KNLC kommentaar over geld en goed Verpachting aan maatschap Superheffing en beleid w Superheffing en wat er mee samen kan hangen Rentabiliteit van groenteteelt in de open grond in 1984 sterk gedaald Ooipremie dit jaar ruim ƒ34, Melkveehouders krijgen meer vrij heid bij verhandelen grond en kwota De eerste uien per zeillogger naar Londen De stemming in huize "Nooitge- dacht" was ver beneden het nul punt. De melkafrekening was geko men en daaruit bleek dat van de af rekening de helft was ingehouden. En wat erger was, dat zou de volgen de 4 afrekeningen nogmaals gebeu ren, zoals de bijbehorende brief ver meldde. De reden hiervan was dat men in huize "Nooitgedacht" ver boven het toegestane quotum had gemolken en nu de prijs hiervoor in rekening werd gebracht, 57 cent per kg. voor te veel geleverde melk. Gedurende de maaltijd barstte de vrouw los: "Heb je de afrekening gezien? Heb ik het je altijd niet ge zegd? Je kapot werken! Extra voer aankopen! Meer voer winnen dan nodig. Je stal vol willen hebben. De voorlichting aan je laars lappen. De opbrengst min voerkosten verlagen. Er aan meehelpen dat de voorraden steeds groter worden van zuivelpro- dukten. Er zonde van maken dat je een koe moet verkopen. Te veel kal veren aan willen houden. Straks mis schien de dupe worden van al dat te veel melken door een drastische ver laging van de melkprijs waar jij niet de dupe van bent, jij melkt immers nu al voor een lagere prijs maar wel diegene die zich zo ongeveer aan het hen toegewezen quotum willen houden". In zijn hart gaf haar man haar ge lijk, in feite is het ook te zot om zo veel meer te melken dan het toe gestane quotum is, maar ja, als je bezig bent met je bedrijf, je vee, dan besef je het wel dat je met iets bezig bent dat voor jezelf en het algemeen belang niet zo gunstig is en dat de echte confrontatie pas kom't bij de afrekening. Maar hij deed er koppig het zwijgen toe op dat moment. Een paar dagen hebben ze niet meer dan het hoognodige tegen elkaar ge zegd, door die rot superheffing dachten beiden. Toen is de man een bos bloemen gaan kopen, heeft er een kaartje aan laten doen met "Je hebt gelijk" erop en die in een vaas op de tafel gezet. Er is eerst wat gelachen, daardoor steeg de stemming tot boven het nul punt. Er is gepraat en gerekend en men is beiden tot de slotsom geko men dat de melkveestapel en het bij behorend jongvee aangepast moest worden aan het hen toegewezen quotum melk, echt niet alleen van wege de ruzie maar doodgewoon vanwege de resultaten van hun bedrijf. Toen ze op bed lagen zeiden ze te gen elkaar: "Zou het niet beter zijn dat er een heffing van f 2 per te veel geleverde kg-melk werd gehe ven want "zachte meesters maken stinkende wonden". J. Markusse Bij de overdracht van een landbouw- bedrijf door ouders aan een kind(eren) dient wat gronden en ge bouwen betreft voor de heffing van de inkomstenbelasting in beginsel te worden uitgegaan van de waarde vrij opleverbaar. Als gevolg van de wer king van de landbouwvrijstelling heeft dat voor de te betalen inkom stenbelasting in het algemeen geen ge volgen. Wordt een boerderij met landerijen door ouders aan een kind(eren) over gedragen voor de agrarische waarde, waarvan dikwijls wordt aangenomen dat die waarde minimaal gelijk is aan de waarde in verpachte staat, dan wordt over het verschil tussen de agra rische waarde en de waarde vrij ople verbaar geen recht van schenking geheven wanneer het de bedoeling is dat het bedrijf door de opvolger nog geruime tijd zal worden voortgezet en De bedrijven met groenteteelt in de open 'grond in Nederland leden in 1984 een gemiddeld verlies van ƒ42.250,Dit bedrag komt over een met 17% van de kosten. De rentabiliteit is gedaald met 10 punten ten opzichte van 1983, toen het verlies 7% van de kosten omvatte. Belangrijke produkten zoals sluit- kool, spruiten, bloemkool en sla on dergingen een daling van de op- brengstprijzen. Produkten die een stijging van de prijzen vertoonden waren o.a. aardbeien, prei en augur ken. De totale opbrengsten daalden met ca. 8% ten opzichte van 1983. De kósten namen toe met 3%. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) bij het verschijnen van zijn jaarlijkse verslag over de rentabili teit van de groenteteelt in de open grond. 'Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond in Ne derland over 1984 (oogst 1984/'85)\ Bestellen door overschrijving van ƒ13,50 op nevenvermeld gironum mer 41 2235 onder vermelding van: 'PR 19-84. Vrijdag 29 augustus 1986 indien aan bepaalde daarbij te stellen voorwaarden wordt voldaan. Voor de heffing van successie rechten kan ingeval van overlijden van één van de echtgenoten en voortzetting van het bedrijf door de overlevende echtgenoot en/of kind(eren) van de boerderij met landerijen van de agra rische waarde worden uitgegaan. Er moet dan niet worden gerekend met de waarde vrij opleverbaar. Vrijstelling van overdrachtsbelasting is er o.a. wanneer een ouder de grond en gebouwen, die dienstbaar zijn aan de onderneming van de ouder, over draagt aan een kind of kinderen die de onderneming voor wat de bedrijfs voering betreft geheel voortzetten. Volgens een schatting van de Euro pese Kommissie zal de ooipremie voor Denemarken, Nederland, Luxemburg, België en West- Duitsland (regio 3) dit jaar uitkomen op ƒ34,20 per premiewaardige ooi. In het afgelopen jaar bedroeg deze premie ƒ37,27 per ooi. Deze verho ging is een gevolg van de EG- basisprijs voor schapenvlees. Naast de fokooien komen thans ook de zichtbaar drachtige ooilammeren voor de premie in aanmerking. De kontrole is namelijk moeilijk. Dit is voor de meeste EG-landen aanleiding geweest de Europese Kommissie te verzoeken om bij de definitie van een premiewaardige ooi, de zichtbaar drachtige ooilam meren buiten beschouwing te laten. Naar het schijnt zaLde Kommissie volgende maand inderdaad met een dergelijk voorstel komen. Export uien in 1985 ver achtergebleven De export van Nederlandse uien voor het groeiseizoen 1985 is uitgekomen op in totaal 372.785.000 kg, aldus heeft het Kwaliteits Kontrole Bureau berekend. Voor het seizoen 1984 kwam de totale export op 415.428.000 kg. Voor 1985 derhalve een daling met ruim 42,5 miljoen ton. Dit is o.m. een gevolg van het slechte groeisei zoen vorig jaar die ook een matige tot slechte kwaliteit van de ui tot gevolg heeft gehad. De vrijstelling c.q. tegemoetkoming hier boven genoemd zijn in verband met de te betalen belasting in het bij zonder ook van betekenis bij de over dracht/overgang van een bedrijf. Wanneer nu vooraf reeds bekend is of verwacht kan worden dat de toe passing er van een probleem kan ge ven, is het aan te bevelen om bij het tot stand brengen van bijv. een over eenkomst van maatschap te denken aan een reële pachtovereenkomst met de maatschap voor de gronden en ge bouwen waarvan de ouder de exploi tatie in het samenwerkingsverband brengt. Bij de ouder levert dat wat de heffing van de inkomstenbelasting betreft geen bezwaren op daar de landbouw vrijstelling ook na de verpachting ten volle kan worden toegepast nu in zo'n situatie bij de ouder de hoedanigheid van feitelijk (mede-)gebruiker van de grond naar voren wordt gehaald en niet het optreden als verpachter. Met het oogmerk op de positie van de op volgers) ten