In EG meer appels en minder peren Kunstmestprijzen gedaald Sombere marktsituatie in vee- en vleessektor De eerste schattingen over de produk- tie van appels en peren in de Europe se Gemeenschap wijzen op een grotere appel- en een kleinere pere- noogst. Meer daarover verderop. Op de groentenmarkt blijft het beeld van wisselende aanvoeren en wisselende prijzen het beeld bepalen. Glasgroenten De prijs van de tomaten was - voor de telers - vorige week erg gunstig. In geen weken was dat prijspeil gehaald. Behalve wat betere exportkansen, was het vooral de kleinere aanvoer, die de prijsverbetering bewerkstelligde. Bij de komkommers was het prijsklimaat ook wat beter, zij het in veel kleinere mate dan bij de tomaten. Opvallend was dat naarmate de komkommers groter waren, de prijs het meest ver beterde. Overigens moet er bij gemeld worden dat de komkommerprijs nog altijd lager ligt dan vorig jaar. Papri ka's vertoonden - zoals gebruikelijk - een verschillend prijsverloop. De aanvoer van paprika's verliep redelijk stabiel, van de groene wat meer en van de gele wat minder. De groene pa prika's brachten - bij alle maten - minder op, bij de rode en gele papri ka's varieerde het prijsverloop, af hankelijk van de maat. De Italiaanse paprika-oogst zal naar schatting dit jaar 0,4% kleiner zijn dan vorig jaar. Vorig jaar exporteerde Italië 57 mil joen kg paprika's. Voor dit jaar wordt een export van 55 miljoen kg verwacht. Vorig jaar ging 70% daar van naar West-Duitsland. Aubergi nes, hadden met de tomaten gemeen, dat zij in prijs omhoog schoten, maar ondanks dat toch nog beneden het peil van vorig jaar bleven. Vollegrondsgroenten Sla daalde vorige week in prijs, vooral omdat de aanvoer zeer ruim was. On danks een stabiele aanvoer van glassla, moest ook de prijs hiervan een flinke stap terug doen. Ijsbergsla daarentegen wist een goede vooruit gang te boeken, niet in de laatste plaats omdat er weinig aanvoer was. In de koolsektor blijven witte en ro de kool vrij stabiel in de prijsontwik keling. Uit West-Duitsland wordt gemeld dat Dithmarschen - goed voor ruim 30% van de Westduitse rode koolproduktie - een 3% grotere rode koolproduktie verwacht. De witte koolproduktie in dat gebied - goed voor 30% van de Duitse produktie - zou evenwel 18% kleiner uitvallen dan vorig jaar. Groene kool vertoont al weken lang een stabiel prijsverloop, Noteringen CVZ maar bij spitskool blijft de prijslijn naar boven lopen. Bij Chinese kool is er vrijwel altijd een prijsschomme- ling, die niet parallel loopt met de aanvoercurve. Bloemkool, tenslotte, leed vorige week een fors prijsverlies, omdat de aanvoer met meer dan 50% toenam. Broccoli is - zeker de laatste drie weken - konstant in veilingprijs. De aanvoer nam de laatste weken gestaag toe. De veilingprijs van spi nazie ligt de laatste weken zèèr laag, 40 a 50 cent per kg. Vergeleken met vorig jaar brengt de spinazie bijna niets op (toen prijzen van ƒ1,30 tot ƒ2,30 per kg). Andijvie ging vorige week ook voor minder naar de han del. De andijvieprijs is veel beter dan vorig jaar. Bij peen bracht de bospeen aanmerkelijk meer op, maar waspeen en breekpeen werden goedkoper. Wit lof kon een prijsverbetering boeken, va- wege een kleinere aanvoer. Prei bracht een lagere prijs op, omdat er veel meer werd aangevoerd. Fruit Op de fruitmarkt nam de aanvoer van Mantet sterk af en van Benoni sterk toe. Mantet bracht evenwel dezelfde prijs op, de andere appelsoorten wer den goedkoper. Peren werden iets goedkoper, maar bessen en aardbei en brachten op de veiling meer op. Meloenen brachten vorige week op de veiling een 20% minder op, hoewel de aanvoer konstant bleef. Begin deze maand zijn de eerste produktiecijfers van de appel- en perenoogst in de EG van de 12 bekend gemaakt. De appe- loogst wordt geschat tussen de 7,6 en de 8 miljoen ton. Als het 8 miljoen ton zou worden is dat 700.000 ton meer dan vorig jaar. Bij de peren to rnen de schatters uit op 2,3 a 2,4 mil joen ton. Dat is een 100.000 ton minder dan in 1985. Bloemen en