PrijsvraagWie wordt kampioen? VERVOLG PAG. 17 Prijsvraag 'Wie wordt kampioen?' De hengsten, die bij de prijsvraag betrokken zijn A. Trekpaard-hengsten, die in aan merking kunnen komen voor het Kampioenschap en het Reserve- Kampioenschap. IDEAL DE MEETKERKE K. 2802, geb.: 3-7-1982, d. Ideal van Groten- berge B.S. 77/76. Eig.: J. v. Olmen te Netersel (Nb.) en M.A. de Jong te Made (Nb.) en Bj. Sustronk te Zei- hem (Gld.); GAMIN VAN BEGIJ NENHOF K. 2797, geb.: 24-5-1982, d. Gamin van Schoonebeek K. 27Q6. Eig.: A.Z. de Buck te Oostkapelle (Zld.); BART VAN DE KA PELSTRAAT K. 2798, geb.: 23-5-1982, d. Matador van 't Ooie vaarsnest K. 2765. Eig.: N.C. Wou ters en Zn. te Alphen (Nb.); GUIDO VAN HET RULLEN K. 2799, geb.: 1-5-1982, d. Guido van Brandevoort K. 2751. Eig.: H. v.d. Heijden te Veghel (Nb.); ROBBY VAN DE NOORDDUIN K. 2800, geb.: Naam Beroep Vrijdag 12 en zaterdag 13 september 1986 vormen voor heel paardenmin- nend Nederland de hoogtijdagen van het jaar! Op deze dagen immers zullen in Den Bosch uit enkele honderden elitedie- ren van onze Nederlandse trek paardfokkerij de Nationale kampi oenen 1986 worden uitgeroepen. Daarnaast is er een massale eksposi- tie van de Haflingers waaruit o.m. de Haflinger-Kampioenhengst voor dit jaar wordt gekozen. Vervolgens zien we de Haflo-Arabe's en, niet te vergeten, een Nationale Keuring van de Hackney's. Bovendien zijn er vele speciale at- trakties o.m.: een machtige de monstratie met Brabantse aan gespannen trekpaarden, gevolgd door Romeinse Wagenrennen; een grootse Jubileumshow verzorgd door de 12 Nederlandse provincies ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Haflingerstamboek in Nederland; èn spektakulaire ma nifestaties door de showtuigpaarden bij uitstek, de Hackney's. Zulks in verband met de viering van het 40-jarig jubileum van het Neder landse Hackneystamboek. Zo zal er véél te zien en véél te bele ven zijn in Den Bosch. Maar de hoofdthema's van dit grote gebeu ren blijven toch in ieder geval de Na tionale Kampioenschappen waarop deze prijsvraag is gericht. Welke tophengsten deze bekronin gen, die hoogste nationale titels, zul len behalen? Geen mens die dit voor af met volledige zekerheid zeggen kan. Wel kan men, met enige studie of met informatie bij deskundigen die er in iedere omgeving wel te vin den zijn, een heel eind in de richting van een goede oplossing komen. Bovendien plaatsen wij hierbij een zestal foto's van hengsten - in volg orde van leeftijd - die naar onze me ning een meer of minder goede kans op de hoogste titels voor het trek paard doen gelden. Zes kanshebbers dus waaruit U thans een keuze kunt doen, als U het formulier voor de prijsvraag 'Wie wordt Kampioen?' gaat invullen. Maar vergeet U daar bij niet nummer Zeven. De hengst X die er niet bij staat en die U mis schien een grotere kans toekent om Kampioen 1986 te worden dan de zes hier afgebeeld. Overigens, lezer, maakt er geen groot probleem van. Kies Uw favo riet als Kampioen en vul daarbij nog in de Reserve-Kampioen. En vervolgens de Haflinger- Kampioenhengst waarbij wij ons lie ver aan geen voorspelling zouden wagen. Maar dan krijgen wij, even als in vorige jaren, het verwijt dat we niet durven! en de aansporing dat we niet te benauwd moeten zijn om een tip te geven. Welnu, als het dan moet dan moet het maar. Wij hou den het - in alfabetische volgorde - op de A- of de S-lijn. Met de aante kening dat de W of de M hiermede niet bij voorbaat kansloos zouden zijn. Vergeet niet het antwoordformulier tijdig te verzenden. Woensdag 3 september a.s. is de da tum waarop de formulieren uiterlijk binnen moeten zijn. Reglement voor de prijsvraag: 'Wie wordt kampioen?' 1. MARCO VAN DE NOORWEEGSEKAAI K. 2791; Leeftijd 5 jaar. Eig.: H. v.d. Heijden te Zijtaart - Veghel. Marco werd in 1983 te St. Jans Molenbeek in België tot Kampioen uitgeroepen. In Nederland geïmporteerd, behaalde hij in 1985 de lA-premie in de rubriek 4-5 jarige hengsten, middenmaat. Op de Centrale Keuring te Den Bosch, dit voorjaar 1986, werd Marco uitgeroepen tot Kampioen van de Zuidelijke provincies. 