Inkomens gezinsbedrijven onder druk Zaoo £'0 DELBV^ zuidelijke landbouw maatschappij Export Afspraak over overdracht melkquota en nieuwe opkoopregeling Onoverzichtelijk VERVOLG PAG. 10 Q> DTfD VRIJDAG 5 SEP! land- an tuinbouwblad Het agrarisch bedrijfsleven en een aantal nauw verwante diensten en instellingen heeft zich 30 augustus met veel succes gepresenteerd op de Agrarische Open dag te Sprang-Capelle. Centraal stond de Kalverop- fokwedstrijd, waar grote interesse voor was. Maar ook de stands van de Plattelandsvrouwen, van de Jon geren en van de ZLM Kring Langstraat deelden in de belangstelling van de ca. 1000 bezoekers. (Voor verslag zie pag. 15). "Een teruglopende export zal, versterkt door een marktbeleid dat zoveel mogelijk is afgestemd op de wereldmarkt, de inkomens van de gezinsbedrijven nog meer onder druk zetten. Wanneer we daarbij ook in ogenschouw nemen de situatie zoals die door het LEI is geschetst in het Landbouw Economisch Be richt, dan maken wij ons zorgen over de bestaansmo gelijkheden van grote groepen bedrijven in de ver schillende sektoren. Te gemakkelijk wordt uitgegaan van een verdere schaalvergroting zonder een nadere bestudering van de gevolgen die een dergelijke ont wikkeling heeft voor de totale land- en tuinbouw in zowel economisch-, als sociaal- en maatschappelijk opzicht". Dit zei ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman in zijn openingswoord bij de vergadering van het hoofd bestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij maandag 1 september j.l.in "Het Pannenhuis" te Hoogerheide. De voorzitter wees er in dit verband ook op dat de Ne derlandse Land- en Tuinbouw weinig heeft te ver wachten van het EG-socio-struktuurbeleid. Dit beleid is gericht op gebieden waar onder marginale omstan digheden wordt gewerkt. Volgens EG maatstaven ko men deze situaties in Nederland praktisch niet voor. Rond de 50% van de Europese landbouwgebieden wordt daarentegen wel als marginaal gebied aange merkt. De heer Doeleman "En als het gaat om aanvul lende maatregelen dan blijkt daarvoor in Nederland geen geld beschikbaar te zijn. Ook worden er bij onder andere de problemen van de graanoverschotten geen direkte maatregelen genomen om de produktie te ver minderen. Als georganiseerde landbouw zullen wij met nog meer nadruk aan moeten dringen op meer di rekte maatregelen zoals het uit produktie nemen van de grond in plaats van een medeverantwoordelijk heidsheffing, want daarmee wordt geen konstruktief beleid gevoerd. De ZLM-voorzitter verwacht op korte termijn weinig perspectief voor nieuwe produkten voor de vervanging van onder andere graan. De heer Doeleman stelde verder vast dat de export van een aantal agrarische produkten terug loopt, ter wijl is aangetoond dat juist deze export voor onze na tionale ekonomie van zo groot belang is. Deze presta tie staat, aldus de heer Doeleman niet in verhouding met de tegenprestatie van de overheid gericht op de land- en tuinbouw. Dat blijkt uit het regeerakkoord van de nieuwe regering: "Nadat eerst agrarische voorlichting en onderzoek drastisch hebben moeten bezuinigen wordt nu de landinrichting aangepakt. Maar ook fiskaal lijkt het erop dat er een verslechte ring plaats gaat vinden. Minister Braks heeft dat on derkend bij de voorstellen van de zogenaamde Com missie Oort. Verzwaring van de belastingdruk zal ex tra zwaar aankomen als daarnaast ook de Nederland se overheid voorstander is van een bij-stelling naar wereldmarktnivo van het Europese landbouwbeleid", zo vreest de ZLM-voorzitter. De heer Doeleman ging in zijn openingswoord ook in op de situatie in de prak tijk: Leek het er eerst op dat de akkerbouw onver deeld tevreden kon zijn over de resultaten van de graanoogst, nu blijkt de situatie door de weeromslag voor verschillende bedrijfsgenoten drastisch te zijn gewijzigd. Verscheidene collega's hebben tarwe en ook nog erwten vast staan, dat betekent verlies aan opbrengst en kwaliteit. Tot voor de regen was de kwaliteit van de tarwe goed en voldeed ze ruim schoots aan de minimum kwaliteitseisen, terwijl de speciale rassen aan de extra eisen ten aanzien van de