planten De totale aangevoerde hoeveelheid snijbloemen lag op hetzejfde hoge ni veau als in de week daarvoor. Opval lend was de grote aanvoer van troschrysanten. Ten opzichte van de zelfde periode in het voorgaande jaar lag de snijbloemenaanvoer 12% ho ger. Hoewel de vakantieperioden in de belangrijke afzetmarkten groten deels voorbij zijn, blijft de vraag naar Nederlandse bloemen, gezien het prijsniveau, wat achter. De verwach ting bestaat dat in de komende weken de totale aanvoer van snijbloemen zal teruglopen en de prijzen zullen toene men. Bij de potplanten kan er gespro ken worden van een goede handel. Ras Maat Hoeveelheid x 1000 kilo 18 t/m 22 aug. 26 aug. Middenprijs 18 t/m 22 aug. 26 aug. Benoni 1 70/80 251 48 1,36 1,28 Totaal kl 1 635 130 0,99 1,00 II 70/80 11 1 1,02 1,00 Totaal kl 2 57 9 0,65 0,70 Summerreo I 70/80 17 21 1,27 1,26 Totaal kl 1 38 39 1,12 1,16 II 70/80 2 2 1,03 0,97 Totaal kl 2 3 5 0,95 0,80 Discovery I 70/80 43 5 2,14 1,99 Totaal kl 1 146 23 1,45 1,25 II 70/90 2 - 1,80 - Totaal kl 2 8 - 1,21 - James Grieve I 70/80 117 0,69 Totaal kl 1 144 0,68 II 70/80 17 0,59 Totaal kl 2 23 0,58 James Grieve I 75/85 16 1,62 Totaal kl 1 23 1,57 II 80/90 Totaal kl 2 Typeman I 70/80 13 17 1,27 1,18 Totaal kl 1 21 33 1,19 1,03 II 70/80 1 0,66 Totaal kl 2 2 0,55 Clapp's I 65/75 10 12 1,45 1,21 Totaal kl 1 39 39 1,22 1,04 11 65/75 3 1,09 Totaal kl 2 14 0,76 Precose I 60/70 11 1,20 Totaal kl 1 35 0,97 Super Trevoux I 60/70 1 1,01 Totaal kl 1 1 0,93 Pruimen: Czar I 11 ton 1,89 Mons Hatif I 8 ton 2,79 Rene Victoria I 2 4 ton 2,69 3,42 Belle Louvain 2 ton 3,02 Zacht fruit: 14.388 Bramen 2 doos v. 200 gr. 72.852 doosjes 0,76 0,73 Deze zomer zijn de kunstmestprijzen flink gedaald. De producenten zitten dan ook in de problemen, maar voor de gebruikers is het een meevaller. Meer daarover aan het slot van dit marktbericht. Runderen Op de rundermarkten was de aanvoer van slachtdieren, maar ook van ge- bruiksvee kleiner. Grote prijsverande- ringen deden zich niet voor. Doordat Brussel vanaf 1 september weer wat meer marktondersteuning geeft aan het rundvleesbeleid, hebben de slach terijen weer een sprankje hoop op wat betere tijden. Vanaf 1 september zal er een andere interventieregeling gel den voor rundvlees. Vanaf die datum kunnen alleen achtervoeten - recht op 5 ribben - afkomstig van stieren, van de kwaliteitsklassen R2 en R3 door het VIB worden overgenomen. Van 1 september t/m 10 oktober zal er een partikuliere opslagregeling (PO) vol wassen mannelijke en vrouwelijke runderen zijn, die anders is dan de PO die vanaf 5 augustus t/m 22 novem ber werd ingesteld. Aan Brazilië is door de EG weer 100.000 ton rund vlees verkocht, tegen een prijs varië rend van ƒ1,14 tot 1,66 per kg. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt werden meer die ren aangevoerd. Gebruiksschapen no teerden een onveranderde prijs, maar slachtschapen brachten minder geld op. De kalvermarkt kenmerkt zich door een trage stroeve handel in jon ge kalveren en kleinere aanvoeren van vleeskalveren. Toch is het aanbod van vleeskalveren momenteel te groot om met succes te.worden afgezet. De kon- sumptie van kalfsvlees is nog niet te rug op het oude peil van vóór de vakanties', maar als dat het geval weer is, kan de afzet vergroot en de prijs verbeterd worden. Exporteurs van kalfsvlees verwachten een positief ef- fekt voor hun marktsektor van de rundvleesinterventie en de partikuliere opslagregeling. Varkens Op de varkensmarkt is het aanbod de ze week beperkt, hetgeen prijson- dersteunend werkt. De lage prijs van de laatste weken heeft er toe geleid, dat de afgeleverde varkens de laatste weken wat zwaarder zijn. In- en uitvoer kalversektor In het eerste halfjaar werden in Ne derland 81.193 kalveren ingevoerd, vergeleken met 73.040 in de eerste zes maanden van 1985, aldus gegevens van het Produktschap. Het aandeel nuchtere kalveren steeg van 64.902 tot 75.170 stuks. België was de grootste leverancier met 65.843 stuks (58.071) nuka's. Voorts kwamen 5369 stuks uit