Voorgestelde belastingvereenvoudiging nadelig voor land- en tuinbouw Fruittelers bezoeken Groningen Gestegen vraag naar kredieten bij Rabobank KNLC-kommissie verwacht grote oogst Zowat overal droogteschade in België Bezuinigingen Handelsbelemmeringen voor VS officieel door EG verwijderd Tsjernobyl Uitbetaling leden land en tuinbouwkoöperaties onder druk Korte termijn oplossingen mogen lange termijn maatregelen niet frustreren. Boer in Brabant minder van regen afhankelijk Minister Braks eens met het Landbouwschap: Minister Braks van Landbouw en Visserij is het met het Landbouw schap eens dat de voorstellen van de kommissie Oort, voor het vereen voudigen van het belastingssysteem, nadelig kunnen uitwerken voor de ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw. Hij uitte zijn zorg hierover in het maandelijks gesprek met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap. Op donderdag 21 augustus jl. maakte de kommissie Fruitteelt van het KNLC een ekskursie naar een aantal fruitbedrijven in de provincie Groningen. Begonnen werd met een bezoek aan het bedrijf 'De Streekhof' van de heer Flakmeijer te Den Andel bij Baflo, een in 1980 ingeplant kleinschalig bedrijf van 3 ha. Vervolgens werden de bedrijven bezocht van de familie Luitjens in Den Horn en van de familie Loods te Zuurdijk. Dit laatste fruitbe- drijf is een onderdeel van het landbouwbedrijf. Volgens het Landbouwschap hebben de voorgestelde afschaffing van de meewerk aftrekregeling en van de middelingsregeling negatieve inko- menseffekten voor zelfstandigen. Hetzelfde geldt ook voor de vereen voudiging van het bijzonder tarief en de fiskale oudedagsreserve. Het plan om vakantiebonnen in tegen stelling tot nu volledig in de be lasting en premieheffing te betrek ken is nadelig voor agrarische werk nemers, omdat de land- en tuinbouw behoort tot de sektoren waar nog massaal met vakantiebonnen wordt gewerkt. Het Landbouwschap is in beginsel De groei van de uitstaande kredietver lening bij de Rabo is in het eerste half jaar met bijna 4% ten opzichte van vorig jaar gestegen. Vooral in de agra rische sektor is er van een gestaag aan trekkende behoefte aan krediet sprake, aldus ir. P. Lardinois bij de presentatie van de halfjaarresultaten 1986. Het was tevens de laatste pre sentatie van Lardinois in zijn funktie als voorzitter van de Hoofddirektie. Lardinois konstateerde vooral in de akkerbouw en de rundveehouderij een spektakulair gestegen vraag naar leningen. Vooral in de akkerbouw (een verdub beling van de vraag) is dat het geval in verband met de situatie op de aard- appelmarkt, waar in de gehele Ge meenschap het areaal is ingekrompen en met een kleiner aanbod aan grote aardappelen wordt gerekend. Wat de rundveehouderij betreft, speelt de quotering van de melkpro- duktie daarbij een rol, zij het dat de Rabo zeker niet de prijsstijgingen van grond inkl. melkquotum zal gaan fi nancieren, als er sprake is van buiten- Vooral op de lichtere gronden is de droogte-schade in België al aanzien lijk. Grasland en mais blijken het erg te verduren te hebben. De meeste rundveehouders zijn dan ook ver plicht geweest de wintervoorraden al aan te spreken. Vooral op de zandgronden in de Kempen en de Vlaamse zandstreek maakt men gewag van een katastro- fale toestand. Algemeen is het echter zo dat er ner gens nog gras staat. De weiden zijn kaal. Waar gevreesd werd voor te weinig ruwvoeder, werd aangekocht wat men kon krijgen zoals hooi, stro, aardappelen, enz. Ook de mais staat er op veel velden in de Kempen maar triestig bij. Wat de aardappelen betreft wordt vrij veel gewag gemaakt van door was, een lagere opbrengst en kleine re knollen. Een algemeen beeld ge ven is échter moeilijk omdat er be