Rhizomanie noodzaakt tot een gezamenlijke bedrijfshygiënische aanpak Voorkom schade aan witlof door onkruidbestrijding en MH30 Spoelwater Besmette en verdachte* percelen Tot slot KORTE WENKEN Biet met zware wortel baard Lichtgevende nerven en gekreukelde bladeren Rhizomanie is een gevaarlijke vi rusziekte van de suikerbiet. Het virus wordt overgebracht door de algemeen aanwezige bodem schimmel Polymyxa betae. Rhi zomanie komt vooral in de lan den rond de Middellandse zee en Midden Europa voor. Thans wordt deze ziekte in vrijwel ge heel Europa aangetroffen behal ve in Engeland en Scandinavië. Er is momenteel nog geen chemi sche bestrijdingsmethode gevon den die voldoende effektief en te gelijk praktisch toepasbaar en rendabel is. De te nemen maatre gelen liggen op het bedrijfshygië- nisch vlak en zijn gericht op het voorkomen van uitbreiding van rhizomanie. Aanhangende grond die met machi nes en geoogste produkten (zeef- en sorteergrond) meekomt speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van rhizomanie over grotere af stand. Het verslepen van grond naar andere percelen kan grotendeels worden voorkomen door op het be drijf alleen schone machines in te zetten. Tijdens de oogst werkzaam heden wordt nergens zoveel grond versleept als bij het rooien van bieten. In samenhang met het oplossen van het tarraprobleem zijn dus maatre gelen die het verslepen van grond tij dens de oogst van bieten helpen te voorkomen bijzonder gewenst. Het schoonmaken van machines op het perceel is uiteraard ook noozake- lijk bij de oogst van andere rooige- wassen zoals aardappelen, uien, knolselderij e.a. Voorts verdient het Ieder jaar wordt in een aantal percelen witlofwortelen spuit- schade aangericht. De meeste schade treedt op bij bespuitingen in de nazomer en de herfst. In de meeste gevallen wordt dit veroor zaakt door overwaaien van de spuitvloeistof, soms door damp- werking. Onkruidbestrijdingsmiddelen Het meest bekend in de witlofwor- telteelt is de schade veroorzaakt door groeistoffen, zoals MCPA, 2,4-D, MCPP of kombinaties hier van. In de herfst worden met deze middelen veel graanstoppels of per- Wortels beschadigd door groeistof. Kenmerkend zijn de spons-achtige wratten en de scheuren 8 aanbeveling een passende bestem ming voor zeef- en sorteergrond te vinden, waarbij sorteergrond in ieder geval niet naar het perceel moet worden teruggebracht. Tenslotte: Laat geen grond of met grond ver ontreinigde produkten van elders op uw bedrijf toe! Het schoonspuiten van oogstmachi- nes met behulp van reinigingsappa- ratuur op het bedrijf behoort uit be- drijfshygiënisch oogpunt zeker tot de mogelijkheden. Met het oog op rhizomanie doet zich hierbij meteen een ander (nog groter) probleem voor, namelijk: waar blijven we met het spoelwater? Water dat met grote zekerheid is besmet met rhizomanie moet in geen geval op het oppervlak tewater geloosd worden. Vooral bij het gebruik van oppervlaktewater voor beregenings- en gewasbescher mingsdoeleinden kan met name in gebieden waar reeds besmettingen voorkomen een zeer snelle versprei ding ontstaan. Een speciaal ingerich te spoelplaats boven de zinkput be hoort tot de betere mogelijkheden. Indien er een besmetting op het be drijf voorkomt, dan moeten naast het beperken van grondtransport verdere maatregelen worden ge troffen. Bij de oogst van rooivruchten In eerste instantie moeten de direkt betrokkenen, als er met derden wordt samengewerkt zoals rooikom- binatie, loonwerker, van de situatie celen met graszaad behandeld. Ook in aardappelen kunnen tot vier we ken voor de oogst wortelonkruiden bestreden worden. Overwaaien vindt dan wel eens plaats naar nabij gele gen percelen witlof. De grootte van de schade die wordt aangericht is afhankelijk van het middel en het groeistadium van het gewas. Onderzoek op de proeftuin te Ens lijkt erop te duiden, dat er erg veel verschil is tussen de diverse groeistoffen in de mate van bescha diging van het witlof. In een aantal gevallen is aan het te velde staande gewas niets of erg weinig te zien. In andere gevallen versmallen de blade ren, de nerven worden dikker en de hartbladeren groeien krom. Op de kraag van de wortel komen voosach- tige wratten. Soms komen ook veel scheuren voor. De schade wordt pas bij de trek zichtbaar. Het groeipunt gaat vaak verloren. Veel beschadigde wortels geven geen krop en verrotten. Soms worden kroppen gevormd die enke le, dikke, harde bladeren hebben. Bij beschadiging door glyfosaat (o.a. Roundup) gaat de buitenkant van de wortel verkurken. Er kunnen dan