China zet deur verder open voor Nederlands agrarisch bedrijfsleven Campina W5® sfC'vM Aardappelverwerking Kollektieve beeldmerk maakt betere Nederlandse ui herkenbaar LEI verwacht iets ruimere rundvleesmarkt in 1986 Met zeer veel interesse heeft een Chinese delegatie met aan het hoofd de Chinese minister van Landbouw en Visserij de heer He Kang de vorige week, op uitnodiging van minister Braks, kennis genomen van de aktiviteiten van enige Noord-Brabantse en Zeeuwse agrarische on dernemingen. Zo was hij te gast bij de Zuivelonderneming DMV Cam- pina, bij Euribrid, bij Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel Vander Have te Rilland en bij het Aardappelkonsern C. Meijer BV te Krui- ningen. Deze bezoeken vormden een onderdeel van een uitgebreider en druk programma dat de delegatie uit de Volksrepubliek in korte tijd een beeld heeft gegeven van wat ons land op agrarisch terrein te bieden heeft aan produkten, kennis en wetenschap. Het bezoek vond zijn hoogtepunt deze week maandag in de ondertekening van een me morandum met de resultaten van het bezoek en van een fytosanitair verdrag. In dit memorandum zijn de projek- ten opgenomen waarover het betrok ken bedrijfsleven verder zal onderhandelen. Deze projekten liggen onder meer op het gebied van de land aanwinning en drainage, veevoeders, aardappelverwerking, melk- en pluimveehouderij, sierteelt en bier brouwerij. Het memorandum werd ondertekend na een afsluitende bespreking met minister ir. G. Braks en bevat voorts de opheffing per 1 ok tober a.s. van het Chinese importver bod van pluimvee en pluimveeprodukten. Het importver bod, ingesteld na de uitbraak van A- frikaanse varkenspest in ons land in april jl.voor de overige veehouderij- produkten wordt nog gehandhaafd. de heer Overmars er onder meer op, dat DMV Campina sinds kort een eigen kantoor heeft in Hongkong dat als steunpunt dient voor met name de divisies Industriële Produkten, Hol land Canned Milk en Kunstmelkvoe- ders. Deze drie divisies doen reeds enkele decennia lang met succes za ken in het Verre Oosten en zien mo gelijkheden om via genoemd steunpunt in Hongkong hun markt positie in dit deel van de wereld te ver sterken. Daarbij is tevens het oog gericht op de Volksrepubliek China, waar de afgelopen jaren goede kon takten zijn gelegd en ook reeds de eer ste resultaten konden worden geboekt. Met name betreft dat grondstoffen voor de levensmiddele- Ir. H. v. Ar kei van het NI VA A geeft minister He Kang aanschouwelijk onderricht betreffende de kwaliteit van Nederlandse aardappelen. In het midden direkteur H. Meijer. Onderhandelingen over een veterinair protocol met betrekking tot varkens zijn nog niet afgerond; naar verwach ting zal dit binnen enkele maanden gebeuren. In mei 1987 zal de land- bouwwerkgroep Nederland-China in Den Haag bij elkaar komen. De land- bouwwerkgroep onderzoekt samen werkingsmogelijkheden en bereidt deze voor. Het fytosanitaire verdrag is de eerste overeenkomst op dit gebied tussen beide landen. Het verdrag legt vast, dat beide landen zullen voorkomen dat schadelijke organismen worden binnengebracht, dat de uitwisseling van en de handel in planten en plant aardige produkten wordt vergemak kelijkt en dat de samenwrking op het gebied van de quarantaine van plan ten, alsmede de plantenziektenbestrij- ding wordt bevorderd. Het verdrag voorziet in rechtstreeks kontakt tus sen de plantenziektenkundige dien sten van Nederland en China. De overeenkomst geldt voor vijf jaar en zal automatisch worden verlengd. Minister Braks is uitgenodigd een te genbezoek aan China te brengen; dit zal in het najaar van 1987 plaatsvin den, ten tijde van de internationale landbouwbeurs AG China 86 in Gu angzhou. De Minister van de Volksrepubliek was woensdagmiddag, 20 augustus, te gast bij de Zuid-Nederlandse Coöpe ratieve zuivelonderneming DMV- Campina bv in Veghel. Minister He Kang, werd ontvangen door mr. W. Overmars, voorzitter van de concern- direktie. In zijn welkomstwoord wees Vrijdag 29 augustus 1986 aanstaande plaats die ons land in neemt bij de teelt, handel en