Verslag Gerberateelt in Denarkas 25-jarig jubileum ing. A.J. van Oijen Op ekskursie met een ongenode gast Open middag koolproeven PAGV Lelystad Stormschade Zaadteeltbericht Nu de 2e teelt Gerbera's bij Denarkas is afgesloten is het interessant om te zien hoe de resultaten van kastypen en teeltsystemen zijn ge weest, omdat bij dit 2e teeltjaar immers van de ervaringen van het le teeltjaar geprofiteerd kon worden. Lichtontvangst blijkt sterker dan vorig jaar een rol te spelen; tempe- ratuurongelijkheid is vreemd genoeg bij Gerbera's veel minder be langrijk (in de gegeven situatie). Het totale energieverbruik lag 22% hoger dan vorig jaar, maar de produktie was nagenoeg gelijk hoewel de kwaliteit aanzienlijk beter was. Het op substraat telen leverde een aanzienlijke meerproduktie op; echter de jaarkosten zijn vooral door de hoge plantkosten zo hoog dat het rendement ervan marginaal is. Substraatteelt Er is bij Denarkas voor het 2e jaar Gerbera's op steenwol geteeld in het 6-rijensysteem. De steenwol bestond uit broden van 10 x 12 x 100 cm, waarop 4 planten in een steenwol- pot, ieder met een eigen druppelaar, stonden. De kwaliteit van de bloemen van de steenwolteelt is doorlopend goed ge weest, het verschil is niet meer dan 0,2 dagen met de bloemen van de grondteelt, dus verwaarloosbaar. Voordat de uitval massaal ging op treden in de grondteelt-was de voor sprong van de steenwol 20%, daarna werd het ruim 27%. Die voorsprong wordt in voorjaar, zomer en herfst behaald en in de winter niet, dan produceert de grondteelt beter. Uiteindelijk ver dienden we ƒ8,50 per m2 meer op de steenwolteelt. Daartegenover staan hogere plant kosten en 15% meer arbeid om de bloemen op de substraat te oogsten, zodat de winst eigenlijk nog maar marginaal is en het daarom interes sant is om te zoeken naar een steen- wolmethode die wél de voordelen (meerproduktie) heeft, maar minder last van nadelen (hoge plantkosten). Op zich is het rendement van de Ger berateelt de afgelopen twee jaar, on danks de vrij hoge produkties, zeer matig geweest en er hoeft maar iets te haperen of het rendement is nega tief, iets wat bij een opstartende steenwolteelt nogal eens voorkomt. Laagwaardige warmte Laagwaardige warmte is op vele plaatsen in Nederland beschikbaar. In Noord-Brabant is een duidelijke toepassing van restwarmte (koelwa ter) van de Amercentrale, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Toe passing van dit type warmte, dat nu zeg maar de sloot in loopt, is prijstechnisch voordeliger, maar heeft teelttechnisch als konsekwentie dat het een veel lagere maksimum- watertemperatuur heeft in de meeste gevallen, dat het veel trager door het verwarmingscircuit stroomt en dat dientengevolge het verschil in aanvoer- en retourtemperatuur veel groter is dan in de nu gebruikelijke verwarmingssystemen Bij Denarkas wordt in een simulatie van laagwaardige warmte van de be nodigde verwarmingskapaciteit in een geschermde venlokas van 180 W/m2, 54 W/m2 door de laagwaar dige warmte verzorgd. De benodigde resterende kapaciteit wordt door het 'oude' net van 51-ers geleverd. Dit LW-net blijkt 68% van de totale energievraag te dekken. In het na jaar bij relatief hoge buitentempera turen is dit percentage hoger en in het voorjaar ergo lager. In het najaar wordt eigenlijk alleen ten behoeve van de C02-konsumptie met het oude net bijgesprongen. In de winter en het voorjaar bij lage nachttemperaturen en wanneer het energiescherm opent is er echte noodzaak om ekstra warmte te leveren. In totaal is er 32% van de energiebe hoefte bijgeleverd door het oude net én de C02-branders, die 2,6 m3/m2 op jaarbasis verbruikten, wat 6,5% van de totale energiebehoefte is. Een voor ons moeilijk vast te stellen verschijnsel zijn de stilstandsverlie- zen van de bestaande ketel, omdat bij Denarkas de andere afdelingen op dezelfde ketel meedraaien. Deze stilstandsverliezen kunnen met zach ter weer aanzienlijk zijn. Via de