Voorlopige landbouwtelling 1986 voor de tuinbouw Tuinbouwzaadteelt vormt welkome inkomstenbron Minder groenten, meer bloemen onder glas Opvallend veel nieuws tijdens plantenbeurs Bloemenveiling Westland Ir. P.M. Spoorenberg, de nieuwe onderzoeker op het proefveld bloemzaadteelt te St. Annaland Groot aanbod appelen Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek heeft onlangs de voorlopige uitkomst van de landbouwtelling 1986 voor wat betreft de tuinbouwgewas- sen bekendgemaakt. Hier volgt een overzicht. Achter de voorlopige uit komsten voor 1986 staat telkens de uitkomst voor 1985 tussen haakjes vermeld. Groenten onder glas in ha Tomaten, verwarmd 1839 (1947); koud 59 (92). Komkommers, ver warmd 689 (660); koud 40 (43). Au gurken, verwarmd 146 (97); koud 39 (23). Aardbeien, verwarmd 63 (64); koud 73 (75). Paprika, verwarmd 294 (294); koud 8 (9). Overige groenten, verwarmd 642 (592); koud 391 (436). Opkweekmateriaal groenten 230 (227). Totaal groenten onder glas 4512 (4559). Aantal bedrijven met groenten onder glas 6710 (6974). Bloembollen en -knollen in ha Hyacinten 944 (954); tulpen 6502 (6588); narcissen 1590 (1588); gladi olen 2213- (1937); lelies 1505 (1533); irissen 899 (1027); overig bijgoed 1411 (1430). Totaal bloembollen en - knollen 15064 (15055). Aantal bedrijven met bloembollen en -knollen 3970 (4128). Bloemkwekerijgewassen in de open grond in ha 1764 (1691). Bloemkwekerijgewassen onder glas 762 (758). Anjers, grootbloemig 104 (109), tros 236 (249); Chrysanten (snijbloemen) 558 (618); Freesia's 325 (320); Orchi deeën 195 (189); Gerbera's 246 (267); Alstroemeria 62 Lelies (snijbloe men) 141 (149); Amaryllis (inkl. voor de bol) 103 Overige snijbloemen 470 (529); Potplanten, voor de bloei 324 (301); bladplanten 398 (385).; Perk- planten 192(170); Ov; bloemkwekerij gewassen 114 (198); Opkweekmateriaal snijbloemen 122(133). Totaal bloemkwekerijgewassen onder glas 4350 (4275). Aantal bedrijven met bloemkwekerij gewassen open grond 3160 (3124); en bloemkwekerijgewassen onder glas 7600 (7701). Champignonteelt Aantal cellen 4550 (4485). Teeltoppervlakte x 1000 m2 845 (810); w.v. met doorgroeide compost 218 (210). Aantal bedrijven met champignons 850 (846); w.v. met uitsluitend cham pignons 360 (347). Tuinbouwzaden in ha 1895 (1977). Aantal bedrijven met tuinbouwzaden 940 (993). Fruit onder glas in ha 35 (39). Pit- en steenvruchten Appelen, jonger dan 1 jaar 1069 Op de najaarsplantenbeurs van Bloemenveiling Westland, die werd gehouden op 28, 29 en 30 augustus, was dit jaar veel nieuws te bewonde ren. De handelaren tonen de laatste jaren een groeiende belangstelling voor produkten die buiten de kate- gorie 'massa-artikelen' vallen. De stand die speciaal was ingericht voor nieuwigheden had over belangstel ling dan ook niet te klagen. Het aantal monsters dat door de kwekers werd ingeleverd voor deze editie van de plantenbeurs steeg met 31% ten opzichte van de vorige na- jaarsbeurs en bedroeg ruim 3300. Het belangrijkste doel van de half jaarlijkse plantenbeurs op Bloemen veiling Westland is het informeren van de handel over het leverbare sor timent in de komende maanden, ter wijl de handelaren tevens in de gele genheid worden gesteld meteen bestellingen te plaatsen. Tijdens de op 14 augustus j.l. gehou den vergadering van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw in Zeeland heeft de re cent aangestelde voorlichter voor de tuinbouwzaadteelt, dhr. K.E. Schik, een toelichting gegeven op de notitie "De positie van de tuinbouwzaad teelt". Zo blijkt dat van de in Neder land mei tuinbouwzaden beteelde oppervlakte van 1977 ha zich 623 ha, of 32%, in Zeeland bevindt. Op de Zuid-Hollandse eilanden is nog eens 23% van het landelijk areaal aanwe zig. In het Zuidwesten is de laatste ja ren nog sprake van enige groei van het areaal. De teelt van tuinbouwzaden levert een zeer divers beeld. Zeer vele verschil lende teelten stellen hun eisen aan de te nemen teeltmaatregelen. Op onder zoek gebaseerde kennis dienaangaan de is veelal niet voorhanden. De saldo's die gehaald worden, zijn over het algemeen sterk wisselend. Voor de kleinere gewassen is een saldo van ƒ7.500,— per hektare haalbaar. De teelt vindt voor het