1985 voor varkenshouderij een goed jaar; saldo per zeug blijft in Zeeland achter! Op iedere zeugenplaats een produktieve zeug Over het belang van schrijven, in dit geval het bijhouden van technische- en ekonomische gegevens, is reeds veel gesproken en geschreven. Om dat het Konsulentschap voor de Var kenshouderij op een uniforme wijze van een groot aantal bedrijven de cijfers berekent, is het voor alle var kenshouders van belang om hun ge gevens te toetsen aan deze kengetal len. Indien u nog geen bedrijfsgege vens bijhoudt, hoop ik dat dit artikel een aanzet levert om hieraan in de toekomst iets te gaan doen. In de vier vermelde tabellen worden de technische- en ekonomische ken getallen van het Konsulentschap voor de Varkenshouderij voor Noord-Brabant en Zeeland te Til burg vergeleken met de resultaten van de deelnemende bedrijven in Zeeland en een klein gedeelte van West-Brabant. Bij de zeugenhouderij is het sterfte percentage van de biggen hoger Uit onderstaande tabel blijkt dat het belangrijkste kengetal, nl. het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar, in Zeeland lager is dan het CVP-gemiddelde. De belangrijkste oorzaak is het hogere uitvalpercen tage van de biggen. Terwijl de ande re technische resultaten geen noe menswaardige verschillen vertonen. In de groei van de biggen zit nog een redelijk verschil, maar is t.o.v. vorig jaar behoorlijk gestegen. De uitval van levend geboren biggen is in Zee land met ruim 1 1/2% gestegen t.o.v. vorig jaar. Het uitvalpercen tage is op een derde van de bedrijven hoger dan 20%. Voor de meeste be drijven is het noodzakelijk om hier aan veel aandacht te besteden en ook te letten op de huisvesting. Financiële resultaten In tabel 2 zien we de financiële resul taten. Hierin is duidelijk een groot verschil te zien in de Omzet en Aan was per zeug. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het verschil in grootgebrachte biggen. De gemid deld gekorrigeerde biggenprijs voor een big van 23 kg vertoont een klein verschil. Bekijken we de bedrijven onderling dan is er een grote spreiding in de biggenprijzen. Het maksimale ver- Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar is in Zeeland lager dan h°t CVR-oemiddelde! schil bedraagt ƒ20,per big van 23 kg. Deze grote variatie wordt veroor zaakt door de moeilijke biggenafzet vanwege het overschot aan biggen. Daarnaast is er ook nog de proble matiek m.b.t. de kleine vermeerde- ringsbedrijven, daar de mester een uniforme koppel biggen van een be perkt aantal vermeerderingsbedrij- ven verlangt. De andere kosten vertonen geen gro te verschillen, zodat het saldo per zeug ook behoorlijk lager is in Zee land dan het CVP-gemiddelde. Van het saldo moeten alleen nog de huisvestingskosten worden betaald. Wat er daarna overblijft is de ver goeding voor arbeid. In de post diverse kosten zijn naast een vast bedrag voor rente levende have - lidmaatschappen - autokosten etc., ook de kosten verwerkt voor water - elektra - dierenarts en ver warming. Om een goed inzicht te ge ven in de hoogte van de dierenarts- Zeugen met ernstige gebreken, ab cessen en ziekten moeten meestal di- rekt opgeruimd worden. Deze beslis sing is vaak ook niet zo moeilijk. Veel moeilijker wordt het als een ge zonde zeug op grond van een minder goede vruchtbaarheid uit de stal zou moeten. Dan is het van groot belang het verleden van de zeug te kennen. Daarvoor is het nodig minstens een zeugenkaart bij te houden. Er zijn