De vrouw als boer vertelt 'Eerst even lezen wie u bent' G.S. adviseren: MDGO- school in Terneuzen i At de Pj.ZrSjendd Antwerpen Optreden Plattelandsvrouwenkoren in Organisatie Agrarische Studiereizen naar Luxemburg Ja, gezellig! Voorbereiding Antwerpen Landbouwhogeschool wordt Landbouwuniversiteit voor ml vrouw onder redaktie van de Redaktiekommis- V JB sie Bond van Plattelandsvrouwen voor A Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge 'Eerst even lezen wie u bent', zei ik, terwijl ik een tot op dat moment onbekend familielid de hand schudde om vervolgens te ontdekken van welke tak hij of zij afkomstig was. Op een zonnige zaterdag in juni werd een reünie van mijn familie op een boerderij in Goeree-Overflakkee gehouden voor alle nazaten van mijn overgrootouders. Zo'n 130 enthousiaste familieleden van 2 tot 85 jaar waren aanwezig. Via een tante had ik enkele maanden terug gehoord dat het in de be doeling lag een familiedag te houden. Toen de uitnodiging even daarna in de bus rolde, reageerde ik met: 'Leuk, daar gaan we heen' en stuurde snel het antwoordstrookje te rug. Zie zo, dat kon ik niet meer vergeten! Maar naarmate de dag dichterbij kwam, begonnen er toch wel vragen te rijzen. Want hoeveel - of liever gezegd: hoe weinig - mensen zou ik herkennen? Even nadenkend kwam ik tot de slotsom, dat dat mijn eigen familie en een enkele neef of nicht van mijn vader zou zijn. Bij elkaar opgeteld niet zo heel veel mensen! Maar enfin, we hadden ons opgegeven, dus we gingen en zouden het wel zien! Zaterdags vertrokken we na eerst nog een boeket bloemen voor de gastvrouw gehaald te hebben. Zo to gen we op pad... Naar de weg hoefden we niet te vra gen, want in het dorp stond al een duidelijk bord met 'reünie' en ver volgens bij iedere afslag. 'Dat duidt op een goede organisatie', zei mijn man. Later bleek hij daar helemaal gelijk in te hebben. Op de boerderij was het al een gezel lige drukte, toen we daar aankwa men. Direkt kwam er iemand ter verwelkoming naar ons toe, en wees ons de weg naar de koffie. Al handenschuddend van bekende en onbekende familieleden bereikten Als kleinste partner van de EG is Luxemburg toch erg betrokken bij het EG-gebeuren: in de stad Luxem burg is het Sekretariaat van het Europees Parlement gevestigd. Luxemburg is omsloten door de gro te partners West-Duitsland en Frankrijk, maar heeft zijn eigen identiteit behouden. Landschappelijk gezien is het land in drieën te verdelen. In het noorden bij Clervaux, het uitgangspunt van de Agrarische Studiereis, zijn veel naaldbossen, snelstromende rivier tjes met mooie dalen, heuvels. Van hieruit worden allerlei ekskursies ge organiseerd naar alle delen van het 85 km lange en 58 km brede land. Bijvoorbeeld: bezoek aan het Agro- Center in Mersch, dé grote koöpera- tie in Luxemburg, agrarisch bedrijf, 29 aug. afdelingen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen organiseren een barbecue in de schuur van de fam. de Hullu in Schoondijke. Aanvang: 19.30 uur. Tevens mogelijkheid om de foto's van de uitwisseling met Denemarken van elkaar te bekijken. 12 sept. afdeling Zevenbergen or ganiseert eveneens een barbecue en wel in het koelhuis van de families Nelemans en Krijger aan de Hazeld- Zandweg te Zevenbergen. Kosten voor leden ƒ7,50, voor niet-leden ƒ10,-. we die koffie, maar eerst moesten we een kaartje opspelden met niet alleen jouw naam, maar ook die van je ouder en grootouder er op. Bij de koffie konden we kiezen uit een stuk taart of koek, alles zelf gebakken door de vier familieleden die deze dag georganiseerd hadden. En hoe goed ze dat gedaan hadden, bleek feitelijk de hele dag door. Ook de advokaat, alsmede de soepen en sa lades voor de koffiemaaltijd bleken van eigen fabrikaat te zijn. Omdat je van te voren nooit weet of de zon wel zal schijnen, waren er twee loodsen uitgeruimd. In de ene loods stonden lange rijen tafels voor porseleinfabriek, wijnkelders met proeverij en een tocht langs de Moe zel met zijn vele wijnvelden. De stad Luxemburg is zeker een bezoek waar. Deze 6-daagse busreis wordt gehouden van 11-16 september! In het najaar staan er 2 steden op het programma. Van 5 t/m 9 november 1986 een 5-daagse vliegreis naar Wenen. Gezien de onderwijssituatie in Zeeuws-Vlaanderen menen G.S. dat