Agrarisch kursusprogramma 1986-1987 in Zeeland Aanmeldingsformulier VERVOLG PAG. 16 Verslag over onderzoek op Waiboerhoeve Kursus Veebeoordeling Droge kippemest op afroep na oogst in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer met garanties Drijfmest HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 De winter staat weer voor de deur. Een geschikte tijd om uzelf bij te scholen. Het Provinciaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs in Zee land, waarin alle bij de landbouw betrokken organisaties zijn verte genwoordigd, heeft haar programma voor de komende wintermaan den weer samengesteld. Ook dit jaar zijn er weer enkele nieuwe kur- sussen in het programma opgenomen. Hieronder treft u een overzicht aan van de kursussen die, bij voldoende belangstelling, de komende winter maanden gegeven zullen worden. De lessen aan deze kursussen worden verzorgd door medewerkers van de landbouworganisaties (SEV), kon- sulentschap en onderwijs. Heeft u belangstelling voor één van de volgende kursussen, dan wordt u verzocht het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 20 september 1986, te sturen naar één van de onderstaande adres sen. De nummers achter de kur- susplaatsen verwijzen naar deze adressen. Bij meerdere mogelijkhe den op het dichts bijzijnde adres aanmelden. Voor informatie kunt u terecht bij de agrarische scholen of de kursus- koördinator. Meer informatie over de kursussen kunt u vinden in het kursusprogram- maboekje 1986-1987. Dit boekje is gratis te verkrijgen, zolang de voor raad strekt, bij het sekretariaat van de direkteur LaVo, tel. 01100 - 37133, b.g.g. 37139. 2-3-1982, d. Carlo van Hoogbeemd K. 2762. Eig.G.M. v.d. Meijden te Terneuzen (Zld.); BART VAN 'T MOLENHOF K. 2790, geb.: 3-10-1981, d. Rivaal van Boekei B.S. 77/264. Eig.: Joh.Mart. Smits te Nuenen (Nb.); HORACE D'OP- BRAKEL K. 2795, geb. 17-6-1981, d. Obéron van Wassenhove B.S. 79/258. Eig.: A.L.C. Brooijmans en Zn. te Tholen (Zld.); MARCO VAN DE NOORWEEGSEKAAI K. 2791, geb.: 8-6-1981, d. Ideal van Groten- berge B.S. 77/76. Eig.: H. v.d. Heij den te Veghel (Nb.); OTTO VAN 'T EENDENHOF K. 2794, geb.: 11-6-1980, d. Ideal van Grotenberge B.S. 77/76. Eig.: J. v. Olmen te Ne- tersel (Nb.) en Bj. Sustronk te Zei- hem (GldDUC VAN DRONGEN K. 2783, geb.: 25-5-1980, d. Zéphir van Hazalbeek B.S. 80/204. Eig.: Th. Bouwman te Didam (Gld.); DO- RIS VAN DE BOLMAN K. 2780, geb.: 12-5-1980, d. Guido van Bran- devoort K. 2751. Eig.: G. Hingst- man te Tolbert (Gn.); ALBION VAN 'T MOLENHOF K. 2789, geb.: 17-3-1980, d. Rivaal van Boe kei B.S. 77/264. Eig.: A.L.C. Brooijmans en Zn. te Tholen (Zld.) en Bj. Sustronk te Zelhem (Gld.). JOHNY UIT DE LINDE K. 2775, geb.: 22-6-1979, d. Costaud van Leenders Hoeve K. 2744. Eig.: G.H. Willemsen te Wesepe (Ov.); HA ROLD VAN OOSTKAPELLE K. 2774, geb.: 17-5-1979, d. Horizon Tersaet K. 2740. Eig.: G. Hingstman te Tolbert (Gn.); VICTOR VAN MARKNESSE K. 2776, geb.: 13-5-1979, d. Horizon Tersaet K. 2740. Eig.: Fam. Kruders te Ambt- Delden (Ov.); ALEXANDER VAN DE