vervolg vergadering hoofdbestuur ZLM standpunten OVERIGE ZAKEN akkerbouw "Hoewel de boeren-marktprijs voor tarwe meevalt in vergelijking met de sombere verwachtingen samenhan gend met het EG-prijsbesluit dit voorjaar, zijn er toch geen duidelijke aanwijzingen voor een blijvende op timistische markt dit jaar, laat staan voor volgende jaren. Ondanks een wat achterblijvende graanproduktie in de EG stijgt de wereldvoorraad graan volgens het Amerikaanse mi nisterie van Landbouw namelijk met 33 miljoen ton tot 331 miljoen ton. Vooralsnog dient deze positieve "markthobbel" dan ook te worden gezien als een incident en lijkt ze niet struktureel te zijn". Dit hield de voorzitter van de akkerbouwcom missie de heer H.C. van der Maas het hoofdbestuur van de ZLM voor in zijn gebruikelijk overzicht van de situatie in de akkerbouw. De voor zitter van dë akkerbouwcommissie meende wel dat deze relatief gunsti ge situatie aangegrepen moet wor den om Brussel alsnog duidelijk te maken dat klaarblijkelijk minder rigo- reus in de prijsaanpassingen ingegrepen had hoeven te worden. De heer van der Maas zei overigens blij te zijn met het feit dat de tarwe- prijs slechts 2 a 5% lager ligt dan vo rig jaar en voor rassen met kwali teitspremie zelfs daarmee gelijk of hoger. Wel merkte hij op dat een en ander een gevolg is van een lagere EG-oogstverwachting en van felle konkurrentie tussen de verschillende partijen van handel en coöperatie. Dat de premie voor kwaliteitstarwe struktureel zal blijken te zijn, wilde hij graag helpen hopen maar zeker daarvan zei hij niet te zijn, evenmin als van het stabiel blijven van de met 20 a 30% gedaalde prijzen van de kunstmeststoffen, dit gezien de sterk wisselende prijzen van aardolie. Kri tiek had de voorzitter van de akker bouwcommissie op het feit dat pas in augustus de uitvoeringsbepalin gen van de medeverantwoordelijk heidsheffing zijn uitgewerkt. "Dit komt de duidelijkheid en inhoude lijkheid van de regeling niet ten goe- 'e en het is nu maar de vraag hoe precies een en ander in de andere EG-landen geregeld wordt. Konkur- rentievervalsing ligt hier weer op de loer". De heer Van der Maas somde vervolgens de belangrijkste aspekten van de regeling op. Hij vroeg zich daarbij af of vrijstelling van de hef fing ook geldt voor graan dat in on verwerkte vorm bij derden is aange kocht. In dit verband maakte hij nog melding van de door Brussel uit te keren eenmalige rechtstreekse steun aan "kleine" graantelers, die gelijk is aan de medeverantwoordelijk heidsheffing over 25 ton graan. Voor Nederland is beschikbaar 2.891.000,Het Landbouw- schapsvoorstel is om 360,per Nederlandse graanteler uit te keren met dien verstande dat alle be- drijfstypen in aanmerking komen (dus ook de gemengde en de neven- beroepsbedrijven), de oppervlakte graan moet echter minimaal 4 ha zijn, terwijl de bovengrens van de totale bedrijfsomvang per graante- lend bedrijf waarschijnlijk op 300 SBE's zal komen te liggen. (Dit is vergelijkbaar met een zuidwestelijk akkerbouwbedrijf van tussen de 50 en 60 ha). Vrij uitvoerig ging de heer van der Maas in op het voor 1987 te kiezen suikersysteem. Het areaal suikerbie ten heeft dit jaar in ons land met 139.000 ha de absolute top gehaald en een te verwachten lagere meng- prijs is mede aanleiding geweest tot het instellen van een ad hoe werk groep die advies zal moeten geven over het voor komende jaren te han teren systeem. Deze notitie geeft re delijke hoop op de mogelijke keuze voor een reeds eerder door de ZLM bepleit compromis tussen mengprijs- systeem en kontraktenstelsel, het zo genaamde "bewaakt mengprijs- systeem". Met dit systeem wordt de mengprijs per teler gehandhaafd tot een nationaal referentienivo van bij voorbeeld 910.000 ton, zo lichtte Van der Maas toe. De afrekening van de C-suiker kan dan plaats vin den per individuele teler wanneer a. de gemengde nationale referen tiehoeveelheid hoger is dan 910.000 ton en b. de betreffende individuele teler op basis van de hem toegewezen referentie (bijvoorbeeld: middel- ling van de 3 beste jaren uit '83, '84, '85 en '86) in verhouding tot de genoemde nationale referen tiehoeveelheid extra C-suiker heeft geteeld. De laatste voor waarde treedt dus slechts in wer king indien ook aan de eerste voorwaarde voldaan is. Een dergelijk systeem kan volgens de heer Van der Maas leiden tot een situatie dat telers hun teeltgedrag van de laatste jaren kunnen voort zetten, doch dat verdere (nationale) uitbreiding zo niet onmogelijk dan toch hoogst onwaarschijnlijk is. Bij de discussie over de verdere uitwer king zullen zo verwacht hij, nog en kele harde noten ten aanzien van re ferentie, nieuwe telers e.d. gekraakt moeten worden. De heer Van der Maas konstateerde, sprekend over de boerenpraktijk dat sedert enkele dagen de boeren in ons ZLM- akkerbouwwerkgebied weer letterlijk en figuurlijk- met onze voe ten in de slik staan. Langdurige droogte en droogte welke plaatselijk mede ten gevolge van de onmoge lijkheid om over extra zoetwater te beschikken, onherstelbare schade aan met name aardappel-, bieten- en uiengewassen heeft veroorzaakt, is opgevolgd door herfstachtige over vloedige regenbuien. Min of meer gelijk opgaand met de weersomstandigheden is de torenho ge verwachtingsmarktprijs voor consumptie-aardappelen gekelderd tot een effectieve prijs, die'weinig of geen winst boven de kostprijs meer laat zien. De voorzitter van de ak kerbouwcommissie stelde tot zijn ge noegen vast dat de kg-opbrengsten en kwaliteit van de geoogste zaden, peulvruchten en gerst in ons werkge bied goed zijn. Voor de tot nu toe geoogste tarwe geldt minstens de zelfde positieve kwalificatie. Wel stond er begin deze week in het zuid westelijk kleigebied nog gemiddeld 20% te velde, plaatselijk zelfs 50% of meer. Weersverbetering op korte termijn is noodzakelijk in ver band met mogelijk "schof'-risico van dit nog aanzienlijke restant, al dus de heer Van der Maas. veehouderij De voorzitter van de veehouderij commissie de heer W. van Veldhui zen, informeerde in zijn gebruikelijk overzicht van de situatie in de sektor de hoofdbestuursleden over het Re- gistratiebesluit dierlijke Meststoffen en over het Advies van de zoge naamde Commissie Wiggers over het uitrijverbod van mest. Het Re- gistratiebesluit geldt voor bedrijven die meer dan 125 kg P205 produce ren. Welke bedrijven dat zijn wordt bepaald door 3 elementen namelijk de oppervlakte van de landbouw grond, het aantal dieren en de bere kende maatproduktie. Deze gege vens wil Minister Braks voor 1 fe bruari 1987 tot zijn beschikking heb ben. Ze zullen middels formulieren worden opgevraagd en onder meer dienen als grondslag voor wel of geen uitbreiding van het bedrijf, aanwending en afvoer van de mest, de boekhoudverplichting en de beta ling van de overschotheffing. Wat de oppervlakte grond betreft merkte de heer Van Veldhuizen op dat de grond in eigendom moet zijn of er moet minimaal een 6-jarig pacht- kontrakt zijn en bovendien dient alle grond in Nederland te liggen. Hij wees de hoofdbestuursleden erop dat dit problemen gaat geven voor be drijven langs de grens die grond in bij voorbeeld België hebben en voor bedrijfsgenoten die geen 6-jarig