Mest verwerken van toenemend belang bij oplossen mestproblematiek r Land- en tuinbouw in waterwingebieden 11 HAS-student ing. H.C. Boonman: 4 Biologische bestrijding van insekten veelbelovend Figuur f Afzet/ verwerkingsschema. "Mestverwerking kan een belangrijke bijdrage gaan leveren tot het oplossen van het mestprobleem. Als er een toestand van verzadiging van de mestmarkt ontstaat, kan mestverwerking weieens het enige al ternatief worden. Onderzoek naar (verbetering van) verwerkingstech nieken is dus van groot belang. Het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten zullen hierbij een grote inbreng moeten hebben". Dat stelt de heer H.C. Boonman in een skriptie waarmee hij medio dit jaar is afgestudeerd aan de Hogere Agrarische School in Dordrecht. Hij heeft in het kader van de afstudeeropdracht de afzet- en verwer kingsmogelijkheden voor mest onderzocht op technische en ekono- mische haalbaarheid. Ing. Boonman stelt o.m. dat er legio mogelijkheden zijn tussen afzet en verwerkingstechnieken, zoals blijkt uit figuur 1Het is volgens hem voor de veehouder met een mestoverschot belangrijk, dat hij voor zichzelf af weegt welke kombinatie van afzet en verwerking voor hem het beste is, er wel rekening mee houdende, dat alle technieken nog niet in de praktijk be proefd zijn. Om het probleem van de mestover schotten aan te pakken, zoeken de overheid en het landbouwbedrijfsle ven naar alternatieve aanwen dingsmogelijkheden voor de mestoverschotten. Er zijn tot op he den twee hoofdgroepen te onder scheiden: 1. afzetten: Hiermee wordt bedoeld; transporteren naar bedrijven met een mesttekort. 2. verwerken: Onder verwerking van mest wordt verstaan, dat er produk- ten ontstaan, die men nuttig kan ge bruiken dan wel zonder schade in het milieu kan brengen. De verwerking van mest is een proces, dat bestaat uit een aaneenschakeling van technieken. Afzet/verwerkingsschema In het afzet/verwerkingsschema (fi guur 1) dat Boonman heeft opgesteld, kan men zien welke verbanden er zijn tussen de verschillende verwer kingstechnieken en afzetmoge lijkheden. Uitgaande van een bepaald soort mest, kan men denken aan direkte af zet. Men kan echter ook een of meer dere verwerkingstechnieken toepassen. De mest behoeft dus bij verwerking niet alle processtappen te doorlopen: Tussentijdse afzet is ook mogelijk. Hieronder volgt een korte beschrijving van de afzetmogelijkhe den en verwerkingstechnieken, die in figuur 1 aangegeven zijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de tech nische en ekonomische haalbaarheid op dit moment. Afzetten Overtollige mest kan worden afgezet in mesttekortgebieden, waar akker en tuinbouwers het kunnen gebruiken voor de bemesting van het land. Mestoverschotten kunnen ook over de landsgrenzen gebracht worden: Enerzijds door storten in zee. Dit vindt echter nog niet plaats, omdat de invloed van mest op het zeemilieu nog nader onderzocht moet worden. An derzijds door export. Hiervoor komt het bedrijfsleven al met enkele plan nen. Zo wordt bijvoorbeeld mest- transport per schip naar Senegal en Saoedi-Arabië overwogen. Vergisten Vergisting, ook wel biogaswinning ge noemd, is bij toepassing op een indi vidueel landbouwbedrijf nog niet rendabel, getuige de resultaten van demonstratieprojekten, die uitge voerd zijn in het kader van de rege ling "Steun demonstratieprojekten energiebesparing" van het Ministerie van Ekonomische Zaken. Volgens schattingen van de Stichting Verwer king Organische Stoffen (3) is het ver gistingsproces wel rendabel, als grootschalige biogasfabrieken ge bouwd worden. Een plan van deze stichting voorziet in de bouw van en kele van deze fabrieken. Scheiden Mestscheiding dient om op de trans portkosten te besparen. De vaste mest 14 die hieruit ontstaat, heeft namelijk een veel kleiner volume dan het uit- gangsprodukt en kan daardoor tegen lagere kosten vervoerd worden. Mo menteel wordt het op zeer kleine schaal in de praktijk toegepast. Als de vloeibare mest in de naaste omgeving afgezet kan worden, biedt scheiding zeker mogelijkheden. Levert deze af zet echter problemen op, dan kan de vloeibare mest gezuiverd worden. De vaste mest kan waarschijnlijk in de toekomst ook verbrand worden. Verbranden Verbranding kan worden toegepast om energie te winnen en transport van overtollige mest overbodig te maken. Het wordt