Frankrijk (3076) en 3179 uit Duits land (3755). De uitvoer van kalveren had betrekking op 205.352 stuks, 2767 stuks meer dan vorig jaar. Het aandeel nuka's steeg van 86.349 tot 99.336 stuks. Van de nuka's kwamen 39.295 stuks uit Frankrijk (17.951); 19.217 uit Bel gië (19.079); 31.938 uit Duitsland (46.197) en 8886 uit Italië (3122). Het aandeel niet-nuchtere kalveren daalde van 116.236 tot 106.016 stuks. De uitvoer van kalfsvlees daalde met 2656 ton tot 73.715 ton. Het aandeel dat naar de EG landen ging liep te rug van 71.698 ton tot 69.044 ton. Sterk gestegen biggenexport In het eerste halfjaar werden uit Ne derland 274.276 mestbiggen uitge voerd, vergeleken met 123.898 stuks in de eerste zes manden van 1985. Italië bleef de grootste afnemer met 195.174 stuks (vorig jaar 92.603) dit maal gevolgd door Spanje met 60.920 stuks (vorig jaar nihil). De uitvoer naar België steeg van 4916 tot 16.118 stuks, die naar Duitsland daalde van 25.161 tot 1137 stuks. Duitse biggenexport In de eerste vijf maanden van dit jaar steeg de Duitse export van biggen ten opzichte van vorig jaar met 263.000 stuks tot ongeveer 378.000 stuks. De uitvoer richtte zich in grote hoofd zaak op de EG-landen. Daarbij trad voor het eerst Spanje als importeur op, dat ongeveer 50.000 stuks biggen importeerde. De totale uitvoer in 1985 bedroeg 470.000 stuks, een ongeveer gelijk aantal als in 1984. In 1983 bedroeg de Duitse biggenexport nog geen 282.000 stuks. Aardappelen in de Gemeenschap In de week tot 23 augustus was de ter- mijnmarkt voor de Bintjes 45 aan vankelijk aflopend, aan het einde van de week weer licht oplopend. Deze si tuatie heeft zich aan het begin van de ze week niet voortgezet. Eens temeer bleek de termijnmarkt een "weer- markt". Regen hier en daar zou de groei zodanig bevorderd hebben, dat het aandeel 50+ voorlopig hoger wordt geraamd. De opvattingen en waarnemingen daarover lopen nogal uiteen van regio tot regio, hier en ook elders in de EG. In het gebied Nord, belangrijk aardappelgebied in Frank rijk werden ten behoeve van de in dustrie toch nog een 3200 ton aardappelen aangevoerd, in hoofd zaak uit de Benelux. Dat laatste houdt ook verband met la gere ha/opbrengsten. Hogere prijzen animeerden de telers tot rooien en trok aanvoer aan uit o.a. België. De laatste berichten melden een zwakke markt. Evenals dat in Nederland het geval is naderen de prijzen op de ter mijnmarkt in Lille die van de effek- tieve markt. België meldt momenteel flauwe markt. Droogte heeft ook hier geleid tot kleinere opbrengsten en een tegenvallend aandeel bonken. Uit Duitsland melden alle regio's een uit eenlopende effektieve markt, terwijl voorts de ha/opbrengsten achter blij ven bij vorig jaar en ook hier het aan deel bonken duidelijk achterblijft bij vorig jaar. Beieren geeft zelfs aan dat grote maten "Mangelware" zijn. De kwaliteit van. de middelvroege soor ten geeft daar nogal eens aanleiding tot klachten. Het seizoen vroege aar dappelen daar werd officieel op 10 augustus beëindigd. Naar raming zou de opbrengst aan vroege aardappelen in Duitsland rond 20% kleiner zijn geweest dan vorig jaar, toen de oogst aan vroege aardappelen 706.700 ton opleverde. Dat heeft tot gevolg dat bij de overgang naar de middelvroege soorten er geen extra druk zal bestaan van de vroege aardappelen, omdat de ze nagenoeg geheel geruimd zijn. Engeland meldt een vast gestemde markt. Nederland had met goed 93.000 ton een belangrijk aandeel aan de Britse import die vanaf 1 aug. 1985 tot 1 aug. 1986 rond 147.000 ton be droeg, bijna 2x zoveel als in 1984/1985. Van de vroege aardappe len bedroeg de ha-opbrengst ca. 21.500 kg vergeleken met 24.700 kg vorig jaar. Prijsverloop peren Uit de grafiek blijkt heel duidelijk dat het prijsverloop van peren - van alle rassen het gemiddelde - in 1985/1986 nogal wat anders geweest is dan in 1984/1985. Het verschil komt vooral tot uiting in de herfst- en winterperi ode. In 1985/1986 zat vanaf novem ber de gang er al in. De redenen zijn tweeledig. Aan de ene kant