kon- trakt hebben. Wat het aantal op te geven dieren betreft geldt de situatie per-31 december 1986 of wanneer er dan een afwijkend aantal dieren aanwe zig is, dan mag een ander tijdstip in 1986 worden gekozen maar de opga ve moet dan wel aannemelijk zijn. Wat de berekening van de mestpro- duktie betreft, daarbij wordt uitge gaan van de thans bekende normen dat wil zeggen de produktie van P205 per jaar. Voor graslandbedrij- ven met een mestproduktie van min der dan 125 kg P205 zou geen uitrij- beperking moeten gelden, zo meent de heer Van Veldhuizen. Voorts dient mest buiten het uitrijverbod te blijven. Als bezwaar van de be- drijfstechnische variant die de com missie Wiggers heeft voorgelegd, bracht de voorzitter van de veehou derijcommissie nog naar voren dat voor alle graslanden een verbod geldt om uit te rijden van 1 oktober tot 1 december. In de praktijk komt dit neer op een periode van opslag van 2 a 3 maanden. De voorstellen zoals die er met betrekking tot het uitrijden van mest voor de akker bouw uit zullen zien zullen volgens Van Veldhuizen leiden tot een be lemmering van de mestafzet naar de akkerbouw, vooral voor de verede- lingsbedrijven. Tenslotte merkte de voorzitter van de veehouderijcom missie nog op dat de eierprijs iets aantrekt, terwijl de prijzen voor rundvlees slecht blijven. tuinbouw De voorzitter van de tuinbouwcom- missie de heer M.J. Goud stelde in zijn toelichting op de situatie in deze sektor vast dat de weersomstandig heden in de afgelopen zomerse pe riode gunstig waren voor het optre den van de gevreesde plantenziekte bacterievuur. Hoewel de telers van peren steeds heel attent moeten zijn en middels intensieve controle hun aanplant vrij moeten houden is het gelukkig niet tot een explosieve aan tasting gekomen, zoals in vooraf gaande jaren. Dit mede dankzij een tijdige bewustwording van het ge vaar en een stringent doelgericht bestrijdingsbeleid. Wel blijft het consequent opruimen van besmette waardplanten en het ten uitvoer- brengen van andere gestelde maatre gelen volgens de heer Goud noodza kelijk. "Samenwerking tussen en met diverse instanties, particulieren, fruittelers en andere gebruikersge rechtigden moet ook voor de toe komst het uitgangspunt zijn. Voor de tot dusver aangevoerde produk- ten kan men zeker voor wat betreft de groente spreken van tegenvallen de prijzen. In de fruitteeltsektor is de aanvoer van de diverse zomerras- sen op gang gekomen. De afzet ver liep in het begin vlot tegen bevredi gende prijzen. In een later stadium zakte de prijs s.teeds verder weg. Vooral bij de appels* kwam het hoofdras James Grieve onder druk te staan. Hoewel de maatsortering voor de zomerrassen tegenvalt is de kwaliteit van het fruit overwegend goed. Op de bedrijven waar men in de droge periode over zoetwater kon beschikken is er een duidelijk posi tief verschil in vruchtmaat ten op zichte van bedrijven waar dat niet mogelijk is. De heer Goud stelde tenslotte vast dat de storm van de af gelopen week vooral veel schade heeft toegebracht aan de perenaan- planten. Op sommige percelen is 20% of meer wan de oogst af gewaaid!! Ook de kwaliteit van de nog te oogsten vruchten heeft geleden. De telers van peren worden met name de laatste jaren herhaaldelijk gekon- fronteerd met het begrip "niet verze kerbaar risico", aldus de voorzitter van de ZLM-tuinbouwcommissie. Fiscaliteiten Het hoofdbestuur van de ZLM is slecht te spreken over de regerings verklaring. Volgens de ZLM houdt de regering zich niet aan de belofte van het eerste kabinet Lubbers met betrekking tot het beleid voor kleine zelfstandigen. Tot