DROSTE HOEVE K. 2767, geb.: 30-5-1978, d. Gamin van Schoonebeek K. 2706. Eig.: N.C. Wouters en Zn. te Alphen (Nb.); NI CO VAN BRANDEVOORT K. 2770, geb.: 1-5-1978, d. Gamin van Wooldink K. 2718. Eig.: H.C. Kuij- pers en Zn. te Nuenen (Nb.) en H.J. Kuijpers te St. Oedenrode (Nb.); ROMEO VAN DE REEP K. 2771, geb.: 1-6-1977, d. Tom van Terbe- kenhof B.S. 76/74. Eig.: F.T.M. v. Olmen te Hapert (Nb.); COSTAUD VAN HAZELDONK K. 2748, geb.: 3-5-1976, d. Costaud van Oudenhof K. 2719. Eig.: C. Barsingerhorn te St. Maarten (Nh.). B. Haflinger-hengsten, die in aan merking kunnen komen voor het Kampioenschap WARO VAN DE HAFLINGER HOEVE Hf. K. 94, geb.: 30-6-1982, d. Wouter van de Heiweg Hf.K. 30. Eig.: J.W. Wester veld te Aalten (Gld.); WICO-VAUMIPRA Hf.K. 95, geb.: 9-6-1982, d. Wreker van de Milt Hf.K. 78. Eig.: P.H. Gehlen te Montfort (Lb.); WERAN VAN 'T BROEK Hf.K. 90, geb.: 8-5-1981, d. Were-di van de Vrijthof Hf.K. 13. Eig.: M.J.W. Schreven te Weert (Lb.); MARCO VAN DE MOLENS Hf.K. 91, geb.: 18-4-1981, d. Mi chael Hf.K. 43. Eig.: G.J. v. Kuyk te Reusel (Nb.); STEFAN VAN HET HOUT Hf.K. 92, geb.: 18-4-1981, d. Status Hf.K. 69. Eig.: H. v.d. Heuvel te Erp (Nb.); AL- THO VAN DE KENTERSTREEK Hf.K. 88, geb.: 3-3-1981, d. Admi ral Hf.K. 62. Eig.: C. Beers te Bel- lingwolde (Gn.); AD VAN 'T VLIER Hf.K. 84, geb.: 29-6-1980, d. Admiral Hf.K. 62. Eig.: Hengstenstation de Nieuwe Heuvel te Lunteren (Gld.); ALEX VAN DE HEIBLOEM Hf.K. 86, geb.: 30-3-1980, d. Amor van Schafferden Hf.K. 45. Eig.: G. Hingstman te Tolbert (Gn.); MARIUS Hf.K. 44, geb.: 20-4-1970, d. Milord Hf.K. 25. Eig.: R. Bouwman te Ter Aar (Zh.) Hoofdprijzen voor de prijsvraag: 'Wie wordt kampioen?' Speciale automobielprijs 1986 de Volvo Winner 340 Beschikbaar gesteld door Volvo Ne derland Personenauto B.V. Een prima stamboek-merrieveulen, aangeboden door de N.V. Centrale Suiker Maatschappij te Amsterdam; een Haflinger merrieveulen, aange boden door de N.V. Chemische Be drijven van de N.C.B. te Son; een Connemara hengstveulen, aangebo den door Interpolis te Tilburg; een Haflinger hengstveulen, aangeboden door de Rabobank; een Hackney hengstveulen, aangeboden door het Nederlands Hackney Stamboek; een Dartmoor hengstveulen, aangebo den door Biemans Beton Neder land B.V., fabrikant: Joker Rustical; een Shetlander hengstveulen, aange boden door Hengstenhouderij H. v.d. Heuvel te Erp; een P.Z. dubbel- schijf centrifugaal kunstmeststrooi er Vibrax, fabrikaat: Landbouwma- chinefabriek P.J. Zweegers en Zn. te Geldrop; een vol-automatische wasmachine, aangeboden door de Onderlinge Levensverzeke ringsmaatschappij OBF te Leeuwar den; een Black Decker haakse slij per, aangeboden door Cebeco- Handelsraad te Rotterdam; duizend kg. kalkammonsalpeter, beschik baar gesteld door de U.K.F. te Utrecht; een Black Decker electri- sche heggeschaar, aangeboden door Cebeco-Handelsraad te Rotterdam; vijf en twintig balen (1000 kg.) droge pulp, aangeboden door de Koöpera- tieve Vereniging Suiker Unie te Bre da; elektrische koelkast met assorti ment Amstelbierén, aangeboden door café-rest. 