warmtestroommeters is te zien dat het rendement 's zomers met 30-25% afneemt. In vergelijking met de bestaande verwarmirjgssystemen, waar natuurlijk ook stilstandsverlie zen optreden, zullen bij toepassing van LW-warmte derhalve iets meer stilstandsverliezen optreden dan in de oude situatie. Nader onderzoek moet leren hoeveel dit precies is. Ing. Loek Koop Projektleider Denar Kas B.V. Traditiegetrouw hield de zaad- teeltstudieklub "Eiland Tholen" op 27 augustus j.l. haar ekskursie naar een aantal zaadpercelen van zomer bloemen. Een groep van planten die kwa variatie in soort, ras en kleur maar ook kwa areaal, verreweg de grootste is op Tholen. Dankzij de mooie zomer bleek de gewasontwik keling al ver te zijn gevorderd. Veel percelen waren vrijwel uitgebloeid en stonden te rijpen. Bovendien was er, toch zeker van de vroegbloeiende gewassen, al vrij veel weggeoogst. Het gaat echter bij de bezoekers van deze ekskursie's niet in de eerste plaats om het bloemetjes kijken, maar om espekten als; ziekte- en on- kruidbestrijding, resultaten, oogst- kriteria, produktie etc. De percelen die door de leider van de ekskursie, de heer Schik, voor dit doel waren uitgezocht, boden hiervoor voldoen de gelegenheid. Ondanks een ongenode en lastige gast was de opkomst met 35 perso- De volgende proeven zijn te be zichtigen: - Plantafstandenproeven witte kool (66.000 - 133.000 pl./ha). Veldproef met plantbewaring witte kool (koelcel 1 en 7°C gedurende 1, 2, 4 en 6 weken). - Veldproef ter vaststelling van de groeicurve van Deense witte bewaar- kool bij twee rassen en drie plantdata. - Gebruikswaardeproeven spitskool (herfstteelt) en witte kool t.b.v. de verse markt bij 66.000 pl./ha. Onkruidbestrijdingsproef rode kool met verschillende methoden, middelen en toepassingstijdstippen. - Veldproef met enkele vervangende gewassen (o.a. rode kool) na een vervallen teelt, waarbij een bodem herbicide is toegepast. - Veldproef met kluitplanten van bloemkool welke tijdens de opkweek op verschillende wijzen zijn bemest - Veldproef bloemkool met toepas- nen zeker geslaagd te noemen. De ongenode gast was Charlie, een or kaan, die al enkele dagen een groot deel van Europa teisterde. Ook in ons land en met name in de zaadteelt had hij in sommige percelen door zand verlies, vrij veel schade veroor zaakt. Onder de deelnemers moch ten we ook de burgemeester van Tholen de heer Van der Munnik be groeten. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het voor Tho len zo belangrijke zaadteeltvak als mede met de zaadtelers en de zaad- teeltstudieklub. De gewassen die de heer Schik ons liet zien alsmede de explikatie die hij hier bij gaf, waren met hier en daar wat hoogstandjes, interessant en leerzaam. Bij een vol gende aflevering willen we hier wat uitgebreider op ingaan. Dit was de vierde en laatste ekskursie van dit seizoen. Er bleek steeds veel belang stelling voor te bestaan. Voor de zaadteeltstudieklub en de voorlich tingsdienst een bewijs, dat ze in een behoefte voorzien. sing van GA 4/7 ter beïnvloeding van koolvorming en afrijping. - Oriëntatieproef nieuwe bloemkool en broccoli-typen (o.a. Romanesco en Sprouting broccoli). - Veldproef spruitkool waarin mid delen ter bestrijding van Mycos- phaerella zullen worden getoetst. Behalve deze tien interessante veld proeven zullen ook enkele binnen- presentaties zijn te bezichtigen. Dat betreft: - Effekten kooltransport op struk- tuur en konditie van de grond. - Koolvlieg. - Spuittechniek bij spruitkool (betere indringing in het gewas). - Kool- en bietecysteaaltjes in spruit kool, bloemkool en sluitkool. Tijdens de open middag zullen on derzoekers bij hun objekten paraat zijn en toelichting verstrekken. Zowel individuele bezoekers als groepen zijn welkom. Groepen kun nen desgewenst een gids krijgen, mits tevoren de komst is aangekon digd. PAGV, tel. 03200 - 22714. Hopelijk is men er zich van bewust, dat het-geen de zaadteeltstudieklub in