was er een kleine Europese oogst en daarmee deels samenhangend een goede ex port. Dat laatste betrof vooral het ras Doyenné du Cornice, waarvan er veel export naar Frankrijk was. Kijkend naar de rassen, moet op grond van andere informatie dan in de grafiek gegeven, vastgesteld worden dat eigenlijk alle rassen het wel goed ge daan hebben in het laatste jaar. Wat het verloop in het lopende seizoen precies zal zijn valt nog niet te voor spellen. Voorlopige schattingen wijzen uit dat de Europese oogst van peren dit jaar wat lager is, dan vorig jaar. In Neder land zou op meer peren gerekend mo gen worden. 22 Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprij- zen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke klei grond per 26 augustus (voorjaarsle vering). Bintje A 28/35 ƒ103,00 en Bintje A 35/45 ƒ59,00 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). Veiling St. Annaland, 27 aug. Doré: middel 26-47; driel. 10-11; kriel 68-71; grof 25. Gloria: middel 26-38; driel. 10-11; kriel 71-72; grof 30-35. Bintje: middel 33-47; driel. 10; kriel 71; grof 35-36. Eigenheimer: middel 62-65; kriel 25. Totaalaanvoer: 146 ton. Biggenschema In de week van 1-9-1986 tot 8-9-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,55 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in de ze week is ƒ3,95. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 21 augustus 191 stuks aange voerd. De prijzen waren per stuk: luxe paarden van ƒ1.800,tot ƒ2.850, voljarigen van ƒ1.500,— tot ƒ2.500,—; 2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.450,tot ƒ2.450,2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.450,tot ƒ2.450,1-jarigen luxe (merries) van ƒ1.000,— tot ƒ1.850,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.000,— tot ƒ1.850,veulens (merries) van ƒ500,tot ƒ1.000, veulens (hengsten) van ƒ500,— tot ƒ1.000,—; hitten van ƒ600,tot ƒ1.450, Shetland pony's (merries) van ƒ225, tot ƒ450,Shetland pony's (ruins) van ƒ225,— tot ƒ425,—: jonge slacht- paarden van ƒ4,— tot ƒ6,— per kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,50 tot ƒ6,20 per kg.gesl.gew. De handel verliep slecht. In de openbare bestuursvergadering van 13 augustus van het Produkt schap voor Vee en Vlees in Rijswijk is uitvoerig gediskussiëerd over de sombere marktsituatie in de vee- en vleessektor. Deze geldt vooral de rundvleessek- tor, waar de stierenprijzen weliswaar wat aantrokken, doch waar bij het huidige ruime aanbod de markt toch zwak blijft. De koeieprijzen brok kelden af. Zowel de uitvoer als de binnenlandse afzet stelt teleur. Er komen misschien maatregelen, waarover deze week in Brussel in het Comité van Beheer gesproken is. Mogelijk komt er een interventie van voer en/of achtervoeten. Het bestuur heeft - eindelijk - te kennen gegeven dat het ter interventie aan geboden vlees uitgebeend moet wor den opgeslagen. Dat zal t.z.t. de af zet vergemakkelijken en er blijft bo vendien werkgelegenheid binnen het land. Overigens werd uit het bestuur te kennen gegeven dat men in het alge meen niet al te zeer geporteerd is voor marktondersteunende maatre gelen. In Duitsland en Frankrijk evenwel zijn er allerlei motieven om dit wel te doen, en dan kan Neder land niet geheel achterblijven. De varkensmarkt was de laatste we ken gekenmerkt door een geringer aantal slachtingen, als gevolg van de vakanties. Deze daling werd vrij goed opgevangen door een grotere, zij het nogal fluktuerende, uitvoer van levende varkens. Op langere termijn is er weinig reden voor optimisme ten aanzien van de prijsontwikkeling. Er komt nogal wat vlees op de markt uit de partiku liere opslag, terwijl anderzijds het verbruik niet toeneemt, mogelijk zelfs daalt. De afzetontwikkeling van varkens- en rundvlees, inkl. pluimveevlees wilde men vanuit het bestuur belicht zien in een studie van de staf van het Produktschap, waarbij vooral aan dacht gegeven dient te worden aan de mogelijke ontwikkeling op lange re termijn. Vrijdag 29 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22