geen nieuwe haarwortels meer worden gevormd. Maleïne hydrazide Maleïne hydrazide wordt in de uien- teelt toegepast als spruitremmer tij dens de lange bewaring van uien. Bij de meeste telers is het middel beter bekend als MH 30. Bespuiting van het uiengewas vindt plaats als het ge was begint te strijken en nog groen is. Deze behandeling wordt op veel percelen toegepast. op de hoogte worden gesteld. Alleen dan wordt het mogelijk gemaakt de zelfde voorzorgsmaatregelen te tref fen die elke teler individueel zou ne men. Verder is het raadzaam een besmet perceel in eenmaal te rooien. Bevinden zich in een gebied meerde re besmette en verdachte percelen, dan is het aan te bevelen deze met dezelfde machines achter elkaar te rooien en af te voeren. Voer de oogstwerkzaamheden uit onder dro ge omstandigheden. Na het voor raad rooien zo mogelijk het ptodukt iets laten drogen om bij het laden zo veel mogelijk grond op het perceel achter te laten. Bietekoppen en bieteblad Op besmette en verdachte percelen is het aanbevelingswaardig de biete koppen en bieteblad op het perceel te laten. Door het onderploegen van bietekoppen en bieteblad wordt grondtransport beperkt. Het ver handelen als veevoeder moet worden ontraden. Dit voorkomt versprei ding zowel rechtstreeks als via land bouwhuisdieren. Rhizomanie maakt de noozaak tot bedrijfshygiëne nogeens duidelijk. Met name in die gebieden waar rhi zomanie zich reeds heeft gevestigd zal de bedrijfsvoering, waar nodig, moeten worden aangepast om te voorkomen dat het bedrijf besmet raakt Qf om te zorgen dat de schade beperkt blijft. Ter informatie van de teler met be trekking tot rhizomanie is een vlug schrift samengesteld. Deze is ver krijgbaar bij het Konsulentschap voor de Gewasbescherming, Geert- jesweg .15, 6706 EA Wageningen (tel. 08370 - 96261). Al enkele jaren bestond de indruk dat maleïne hydrazide ook in witlof schade zou kunnen doen. Daarom werd op een witlofbedrijf een ge deelte van een perceel witlofwortels in de periode dat maleïne hydrazide wordt gespoten behandeld met een vierde en een halve dosering van de hoeveelheid die op uien wordt ge bruikt. De witlofwortels van het be handelde en onbehandelde gedeelte zijn apart bewaard. Gedurende het gehele seizoen werd regelmatig hier van opgezet. Al heel snel bleek dat de groei t.o.v. de niet bespoten wor tels achterbleef. Er trad veel meer sprantvorming op en van veel wor tels ging de kop rotten, zelfs bij de laagste dosering. Naarmate het sei zoen vorderde werd het beeld steeds ernstiger. Dit kwam overeen met de ervaringen van voorgaande jaren. Bij het gebruik van maleïne hydrazi de (MH 30) moet daarom in de na bijheid van percelen witlofwortels opgepast worden voor overwaaien. Er zijn geen aanwijzingen dat dit middel door dampwerking overge bracht wordt. Tenslotte Van groeistoffen is bekend, dat wit lof daar zeer gevoelig voor is. Nu blijkt ook maleïne hydrazide (MH 30) niet ongevaarlijk te zijn. Wees daarom met al deze middelen zeer voorzichtig in de buurt van witlof percelen. Witloftelers, neem eventueel kon- takt op met uw buurman om hem op de gevaren te wijzen! Overleg kan veel problemen voorkomen. J. Wals CAT Goes Gaat u DRAINEREN, laat u dan vooraf goed informeren. Diepte en afstand van de drains zijn afhankelijk van grondsoort, doorlatendheid van de onder- jgrond, eventuele ondoorlatende lagen en een meer- of minder in tensief bouwplan. Een buis met een grotere diameter funktio- neert beter dan een buis met een kleinere diameter. Volumineus omhullingsmateriaal vergroot in feite de buitendiameter. Wanneer de DRAINSLEUF mo gelijk minder goed DOORLA TEND is zal een buis met volu mineus omhullingsmateriaal be ter funktioneren. Omhul lingsmateriaal heeft als funktie: een betere toestroming van wa ter, een filter tegen zandinspoe- ling en bescherming van de buis tijdens het leggen. Er wordt méér en méér gebruik gemaakt van synthetisch omhullingsma teriaal. Voor een goecfe werking van de DRAINAGE worden hoge eisen gesteld aan de HOÖGTELIG- GING en de REGELMAAT er van. Er mag geen negatief ver hang voorkomen, waardoor er (teveel) water in de buizen blijft staanOnderzoek in 1985 leerde, dat 35% niet aan deze eis vol doet. Kontrole hierop is dan ook dringend gewenst. ONTSMETTEN in een GRAS- GROENBEMESTER is even eens mogelijk. De grond moet voldoende vochtig zijn en een goede struktuur hebben zonder grote kluiten. Vrijdag 29 augustus 1986 Beschadiging door maleïne hydrazide (MH30) bij een dosering van 31per ha

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8