er niet voor meer dan één mdgo- school in Zeeuws-Vlaanderen plaats is. Dit zou de school in Terneuzen moeten worden, onder andere vanwe ge haar centrale ligging. G.S. stellen dit vast in een nota na een uitgebrei de studie van een door het kollege in gestelde adviesgroep. Dit voorstel van G.S. biedt op termijn weinig perspektief voor het voortbe staan van de mdgo-school in Hulst. Alleen als nog nader zinvol overleg tussen de besturen van de twee scho len en de provincie volgt, bestaat er een kans dat er een overeenkomst op gesteld kan worden over de spreiding van de mdgo-afdelingen tussen Hulst en Terneuzen. Dit overleg kan er al leen komen, zo stellen G.S., als het bestuur van de mdgo-school in Hulst zich hiertoe bereid verklaart. Zo niet, dan oordeelt de adviesgroep het als de koffie, en het eten, alsmede wand borden waarop de familiestam boom na te gaan was. De andere loods was voor de jeugd ingericht. Daar stond een televisie met video, waarop tekenfilms te zien waren. Hoeveel uren voorbereidingstijd zouden hierin gestopt zijn? Wat een organisatie is dit geweest! Zo maakte ik op deze prachtige zo novergoten zaterdag kennis met veel onbekende familieleden. Al moet ik toegeven dat ik niet iedereen gespro ken heb, want je wilt toch ook gezel lig bijpraten met je neven en nichten. Tot ieders verrassing reed er 's avonds een ijscokar de werf op, zo dat even later jong en oud zat te lik ken aan een ijsje. Deze dag was veel te snel voorbij. Voor menigeen zat er nog een be hoorlijke autorit in het verschiet voor ze weer thuis zouden zijn..Har telijk namen we afscheid van onze familie, die we op deze reünie een beetje hebben leren kennen. Een pluim op de hoed van de organisatie-kommissie, want dank zij hen hadden wij zo'n fijne dag! Een groot gedeelte van het welslagen van een familiereünie ligt overduide lijk in een goede voorbereiding!!! Maar dan kun je ook zeggen: FAMI LIEREÜNIE?? JA, GEZELLIG! Willy Oostdijck-Vogelaar Van 29 november t/m 2 december 1986 een 4-daagse vliegreis naar Londen. In de omgeving van beide steden worden agrarische bedrijven bezocht. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem (085) 512087 tus sen 08.00 en 18.00 uur (eventueel 085 - 427784). Verzorgd reizen in vertrouwd ge zelschap meest wenselijk toe te werken naar één mdgo-school in Terneuzen, met de afdelingen agogisch werk (AW), verzorging (VZ), verpleging (VP), aktiviteiten-begeleiding (AB) en als vijfde mode en kleding (MK) of civie le of consumptieve diensten (CCD). In de nota wordt het belang van een afspiegeling van de levensbeschouwe lijke samenstelling van Zeeuws Vlaan deren in het bestuur van die ene school benadrukt: "het onderwijs dient duidelijk vorm te geven aan deze pluriformiteit met respekt voor ieders levensbeschouwing". Ook om die re den wordt de voorkeur gegeven aan de algemeen bijzondere school in Ter neuzen boven de rooms-katholieke in Hulst. De samenstellers van de nota realiseren zich dat deze weg tot leer- lingenverlies van de school in Hulst zal leiden, en derhalve konsekwenties voor het personeel en op termijn voor het voortbestaan van de school zal hebben. 'Altijd al heb ik geweten dat ik wilde werken op de boerderij. Ik ben ook op de boerderij geboren. Het was voor mij zo vanzelfsprekend dat ik met een boer zou trouwen, om sa men het bedrijf te runnen. Dat ik er al zo snel alleen met de kin deren voor kwam te staan, dat heb ik nooit kunnen weten. Na het vrese lijke verdriet wilde ik toch doorgaan met het bedrijf, hoewel iedereen daar anders over dacht. De administratie deed ik altijd al en laten we eerlijk zijn, dan weet je heel precies wat er financieel aan de hand is. We hebben dan ook samen af gesproken dat ik door zou gaan. Je kunt je misschien niet voorstellen dat we dat zo goed samen hebben doorgepraat. Met een bedrijfsleider ben ik verder gegaan en heb ontzettend veel ge vraagd. Overal ging ik kijken op het land en vragen hoe ik het moest doen. Men was ook bereid op al mijn vragen antwoord te geven. Toch, altijd alleen maar werken en de zorg voor nog kleine kinderen is ook niet goed. Ik bleef in het zelfde kringetje draaien. Daarom ben ik in de agrarische kommissie van de plat- Op 7 juni jl. verzorgde het koor van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen, afd. Schouwen, samen