samenwerking met de voorlichter de heer Schik U op dit terrein aan biedt, uniek is in Nederland. Doe er Uw voordeel mee en blijf komen want het is een vak waarop je nooit raakt uitgekeken en nooit bent uit geleerd. Bij het afsluiten van dit ekskursiesei- zoen willen we iedereen die hieraan zijn medewerking heeft verleend, hartelijk dank zeggen. Dit betreft de heren K.E. Schik en Ir. P.M. Spoo- renberg, de telers die toegang gaven tot hun percelen en informatie ver strekten, de Veiling St. Annaland O. en in 't bijzonder de deelnemers, die weer en wind trotserend, trouw deze bijeenkomsten bezochten. Dankzij de medewerking van zove- len én de grote deelname, kunnen we terug zien op een zeer geslaagd eks- kursieseizoen. Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" D.L. Koppenhol, sekr. Op 1 november a.s. is het 25 jaar ge leden, dat de heer Van Oijen als be- drijfsvoorlichter glas- en vollegrondsgroenten in dienst trad bij het toenmalige RTC in 's- Hertogenbosch. Hij kreeg het rayon zuidoost Brabant met Someren als standplaats. Na hier ruim 5 jaar ge werkt te hebben werd hij ruilverkavelings-deskundige van Noord-Brabant met standplaats Bre da en in 1969 volgde zijn benoeming tot bedrijfstakdeskundige volle grondsgroenten, met eerst weer de provincie Noord-Brabant als werkge bied, maar in 1983 werd hier ook Gel derland aan toegevoegd. Dit was echter nog niet het eind van alle veranderingen, want na praktisch zijn hele ambtelijke leven in dienst te hebben gestaan van de groenteteelt, kwam in september 1985 de omme zwaai naar boomteelt en stedelijk groen en aanvaardde hij de funktie ing. A.J.v.Oijen van bedrijfstakdeskundige voor deze takken in de provincies Brabant, Gel derland, Limburg en voor de boom teelt ook Zeeland. In al die jaren heeft Van Oijen zich ontpopt als iemand met een enorme werklust en een drang om alles wat hij aanpakt ook grondig te doen. Deze eigenschap, gekoppeld aan een - door jarenlange ervaring - enorme kennis, heeft hem met name in de volle- grondsgroenteteelt een zeer voor aanstaande plaats bezorgd, niet alleen in de regio, maar zeker ook landelijk. De talloze artikelen van zijn hand in de vakpers getuigen hiervan. Dit alles, gevoegd bij zijn belangstel ling voor het kursuswerk en zijn gro te interesse voor zowel het totale sektorgebeuren als voor de individue le ondernemer hebben ertoe geleid, dat hij èn in ambtelijke kring èn bij het bedrijfsleven enorm veel waarde ring ondervindt. Als een vorm van tegenprestatie wordt hem door het Konsulentschap voor de Akkerbouw en Tuinbouw te Tilburg, samen met het bedrijfsleven, een receptie aangeboden, waarvoor een ieder welkom is. Deze receptie zal plaatsvinden op vrijdag 26 september a.s. van 14.30 tot 16.30 uur in Boer derij Denissen, Gen. Eisenhowerweg 1 te Berkel-Enschot. Selecron 500 EC, tegen insekten in spruitkool Selecron 500 EC, een nieuw insekti- cide van Ligtermoet, is toegelaten in de teelt van spruitkool. De werkzame stof is profenofos, een organische fos- forverbinding. Selecron bestrijdt al le rupsensoorten en melige koolluis en heeft een goede nevenwerking tegen aantasting van late koolvlieg. Momenteel zijn op het proefbedrijf van het PAGV diverse koolproe ven zeer bezienswaardig. Wie kennis wil nemen van het PAGV- onderzoek bij deze belangrijke gewasgroep is op vrijdag 12 septem ber tussen 13.30 uur en 16.30 uur welkom. De storm van de afgelopen week heeeft vooral veel schade toegebracht aan de perenaanplant. Op sommige percelen is 20% of zelfs meer van de bijna pluk rijpe oogst afgevallen. Een schadepost waarvoor de sektor zich niet kan verzekeren. De oogst van de tarwe is in ons werkgebied zeer verschillend ge vorderd. Zo staat op Noord Beveland nog ca. 40% vast terwijl de tarwe op Tholen praktisch binnen is. Overigens is plaatselijk relatief veel tarwe uitge waaid door de stormachtige wind. Vrijdag 5 september 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17