drie belangrijke selektie- momenten aan te geven: - Vóór het dekken van een op- fokzeug - In het kraamhok op het moment van spenen - In de dekstal Als een goede opfokzeug op zeven maanden leeftijd niet berig is, dan kan de bronst bevorderd worden door het dier te verplaatsen of uit loop naar buiten te geven. Een beer in de buurt brengen kan eveneens positief uitwerken. Ook flushen (meer voer geven) heeft een gunstige invloed op het vertonen van de bronstverschijnselen. Tenslotte kan een hormooninjektie overwogen worden bij een leeftijd van 7,5 - 8 maanden om de zeug berig te krijgen. Wanneer een zeug in de eerste en tweede worp samen minder dan 12 levend geboren biggen brengt is ze rijp voor de slacht. Voor de derde tot en met de vijfde worp is een goed selektie-kriterium zeugen met twee of meer levende biggen minder dan het bedrijfsgemiddelde op te rui men. Zeugen die na de zesde worp met slecht beenwerk kampen en/of moeilijkheden rond de geboorte ge ven, moeten niet langer aangehou den worden. In de dekstal kunnen de dieren die na drie weken nog niet berig zijn een hormooninjektie krijgen. Tot de vijfde worp is een herdekking vaak nog op zijn plaats. Zeugen die voor de tweede achtereenvolgende keer opbreken zouden opgeruimd mogen worden. en/of stookkosten, zijn deze bedra gen nog eens apart vermeld. Het is van belang om aan deze kosten de nodige aandacht te schenken. Vooral isolatie en ventilatie vragen regelmatige kontröle op degelijkheid en afstelling. Resultaten mesterij zijn verslechterd De gemiddelde technische resultaten van het CVP zijn in 1985 niet verbe terd t.o.v. de resultaten van 1984. Uit de overzichten blijkt dat de strenge winter daar invloed op heeft gehad. Voor Zeeland zijn de resulta ten in 1985 verslechterd t.o.v. 1984. Zowel de groei per dier/dag alsook de voederkonsersie zijn achtergeble ven. De andere technische kengetal len zijn hetzelfde gebleven. Zoals tabel 3 laat zien zijn de techni sche resultaten het afgelopen jaar in de mesterij in Zeeland slechter dan het CVP-gemiddelde. Enkele bedrij ven hebben wat problemen gehad en deze hebben het geheel nogal sterk beïnvloed. Uit tabel 4 blijkt dat het verschil in de technische cijfers geheel is terug te vinden in Omzet en Aanwas min voerkosten. De post diverse kosten is dit jaar ook weer hoger dan het CVP- gemiddelde, speciaal de verwar- mingskosten inklusief strooisel. Een oorzaak kan liggen in de sterke wind- invloeden. Het is dan ook van be lang veel aandacht te besteden aan de isolatie. In de post 'diversen' is geen korrek- tie aangebracht m.b.t. de opbrengst van de mest op eigen land. Door de ze twee oorzaken is het saldo ƒ9, per gemiddeld aanwezig varken per jaar lager. Om bedrijven met elkaar te vergelijken is het kengetal voer kosten per kg groei een belangrijk vergelijkingsgetal. Bedrijfsvergelijking Met de genoemde cijfers wordt de mogelijkheid geboden om de technische- en ekonomische resulta ten van uw bedrijf te vergelijken met de resultaten van een groep bedrij ven uit hetzelfde rayon en/of het konsulentschap. Van belang is dan wel dat de weerge geven cijfers op eenzelfde manier zijn berekend, maar ook dat van de zelfde uitgangspunten is uitgegaan. Vraag uw bedrijfsvoorlichter naar de berekeningswijze en bespreek de berekende resultaten samen met hem/haar, alvorens konklusies te trekken. Zijn er grote verschillen, dan is het raadzaam om samen met de voor- TABEL 1. Technische resultaten zeugenhouderij 