langrijke verschillen zijn tussen de percelen. De bieten tenslotte, hebben over 't algemeen een goed uitzicht. De ontwikkeling van de appelen lijkt bij onze zuiderburen normaal te zijn en ook voor de peren zou nog geen alarmerende situatie bestaan. voor vereenvoudiging van het be lastingsysteem, maar vindt wel dat de negatieve gevolgen ervan moeten worden weggenomen. Minister Braks verklaarde zich bereid de ge meenschappelijke bezorgdheid hier over in het kabinet ter sprake te brengen. Landbouwschapsvoorzitter Vare kamp informeerde naar de betekenis van een ambtelijk rapport over be zuinigingsmogelijkheden voor de overheid bij de plante- en dierziek- tenbestrijding. Minister Braks zei dat de regering over dit rapport nog gewoon hoge prijzen. Bruto-winst daalde De bruto-winst daalde met ruiqj 4%. Mede door de goede kwaliteit van de uitzettingenportefeuille werd de Voorziening Algemene bedrijfsrisi- ko's verlaagd, mede waardoor de net to winst 4hoger uitkwam dan vorig jaar en rond ƒ346 miljoen bedroeg. Renteverlaging op komst Rood staan wordt goedkoper, omdat de opslag van de 1/2% op basis van de promesse-disconto is ingetrokken. Mede daardoor verwacht Lardinois in de komende maanden een verlaging van de rente, mogelijk ook van de hy potheekrente. Gestegen bedrijfskosten De bedrijfskosten stegen met bijna 9% (vorig jaar 6%) vooral door het stijgende personeelbestand dat in het eerste halfjaar met 691 steeg tot 31.233, waarvan ongeveer een 6000 deeltijdbanen. Op basis van de huidige stand van za ken is voor het gehele jaar 1986 een minstens gelijkblijvende winst als die van 1985 te verwachten, aldus Lar dinois. De Europese Gemeenschap heeft of ficieel ingestemd met de verwijde ring van de belemmeringen voor de import van citroenen en walnoten uit de Verenigde Staten, overeen komstig het akkoord dat vertegen woordigers van beide handelsblok ken begin deze maand sloten inzake de zogenoemde 'pasta/citrus- oorlog'. Een EG-woordvoerder zei dat alle twaalf lidstaten voor de opheffing van de handelsbelemmeringen stem den. Het akkoord maakt een eind aan een reeds zestien jaar durend konflikt over de toegang van Ameri kaanse citrusprodukten op de Euro pese markt. De overeenkomst voor ziet in een verlaging van de EG- tarieven voor Amerikaanse sinaas appels, grapefruits, limoenen en walnoten, terwijl de VS de invoer heffing op pastaprodukten uit de EG verminderen alsmede de invoer van enige produkten zoals kaas, olij ven en olijfolie belastingvrij toestaan. geen standpunt heeft ingenomen. Wel wil hij op redelijk korte termijn met het agrarisch bedrijfsleven over de toekomstige financiering van de ziektenbestrijding praten omdat de bestaande afspraken hierover eind dit jaar aflopen. Minister Braks sprak er zijn zorg over uit dat de uitgaven voor het Europese restitutie- en interventiebe- leid nog steeds niet beheersbaar zijn. Hij herinnerde aan de toezegging in het regeerakkoord dat er een notitie komt over de overschotprodukten en de effekten daarvan voor Ne derland. Het Landbouwschap heeft er op nieuw op aangedrongen om boeren en tuinders die schade hebben gele den door de kernramp in Tsjernobyl tegemoet te komen. Voorzitter Vare kamp wees daarbij op de forse be dragen die in andere landen, zoals West-Duitsland en Italië, zijn be taald. Volgens minister Braks zijn de omstandigheden in die landen niet te vergelijken met Nederland. Hij be toogde dat de kwaliteitspositie van de Nederlandse produkten na Tsjer nobyl juist is versterkt, terwijl die in andere landen duidelijk schade heeft geleden. Werknemers AVEBE in Ter Apelkanaal leggen werk neer Werknemers van de aardappelzet meelfabriek AVEBE in Ter Apelka naal hebben maandagmorgen vroeg het werk