bakkwaliteit voldoen. Door de goede kwaliteit en de verwachte lagere produktie in de EG hebban Coöpera- Het Landbouwschap heeft met minister Braks van Land bouw en Visserij afspraken gemaakt over een nieuwe melkopkoopregeling en over een wijziging van de Be schikking superheffing. De wijziging is bedoeld om voor de melkveehouders meer soepelheid te brengen in het ver handelen van grond met melkquota. Tegelijkertijd wordt de over te dragen hoeveelheid melk echter beperkt tot 20.000 kilogram per hectare. Deze beperking geldt niet als melkveehouderijbedrijven in hun geheel worden overgedragen en zelfstandig voortgezet. Minister Braks heeft in de nieuwe regeling een sanctie in gebouwd die bedoeld is om ontduiking van het 20.000 kilogram-maximum door middel van schijntransacties te voorkomen. Wordt het maximum van 20.000 kilogram toch ontdoken, dan heeft de bewindsman gedurende drie jaren de mogelijkheid om in te grijpen. Minister Braks verwacht dat het in elkaar zetten van schijnconstructies hierdoor sterk zal worden ontmoedigd. Het Landbouwschap is van mening, dat deze bepaling niet tot rechtsonzekerheid mag leiden. Minister Braks zegde toe dat het Landbouwschap betrokken zal worden bij eventuele uitvoeringsproblemen; normale transacties mogen er niet door worden bemoeilijkt. Onder deze voorwaarden ging het Landbouwschap akkoord met de regeling. Ook in het nieuwe systeem dienen alle grondtransac- ties,waarbij melkquota zijn betrokken, te worden ge meld bij de overheid. Anders dan in het eerdere systeem neemt de Directeur Landbouw en Voedselvoorziening niet de beslissing over het quotum dat overgaat, maar hij registreert alleen wat partijen zijn overeengekomen. Als overeenkomsten na een bepaalde datum worden ge registreerd treedt de wijziging van de quota eerst in met ingang van het volgende melkprijsjaar. Op voorstel van het Landbouwschap is hiervoor de datum 1 november gekozen. Opkoopregeling Het Landbouwschap en minister Braks werden het ook eens over de invulling van een nieuwe opkoopregeling voor melkquota. In feite gaat het om een combinatie van de bestaande opkoopregeling (65 cent per liter melk) met de door de EG geschapen mogelijkheid van een extra uit kering voor oudere melkveehouders. Afgesproken is dat hiervoor ondernemers van 50 jaar en ouder in aanmer king zullen komen. Op basis van de nu gemaakte afspraak kunnen deze melkveehouders omgerekend tot maximaal 40 koeien aanspraak maken op een bedrag van 0,95 per liter melk boven de basisuitkering van 0,65. Bij 40 tot 70 koeien geldt een extra uitkering van 0,75. Boven de 70 koeien wordt geen extra uitkering meer toegekend. De extra uitkering zal, conform de EG-regeling, over 7 jaar worden "uitgesmeerd". Het Landbouwschap en minister Braks zijn het tenslotte eens geworden over een uittredingsregeling voor werkne mers die hun baan verliezen in verband met door de overheid getroffen maatregelen in het kader van de su perheffing. Zij houden recht op een uitkering ineens, af hankelijk van de leeftijd. tie en handel het aangedurfd een relatief gunstige prijs te betalen voor de aangeboden tarwe. Nu de kwaliteit van de tot nu toe geoogste tarwe goed is zijn we zeer benieuwd of de meêlindustrie bereid is extra inlandse tarwe af te nemen een een premie voor de bakkwaliteit te betalen, aldus de heer Doeleman. Hoe het verder verloopt in de akkerbouw zal met na me afhangen van de opbrengst en prijs van de aardap pels. De situatie is op dit moment zeer onoverzichte lijk. Ook in andere sektoren is het beleid wisselend, onder andere in de grove tuinbouw. Bij de fruitteelt kan de regen de maatsortering nog gunstig beïnvloe den. Bij de melkveehouderij kijken wij met zorg naar de teruglopende export van zuivelprodukten. Tot nu toe zijn de nadelen van de superheffing grotendeels opgevangen door de niet ongunstige melkprijs en de lage krachtvoerprijzen. Teruglopende export, grote voorraden van melkpoeder en boter en onvoldoende vermindering van de produktie zal de prijsontwikke ling in de sector onder druk zetten, zo zei de voorzitter te vrezen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1