voor Zuivel. Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) van 3 tot en met 7 februari 1987 De Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV), één van de belangrijkste tuin- bouwbeurzen ter wereld, zal volgend jaar op een nog grotere oppervlakte worden gehouden. Van dinsdag 3 tot en met zaterdag 7 februari 1987 staat in de groenteveiling te Bleiswijk een oppervlakte van 40.000 vierkante me ter ter beschikking van ongeveer 400 standhouders, die hier een plaats zul len krijgen. In 1986 bezochten bijna 65.000 geïnteresseerden de NTV. De verwachting is dat er, evenals in 1986, vooral belangstelling is voor nieuwe technologische ontwikkelingen, kas senbouw en automatisering. Inlichtin gen over de Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs worden verstrekt door Bu reau IBA, Postbus 61090, 2506 AB Den Haag (tel. 070-608983 of 608729). Door de Voorlichtingskommissie van het Z.R.S. van de Kringen West en Oost Zeeuws-Vlaanderen en de Kring C, afd. Zeeuws-Vlaanderen is besloten per bus een ekskursie te or ganiseren naar het Informatiecen trum Veehouderij Zuid Nederland op de Praktijkschool te Horst op donderdag 11 september 1986. Het ekskursie-programma is als volgt vastgesteld: 7.30 uur Vertrek uit Hulst. (Parkeer terrein Morres) Inleidingen, film en info binnen en buitenekspositie. (mestopslag, aanwending mest, als mede bezichtigen van materialen voor bouwen opslag, mixen, pompen). 14.30 uur Bezoek aan een geitenbe- drijf te Alphen. 17.00 uur Aankomst in Zeeuws- Vlaanderen. Indien u belangstelling hebt voor de ze ekskursie, wilt u dit dan zo spoe dig mogelijk en uiterlijk 1 september 1986 opgeven voor tijdig vastleggen van de bus bij G. Mullaert, Driesprongweg 1, 4522 PS te Biervliet, tel. 01152 - 1239. De totale kosten zullen ƒ35,be dragen. Hierin zijn begrepen algemene kosten, koffie, warme maaltijd, kosten bezoek bedrijven, alsmede de buskosten. Wat betreft de civiele (dus: niet mili taire) waarneming vanuit de ruimte is Europa Amerika voorbijgestreefd. Het is geen enkel probleem om bij voorbeeld na te gaan of en hoeveel grasland is omgeploegd en als nieu we bestemming maïsland heeft gekre gen. Gunstige of ongunstige ontwikkelingen en veranderingen in het veld kunnen met behulp van sa tellietfoto's nauwkeurig worden gade geslagen. Een en ander werd bekend gemaakt op een deze week in Ensche de gehouden internationaal sympo sium over satellietwaarneming, georganiseerd door het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekaar- tering en Aardwetenschappen. Misschien binnenkort vanuit de ruim te een opgave van het aantal hekta- res aardappelen en uien of heeft u voorkeur voor een "ruimte-foto" van uw boerderij? Aeanintanlsunie (boekhoudburo) der ZLM iel.01100- l57IO(Goes) iel. 01 ISO - 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg") tel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierik/ee) tel.01116- l540(Renesse) AXEL: woensdag 10 september 1986 in 'De Halle' van 14.00 - 16.00 uur. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes OA M. tel.no.. 01100 - 38000 Polisafdeling: 01100- 38880 Sehademeldina: 01100 - 38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Vanaf donderdagmorgen 18 september, weer elke donderdag spreek uur van 09.00 - 12.00 uur door de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd Voorlichting, tel. 01100 - 16838, rayon Zuid- Beveland. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. J.R. Kikkert, tel 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, telefonisch bereikbaar op ZLM-kantoor, 01100 - 21010, rayon Noord-Beveland en Walcheren. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant. Rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren bereikbaar via 01100-21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Per 1 augustus 1986 zijn 2 nieuwe specialisten benoemd bij het Consu lentschap voor de Akker- en Tuin bouw te Barendrecht. De heer E.G. Nunnink zal als specialist bedrijfuit- rusting voor de glasgroenten gaan werken. Onder dit specialisme vallen onder meer de mechanisatie, de wa tervoorziening, substraatinstallaties en arbeid. De heer K. Peeters zal als specialist gewasbescherming voor de glasgroenten gaan werken. Beide specialisten hebben een Hogere Tuinbouwschool opleiding. Daar het Consulentschap Barendrecht een samenwerkingsverband heeft met het Consulentschap te Naaldwijk, zullen beide specialisten deel uitma ken van de totaalgroep glasspecia listen in Zuid-West Nederland. Zij onderhouden intensieve contacten met de bedrijfsvoorlichters van de beide Consulentschappen. Dr.ir. G. Meester plaatsvervangend direkteur marktordeningsvraagstukken Per 1 september 1986 is dr.ir. G. Meester benoemd tot plaatsvervan gend direkteur marktordenings vraagstukken 'van het ministerie van landbouw en visserij. Hij volgt in deze funktie ir. G.A. Koopstra op die, zoals bekend, is be noemd tot direkteur financiële en ekonomische zaken van het mini sterie. Gerrit Meester (geboren te Ommen) studeerde in 1970 af aan de Land bouw Hogeschool te Wageningen (agrarische ekonomie). Sindsdien is hij o.a. verbonden geweest aan het LEI en de WRR. Mr. dr. Schneider nieuwe voorzitter Jachtraad De heer mr. dr. L.G.C.A.M. Schnei der zal met ingang van 1 oktober 1986 voorzitter van de Jachtraad worden. Hij volgt op die datum de heer mr. H. Rijpstra op, die in verband met overige drukke werkzaamheden het voorzitterschap wenst te beëindigen. De benoeming geldt voor de periode van 1 oktober 1986 tot en met 30 sep tember 1989. De heer Schneider (60 jaar) bekleedde reeds diverse funkties op he: bestuurlijke vlak. Pag. 4 ZLM veehouderij kom missie pleit voor twee noodslachtplaatsen in Zeeland; veel praktische bezwaren tegen geadviseerde uitrijperiode mest. Pag. 5 KNLC bezint zich op het nu nationaal nodige; Duitse weerstand tegen graanheffing. Pag. 6 en 7 Uit de Praktijk. Pag. 8 Bewerking van de grond na de oogst. Pag*9 Rundveestapel verder in gekrompen. Pag. 10' Vergadering hoofd bestuur ZLM. Pag. 11 Kwaliteitsbehoud bij het rooien van aardappelen; voor af zet vlas nog veel research vereist. Pag. 12 Ir. Hans Kats: Daling ex port is dramatisch. Pag. 13 Nieuwe leerstoel 'Agrari sche Produktkunde' voor NI- VAA direkteur Bert van Arkel: "Wapen tegen landbouwover schotten?" Pag. 14 Het uitrij verbod van mest in de praktijk. Pag. 15 Mestwetten knellend voor veehouderij; Agrarische dag Sprang-Capelle; Levendige handel bij keuring melkschapen ramlammeren. Pag. 16 Minder groenten, meer bloemen onder glas. Pag. 17 Open middag koolproe- ven PAGV Lelystad. 2 Vrijdag 5 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2