PrijsvraagWie wordt kampioen? Een eigen huisstijl voor de Landbouwuniversiteit Wageningen P. van Nes Ruwvoeders Hooi- en stro-soorten Granen e.d. Eiwitrijke grondstoffen Mengvoeders Wagen i ng Agricultural University Prijsvraag 'Wie wordt kampioen?' Prijsvergelijking rundveevoeders Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin augustus bleek dat de KVEM-prijs 0,37 en de eiwittoeslagprijs 0,33 bedroeg, ten opzichte van de maand juli een daling van de KVEM-prijs en een stijging van de eiwit toeslagprijs. Alle prijzen zijn exkl. BTW. Voederw. VEM vre Marktpr. per 100 kg Verlies hij bewaren Marktpr. inkl. verl. Voederw. pr.per 100 kg Marktpr. in v.d. voe derw.pr. 231 13 10,00 10% 11,11 8,98 124 215 50 10,00 15% 11,76 9,61 122 187 43 10,00 15% 11,76 8,34 141 192 20 6,75 15% 7,94 7,76 102 90 19 3,65 5% 3,84 3,96 97 150 10 3,75 15% 4,41 5,88 75 480 12,00 15% 14,12 17,76 80 450 68 19,00 5% 20,00 18,89 106 238 13 11,50 10% 12,78 9,24 138 275 15 11,50 8% 12,50 10,67 117 210 13 10,00 8% 10,87 8,20 133 104 1 3,20 1) 15% 3,76 3,88 97 187 2 6,25 1) 10% 6,94 6,99 99 189 13 5,25 1) 10% 5,83 7,42 79 de Avebe vastgestelde landelijke prijzen gelden voor levering Aardappelen 2)Bierbostel (21,9% ds) 2)Bierbostel (19,0% ds) Mix (20% ds) Graanspoeling (7% ds) Aard.afvallen (15% ds) Aard. zetmeel (40% ds) Maisgluten ;42% ds) ingek. snij mais (26% ds) Ingek. snij- mais (30% ds) Ingek. perspulp (20% ds) Aardappelve zels (10% ds) Aardappel- persvezels E.A. (17-19% ds) Aardappel- persvezels E.R. (17-19% ds) pelpersvezels E.R. zijn iets moeilijker inkuilbaar dan de andere aardappelve- zelsoorten, doch met goede afdekking is, via proeven bewezen, toch een goed resultaat haalbaar. 2) Er wordt ook bierbostel aangeboden met 19-21% ds. Bij 19% ds is de voederwaarde t.o.v. bierbostel van 21,9% ds ƒ13,00 per ton lager, reke ning houdend met naar verhouding gelijkblijvende bestanddelen in het produkt. Het aanbod van voeraardappelen is klein met wisselende kwaliteit. Duur zijn de produkten zoals: ingekuilde snijmais (vooral partijen met een laag dro gestofgehalte), ingekuilde perspulp en bierbostel. De snijmais wordt vaak ver handeld ongeacht het drogestof-gehalte en qua prijs een daghandel. Indikatie voederwaarde-prijzen van campagne-produkten Produkt VEM vre verlies 3)voederwaardeprijs per bij 100 kg (met aftrek bewaren van verlies) Perspulp (20% ds) 210 13 10% 7,38 Bietenstaartjes (12% ds) 121 13 30% 3,43 Snijmais (24% ds) 220 14 15% 7,31 Snijmais (28% ds) 256 16 15% 8,50 3) Als de aankoopprijs (dus marktprijs) van perspulp ƒ73,80 per ton bedraagt, is de marktprijs in van de voederwaardeprijs 100. Bij bietenstaartjes is ge rekend met een minimale verontreiniging met zand/grond. Marktprijs per ton Voederw.pr. per ton Marktpr. in v.d.voederw.pr. Weidehooi (gem. kwaliteit) 375,00 260,00 144 Graszaadhooi (raaigras) 220,00 183,00 120 Gerstestro 200,00 164,00 122 Tarwestro 175,00 139,00 126 Erwtenstro 220,00 185,00 119 Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Maismeel 1053 54 64,15 40,74 157 Tarwemeel 1068 82 53,50 42,22 127 Gerstemeel 971 87 52,50 38,80 135 Havermeel 865 87 50,00 34,88 143 Tapioka 943 47,55 34,89 136 Bietenpulp 939 59 43,50 36,69 119 Citruspulp 980 26 44,00 37,12 119 De granen blijven duur en dit geldt ook voor tapioka. Bietenpulp en citruspulp zijn de aantrekkelijkste produkten. Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre m per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Lijnschilfers 1020 283 53,50 47,08 114 Sojaschroot 1014 385 51,75 50,22 103 Maisglutenvoer 990 150 42,00 41,58 101 Kokosschilfers 1078 164 39,00 45,30 86 Tarwegries 853 124 39,50 35,65 111 Grasbrok 750 112 34,00 31,45 108 Palmpitschilfers 1010 108 36,25 40,93 89 Raapschroot 812 299 31,50 39,91 79 Zonnebloemraap- schroot 648 293 35,90 33,65 107 Sojahullen 916 83 31,25 36,63 85 Kokosschilfers (denk om de aflatoxine), palmpitschilfers (gemiddelde kwali teit), raapschroot en sojahullen zijn de goedkopere eiwitrijke produkten. Tarwegries en lijnschilfers zijn de wat duurdere produkten. Voederwaarde VEM vre Voederwaardeprijs per 100 kg De wijziging van de naam Land bouwhogeschool in Landbouwu niversiteit per 1 september 1986 is voor het college van bestuur aanleiding geweest een eigen huisstijl te laten ontwerpen en in te voeren. Daarmee wil de Land bouwuniversiteit haar optreden in de samenleving beter herken baar maken en de zeggingskracht ervan versterken. Het huisstijlontwerp is afkomstig van het ontwerpbureau Vormge verassociatie te Laag Keppel. Het huisstijlconcept dat nu geïntro duceerd wordt wil geen eng keurslijf zijn; in dubbel opzicht niet. Het wordt niet als dwingen de uniformering aan alle eenhe den van de instelling opgelegd, maar veelmeer