aanzien van het on gestoord gebruik van de grond voor de toekomst veilig te stellen kan een pachtovereenkomst ook z'n nut hebben. J. Spijk Sinds het ruim twee jaar geleden in voeren van het melkkwoterings- systeem in de Europese Gemeen schap is superheffing een nagenoeg op elke boerenvergadering bespro ken onderwerp geweest. Niet in het minst omdat de minister niet nalaat zo regelmatig met wijzi gingen en aanvullingen te komen rond de regelgeving in deze, al of niet gegeven vanuit de Brusselse besluitvorming. Het meest recente, maar waarschijn lijk niet laatste, voorstel tot wijzi ging van de Beschikking Superhef fing is om de verhandelbaarheid van kwota, weliswaar verbonden blij vend aan de grond, te liberaliseren, maar anderzijds tevens te maksima- liseren. legen het liberaliseren behoeft in z'n algemeenheid geen bezwaar te bestaan. De noodrem van kwotering mag niet op termijn de be drijf sstruk turele ontwikkeling blok keren. Want niet alleen prijzen, maar ook bedrijfsstruktuur bepalen de inkomensmogelijkheden. Wat de maksimalisering aangaat met daar aan verbonden de afroming, bestaan mijnerzijds gemengde gevoelens. Het invoeren van een produktie- maksimum per hektare is een vrij principieel punt, dat ook z'n invloed op bedrijfsontwikkeling kan hebben en daarnaast de ondernemer een ekstra beperking kan opleggen. Bovendien kan een eenmaal aan vaard principe bij verdere uitwer king makkelijk uit allerlei overwe gingen veranderd worden. In de praktische benadering lijkt het voor de meeste veehouders nu geen pijn te doen en als daarmee in ieder geval optisch eksessen voorkomen wor den, kan dat op dit moment de ima ge van de landbouw alleen maar ver beteren. Daarbij ben ik het van harte eens met de minister dat er naar gestreefd moet worden het kwota- systeem tijdelijk te doen zijn. Het is begrijpelijk dat velen de laat ste jaren het systeem niet geheel ver worpen hebben. Voor diegenen die over een redelijk kwotum beschik ken, leek het ten aanzien van de be drijfsvoering en inkomenssituatie rust en zekerheid te brengen. Maar gelet op de ontwikkelingen op de zuivelmarkt en de doorwerking daarvan op de boereninkomens wordt duidelijk dat dit weieens met een vraagteken omgeven kan gaan worden. Melkprijsverlagingen zijn al werkelijkheid en ten aanzien van kwotahoeveelheden kan best wei eens een indringende diskussie ont staan. Al met al: ook een kwote- ringssysteem, met daaraan verbon den een burokratiseringstendens rond het ondernemersschap, blijkt niet hét wondermiddel te zijn om on dernemerschap rust en zekerheid te geven. Natuurlijk is gelet op de hui dige situatie met z'n ontstaansge schiedenis, een strikt marktgerichte benadering ook niet wenselijk en mogelijk. Toch denk ik dat we over de terechte zorg van de aktuele inkomenssitua tie heen, ons moeten beraden over hoe we voor de toekomst een zo'n goed mogelijke situatie kunnen scheppen voor een melkveehouderij. Eigenlijk gaat het dan om de opti maal funktionerende en goed rende rende algemene positie van onze landbouw in de samenleving. Uiter aard ten nutte van al degenen die daarin (kunnen) werken. Nog steeds geldt 'in het verleden ligt het heden; in 't nu wat komen gaat Marius J. Varekamp Minister Braks streeft ernaar begin volgende maand een wijziging van de Beschikking superheffring in de Staatscourant te publiceren, waarbij de melkveehouders meer vrijheid krijgen bij het verhandelen van grond en kwota: Tegelijk wordt de hoeveelheid melk die kan worden overgedragen afgetopt op maksi maal 20.000 kg per hektare. Het Landbouwschap staat in beginsel positief tegenover deze maatregel, maar wil