1985 CVP Zeeland N.3rabant Zeeland West-3rabant aantal bedrijven 693 30 gem. aantal aanwezige zeugen 125 100 worpen per zeug per jaar 2,10 2,08 levend geboren biggen per worp 10,2 10,2 doodgeboren biggen per worp 0,7 0,7 sterfte biggen 14,9 17,5 grootgebrachte biggen per worp 8,6 8,4 grootgebrachte biggen per zeug per jaar 18,30 17,7 groei biggen per dag (gram) 309 303 gewicht verkochte biggen (kg) 25 24 leeftijd verkochte biggen (dagen) 4 78 78 kg zeugenvoer per zeug 1.115 1.109 kg biggenvoer per big 33 32 uitval zeugen 48 46 ingezette opfokzeugen 67 67 TABEL 2. Financiële resultaten zeugenhouderij 1985 CVP Zeeland Noord-Brabant Zeeland West-Brabant biggenprijs 133 131 biggenprijs gecorrigeerd (23 kg) 126,33 125,52 prijs biggenvoer 78,93 80,53 prijs zeugenvoer 53,98 54,70 omzet aanwas 2563 2437 voerkosten 1209 1220 omzet en aahwas minus voerkosten 1353 1216 diverse kosten 370 362 o.a. dierenartskosten 75 81 brandstofkosten 98 109 saldo per zeug 983 853 TABEL 3. Technische resultaten varkensmesterij 1985 CVP Zeeland en Noord-Brabant West- en Zeeland Noord-Brabant aantal bedrijven 794 18 gem. aanwezige varkens 621 496 groei per dier per dag (gram) 683 679 voerverbruik per kg groei 3,02 3,08 voeropname per dier per dag (kg) 2,05 2,09 uitval 2,1 1,8 gem.afleveringsgewicht (kg) 105 105 klasse EAA IA 77 73 biggenvoer per opgelegde big 40 41 TABEL 4. Financiële resultaten varkensmesterij 1985 CVP Zeeland en Noord-Brabant V.'est- en Zeeland Noord-3rabant biggenprijs 134 134 gecorrigeerde biggenprijs (23 kg) 127,40 126,54 opbrengstprijs (per kg geslacht gewicht) 4,11 4,12 gecorrigeerde opbrengstprijs per kg geslacht gewicht 4,11 4,13 voerprijs per 100 kg 57,72 57,96 begingewicht 25,5 25,8 omzet en aanwas - voerkosten 177 173 diverse kosten 50 55 o.a.: dierenarts 9,65 8,30 stookkosten 7,55 10,34 voerkosten per kg groei 1.73 1,78 saldo (per gera. aanwezig varken) lichter over de bedrijfsvoering en de resultaten van gedachten te wisselen. Konklusie Voor de varkenshouders is 1985 een goed jaar geweest. De zeugenhouder heeft zowel technisch als ekono- misch betere resultaten behaald met een behoorlijk hoger saldo dan in 1984. De varkensmester heeft het tech nisch iets slechter gedaan, maar heeft toch een iets hoger saldo. De lagere voerprijs heeft daar een be langrijke bijdrage aan geleverd. Toch is het nog steeds van het aller grootste belang, kritisch naar de technische resultaten te kijken. Op prijzen en prijsstellingen heeft men nl. geen invloed. Indien er knelpunten zijn, is het be langrijk deze te kunnen bespreken. Om sneller op problemen in te kun nen spelen is het van belang een die- 127 118 renarts, Gezondheidsdienst of voor lichter dit met cijfers te kunnen aantonen. De begeleiding kan dan veel efficiën ter gebeuren. De varkenshouderij heeft een be langrijke bijdrage geleverd aan het inkomen van een aantal bedrijven. Toch is het noodzakelijk kritisch te letten op de onkostenposten. Deze nemen ieder jaar toe en het is van be lang vooral op deze zaken te letten. De prijzen zullen ook onder druk komen te staan en dan is het nog be langrijker goede technische resulta ten te verkrijgen. Nu gaat harder meetellen niet meer maar beter en dit is voor een groot aantal bedrijven mogelijk door een goede intensieve zorg, oplettendheid en nauwkeurig heid, die voor een groot deel het re sultaat bepalen. ing. G. Meeuwissen Vrijdag 29 augustus 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9