aangereikt als een nuttig en grafisch goed verzorgd model om de eigen uitingen vorm te geven. In de tweede plaats is de huisstijl geen dwangbuis omdat daarbinnen een grote flexibiliteit aan vormen wordt toegelaten. Alleen het beeldmerk, dat de kern vormt van de huisstijl, zal steeds onmiddellijk herkenbaar en dus grafisch constant moeten zijn. Beeldmerk Het beeldmerk wordt gevormd door het logo - Landbouwuniver siteit Wageningen - en het vignet - een karakteristiek gevormde W -. Het logo wordt gezet uit de goed leesbare Engelse letter Gill. Het onderdeel 'Wageningen' van het logo wordt vet gezet. Dat le vert een vrijwel onmiddellijke verwijzing op naar het vignet, de gestyleerde W. In de nieuwe huisstijl is Wage ningen als het ware de eigennaam van de universiteit, niet slechts de plaats van vestiging. Daarmee wordt het spraakgebruik ge volgd, dat het heeft over 'een Wagenings ingenieur', 'een ty pisch Wageningse aanpak', 'Wa geningen doen' enz. Door in de huisstijl de naam Wa geningen geprononceerder te brengen kon als vanzelfsprekend tot een beeldmerk gekomen wor den dat een breder perspectief biedt dan het begrip landbouw. Het karakter W Het W-vignet is speciaal voor de Landbouwuniversiteit ontwor pen en wel zo dat een snelle her kenbaarheid van de letter W be waard is, terwijl tegelijk een gra fisch beeld is ontstaan dat ook andere associaties toestaat. A-brok B-brok E-brok 940 120 940 150 940 100 38,74 39,73 38,08 Vrijdag 12 en zaterdag 13 september 1986 vormen voor heel paardenmin- nend Nederland de hoogtijdagen van het jaar! Op deze dagen immers zullen in Den Bosch uit enkele honderden elitedie- ren van onze Nederlandse trek paardfokkerij de Nationale kampi oenen 1986 worden uitgeroepen. Daarnaast is er een massale eksposi- tie van de Haflingers waaruit o.m. de Haflinger-Kampioenhengst voor dit jaar wordt gekozen. Vervolgens zien we de Haflo-Arabe's én, niet te vergeten, een Nationale Keuring van de Hackney's. Bovendien zijn er vele speciale at- trakties o.m.: een machtige de monstratie met Brabantse aan gespannen trekpaarden, gevolgd door Romeinse Wagenrennen; een grootse Jubileumshow verzorgd door de 12 Nederlandse provincies ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Haflingerstamboek in Nederland; èn spektakulaire ma nifestaties door de showtuigpaarden bij uitstek, de Hackney's. Zulks in verband met de viering van het 40-jarig jubileum van het Neder landse Hackneystamboek. Zo zal er véél te zien en véél te bele ven zijn in Den Bosch. Maar de hoofdthema's van dit grote gebeu ren blijven toch in ieder geval de Na tionale Kampioenschappen waarop deze prijsvraag is gericht. Welke tophengsten deze bekronin gen, die hoogste nationale titels, zul len behalen? Geen mens die dit voor af met volledige zekerheid zeggen kan. Wel kan men, met enige studie of met informatie bij deskundigen die er in iedere omgeving wel te vin den zijn, een heel eind in de richting van een goede oplossing komen. Bovendien plaatsen wij hierbij een zestal foto's van hengsten - in volg orde van leeftijd - die naar onze me ning een meer of minder goede kans op de hoogste titels voor het trek paard doen gelden. Zes kanshebbers dus waaruit U thans een keuze kunt doen, als U het formulier voor de prijsvraag 'Wie wordt Kampioen?' gaat invullen. Maar vergeet U daar bij niet nummer Zeven. De hengst X die er niet bij staat en die U mis schien een grotere kans toekent om Kampioen 1986 te worden dan de zes hier afgebeeld. Overigens, lezer, maakt er geen groot probleem van. Kies Uw favo riet als Kampioen en vul daarbij nog in de Reserve-Kampioen. En vervolgens de Haflinger- Kampioenhengst waarbij wij ons lie ver aan g^en voorspelling zouden wagen. Maar dan krijgen wij, even als in vorige jaren, het verwijt dat we niet durven! en de aansporing dat we niet te benauwd moeten zijn om een tip te geven. Welnu, als het dan moet dan moet het maar. Wij hou den het - in alfabetische volgorde - op de A- of de S-lijn. Met de aante kening dat de W of de M hiermede niet bij voorbaat kansloos zouden zijn. Vergeet niet het antwoordformulier tijdig te verzenden. Bij uitzondering kunt u uw oplos sing tot uiterlijk maandag 8 septem ber naar de Redaktie van het ZLM- blad, Postbus 2116, 4460 MC Goes opsturen. Voor uitgebreide informa tie verwijzen wij u naar het ZLM- blad van 29 augustus. Het machtige schouwspel van de in 4-, 8- en 16-spannen geformeerde aanstormende trekpaarden is één van de hoogtepunten van de grote na tionale trekpaardententoonstelling Naam_ Beroep Adres Woonplaats A. Kampioenschap trekpaardhengsten 1. Kampioen 2. Res.-kampioen B. Kampioen Haflingerhengsten Datum: Handtekening: Vrijdag 5 september 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19