overgrote deel op kontrakt plaats. In de diskussie kwam o.a. de vraag aan de orde of er nog uitbreiding van het areaal mogelijk is. Hierop is moei- 16 lijk een antwoord te geven, gezien de onzekerheid op de exportmarkt. Dit neemt niet weg dat de tuinbouwzaad teelt in Zeeland voor 623 ha, veelal kleinere akkerbouw, een welkome in komensbron vormt. Een eventuele verdere uitbreiding zal gezien de eisen die de teelten stellen met name ook op de kleinere bedrijven plaatsvinden. De werkgroep Voorlichting en Voor- lichtingssamenwerking konstateert in haar eindverslag dat er in Zeeland nauwelijks sprake is van full-time voorlichters. Veelal is sprake van een kombinatie van verkoop en voorlich ting. Dit heeft soms tot gevolg, dat groepsgewijs overleg moeilijk is. Ve le kontakten verlopen dan ook bila teraal. Deze kontakten verlopen wel regelmatig. Over het algemeen is er sprake van een goede afstemming van de voorlichtingsboodschap. De werk groep is van mening, dat de uitbrei ding van de partikuliere voorlichting niet tot de konklusie mag leiden, dat er minder behoefte zou zijn aan ob- jektieve voorlichting. Zij dringt aan op behoud van een kwalitatief goede objektieve voorlichtingsdienst. De Raad stemt in met de konklusies. Het verslag zal worden toegezonden aan de Landelijke Raad. Plannen voor appelverwerkingsfabriek in Tiel Er bestaan vergevorderde plan nen voor de eksploitatie van een appelverwerkingsfabriek in Tiel. Het bedrijf zal zich in eerste in stantie op proef en op kleine schaal gaan bezighouden met het schillen en in stukjes snijden van appels, bestemd voor banketbak kerijen. Ondanks de grote pro- duktie van appels in Nederland importeren die bakkerijen mo menteel op grote schaal ingeblik te appels uit met name Italië. Gedeputeerde Staten van Gelder land hebben besloten om 30.000 guldens te steken in een haal baarheidsonderzoek naar het ap- pelverwerkingsprojekt, dat vol gens de initiatiefnemers op korte termijn winstgevend kan zijn en werk zal bieden aan zeker tien mensen. Voor de opzet van een kommer- ciële fabriek is ruim een half mil joen gulden nodig. (1138); 1 jaar en ouder 13675 (14429); Peren, jonger dan 1 jaar 150 (243); 1 jaar en ouder 5056 (5365); Ov. pit- en steenvruchten 1443 (1610). Totaal pit- en steenvruchten 21392 (22786). Klein fruit Frambozen 48 Zwarte bessen 72 Rode bessen 152 Blauwe bes sen 113 Bramen 44 Overig klein fruit 117 Totaal klein fruit 545 (537). Aantal bedrijven met fruit onder glas 350 (392); met pit- en steenvruchten 5520 (5955); met klein fruit 1100 (1079). Boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond in ha Bos- en haagplantsoen 1512 (1480); laan- en parkbomen 1192 (1952); vruchtbomen 978 rozestruiken 568 (605); sierconiferen 978 (1013); ov. sierheesters en klimplanten 1127 (1188); vaste planten 395 (405); totaal boomkwekerijgewassen en vaste plan ten in de open grond 6750 (6643). Boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas 105 (95). Aantal bedrijven met boomkwekerij gewassen en vaste planten in de open grond 4330 (4345); met vaste planten 1090 (1105); en met boomkwekerijge wassen en vaste planten onder glas 1160 (1121). De totale oppervlakte groenten onder glas nam met 1% af tot 4.512 ha. De oppervlakte bloemen onder glas daar entegen steeg met ca. 2% tot 4.350 ha. Een en ander blijkt uit de voor lopige uitkomsten van de Landbouw telling 1986 voor wat betreft de tuinbouwgewassen, die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft be kendgemaakt. Opvallend bij de groenten onder glas is de verschuiving van de koude naar de verwarmde teelten. Het aantal be drijven met groenten onder glas nam met 4% af. Fruit De oppervlakte appelen nam met 5% af tot 14.744 ha. De nieuwe aanplan ten bleven met 1.069 ha op het peil van 1985. Ook het areaal peren werd ingekrompen en wel met 7%. De to tale oppervlakte pit- en steenvruchten nam met 6% af, terwijl het aantal be drijven met pit- en steenvruchten met 7% afnam. De totale oppervlakte klein fruit bleef nagenoeg gelijk. Uit de specifikatie blijkt dat de rode en blauwe bessen samen ca. 50% van de totale oppervlakte klein fruit beslaan. Bloemen en planten in de open grond Het areaal bloembollen en -knollen stabiliseerde