neergelegd. Zij hebben de toegang tot de fabriek geblokkeerd waardoor de aanvoer van aardappe len tot stilstand is gekomen. Aan de aktie doen ongeveer 300 werknemers mee. Op de weg staan enkele tiental len vrachtwagens met aardappelen te wachten. De aktie is een protest tegen de voorstellen van minister Braks van Landbouw voor de sanering van de schulden van het aardappelzetmeel- concern AVEBE. Bijna alle Nederlandse land- en tuin- bouwcoöperaties ondervonden hinder van de ernstige stagnatie in de land en tuinbouw. Hun resultaten werden vooral gedrukt door lagere opbrengst- prijzen ten gevolge van teruglopende afzetmogelijkheden en door onderbe- zettingsverliezen ten gevolge van de produktiebeperkende maatregelen. De meeste coöperaties konden daar door minder aan hun leden uitbeta len dan op basis van eerder gerealiseerde groeicijfers was te ver wachten. Overigens geldt dit in veel mindere mate voor die sektoren die niet onder het EG-markt- en -prijsbeleid vallen, met name de tuinbouw. Wel kunnen zij een nadelige invloed gaan onder vinden van een te grote toeloop van producenten uit sektoren waarin nau welijks nog groeimogelijkheden zijn. Dit konstateert de Nationale Coöpe ratieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR) in zijn verslag over de jaren 1984 en 1985. T oekomstperspektief In het algemeen zullen de geringe groeimogelijkheden nopen tot meer samenwerking tussen vooral die coö peraties, die direkt de gevolgen van het EG-markt- en -prijsbeleid onder- wnden. Hierdoor ontstaan betere mo gelijkheden voor kostenbesparing en ontwikkeling van nieuwe markten en technologieën. Deze aktiviteiten zijn vooral gericht op verruiming van af zetmogelijkheden en verhoging van de toegevoegde waarde van de agrarische grondstoffen. De coöperaties zullen derhalve de komende tijd opnieuw veel moeten investeren. En dit zal hun uitbetalingskapaciteit ook in de nabije toekomst beperkt houden, zo ver wacht de NCR. Gesteld kan worden dat het goede en moderne fruitbedrijven zijn. Er hangt ook hier, zoals overal, een grote oogst aan de bomen van een zeer goede kwaliteit. Opmerkelijk voor de meeste fruitte lers uit andere delen van het land, is de grote spreiding en afstand tussen de fruitbedrijven in de provincie Groningen. Dat er desondanks zulke goede re sultaten bereikt kunnen worden, is zeker een kompliment waard. Tijdens een korte vergadering werd nog aandacht geschonken aan de bestrijding van bakterievuur, de oogstverwachting in Europa en aan de 5 mm sortering. 5 mm-sortering België lijkt een voorsprong genomen Voor de overschotten op dit moment zijn maatregelen nodig die de lange termijn ontwikkeling niet voor de voeten lopen. Het tijdelijk uit pro- duktie nemen van landbouwgrond kan zo'n oplossing zijn. Het tijdelij ke karakter hiervan is nodig omdat die grond weer moet kunnen worden benut als er nieuwe afzetmogelijkhe den zijn voor agrarische produkten in de chemische industrie of als brandstof voor auto's. Dit onder meer zei ir. J.G. Egbe- rink, plaatsvervangend algemeen se cretaris van het Landbouwschap tij dens de algemene ledenvergadering van de Rabobank Flevoland dinsdag jl. In zijn inleiding wees Egberink op de gespannen verhouding tussen korte termijn oplossingen voor de overschottenproblematiek en het geen wenselijk is op lange termijn. De vrij langdurige periode van droogte in deze zomer heeft de Bra bantse boer minder getroffen dan vroeger het geval zou zijn geweest. Dat is min of meer 'te danken' aan de ekstreem droge zomer van precies tien jaar geleden, toen in heel Euro pa de oogsten zwaar te lijden hadden onder langdurige Sahara- omstandigheden. Ruim 5000 Bra bantse boeren hebben na die beruch te zomer een beregeningsinstallatie