verwerking van konsumptie en poot- aardappelen in de wereld, met export naar talloze landen. H. Meijer "maar China is daar nog niet bij en we ho pen dat daar verandering in komt". Ir. van Arkel wees de delegatie er fijntjes op dat er in China weliswaar erg veel aardappelen worden geteeld maar dat de rassen in feite niet pas sen bij het Chinese klimaat en dat ze zich bovendien door een te laag dro gestofgehalte niet lenen voor verdere opslag en verwerking. Van Arkel: "Wij hebben aardappelrassen die wél bij de verschillende klimaatszones passen en die bovendien uitermate ge schikt zijn voor verwerking". Intro- duktie van o.m. het verwerkingsproces van aardappelen tot vlokken, zei hij voor de Chinese republiek van groot belang te achten omdat dit lichte en droge produkt ge makkelijk bewaard en zo over grote afstanden kan worden getranspor teerd. Vervolgens werd een kijkje ge nomen in het veld bij het rooien van aardappelen terwijl aansluitend de aardappelverwerkende industrie van Meijer Frozen Foods te Kruiningen werd bezichtigd. Tijdens een korte af sluitende bijeenkomst verklaarde mi nister He Kang zeer onder de indruk te zijn van het getoonde. Met name bij uitwisseling van erva ring en kennis op het terrein van aard appelopslag en verwerking zei hij gunstige mogelijkheden te zien voor beide landen. De heer Van Arkel kon- kluderend: "Ik heb het gevoel dat we meer dan één eerste stap gezet heb ben. Hopelijk zullen we spoedig in beider belang tot zaken kunnen ko men". Overigens erkent China nog steeds niet het kwekersrecht zodat de export van pootaardappelen en zaad nog niet op gang kan komen. Het NI VAA spant zich zeer in om deze - naar het lijkt laatste hinderpaal - zo spoe dig mogelijk weg te nemen. C.V.Z.-nieuws Het heeft de laatste dagen op diverse plaatsen geregend. Hierdoor zullen de vruchten beter uitgroeien, waardoor de maatsortering en kilo-opbrengst zullen toenemen. De stipbestrijding vraagt daardoor wel extra aandacht. Het zomerfruit wordt in een vlot tem po geruimd. In de afgelopen week zijn er 968 ton appelen en 105 ton pe ren geveild. Het grootste deel van het Het gezelschap bekijkt een proefveld grassen. Links ziet U ir. Oomen van Van der Have, rechts ir. Omvlee van het NIVAZ, 2e van rechts de heer Vermerris van Van der Have en in het midden de Chinese minister. aanbod bestond uit Benoni met 650 ton. Ook de Discovery met 154 ton is in de zomer een ras van betekenis geworden. Het aanbod van James Grieve komt langzaam op gang. De laatste dagen van de vorige week nam het aanbod duidelijk toe. De telersin Zeeland zijn voorzichtig geworden met het vroeg (of is het te vroeg) pluk ken van de James Grieve. Velen heb ben leergeld betaald met partijen die door stip onverkoopbaar geworden zijn. Het is te hopen dat de prijsvor ming goed blijft zodat dit een gunsti ge invloed kan hebben voor de komende jaren. Bij de peren bestaat het aanbod uit Clapp's Favourite en Précose de Trévoux met resp. 53 ton en 47 ton. De prijsvorming van ap pelen en peren is goed, vooral de gro- nindustrie, die door de divisie In dustriële Produkten op basis van verse magere melk worden ver vaardigd. Met name ook toonde minister He Kang zich zeer geïnteresseerd in de uiteenzetting over de zuivelkennis, die DMV Campina ter beschikking staat en waaraan dé onderneming z'n be langrijke plaats op de wereld-(zui- vel)markt te danken heeft. Bij het bezoek aan Vander Have op het Kweekstation te Rilland (waarvan wij in ons nummer van de vorige week reeds verslag deden), betrad de minis ter met graagte de verschillende proef- veldgrasmatjes. Met enige perfekte schijnbewegingen bewees hij het voet balspel meester te zijn. De grasmat beviel hem kennelijk zeer want hij leg de de proeven zelf op de foto vast. Gras en dus ook graszaad is voor de uitgestrekte republiek China van enorm groot belang: de veehouderij is er goed ontwikkeld en van fitaal be lang voor de voedselvoorziening ter wijl gras bovendien een belangrijke funktie vervult bij de erosiebestrij- ding. Minster He Kang verklaarde aan het eind van dit korte bezoek