2. HORACE D'OPBRAKEL K. 2795; Leeftijd 5 jaar. Eig.: A.L.C. Brooijmans en Zn. te Tholen. Was kampioen van de 3-jarige hengsten in België op de grote keuring te St. Jans Molenbeek in 1984. Naar Nederland geëksporteerd behaalde hij op de Hengstenkeuring te Den Bosch in 1986 de 1 A-premie in de kategorie 4-5 jarige hengsten, grote maat. 1. Aan deze prijsvraag kan uitslui tend worden deelgenomen door abonnees van 'Ons Platteland', 'ZLM Land- en Tuinbouwblad', 'Het Friesch Landbouwblad', 'DeLandbo- de', 'BoerenTuinder' en 'De Hoefslag'. 2. Iedere abonnee kan slechts voor één prijs in aanmerking komen. De oplossing moet worden ingezon den op het formulier dat hierbij is afgedrukt en dient uiterlijk woens dag 3 september in het bezit te zijn van de redaktie van het ZLM-blad, Postbus 2116, 4460 MC Goes. Op de voorzijde van de enveloppe, waarin het formulier wordt verzon den, gelieve men in de linkerboven hoek het woord Prijsvraag te ver melden. Antwoorden niet op dit for mulier ingediend, of na 3 september ontvangen, worden ongeldig geacht. In verband met het karakter van de ze prijsvraag is hiervoor geen in schrijfgeld verschuldigd. 3. De prijsvraag betreft twee vragen namelijk: A. Welke trekpaardhengsten zullen ter gelegenheid van de op 12 en 13 september te 's-Hertogenbosch te houden nationale tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging 'Het Nederlandsche Trekpaard' respek- tievelijk als kampioen en reserve kampioen 1986 worden uitge roepen? B. Welke Haflingerhengst zal tot kampioen 1986 worden uitge roepen? Teneinde de deelnemers aan deze prijsvraag op de hoogte te stellen van de hengsten, die voor de hier voor bedoelde titels en prijzen in aanmerking komen, geven wij op deze pagina's een overzicht van de hengsten van 4 jaar en ouder die voor deze tentoonstelling wérden in geschreven. 4. Bij méér dan één juist antwoord zal de prijsvraagkommissie beslissen aan welke deelnemer de eerste prijs en aan welke deelnemer(s) de vol gende prijs of prijzen zullen worden toegekend. Geeft geen enkele deel nemer het juiste antwoord, dan zal degene, wiens antwoord de uitslag der desbetreffende keuring het dichtst benadert als winnaar worden aangewezen. 5. Een ieder die aan de prijsvraag deelneemt wordt geacht zich bij voorbaat aan de uitspraak der prijs vraagkommissie te onderwerpen. Korrespondentie over deze uitspraak of anderszins wordt ten aanzien van deze prijsvraag niet gevoerd. Adres Woonplaats A. Kampioenschap trekpaardhengsten 1. Kampioen 2. Res.-kampioen B. Kampioen Haflingerhengsten Datum: Handtekening: 5. ALEXANDER VAN DE DROSTE HOEVE K. 2767; Leeftijd 8 jaar. Eig.: N.C. Wouters en Zn. te Alphen. Behaalde op de Nationale Tentoonstelling 1982 een 1 A-premie in de kategorie 4-5 jarige hengsten, middenmaat. In 1983 en 1984 werd hij op de Centrale Hengstenkeuring te Den Bosch reserve-kampioen en in 1985 Kampioen van de Zuidelijke provincies. 6. NICO VAN BRANDEVOORT K. 2770; Leeftijd 8 jaar. Eig.: H.C. Kuypers en Zn. te Nuenen en H.J. Kuypers te St. Oedenrode. In 1982 werd Nico met een lA-premie in zijn rubriek, tevens Kampioen van het Zuiden in Den Bosch. Gedurende de daarop volgende jaren, ook dit voorjaar 1986, heeft hij steeds de 1 A-plaats in zijn kategorie grote maat weten te behouden. 3. BART VAN 'T MOLENHOF K. 2790; Leeftijd 5 jaar. Eig.: J.M. Smits te Nuenen. Weer een Belgische import die als driejarige in 1984 reeds een lA-premie behaalde op de Nationale Tentoonstelling. In 1985 werd hij op de Centrale Hengstenkeuring te Den Bosch wederom bekroond met een 1 A-premie in de rubriek 4-5 jarige hengsten, grote.maat. 4. VICTOR VAN MARKNESSE K. 2776; Leeftijd 7 jaar. Eig.: Fam. Kruders te Ambt-Delden. Tijdens de Nationale Tentoonstelling 1982 verwierf Victor de lA-premie in de klasse 3-jarige hengsten, grote maat. Van 1983 t/m 1986 werd hij, op de hengstenkeuring te Doetinchem, telkenjare Kampioen van Gelderland en Overijs sel. Op de laatstgehouden Tentoonstelling in 1984 werd hij Nationaal Reservekampioen. 16 Vrijdag 29 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16