Grondontsmetting op kleigronden vereist volle aandacht afwijken Steekthermometers kunnen veel Tabel 1. Grondontsmetting op voorbewerkt land en onder een groenbe- mester op kleigronden Grondontsmetting is op veel be drijven met een nauw bouwplan een vaste kultuurmaatregel ge worden. Het ontsmetten van de grond is noodzakelijk om aaltjes die schadelijk zijn voor de te te len gewassen te bestrijden. Elk jaar worden duizenden hektaren grond in het najaar ontsmet. Een (dure) grondontsmetting is een bedrijfszekere methode als deze op een verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. In het Zuidwestelijk zeekleigebied wordt vrijwel uitsluitend ontsmet ter bestrijding van het bietecystenaaltje. Bij de bestrijding van een belangrij ke besmetting met het bietecyste naaltje is dichloorpropeen (Shell DD 95, Telone 11) het aangewezen mid del. Het injekteren door een frees- schaarinjekteur met aangedreven rol heeft in de praktijk duidelijk de voorkeur. Het is noodzakelijk dat het gemiddelde dodingspercentage dat bereikt wordt rond 80% ligt. Het resultaat van een grondontsmet ting is sterk afhankelijk van de grondstruktuur en weersomstandig heden. In dit artikel wordt nader in gegaan op de voorwaarden die het slagen van een grondontsmetting mogelijk maken. Algemene richtlijnen Een grondontsmetting komt het meest tot z'n recht als de bouwvoor Voor ontsmetting van begroeide percelen, bijvoorbeeld een graanstoppel met groenbemesting, wordt de frees omhooggedraaid. En de rol moet worden voorzien van ringen om de steelsporen af te dichten .tot op 20 cm diepte luchtdroog tot normaal vochtig is, zonder kluiten en met een maksimum aan poriën volume. De techniek van een grondontsmet ting berust op het inbrengen van een vloeistof op 18 a 20 cm diepte in de bouwvoor en op een goede verdeling daarvan. Doordat de vloeistof na het inbrengen vrijwel direkt over gaat in dampvorm, is een goejle af dichting van het oppervlak zeer be langrijk. Een bepaalde graad van Jaar Aanvangsbesmet- voorbewerkt, braak bemester aantal proef velden ting - eieren larven/100 cc grond doding opbrengst relatief onbehan deld =100 cjoding opbrengst relatief onbehan deld 100 1982 1983 1100-2000 1200-3300 76 92 128 137 85 133 76 129 3 6 vochtigheid is nodig om de boven laag te kunnen afdichten. Voor de verdeling van het middel in de grond is het bijna nooit te droog. Wel gauw te nat om een goed resul taat van een grondontsmetting te krijgen. In met watergevulde poriën dringt het gas namelijk niet door. De bo- demtemperatuur zal hierbij ook veelal te laag zijn. Een minimale grondtemperatuur van 7-10°C is gewenst om een vol doende omzetting van vloeistof naar damp te krijgen. Bedenk hierbij dat laat, nat en koud veelal samengaan. Voorbewerking van de grond Het doel van een voorbewerking is om de toestand van de grond, en daardoor de kans op een goed ont smettingsresultaat te verbeteren. Om de gewenste toestand te bereiken is het van groot belang tijdig alle aan dacht te besteden aan het voorbe werken van de grond. Hoewel één recept voor de grondbewerking, gel dig voor alle omstandigheden, niet is te geven, geldt bij het kiezen van het juiste moment van grondbewerking: niet te diep, niet te nat en niet te droog. Algemeen heerst de mening dat na de oogst direkt ontsmetten de meeste kans van slagen heeft. De grond is dan nl. nog vochtig, maar droogt daarop ook zeer snel uit, met het ri- siko dat - zelfs op vrij lichte grond - bij de eerste de beste bewerking klui ten ontstaan. Het gewas heeft wel te lijden van de rol en het gas, maar heeft toch een redelijke opbrengst. Voor Zuidwest Nederland is september, mogelijk nog de eerste helft van oktober, de meest geschikte tijd om een gron dontsmetting uit te voeren. Tegen half oktober is meestal de ontwikke ling van grasgroenbemesters van dien aard, dat op de daarvoor bestemde percelen ook de onder doorbehandeling kan plaatsvinden. Een