dat er op dit gebied in de toekomst zeker nadere overeenkomsten kunnen wor den gesloten met het Nederlandse be drijfsleven. Bij het Kruinings bedrijf C. Meijer BV nam het gezelschap eerst een kijk je bij het aardappelkweekbedrijf op Rilland. Zowel direkteur H. Meijer als de direkteur van het NIVAA de heer H. van Arkel informeerden het gezelschap met cijfers over de voor De betere Nederlandse ui wordt binnenkort makkelijker herken baar. Ons land is met gemiddeld 400.000 ton per jaar de grootste uienexporteur ter wereld. On danks deze grote afzet ontbrak het de Nederlandse ui vaak aan een eigen gezicht. Nu is tussen de ui- enproducenten en -handel over eenstemming bereikt over de invoering van een kollektief uien beeldmerk. Dat beeldmerk mag alleen gebruikt worden voor de be tere kwaliteitsklassen I en II NL en zal dus garant staan voor een ui van topkwaliteit. Analoog aan het succesvolle beeldmerk voor de aardappelen, zal een gestileerde molen voortaan de uienverpak- king sieren. Het nieuwe uien beeldmerk is internationaal gede poneerd en wordt beheerd door het Nederlands Voorlichtingsbu reau voor Uien (NIVAA). Het kollektieve beeldmerk mag alleen in samenhang met de naam en/of het merk van de betrokken expor teur worden gebruikt. De expor teurs die het beeldmerk willen voeren, moeten zich melden bij het NIVAA. Het kleurvoorschrift voor de uienverpakking (rood voor I en IINL en geel voor II) blijft onveranderd gelden. Het NIVAA zal de invoering van het uien beeldmerk begeleiden met een publiciteitskampagne, gericht op de buitenlandse afnemers. In de toekomst zal bij de uien pro motie het beeldmerk steeds weer terugkomen, b.v. in advertenties in de buitenlandse vakbladen. Op de Duitse markt wordt tegelijker tijd voor de betere Nederlandse ui en de naam "Zwiebeltje" geïntroduceerd. Binnenkort ontvangen alle uienex- porteurs en pakstations een infor matiemap met onder meer het beeldmerk-reglement en een aan vraagformulier. Het kollektieve beeldmerk zal naar verwachting bijdragen tot het verbeteren van het imago van de Nederlandse ui in het buitenland. tere maten worden duur betaald. De vraag naar appelen is goed. De grote blokken van met name Benoni wer den zeer vlot verkocht. De komende week zal het aanbod van Benoni en Discovery afnemen. Van de Tyde- man's E.W. Summerred en James Grieve zal het aanbod in een snel tem po stijgen. De prijsvorming van de bramen is tot donderdag 21 augustus uitstekend geweest. Het aanbod van 10.000 doosjes van 200 gr. per dag kon vlot voor de verse markt verkocht worden. Na donderdag nam het aan bod snel toe. De prijzen kwamen on der druk te staan, waardoor het voor de industrie interessant werd om te kopen. De komende week zal er meer voor de industrie worden aan geboden. Het LEI verwacht dat in 1986 de Europese rundvleesmarkt enige ruimte zal krijgen, mede gezien een wat minder overvoerde we reldmarkt. De wereldproduktie van rundvlees is in 1985 ongeveer gelijk gebleven aan die in 1984. Zuid-Amerika, de Sovjet-Unie en Australië lieten een stijgende produktie zien, de EG een dalende. In de VS was de produktie stabiel. Voor 1986 wordt een daling van de wereldproduktie met 1 ver wacht, voornamelijk als gevolg van een kleinere produktie in de VS. Of dit echter ook werkelijk gerealiseerd zal worden, wordt door het LEI in het Landbouw Ekonomisch Bericht betwijfeld, omdat ook in de VS de produktie beïnvloed wordt door maatregelen om de melkproduktie te beperken. Wat betreft de wereldproduktie wordt er dus voor 1986 een kleine daling verwacht, onder andere door een vermindering van de produktie in de EG van ca. 2%. Door het aan trekken van de partikuliere bestedin gen wordt een toename van de rund- vleeskonsumptie verwacht. Al met al zou dit kunnen leiden tot enige lucht voor de Europese rundvleesmarkt, maar het LEI vraagt zich af of dit wel voldoende is om een omvangrij ke afname van de interventievoorra- den te realiseren. Veel zal ook af hangen van de maatregelen t.a.v. de beperking van de melkproduktie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5