'Brabanthallen' te 's Hertogenbosch; kompleet Koltec schrikdraadapparaat type ST., rijks- keur, aangeboden door Koltec N.V. te Breda; trekpaarden-hoofdstel met koper en gareelriem, aangeboden door de Prijsvraagkommissie. En verder nog een aantal mooie en waardevolle troostprijzen. Het jaarlijks verslag van het onder zoek op de Waiboerhoeve is weer verschenen. In 1985 zijn veel onder werpen aangepakt op het gebied van de rundvee-, schapen- en paarden- houderij. In 100 bladzijden worden ze besproken en toegelicht met veel foto's en tekeningen. De volgende onderwerpen worden behandeld: melken met weinig krachtvoer; op fok van kalf tot vaars; stilstandsver- liezen van elektrische boilers; ekono- mische resultaten van een tweemans- bedrijf met melkvee; boxarscheidin- gen; effekt krachtvoergift in grupstal op melkafgifte; automa tisch opdrijfhek; ervaringen met het MLG-systeem; jongvee achter melk vee aan weiden; opname van perspulp en snijmais; onderzoeken doseertechnieken konserveringsmid- delen; ervaringen met elektronische managementssystemen; energiever bruik melkwarmtepomp; welzijn- sonderzoek bij vleesstieren; geen preventie van coccidiose bij lamme ren door toevoeging van monensin aan het krachtvoer van ooien; voe- ropname en ontwikkeling van inten sief opgefokte paarden; strooiselge- bruik en arbeidsbehoefte voor opstrooien en uitmesten in de paar- denhouderij en technische aspekten van de bedrijfsvoering (resultaten melkvee, arbeidsbehoefte, sproeier voor verregening van mengmest, sta len mestsilo). De publikatie is uitsluitend verkrijg baar door storting van ƒ15,op gi ro 23.07.421 van het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapen houderij en Paardenhouderij (PR) te Lelystad met vermelding van: zend mij publikatie nr. 43. Het ligt in de bedoeling om deze winter (1986/1987) een kursus vee beoordeling te starten in de provin cie Zeeland. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich opgeven bij het Zeeuws Rundvee Syndikaat, tel. 01100 - 30460. Deze kursus heeft de volgende inhoud: Aantal lesuren: 24, waarvan 6 uur theorie, 15 uur praktijk en 3 uur eksamen. Lesindeling: les 1 theorie en les 2 theorie, waarvan de onderwerpen zijn: basisprincipes veebeoordeling, ontwikkelingen in de fokkerij, werk wijze NRS, keuringsrapport koeien Kursus: Naam: Adres: Postkode: -Woonplaats: Na insturing van dit aanmeldingsformulier krijgt u een definitief inschrijfformulier toegestuurd. Kursussen kursusduur kursusplaats aanmelden in lesuren 1. booglassen voor beginners 72 Kapelle 1 Schoondijke 5 2. booglassen voor gevorderden 72 Kapelle 1 Schoondijke 5 3. autogeen lassen 72 Schoondijke 5 4. steen- en cementwerk 70 Kapelle 1 Schoondijke 5 5. motorengebruik 72 Schoondijke 5 6. trekkeronderhoud 54 Schoondijke 5 7. paardenhouderijkursussen div. afh.v.aanmel dingen 1 8. bijenteelkursussen 34 afh.v.aanmel dingen 1, 2 9. spuiten in de landbouw* 84 Goes 3 Schoondijke (kurs.vol) 4 10. aardappelselektiekursus 30 N.A.K. Goes 6 11. teelt en rendement v. akkerbouwgewassen** 30 Terneuzen 2 12. vollegrondsgroenteteelt 40 Tholen (kurs.vol) 3 13. klauwverzorging rundvee 35 afh.v.aanmel dingen 1 14. veebeoordeling 27 afh.v.aanmel dingen 1 15. basiskursus varkenshouderij 60 afh.v. aanmel dingen 1 16. koeling en bewaring v. fruit 36 Kapelle 1 17. snoeien fruitbomen 20 Zeeuws-Vlaanderen 2 18. vakgebiedskursus Ekonomie (AVTO) 60 Schouwen- Duiveland 3 19. E.V.T.O.