Schapenkeuring Zeeland 1986 Hippisch Nieuws Tholen Uitslagen van de keuringen: Serooskerke Uitslagen van deze keuring Vele jaren lang hebben mens en dier plezier gehad van de kundigheden van hoefsmid Kurz Tijdens de Thoolse Dagen werd voor de 2e keer een keuring gehouden voor certificaatwaardige bedrijven. De vijf inzenders uit de regio Tholen hadden gezorgd voor de aanwezigheid van een groot aantal dieren. Bij de orga nisatie van deze keuring had de kwan titeit een (te) grote rol gespeeld, maar desondanks was in de kopgroepen voldoende kwaliteit die deze keuring tot een sukses maakte. Het was opvallend, dat de jury rela tief veel aandacht besteedde aan het onderdeel "type", waardoor overige, ekonomische, gebruikseigenschappen wel eens ondergewaardeerd werden. Rammen: In de rubriek 2 jarige en oudere rammen werd 1ste de ram 1548-0288 van D.J. van Gorsel, Tho len. In de rubriek 1 jarige rammen werd als 1-A geplaatst de ram 1504-0155 van D.J. van Gorsel, Tho len. Deze ram, die nogal klein van formaat was maar sterk op het punt "type" werd later kampioen ver klaard. Ooien: Een goede rubriek was die van de oudere ooien. Opvallend was dat de IA 4225-0069 van D.J. van Gor sel, Tholen en de 1B 3626-0252 van M. A. Geuze, Oud Vossemeer die later kampioene resp. reserve kampioene werden. Het zijn goed ontwikkelde ooien, waarbij de IA iets meer type had dan de 1B. Bij de jaarling ooien was de IA prijs voor 3649-0090 van D.J. van Gorsel en voor 3630-0077 van P. van Hemert, Stavenisse. In de rubrieken "ooien met haar in 1986 geboren lammeren" was er spra ke van een goede kwaliteit, en vol doende uniformiteit. Een IA prijs was weggelegd voor de inzending van M.A. Geuze met de ooi 3626-0205 en haar 2 ramlammeren, voor D.J. van Gorsel met de ooi 3649-0045 en haar 2 ooilammeren, voor J. Rijnsberg- Smits met de ooi 3635-009 en haar ram- ooilam, en voor P. van He- mert met de jaarling ooi 3620-0061 met haar ooilam. In de groep afstammelingen van 1 va der was de IA prijs voor de unifor me groep van D.J. van Gorsel, Tholen, de 1B prijs was voor M.A. Geuze, Oud Vossemeer. Ook een IA prijs was voor een 4 tal rammen, af stammeling van 3260-0045, van M.A. Geuze, een mooie, uniforme groep, wat een goede prestatie genoemd kan worden. Vandaar ook dat deze groep de IA prijs kreeg als "bedrijfskol lektie". Tot slot werden nog de 3 beste ram lammeren van de fokdag aangewezen. De IA werd 3649-0123 van D.J. van Gorsel, Tholen en de IB en IC 3626-0419 resp. 3626-0438 van M.A. Geuze, Oud Vossemeer. In Serooskerke waren alleen dieren aanwezig, afkomstig van niet- certificaatwaardige bedrijven. Het aantal bedrijven, die aktief lid zijn van het N.T.S. afd. Zeeland en nog niet-certificaatwaardig zijn wordt steeds kleiner, en dat heeft toch ook weer gevolgen voor het aantal inzen dingen op een dergelijke keuring. Te vens zien we dat het kwaliteitsniveau van de niet-certificaatwaardige bedrij ven geen gelijke tred houdt met de certificaatwaardige bedrijven. En al deze faktoren leiden tot de vraag of het nog wel zinvol is om in de toe komst een keuring voor niet- certificaatwaardige bedrijven te orga niseren. Gezien de geschetste ontwikkeling zal men op korte termijn deze vraag moe ten beantwoorden, waarbij de funk- tie van een fokdag goed in het oog gehouden moet worden, n.l. het aan geven van het fokbeleid in de scha penhouderij. Rammen: Aanwezig waren 11 twee jarige en oudere rammen. In deze ka- tegorie was de kopgroep bestaande uit de rammen 4080-0083 van J.J.A. v.d. Velde, Noordgouwe en 4116-0105 van W. Verhage Jr., Vrouwenpolder, van goede kwaliteit. De duidelijk goed bespierde rammen met veel type wer den dan ook kampioen, resp. reserve kampioen. In de rubriek "jaarling rammen" werden 17 dieren getoond. Op enkele kopnummers na was de kwaliteit matig. Ooien: Voor de rubriek "Oudere ooi en" was een kleine inschrijving. Het was een onregelmatige rubriek, waar met name 2 ooien van Gebr. Cok, Kruiningen en van M.J. van Stee vol doende kwaliteit hadden. De groep jaarling ooien bestond uit 13 dieren. Wat betreft de kwaliteit kwam deze overeen met de groep oudere dieren. Een typische ooi was 3730-0047 van J.J.A. v.d. Velde, Noordgouwe. Bij de kampioenskeuring werd deze jaar ling ooi dan ook kampioene. Voor de rubriek "Oudere ooi met haar in 1986 geboren lammeren" wa ren 7 inzendingen. In deze rubriek was alleen de inzending van Gebr. Cok voldoende uniform voor een le prijs. In de rubriek "oudere ooi met 1 lam" was het de inzending van M.J. van Stee die de IA prijs kreeg. Voldoen de uniform met genoeg type. Voor de jaarling ooi met lam was de 1 A-prijs voor de