nog wel een aantal vragen over zaken als pacht en bedrijfsver- kleining beantwoord zien. Minister Braks ziet de superheffing en het kwotasysteem nog steeds als een tijdelijke zaak. Wel acht hij het onwaarschijnlijk dat de kwotering inderdaad in 1989 kan worden beëindigd, zoals de Europese Kom missie oorspronkelijk heeft voor gesteld. Hij rekent op 2 tot 3 jaar ekstra. Voor eind november moet ook de Europese opkoopregeling voor Ne derland zijn uitgewerkt. Minister Braks denkt aan het ineenschuiven van de Europese regeling met de be staande basisvergoeding van 65 cent, aangevuld met een premie die het voor oudere melkveehouders aan trekkelijk moet maken met de melk- produktie te stoppen. Hij vroeg het Landbouwschap om spoedig overleg. EG vergoedt helft kosten varkenspest De Europese Gemeenschap zal voor 50% deelnemen in de kosten die door Nederland zijn gemaakt ter schade loosstelling van de eigenaren voor het slachten en de vernietiging van de var kens en voor de ontsmetting van de bedrijven in verband met het voorko men van Afrikaanse varkenspest in april dit jaar. Deze vergoeding van de onkosten is toegezegd omdat Neder land onmiddellijk na de officiële be vestiging van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest alle verplichte maatregelen heeft genomen en zo doende het gevaar voor de totale veestapel van de Gemeenschap in de kiem heeft gesmoord. Dinsdagmiddag 9 september om 16.30 uur zal de burgemeester van Middelharnis, de heer L.J. van Welsenis, de eerste Neder landse uien van de nieuwe oogst aan boord brengen van "De Geesje van Urk". De Geesje van Urk, een zeillogger van 1916, wordt hiervoor door de Stoomsleepboot S.S. Hercules naar het Haringvliet gesleept en zal vandaar zeilend vertrekken richting Londen. Op donderdag middag 11 september om 18.00 uur precies wordt speciaal voor deze eerste vracht uien de Tower- bridge in Londen geopend. Deze tocht staat in het kader van de nieuwe uienoogst en de export van uien naar Engeland, jaarlijks goed voor 65.000 ton. Nederland exporteert al uien vanaf 1401 naar Engeland. Uien die toenter tijd uiteraard ook allemaal wer den overgezeild. Biesbosch wordt Nationaal Park Minister Braks stelt voor de Biesbosch aan te wijzen als Nationaal Park in oprichting. De betrokken instanties hebben dat uit een schrijven verno men. De minister heeft bij dit advies het verzoek aan betrokken provincies, rekreatieschappen en gemeenten ge voegd dit advies over te nemen en ver der uit te werken. Aalsmeers bloemenkorso in teken van Olympische Spelen Onder het motto 'Van Olympia tot Amsterdam' rijdt op 6 september het Aalsmeers Bloemenkorso voor de 39ste keer haar traditionele route naar Amsterdam. Twintig praalwa gens en zesentwintig andersoortige voertuigen ondersteunen met deze slagzin de Amsterdamse kandida tuur voor de Olympische Spelen in 1992. Nieuwe reklamekampagne voor kaas Eind augustus begint Het Neder lands Zuivelburo een nieuwe rekla mekampagne voor kaas, in de wan delgangen 'de Snackkampagne' ge noemd. Voor deze kampagne zullen 9 verschillende advertenties in tijd schriften worden geplaatst. Tegelij kertijd verschijnt voor de konsu- ment het boekje 'Kaassnacks' met 300 verschillende snacks. In de kampagne zal er op worden ge wezen dat voor het gebruik van snacks meer momenten geschikt zijn dan de uren bij de buis en de borrel, evenals op de grote variatie die er mogelijk is met kaas als ingrediënt. De nieuwe kampagne gaat lopen naast de reeds bestaande kaaskam- pagnes: kaas en brood, uit het vuist je, salade met kaas en de assorti- mentskampagne.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3