met de koren van de afdelingen Alphen a.d. Rijn, H.I. Ambacht en Ouddorp, een optreden in de diergaarde te Antwerpen. In de Graanbeurs van restaurant 'Het Huis van Nassau' in Zierikzee kwamen de koren bij elkaar, voor de generale repetitie. Er werd gerepe teerd van 's morgens half tien tot half twaalf. De leiding was in han den van Mevr. Rotman, zangpeda goge uit Amersfoort. Mevr. Rotman had het te zingen re pertoire samengesteld, en de mee werkende koren hadden allen, onder leiding van hun eigen dirigente, het programma ingestudeerd. In totaal werden twintig liederen ge zongen waaronder Oud Nederland- Op 1 september gaat de Land bouwhogeschool krachtens de nieuwe wet op het wetenschappe lijk onderwijs (WWO'84) 'Land bouwuniversiteit' heten. In de loop van ruim een eeuw heeft het Wageningse rijksland- bouwonderwijs zich ontwikkeld van een 2-jarige kursus in aan sluiting op de HBS (1876), via middelbaar en hoger landbou- telandsvrouwen gegaan. Wat ik daar geleerd heb ik met geen pen te be schrijven. Door die agrarische kom missie ging ik naar kursussen die voor mij en mijn bedrijf zo goed wa ren. Door al dat gevraag en m'n ogen goed open te houden ging alles me steeds beter af. Soms ben ik wel eens trots dat ik zo goed boer'. Komen andere boeren nu wel eens aan jou vragen hoe iets moet? 'Nee, dat blijkt toch nog een te hoge drempel te zijn. Wel geeft het mij voldoening dat men wel vragen aan mijn inmiddels volwassen zoon stelt, die nu ook meewerkt. Het schijnt toch makkelijker te zijn om als mannen onder elkaar wat te vragen. Alleen denk ik wel dat dat ook over een paar jaar wel veran derd zal zijn. Als de oudste de boer derij zal gaan doen, zal ik net als zo veel ouders voor mij de boerderij verlaten. Dat zal niet meevallen... Maar misschien heb ik dan wat meer tijd voor mezelf. Toch denk ik dat ik altijd in hart en nieren een 'boer' zal blijven'. De ene Plattelandsvrouw aan de an dere Plattelandsvrouw se, Duitse en Engelse volksliedjes in twee- of driestemmige zetting. Met twee touringcars vertrokken we vanuit Zierikzee naar Antwerpen. In de grote muziektent van de dier gaarde verzorgden we het middag programma van twee tot drie uur. Het weer werkte niet mee, het stort regende en het was erg koud. Toch werd er enthousiast gezongen onder de voortreffelijke leiding van mevr. Rotman die tevens het (weinige) aan wezige publiek er bij betrok. Tenslotte vermelden we nog dat de zelfde koren twee jaar geleden onder ideale weersomstandigheden ook een gedeelte van het middagpro gramma hebben verzorgd, in het ka der van het 'Bestendig Muziekfesti val', georganiseerd door de stad Ant werpen, werd ons gelegenheid gege ven hieraan mee te werken. B. van der Linde - Florusse wonderwijs tot onderwijs op akademisch nivo (1918). Het onderwijsprogramma en de onderzoeksthema's zijn vooral sinds de tweede wereldoorlog zo danig verbreed en verdiept dat de formele toekenning van de naam 'universiteit' ruimschoots inhou delijk gedekt wordt. Tegelijk met de nieuwe naam in troduceert de Landbouwuniver siteit een nieuwe huisstijl. Onderzoek relatie werk-gezondheid bij agrarische vrouwen Meewerkende boerinnen in de melkveehouderij en de varkens fokkerij en meewerkende tuin dersvrouwen en loonarbeidsters in de glasbloementeelt worden verzocht mee te werken aan een onderzoek naar lichamelijke, psychische en sociale gezond heidsklachten en -problemen die samenhangen met het werk dat door deze vier groepen vrouwen wordt verricht in huis en op het bedrijf. Dit onderzoek naar de relatie tus sen de arbeid en de gezondheid bij vrouwen die werkzaam zijn in de agrarische sektor wordt in op dracht van het ministerie van So ciale Zaken en Werkgelegenheid verricht en wordt uitgevoerd door de vakgroep Gezond heidsleer van de Landbouwhoge school te Wageningen. Aan de hand van de resultaten zullen be leidsaanbevelingen worden ge daan ter verbetering van de posi tie van agrarische vrouwen en loonarbeidsters. De bedoelde vrouwen wordt ver zocht reakties te sturen naar de Vakgroep Gezondheidsleer, t.n.v. ir. Anneke Bloemhoff en drs. Elsbeth Wolf, Generaal Foulkesweg 43, 6703 BM Wage ningen, tel. 08370 - 82615. Vrijdag 29 augustus 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21