gropetax zlm Zitdagen Noordbrabants Ploegkampioenschap 1986 te Dinteloord Open dag tuinbouwgebied "Plukmadese Polder" Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM radio - t.v. Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. Open dagen proefboerderij Cranendonck Deze zomer zullen de open dagen op het Regionaal Onderzoek Centrum Cranendonck op dinsdag 2 en woens dag 3 september gehouden worden. Alle belangstellende boeren en boerin nen zijn welkom op 2 en 3 september van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur. De rondlei dingen zullen beginnen tussen 9.30 uur en 10.30 uur en tussen 13.30 uur en 14.30 uur. Voor meer informatie over de open dagen zie het ZLM blad van vorige week. 30e Prov. Fokschapendag Zeeland Op zaterdag 6 september 1986 wordt door het NTS afd. Zld haar 30e Prov. Fokschapendag gehouden. Het is de le keer dat op deze fokschapendag al leen zwoegervrije dieren aanwezig zijn. Naast inzendingen vanuit Zeeland, zijn er ook een aantal deelnemers uit Z.-Holland, zodat er meer onderlin ge vergelijkingen mogelijk zullen zijn. Deze fokschapendag wordt dit jaar gehouden op het terrein "de Pluim- pot" te Stavenisse-Tholen. Aanvang van de keuring 9.30 uur. Een kompleet tuinbouwgebied dat wordt verwarmd door de restwarmte van de Amercentrale. Warmte die - ongeacht schommelingen in de gasprijs een besparing oplevert van minimaal 22%. Wanneer men zijn kassen op deze manier verwarmt heeft men bovendien te maken met minder hoge investeringen in warmtebron nen. Een eerste projekt ter grootte van 26.000 m2 is reeds volop in be drijf. Dit is een kwekerij voor de kerststerrenteelt, gebouwd in op dracht van Agro Kuituur Made b.v. U kunt morgen, zaterdag 30 augus tus, een kijkje nemen in dit gebied tussen 10.00 en 17.00 uur om te zien hoe de moderne glastuinbouw - ge bruikmakend van goedkope energie - zich voorbereid op het jaar 2000. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Vergadering ZLM Hoofdbestuur Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 1 september a.s. om 09.30 in ver gadering bijeenkomen in "Het Pannenhuis" te Hoogerheide. Op de agenda staat o.a. een diskus- sie over de vraag of het standpunt van de ZLM t.o.v. kernenergie, ingeno men in het kader van de Brede Maat schappelijke Diskussie (BMD) moet worden gewijzigd. Dit n.a.v. een door het Landbouwschap samengestelde evaluatie ten aanzien van de kern ramp in Tsjernobyl. Hierna zullen de voorzitters van de kommissies Tuinbouw, Veehouderij en Akkerbouw, de heren M.J. Goud, W. van Veldhuizen en H.C. van der Maas een overzicht geven op de ak- tuele zaken en ontwikkelingen op hun vakgebied. Wat betreft het grondgebruik zal o.a. aan de orde komen het provinciaal ruimtelijk beleid voor landinrichting, de te verwachten initiatieven van de provincie inzake de zoetwatervoorzie ning op Schouwen-Duiveland, de in vulling van diverse ruilverkavelingsblokken in W.Z. Vlaanderen en de zoetwatervoorzie ning in Oost Zuid-Beveland. Hierna zullen enkele organisatorische aange legenheden worden afgehandeld, en zal de gang van zaken bij de diensten, instellingen en aanverwante organisa ties van de ZLM worden besproken. Hierbij dient - wat betreft het onder wijs - een besluit te worden genomen t.a.v. de fusie van de openbare school voor MAVO en de school voor LHNO "prinses Beatrix" te Krui- ningen. Tevens zal het werkverslag 1985-1986 en het werkprogramma 1986-1987 van de Sociaal Ekonomische Voor lichtingsdienst (SEV) van de ZLM worden besproken. Witlofstudieklub Schouwen-Duiveland De witlofstudieklub Schouwen- Duivland organiseert op maandag 1 september een ekskursie naar het bedrijf van de heer J.L. Schoof. Hoogezandweg 1, Oosterland. Aanvang 19.30 uur. Boomexpo Zundert De Boomexpo, een plantenten- toonstelling in Zundert, wordt van vrijdag 26 tot en met zondag 28 sep tember voor de vijfde maal gehouden, onder het motto "Groen, natuurlijk doen". Deze tentoonstelling in de ge bouwen van de Zundertse Veiling aan de Molenstraat 155, is ook geopend voor partikulieren. In de stand van Bloemenveiling Westland - vertegen woordigd door haar Bemiddelingsbu- ro Zundert - worden vooral minder bekende boomkwekerijgewassen getoond. De openingstijden zijn op vrijdag (speciale vakdag) en zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zondag van 10.00 tot 20.00 uur. Tevens vindt er een Plantenbeurs plaats van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 september. Het Bemidde- lingsburo Zundert organiseert voor de tweede keer deze beurs. Handelaren en hun kliënten krijgen hier een beeld van het töfale assortiment boomkwekerij-artikelen dat in Zun dert en omgeving wordt gekweekt en ter verkoop wordt aangeboden. Ploegkampioenschap Zeeland Op zaterdag 6 september a.s. zal op een terrein van de Kon. Mij. de Wil- helminapolder weer de jaarlijkse wed strijd om het Zeeuws Ploegkampioenschap 1986 worden gehouden in de kategorie Rondgaand en Trekker-Wentelploegen. Er zullen 20 deelnemers strijden om de titel "Kampioen ploegen 1986". De aan vangstijd van de wedstrijd is om 12.30 uur. Het wedstrijdterrein ligt aan de Langeweg te Wilhelminadorp. Rammenkeuring in Middelburg Op zaterdag 30 augustus vanaf 10 uur houdt de vereniging 'Het Zeeuws Melkschaap' op het bedrijf van de