Gebr. Cok, Kruiningen. Bij "tweetal ramlammeren" kwam de inzending van A.W. Geelhoed het beste uit de bus. Een uniform stel lammeren, dat voldoende type had. Het waren ook de ramlammeren 0082 en 0094 vn A.W. Geelhoed en 3662-0064 van J.M. Valderpoort die tot de beste 3 ramlammeren van de fokdag gekozen werd. Tot slot de bedrijfskollekties: Als IA werd geplaatst de uniforme en zeer ty pische groep ooien van J.J.A. v.d. Velde, Noordgouwe. Als 1B de groep rammen van Gebr. de Buck, Oostka- pelle, die net voor de groep van Gebr. Cok kon blijven. ing. M. Westhuis evenementen. Dit jaar houdt ook de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard haar Na tionale Tentoonstelling - de 44ste -op 12 en 13 september, waar twee jubilea worden gevierd: het 25-jarig bestaan van de Stichting de Haflingerklub en het 40-jarig bestaan van het Nederlands Hackney Stamboek. Dat moet een boeiend gevarieerd program ma worden. En op de Utrechtse Paardendagen op 19 en 20 sep tember komt de nationale top van de warmbloedfokkerij bijeen om te strijden om de hoogste eer. Een belangrijk nieuwtje kwam onlangs uit Zeeuws-Vlaanderen. In Oostburg is de manege de Brugse Vaart verkocht aan de Belgische groep Devos. Die heeft daar nu een hippisch centrum aangelegd. Naast de binnenma- nege zijn er twee buitenrijbanen, een militaryterrein, een dressuur- ring, een menterrein, drie spring- konkoursen, een renbaan van 2.000 meter en een poloveld. De zeer bekende in België wonende Braziliaanse springruiter Nelson Pesson is gekontrakteerd en zal er springlessen verzorgen evenals de Belgische kampioen Evelyne Blaton en de Braziliaanse kampi oen Louis Filipo de Azevedo, die allen dit centrum ook als thuisstal voor hun paarden geko zen hebben. Het hippisch cen trum mikt op zowel Nederlandse als Belgische ruiters en amazones die aan zichzelf en aan hun paar den hoge eisen stellen, aldus de initiatiefnemers. We zijn erg be nieuwd of naast het springen de ander aktiviteiten als mennen, rennen en polo ook zullen aanslaan. Tot slot iets heel anders. Cebeco gaat de rijdende hoefsmederij af Een bedrijfskollektie, opgesteld voor de keuring. De ringrijders hebben het nu druk. Elke zaterdag is er op di verse plaatsen, vooral op Wal cheren, ringrijderij. Dit gebeurt zowel te paard als met tweewieli ge rijtuigen - sjeesrijden - en tus sendoor in de week vindt dit ook nog bij diverse kampings plaats. Het vormt blijkbaar een geweldi ge toeristische trekpleister. Ook de landelijke ruiters hebben het druk met diverse wedstrijden, die nu in het teken staan van voorrondes van kampioenschap pen. En wie vinden we daar bij de deelnemers zware dressuur: Kees Steendijk met Boy van de landelijke rijvereniging Zuid Be veland. Nauwelijks hersteld van een gekompliceerde beenbreuk, of hij zit al weer te paard en bindt de strijd aan op het hoogste nivo. Maar hij was toch lid van Reimerswaal? Dat klopt, want de rijverenigingen Reimerswaal en Jacoba van Beieren zijn opge gaan in de nieuwe rijvereniging en ponyklub Zuid-Beveland. Zodra de provinciale kampioe nen bekend zijn, wordt de aan dacht gericht op de landelijke kampioenschappen, die 6 sep tember op de Levade in Apel doorn verreden worden. Septem ber is de maand van de nationale stoten, Kurz gaat met de Vut en Van de Broecke gaat voor zich zelf beginnen. We mogen blij zijn dat we zovele jaren van de kundigheid van Kurz in Zeeland en aangrenzend Brabant hebben kunnen genieten en dat hij aan diverse jongeren zijn kennis doorgegeven heeft en hen opge leid heeft tot volwaardige hoefsmeden. Nu valt er wel een gat, maar dit kan toch opgevuld worden door zijn leerlingen. Voor diegenen die helemaal op Kurz ingesteld waren, zal het wel even wennen zijn. Nu krijgt Kurz meer tijd voor zijn hobby foto grafie. We hopen dat hij nog veel mooie foto's van paarden en po ny's zal maken. De heer Kurz toont hier zijn hoefsmidkwaliteiten voor een geïnteresseerd publiek. Links de kampioene bij de ooien van J.J.A. v.d. Velde, rechts de reserve kampioene van de gebroeders Cok uit Kruiningen. De kampioensram van J.J.A. van de Velde (l.) en reservekampioen van W. Verhage jr. (r.) in Serooskerke. De grote gebeurtenissen op keu- ringsgebied behoren al weer eni ge tijd tot het verleden. Op de Zeeuwse Dag van het Paard wer den bij diverse rassen ook ruinen gekeurd, een nieuwe ontwikke ling die snel terrein wint. Bij de Friezen werd zelfs een ruin kam pioen. En bij de Fjorden treffen we ook modelruinen aan. Dege nen die een paar jaar geen keu ring bezocht hebben, zullen hier wel van opgekeken hebben. Vrijdag 29 augustus 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19