-akkerbouw 108 Goes 3 20. bedrijfsleer v.h. loonbedrijf 72 Terneuzen 2 21. sociale vaardigheidstraining ondernemers (SVTO) 84 div. plaatsen 3 22. basiskursus komputerkunde*** 40 div. plaatsen 6 23. vervolgkursus komputerkunde 40 Vlissingen, Ter neuzen, Goes 6 24. omgaan met trekkers voor dames** 1 dag Schoondijke 5 toelatingsvoorwaarden: -tenminste diploma L.A.S. en -tenminste 22 jaar - 2 jaar gediplomeerd van een agr. school kursus speciaal voor agrarische vrouwen kursus in Hulst speciaal voor agrarische vrouwen Aan de Praktijkschool Schoondijke kan men nog terecht voor 1- en 2-weekse kursussen, o.a.: erf en ge bouwen, elektriciteit 220 V en 380 V, maaidorsmachines, hydrauliek en pneumatiek, motorenonderhoud, elektrisch lassen en trekkerrijbewijs. Aanmeldadressen: 1. L.A.S. Kapelle, Biezelingeweg 10, 4421 PM Kapelle, 01102-1812 2. L.A.S. Terneuzen, scholenge meenschap voor beroepsonderwijs 'De Vaart', Axelsestraat 249, 4537 AW Terneuzen, 01150-12155 3. M.A.S. Goes, Rav. de Groene Ja ger 8, 4461 DJ Goes, 01100-27203 4. M.A.S. Schoondijke, Dr. Huizin- gastr. 28, 4507 AB Schoondijke, 01172-1313 5. Praktijkschool 'Prins Willem', Pr. Beatrixstr. 66, 4507 AL Schoondijke, 01173-1551 6. P.O.O.C.-Zeeland, Westsingel 58, 4461 DM Goes, 01100-37144 Het P.O.O.C. hoopt dat u een keus kunt maken uit het aanbod en wenst u een leerzame kursus toe. De kursuskoördinator, Jan Moggré en stieren, eisen voor de predikaten, eksterieurvererving KI-stieren en af stammeling keuring. Les 3 t/m 7 praktijklessen. Hierin komt aan de orde: voorbrengen van de koe,k toilet van de koe, beoordeling individuele die ren, beoordeling van vaarzen, be oordeling uier en beoordeling groepen. Les 8: Eksamen. Docenten: Dhr. P. Visscher, specia list veeverbetering (CR Tilburg): 6 uur; Inspekteur NRS; 15 uur praktijkles sen eksamen. Tijdstip: december - februari. Eén vaste dag in de week van 13.00 - 15.30 uur. Kosten: ƒ75, Luxan graslandbrochure B.V. Luxan heeft een brochure sa mengesteld die voorlichting en tips geeft op welke wijze een hoge pro- duktiviteit van het gras kan worden bereikt of gehandhaafd. Aan de or de komen kuituurmaatregelen, be scherming tegen insekten, mollen en onkruiden, alsmede graslandver nieuwing. Ook de ruwvoerwinning wordt uitvoerig belicht. De Luxan Graslandbrochure geeft nuttige informatie voor iedere boer of veehouder die met grasland te maken heeft. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de koöperaties of direkt bij B.V. Luxan, Postbus 9, 6660 AA Eist (Gld.). mestbanktarief analyse nemen bij de afnemer met garanties 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17