aangeschaft. Op dit moment hebben ongeveer 10.000 agrariërs in deze provincie een dergelijke installatie. Volgens een woordvoerder van Provinciale Waterstaat is de boerenbevolking daarmee een stuk minder 'droogte- gevoelig' geworden. Het merendeel put zijn water uit dieper gelegen grondwater, en dat is schier onuit puttelijk aanwezig. Dit in tegenstel ling tot het oppervlaktewater, waar op, zoals bekend, door de grote Bra bantse waterschappen de Aa en de Dommel een tijdelijk taboe is gelegd als gevolg van de droogte. Hoe belangerijk een beregenings installatie is, blijkt wel uit de groei van mais. Juist in de maanden juli en augustus, als de plant kolf zet, heeft zij vocht nodig. Planten die worden beregend, krijgen een heel behoorlijke kolf. Een maisveld dat het deze zomer louter van de natuur moest hebben, komt niet veel verder dan vingerdikke kolfjes. Want dat de zomer 1986 droog is, daar bestaat niet veel twijfel over. te hebben met Jonagold qua pro- duktie en presentatie; 80 procent van de Jonagold wordt er nu op 5 mm gesorteerd. En blijkbaar wordt er een afzetmarkt mee aangeboord. De vraag werd gesteld of er in Ne derland zo langzamerhand niet erg veel regels zijn, terwijl men in het buitenland over veel meer vrijheid blijft beschikken. Toch kon het wel eens zo kunnen zijn dat door de 5 mm-sortering er een betere prijs wordt gemaakt. He laas is dat nooit met zekerheid vast te stellen. Dat de kostprijs door een 5 mm-sortering hoger wordt, is wel zeker. Maar ook hier gaat de kost voor de baat. B.J. van der Toom Als gevolg van de huidige situatie binnen de EG-landbouw is er een politiek klimaat gegroeidwaarbij zeer ingrijpendemaatregelen niet uit de weg worden gegaan. Het imago van Nederland met zijn sterk expan derende glastuinbouw en zijn be langrijke export van aardappelen, varkens en pluimvee kan gevaar opleveren voor het openhouden van de Europese markt, aldus Egberink. Voor de lange termijn zag hij voor dit probleem een op kwaliteit gericht marktbeleid als het beste alternatief. Een omschakeling naar marktge richte kwaliteitsprodukten vraagt om een bewuste begeleiding. Bij een dergelijke koers verdient een inten sieve landbouw de voorkeur, aldus Egberink. Ook vanuit maatschappe lijk oogpunt. Een intensieve land bouw biedt aan meer mensen werk en schept meer aanverwante activi teiten in de verwerkende industrie. Volgens gegevens van het KNMI be hoort hij bij de zes droogste van de ze eeuw. Vanaf de 11e juni, toen een laatste natte periode werd afgeslo ten, viel er in Brabant gemiddeld 60 mm regen; dat is eenderde tot de helft van de normale hoeveelheid. Natuurlijk is dat wel degelijk van in vloed op de uiteindelijke oogst; maar doorslaggevend is droogte in Brabant niet meer. Schapevleesproduktie EG dekt eigen behoefte nog niet De EG kan bij lange na niet voorzien in haar eigen behoefte aan schape vlees. Wel is sinds de invoering van de gemeenschappelijke marktorde ning het intracommunautaire han delsverkeer in schapevlees gegroeid van 79.000 ton in 1980 tot 99.300 ton in 1984. Het Verenigd Konink rijk heeft 53% van het handelsver keer in 1984 geleverd; Frankrijk nam 64% af. Bovenstaande gegevens zijn het ant woord op een vraag van Lord O'Ha- gan, gesteld aan de Raad van de Europese Gemeenschappen betref fende de gevolgen van de regeling voor schapevlees. Hij vroeg of de re geling eventueel heeft geleid tot een overschot aan schapevlees binnen de EG, of de EG in haar eigen behoef ten aan schapevlees kan voorzien en hoeveel schapevlees er in de afgelo pen vijf jaar tussen de lidstaten is verhandeld. Ir.J.G. Egberink, plv. alg. secretaris van het Landbouwschap. 4 Vrijdag 29 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4