zich op 15.064 ha. Van de onderscheiden gewassen nam al leen het areaal gladiolen toe (14%). De overige bol- en knolgewassen on dergingen geen noemenswaardige areaalverandering, met uitzondering van de irissen, waarvan de teelt met 12% ingekrompen'werd. Het areaal bloemkwekerijgewassen in de open grond nam met 2% toe. Uitbreiding deed zich voor bij de teelt van bos- en haagplantsoen en laan-, park- en vruchtbomen. De overige gewassen lieten een geringe inkrimping van het areaal zien. Na een wat onzekere periode is dit jaar de opvolging van de heer Van Staalduine geregeld, die tot en met 1985 de proeven leidde op het proef veld onkruidbestrijding in tuin bouwzaden te St. Annaland. De voortzetting hiervan is in handen ge legd van de heer ir. P.M. Spooren berg, die reeds dit seizoen het onder zoek heeft georganiseerd en geleid. De heer Spoorenberg, 27 jaar oud, studeerde plantenziektekunde rich ting ecologie aan de Landbouwhoge school te Wageningen. Tijdens zijn studieperiode was hij enige tijd werkzaam bij de Plantenziektekun- dige Dienst, afdeling onkruidkunde. Toen hij in 1985 afstudeerde had hij reeds een benoeming als onderzoe ker bij het PAGV op zak. Teneinde de benodigde kennis en er varing te verkrijgen op het gebied van onkruidonderzoek in kleine en nieuwe akkerbouwgewassen - zoals zijn taakomschrijving luidde - werd hij voor een periode van minimaal 2 jaar bij het CABO te Wageningen gedetacheerd. Het onderzoek dat hij momenteel verricht heeft betrekking op on kruidbestrijding in de navolgende zaadteeltgewassen; Grassen, één- en tweejarige zaaibloemen en vaste planten, Teunisbloemen, Papaver, etc. In de toekomst zal het onder zoek waarschijnlijk worden uitge breid met de grote akkerbouwgewas- ir. P.M. Spoorenberg sen, zoals: aardappelen, granen, bie ten en mais. De Teunisbloemproeven die plaats vinden op de Proefboerderij Rust- hoeve te Colijnsplaat, vallen even eens onder zijn verantwoording. Voor de technische uitvoering van het onderzoek op het proefveld te St. Annaland wordt hij bijgestaan door medewerkers van Proefboerde rij Rusthoeve, het CAT Barendrecht en de zaadteeltstudieklub. Het welslagen en de rentabiliteit van de bloemzaadteelt is voor een be langrijk deel afhankelijk van een goede en betrouwbare onkruid bestrijding. Naast de resultaten die reeds zijn bereikt, zijn we er ons van bewust, dat er op dit gebied nog veel onderzoek nodig is. We wensen de heer Spoorenberg hierbij veel sukses toe. D.L. Koppenhol De droogteperiode is achter de rug, in de afgelopen week is er veel regen gevallen. De herfst- en winterrassen kunnen hiervan nog profiteren. Het aanbod van appelen is groot, in de afgelopen week is er aan de CVZ 1.345 ton appelen aangevoerd. De verdeling tussen de rassen onder ling is als volgt: James Grieve 522 ton, Benoni 394 ton, Summerred 192 ton, Tydeman's E.W. 130 ton en Discovery 48 ton. Het aanbod Benoni en Discovery neemt snel af. Van de James Grieve en Summerred zal het aanbod de ko mende week nog toenemen. Het aanbod van peren was niet groot: 207 ton. De Clapp's Favouri te nam met 163 ton het leeuwendeel voor zijn rekening. De komende week zal het aanbod van Triomphe de Vienne en Beurré Hardy toenemen. Bij de pruimen is de Victoria met 30 ton het grootste ras. De prijsvor ming bij de appelen is afhankelijk van het ras. Zeer matige prijzen voor de James Grieve, goede prijzen voor de andere rassen. Opmerkelijk dit seizoen is de goede prijsvorming van de Benoni. Tot op dit moment is er 1.250 ton Benoni verkocht. De middenprijs voor alle maten is ƒ1,— per kg. De goede middenprijs is mede een gevolg van de relatief goede prijs voor de maat 60/70 mm. Hetzelfde beeld geeft de Summerred te zien, de kleine maten worden geëksporteerd naar Dene marken en Engeland voor goede prijzen. Het lijkt er op dat de prijsvorming van de Tydeman negatief beïnvloed wordt door de Summerred. Dit ras heeft moeite om de Summerred te volgen. De bramen voor de industrie bren gen goede prijzen op. Het is al ver schillende jaren geleden dat de bra men zo hoog in prijs zijn geweest, dit heeft ook een goede invloed op de prijs voor de verse konsumptie. Vrijdag 5 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16