familie J. Kwekkeboom- Lampert, Prooyenseweg 26 te Mid delburg een rammenkeuring voor niet-zwoegervrije rammen. Het be drijf is te bereiken door op de weg Middelburg-Veere bij Middelburg linksaf de Goldsteinseweg in te slaan. Provinciale geitenkeuring 1986 te Wolphaartsdijk Op zaterdag 30 augustus a.s. wordt in Manege "Wolphaartsdijk", Zuid erlandweg 1 te Wolphaartsdijk de provinciale keuring voor melkgeiten gehouden. Er zijn in totaal ruim 100 geiten voor deze keuring opgegeven. De geiten behoren tot 3 verschillende rassen, namelijk: - de Nederlandse witte geit - de Toggenburger geit - de Bonte geit. De keuringen beginnen om 10.00 uur en gaan door tot 16.00 uur. De lammeren, geiten en bokken worden eerst individueel gekeurd, daarna wordt van ieder ras een kampioen aangewezen. De bokhouders zijn op deze dag ook goed vertegenwoordigd. Dit blijkt uit het feit dat bijna alle in Zeeland ter dekking staande bokken aanwezig zijn. De geitenfokkers krij gen daarmee een goed beeld van het aanbod voor het komend dekseizoen. Van een aantal bokken wordt boven dien een groep afstammelingen ge toond. Het middagprogramma omvat behalve de kampioenskeuring en de beoordeling van de groepen afstam melingen ook de keuring van bedrijfs groepen en aanwijzing van de geit met het mooiste uier. Op deze dag is een beperkt aantal geiten te koop, zodat het voor adspirant geitenhouders een mooie gelegenheid is om eens te ko men kijken. Bovendien is er volop in- Accounlantsume (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01 170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom lel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 011 10 - 6051 (Zierik/.ee) tel.01116- 1540(Renesse) 1 september: HULST, in Gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01 100- 38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Sehademelding: 01100 - 38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Vanaf donderdagmorgen 18 september, weer elke donderdag spreek uur van 09.00 - 12.00 uur door de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd Voorlichting, tel. 01100-16838. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. J.R. Kikkert, tel 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100-21010. A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant. Rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren bereikbaar via 01100-21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. formatie verkrijgbaar over het houden van geiten. Iedereen is welkom, en de toegang is gratis. De organisatie is in handen van de Prov. Bond van Geitenhouders in Zeeland. Centrale fokschapendag Limburg en Noord Brabant Morgen, zaterdag 30 augustus, zal de centrale fokschapendag voor certifi- kaatwaardige bedrijven in Limburg en Noord Brabant plaatsvinden van af 09.30 uur in de Brabanthallen te 's Hertogenbosch. Op zaterdag 6 september a.s. wordt weer de jaarlijkse provinciale ploeg- wedstrijd voor Noord-Brabant ge houden. De wedstrijd vindt plaats op het bedrijf van G. Breure, Schen- keldijk 6 te Dinteloord. De route naar het wedstrijdterrein wordt ter plaatse aangegeven met richtingsborden van Esso. De wedstrijd duurt van 12.30 tot 16.00 uur. Er wordt door ca. 35 ploegers gestre den in 3 kategoriën. De best geplaatsten mogen volgend jaar naar de nationale kampioen schappen. Eén der deelnemers is vice-wereldkampioen Cees Breure. Bij ongunstige weersomstandighe den wordt de wedstrijd uitgesteld naar zaterdag, 20 september. Direkt na afloop van de wedstrijd om ca. 16.00 uur is er een de monstratie waarbij het land wordt geëgaliseerd met een kilverbord. Met behulp van laserstralen wordt de hoogte bepaald. Dinsdag 2 september a.s.. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De bijscholing van agrarische on dernemers en hun medewerkers in de glastuinbouw', een vraaggesprek met ir. A.J. Vijverberg, konsulent voor de tuinbouw onder glas. Donderdag 4 september a.s.. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De gevolgen van het gewijzigde EG- landbouwbeleid voor de Nederland se land- en tuinbouw I' een vraag gesprek met ir. C. van Bruchem van het Landbouw-Ekonomisch In stituut. De ploegers worden onder andere beoordeeld op de aanstorting en rechtheid van de voren pag. 4 Voorgestelde belastingve reenvoudiging nadelig voor land en tuinbouw. pag. 5 China zet deur verderopen voor Nederlands Agrarisch be drijfsleven pag. 6 Grondontsmetting op klei grond vereist aandacht, pag. 7 Akkerbouw staat voor grote uitdaging. pag. 8 Voorkom schade aan wit lofwortelen; Rhizomanie nood zaakt tot gezamenlijke aanpak, pag. 9 1985 voor varkenshoude rij goed jaar. pag. 10 Vicon ontwikkelt teeltbe geleidingssystemen pag. 11 Interessante ontwikkeling bij graslandvernieuwing; Ont kiemde gerst als nieuw vee voeder. pag. 12 en 13 De maand septem ber op het Zuidwestelijk agra risch bedrijf. pag. 14 Mest verwerken van toe nemend belang voor oplossen mestproblematiek, pag. 15 Gericht onderzoek naar zwartnervigheid bij koolgewas sen van start. pag. 16 Prijsvraag: Wie wordt kampioen? pag. 17 Agrarisch kursuspro- gramma '86-'87 in Zeeland, pag. 19 Schapenkeuringen Zeeland. pag. 21 Voor de vrouw; PJZ agenda pag. 22 en 23 Markt Vrijdag 29 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2