nu toe heeft voor al het grote bedrijfsleven van het re geringsbeleid geprofiteerd. Het ZLM-bestuur is verder van oordeel dat scherp stelling moet worden ge nomen tegen de voorstellen van de zogenaamde Commissie Oort. De daarin voorgestelde belastingvereen voudiging leidt tot een onaanvaard bare toename van de belastingdruk in de agrarische sektor. Deze zal on der meer onstaan door de voor gestelde afschaffing van de meewerk- regeling, de middelingsregeling, de wijzigingen van de bijzondere tarief regeling en de FOR. "Dit is voor ons onaanvaardbaar", aldus het ZLM- hoofdbestuur. Een versimpeling van de belasting wetgeving mag, zo is het oordeel van het hoofdbestuur, niet leiden tot een belastingverzwaring voor de land- en tuinbouw. Kernenergie Het hoofdbestuur heeft zijn positie ve standpunt over kernenergie, in dertijd neergelegd in een brief van 5 juli 1983 aan de Stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie, opge schort. In een brief aan de Stuur groep stelde de ZLM dat kernenergie alles overziende een maatschappelijk aanvaardbare bron van energievoor ziening is. Na een diepgaande dis- kussie kwam men maandag echter tot de konklusie dat dit standpunt niet meer houdbaar is gezien de re cente gebeurtenissen bij de kern ramp van Tsjernobyl. Alle hoofd bestuursleden verklaarden door deze gebeurtenissen ernstig geschrokken te zijn. De landbouw heeft als voed selproducent een primaire verant woordelijkheid voor de samenle ving. Inmiddels is ook gebleken dat vooral de land- en tuinbouw een uiterst kwetsbare positie inneemt bij calamiteiten met kerncentrales. Het hoofdbestuur meent nu dat geen positief standpunt ten aanzien van kernenergie kan worden ingenomen tenzij gesproken kan worden van voldoende veiligheid, er jpen goed uitgewerkt rampenplan komt, als ook een goede schadevergoedingsre geling. Een en ander moet dan in in ternationaal verband worden gere geld. Het herziene standpunt van de ZLM ten aanzien van kernenergie zal via het KNLC aan het Land bouwschap kenbaar worden gemaakt. Uitrijverbod De akkerbouw kan met het door de commissie Wiggers (zie elders in dit blad) opgestelde advies over het uit rijden van mest in feite geen kant op. De oplossing van de mestproble matiek wordt door de voorgestelde bedrijfstechnische en milieutechni sche maatregelen zelfs alleen maar belemmerd. Dat is de mening van het hoofdbestuur van de ZLM ten aanzien van een onlangs door de zo genaamde Commissie Wiggers op verzoek van Minister Braks op gesteld advies over het uitrijden van mest. De voorgestelde mogelijkhe den om mest uit te rijden zijn aan zodanige beperkingen en bepalingen gebonden dat ze in de akkerbouw praktijk zullen leiden tot een aan zienlijke verlaging van acceptatie graad van vloeibare en vaste mest. Ten aanzien van een door de over heid op te zetten landelijke voorlich tingscampagne over de mogelijkhe den tot aanwending van drijfmest staat het hoofdbestuur kritisch. Een daaraan voorafgaande registratie van veehouderijbedrijven zal, zo vreest men, leiden tot veel verwar ring. Iedere veehouder moet goed worden voorgelicht want het is in verband met het toe té wijzen mest- kwotum van groot belang dat de op gave van enige bedrijfsgegevens goed gebeurt. Overigens vreest het hoofdbestuur dat de tijd om tot een goede voorlichting en uitvoering van de registratie te komen, namelijk tot 1 februari 1987, te kort zal zijn. Voor de veehouderij is het voorstel van de Commissie Wiggers op on derdelen een verbetering ten opzich te van het oorspronkelijke plan, om dat het uitrijverbod naar voren is ge schoven van 