onderdoorontsmetting moet niet worden uitgesteld tot het groen- bemestingsgewas geheel volgroeid is, omdat dan de bodemtemperatuur veelal niet meer voldoende hoog is om het gas zijn werk goed te laten doen. Tot slot Om een goed bestrijdingsresultaat te behalen moet aan de voorbewerking bijzondere aandacht worden besteed. Als kleigronden zo nat zijn dat ze niet goed te bewerken zijn, laat staan te verkruimelen, dan is een goed ontsmettingsresultaat niet haalbaar. Een goede grondontsmet ting is namelijk méér dan het injek teren van voldoende middel op de juiste diepte. Op zwaardere gronden met meer dan 50% slib kunnen goe de bestrijdingsresultaten worden be haald, maar de kans. op mislukking neemt toe. Op deze gronden gaat de voorkeur uit naar een onderdoo rontsmetting, die mogelijk wat bete re resultaten kan geven. CAT-Barendrecht H. Salomons Grondontsmetting niet snel rendabel voor hele bedrijf DeiïlOIlStratie aardappelrOOidl in VCrStek Op dinsdag 2 september a.s. zal in Schoonoord een demonstratie aar- dappelrooien in verstek worden gehouden. De demonstratie wordt georganiseerd door de federatie 'Het Land bouwwerktuig', de overkoepelende organisatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting in Noord Oost Nederland, het Konsulent- schap in Algemene Dienst voor Bedrijfsuitrusting in Akker- en Tuin bouw in Wageningen en het Konsulentschap voor Akker- en Tuin bouw in Assen. Grondontsmetting vindt vooral plaats ter bestrijding van het bietencyste- aaltje. Het is een zaak die veel geld kost en daarom moet het goed en ook verantwoord gebeuren. Indien het noodzakelijk is de grond te ontsmet ten is het tevens de vraag of het wen selijk is de bedrijfsopzet aan te passen. Ontsmetten moet dan ook in bedrijfsverband worden gezien. Opbrengst Een intensief bouwplan met 1 op 3 teelt van aardappelen en bieten in Nieuwe gerstrassen in rassenlijst De Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwge wassen deelt mede dat bij wintergerst voor het eerst in de aangegeven ru briek van de Beschrijvende Rassenlijst zijn geplaatst: N. Dinosa (ME 2619/77) K: W. von Borries-Eckendorf, Leo- poldshöhe, Bondsrepubliek Duitsland. V: Semundo B.V., Ulrum. Meerrijig, vrij goed wintervast ras. 6 kombinatie met grondontsmetten leidt tot geen, of slechts een geringe verbetering van het totaal saldo in vergelijking met 1 op 5 of 1 op 6. De nadelen van een te intensief en één zijdig bouwplan zijn groot en bieden geen uitzicht op langere termijn. Per ceelsontsmetting tegen bietencyste- aaltje is verantwoord als de besmet ting zodanig is dat de kosten worden betaald. Er mag rekening worden ge houden met een opbrengstverhogend effekt van vier procent bij aar dappelen. 3 3.679 4.055 2.275 10.009 3.336 3.440 33% 10.000 .440 Heeft vrij lang, middelmatig tot vrij stevig stro. Werd weinig door blad- vlekkenziekte en vrij weinig door net- vlekkenziekte, dwergroest en meeldauw aangetast. Rijpt midden- vroeg. Heeft zeer goede tot hoge op brengsten gegeven. Heeft een smalle korrel. T. Corona K: Saatzuchtgesellschaft Streng's Er- ben, Uffenheim, Bondsrepubliek Duitsland. V: Fa. Jan M. Chr. van der Schaaf jr., Amsterdam. Meerrijig ras. Is middelmatig winter vast. Het stro is middenlang en mid- De demonstratie zal plaatsvinden van 13.30 tot 16.00 uur op het be drijf van de heer Schutrups, Kibbel- veen la te Schoonoord. In de onmiddelijke nabijheid van het demonstratie-terrein kan worden ge parkeerd. Bij de teelt van aardappelen voor di verse bestemmingen heeft de wijze, waarop wordt gerooid grote invloed op" de kwaliteit. Mede daarom stel len ontwerpers en fabrikanten van rooimachines alles in het werk om een machine op de markt te brengen waarmee een onbeschadigd produkt kan worden geoogst. Eén aspekt van deze ontwikkeling is, dat getracht wordt te voorkomen, dat de knollen, Op 3 juli j.l. was op het de- monstratiebedrijf in de Braak man te Biervliet en op 4 juli op de proefboerderij 'Rusthoeve' te Colijnsplaat gelegenheid om steekthermometers te laten kon- troleren. In Biervliet werden 44 thermo meters van 23 akkerbouwers en 31 thermometers van de handel en in Colijnsplaat 77 thermome ters van 32 akkerbouwers en 14 thermometers van de handel ge- kontroleerd. In totaal dus 166 thermometers. Bij het kontrole- ren in smeltend ijs 0°C) had 23% van de thermometers geen afwijking. delmatig stevig. Werd weinig door bladvlekkenziekte en vrij weinig door netvlekkenziekte, dwergroest en meel dauw aangetast. Rijpt vrij vroeg. Heeft gemiddeld zeer goede op brengsten gegeven, doch viel in 1986 door vorstschade wat tegen. De kor rel is middengroot. voordat ze worden gerooid, worden beschadigd door de wielen van de trekker en de rooimachine. De technische oplossing voor dit probleem is gevonden door een ma chine te bouwen, die de aardappel rug in verstek achter de trekker op neemt. Het grote voordeel van dit systeem is, dat de wielen van trekker en rooimachine alleen op het reeds gerooide gedeelte rijden. Een voor deel van deze konstruktie is boven dien, dat zowel trekker als rooima chine met bredere banden kunnen worden uitgerust. Hierdoor treedt minder bodemverdichting en inspo- ring op. Een aantal fabrikanten van roöima- Het blijkt dat 26.6% van de thermometers een. afwijking tot 1/2°C onder of boven 0°C had. Een afwijking tot 1/2°C zo wel naar boven als beneden is aanvaardbaar, zodat bijna 50% van de onderzochte thermomê- Bij het kon troleren van steekthermometers had 50% een te grote afwijking chines is nu met het ontwikkelen van dit type machines zo ver gevorderd, dat men het verantwoord acht deze op een demonstratie in te zetten. Naast machines die in verstek wer ken, zal op deze demonstratie ook het systeem van rooien in twee fasen worden getoond. Hierbij worden in de eerste fase de aardappelen ge rooid en weer op het land afgelegd. Na een korte tijd van velddroging worden ze in een tweede werkgang weer opgenomen en afgevoerd naar een wagen, die naast de rooimachine rijdt. Aangezien deze oogstmethode nog min of meer in een ontwikkelingsfa se verkeert, zal het principe hiervan worden gedemonstreerd door het In stituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) uit Wageningen. Inlichtingen over eventueel uitstel worden verstrekt door het Konsu lentschap voor de Akker- en Tuin bouw in Assen, tel. 05920 - 27911. Uitwijkdata zijn 3 en 4 september. ters goed is te noemen. Een af wijking van meer dan 1°C werd bij 31.8% van de thermometers gekonstateerd. Opvallend was verder dat veel bij 0°C gekorrigeerde thermometers bij hogere temperaturen weer veel gingen afwijken. Dit laatste kan funest zijn bij het drogen van produkten en bij het opwar men van aardappelen. Bij het bewaren van produkten is het meten weten van tempera turen van groot belang, steek thermometers blijken hiervoor niet betrouwbaar te zijn. Wel betrouwbaar is goede elek tronische meetapparatuur. Een meetkastje met b.v. 4 speer- voelers en 2 losse voelers kost in- kl. BTW vanaf ƒ1500,—. Het is jammer dat in veel be waarplaatsen goede meetappara tuur (nog) ontbreekt zodat er tij dens de (lange) bewaring veel fout kan gaan. J.H. van Nieuwenhuizen Vrijdag 29 augustus 1986 Tabel. Saldi bij verschillende bouwplannen zonder en met grondontsmetten. (Bij 1 op 3 teelt is de opvolging aardappelen - suikerbieten - tarwe) Bouwplan 1 op 6 niet ontsmetten 1 op 5 1/2 ontsmetten 1 op 4 1/2 ontsmetten 1 op ontsme ha saldo ha saldo ha saldo ha suiker bieten 1 3.742 1 3.869 1 3.840 1 C.aar- dappelen 1 5.005 1 4.830 1 4.485 1 W. tarwe -2 4.550 2 4.550 1 2.275 1 Graszaad 1 2.250 0,5 1.125 0,5 1.125 Erwten 1 2.350 0,5 1.175 0,5 1.175 Totaal 17.897 15.549 12.900 Per ha: 40 ha: Ontsmetten: 2.983 119.320 0 3.110 124.400 10% 3.225 129.000 121/2 i: Netto kosten 3.000 3.750 Totaal saldo 119.320 121.400 125.250 i;

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6