1 november naar 1 oktober. Het hoofdbestuur is verder van me ning dat extra aandacht zal moeten wofden geschonken aan bedrijven met grond óver de landsgrens en aan bedrijven die grond hebben met een pachtkontrakt korter dan 6 jaar. Ook bedrijven met een minimale mestproduktie zouden buiten het uitrijverbod moeten vallen. Opge merkt werd nog dat tijdens de regi stratie kippenhokken leeg kunnen staan. Hier moet een uitzondering worden gemaakt bij het vaststellen van het mestkwotum. Gezien vanuit de akkerbouwpraktijk is het noch bij braakliggende grond noch bij een op het veld staand ge was noodzakelijk om het uitrijden van mest aan data te verbinden, wanneer de akkerbouw zich ver plicht binnen 2 etmalen de opge brachte mest onder te werken. Dit kan niet zoals nu in het voorstel staat, binnen 36 uur, in de praktijk zal dat blijken vaak te kort te zijn. Voorts is de sektor van mening dat vaste mest voor het individuele be drijf vrijgesteld dient te zijn. Het hoofdbestuur kwam dan ook tot de konklusie dat niet- overschotgebieden vrijgesteld dienen te worden van het uitrijverbod en dat een onderwerkverplichting vol doende zou zijn. Noodslachtplaatsen Het ZLM-hoofdbestuur is het met de veehouderijcommissie eens dat er in Zeeland tenminste twee noodslachtplaatsen moeten blijven, namelijk één ten noorden en één ten zuiden van de Westerschelde. Gezien de hoge investeringen die een derge lijke slachtplaats vereist en gezien de geringe veedichtheid zal instandhou ding van deze noodslachtplaatsen fi nancieel mogelijk haalbaar zijn. Het hoofdbestuur besluit gezien de speci fieke zeeuwse situatie om in ZLM- verband een beroep te doen op de provinciale en gemeentelijke overhe den om met hun financiële on dersteuning tot de inrichting van tenminste twee noodslachtplaatsen te komen. Het hoofdbestuur ging akkoord met het voorstel van de tuinbouwcom- missie om de heer C. Hamelink te Wemeldinge per 1 januari 1987 te benoemen tot voorzitter van de ZLM-tuinbouwcommissie als opvol ger van de heer M.J. Goud. Het hoofdbestuur nam kennis van de financiële stukken van de ZLM over 1985 te weten de balans en de winst- en verliesrekening. De jaarre kening sluit met een voordelig saldo van ruim 5% van de omzet. Het schema rondgang langs de kringen werd door het hoofdbestuur vast gesteld. De meeste kringen hebben gekozen voor de zogenaamde nieu we stijl, dat wil zeggen dat in eerste instantie alleen de voorzitter en de sekretaris langs zullen komen en in een later stadium apart de verschil lende diensten en instellingen. Ook zullen de kringen in de gelegenheid zijn om tijdens de rondgang kennis te maken met de nieuwe ZLM- voorzitter de heer H.C. van der Maas. Het hoofdbestuur besloot in te stem men met de voorgenomen fusie tus sen de ZLM-schoo'l voor LHNO Prinses Beatrix te Kruiningen en de Openbare School voor MAVO in die plaats. Het gemeentebestuur van Reimerswaal heeft onlangs ook in gestemd met de voorgenomen fusie. Met veel waardering werd kennis ge nomen van het werkverslag 1985/1986 en het werkprogramma 1986/1987 van de Sociaal Economi sche Voorlichtingsdienst. Ondanks het feit dat door vertrek enkele me dewerkers moesten worden inge werkt kon de advies- en voorlich tingspraktijk op normale wijze wor den rondgezet. Ingestemd werd met de suggestie van de kring Oost Zuid-Beveland om kontakt op te nemen met de Water maatschappij Zeeland voor een oriënterend gesprek over de moge lijkheden van het gebruik van drink water ten behoeve van druppelbe- vloeiing voor de fruitteelt. 10 Vrijdag 5 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10