momenteel al op zeer klei ne schaal toegepast bij droge pluim veemest. Verbranding van de vaste mest, die na scheiding ontstaat, is nog in een"ex perimenteel stadium. Op centraal nivo, bij grootschalige aanpak, zijn volgens schattingen de opbrengsten van verbranding onge veer gelijk aan de kosten. Er zijn ech ter nog geen plannen om tot de bouw van een dergelijke grote verbrandings installatie over te gaan, omdat de af zet van pluimveedrijfmest tot op heden geen problemen met zich mee brengt. Zuiveren/membraanfiltratie Om het gehalte aan voor het milieu Ing. H.C. Boonman. schadelijke stoffen te verlagen, kan zuivering worden toegepast. De mest- vloeistof die na scheiding ontstaat en kalvergier komen hiervoor in aanmer king, zoals blijkt uit figuur 1. Na zuivering mag het effluent, afhan kelijk van de eisen die de waterkwa liteitsbeheerders stellen, wel of niet geloosd worden op het oppervlakte water. Zo niet, dan moet eerst mem braanfiltratie worden toegepast. Zuivering wordt momenteel alleen toegepast bij kalvergier: Op de Velu- we staat hiervoor een centrale in stallatie. Kosten/Baten Om een indruk te geven van de kosten en baten van de afzet en verwer kingstechnieken, worden deze hieron der aangegeven. Er wordt uitgegaan van waarden, die deels op schattingen en aannamen zijn gebaseerd, die in dit kort bestek niet behandeld kunnen worden. Direkte baten zijn er in de vorm van vrijkomende energie. Dit geldt voor vergisten en verbranden van mest. In- direkt kunnen er ook baten zijn, zo als bijvoorbeeld besparing op de transportkosten. De grootte van de besparing is hierbij echter afhankelijk van de transportafstand. Tabel I: Kosten/baten afzet en centrale verwerking van drijfmest m3 drijfmest) techniek kosten baten transport (over de weg) vergisten scheiden verbranden zuiveren membraanfiltratie 1,50 0,15 x km. 4,83 5,15 6,65 7,75 7,75 9,00 2,20 De provincie Noord-Brabant heeft onlangs aan alle land- en tuinbouw bedrijven, loonbedrijven en aanver wante bedrijven in de provincie een informatiekaart over land- en tuin bouw in waterwingebieden gestuurd. Dit is een vervolg op de voorlichtings- kampagne over de "Verordening be scherming waterwingebieden in Noord-Brabant". Verder werden 40.000 huishoudens - in de waterwin gebieden - voorgelicht over de nieu we verordening en de gevolgen voor bewoners en gebruikers. De verorde ning, die op 1 april j.l. in werking is getreden, is bedoeld om grondwater, bestemd voor de openbare drinkwa tervoorziening, tegen vervuiling te be schermen. Het gaat bij waterwingebieden om drie zones: de 60-dagenzone (het eigenlijke winge- bied), de 10-jaarszone en de 25-jaarszone. Deze namen hangen sa men met de tijd die het water nodig heeft om vanaf een bepaald punt in de bodem bij de winput te arriveren. Water dat zich op de grens van één van genoemde zones bevindt, zal na 60 dagen, na 10 jaar of pas na 25 jaar omhoog worden gepompt. Het gebied waar het grondwater daadwerkelijk wordt opgepompt, ligt binnen de 60-dagengrens. De twee zones erom heen vormen het "beschermingsge- bied". Aan de grens van de buitenste zone staan de bekende blauwe borden met het opschrift "Waterwingebied". Op het gemeentehuis, bij het water leidingbedrijf of bij de provincie lig gen kaarten waarop die zones aangegeven staan. Deze zijn belang rijk voor eventuele betrokkenen die willen nagaan of bepaalde percelen binnen een waterwingebied vallen. In voorkomende gevallen zijn een aan tal beperkende bepalingen van kracht, onder andere ten aanzien van bestrij dingsmiddelen, mest en olietanks. Lijst van gemeenten, gelegen in een waterwin- of beschermingsgebied Aalburg, Alphen en Riel, Asten, Ber gen op Zoom, Berghem, Best, Box meer, Breda, Budel, Chaam, Deurne, Eindhoven, Erp, Geldrop, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Halsteren, Heesch, Heeswijk-Dinther, Heeze, Helmond, Helvoirt, Heusden, Hoe ven, Huijbergen, Liempde, Lieshout, Lith, Loon op Zand, Maarheeze, Me- gen, Nieuw-Ginneken, Nuenen, Nu land, Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oploo, Oss, Ossen- drecht, Oudenbosch, Putte, Roosen daal en Nispen, Rosmalen, Rucphen, Schijndel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Sprang-Capelle, Til burg, Veghel, Veldhoven, Vessem, Vierlingsbeek, Vlijmen, Vught, Waal- re, Waalwijk, Wanroij, Woensdrecht, Wouw, Zundert. DRIJFMEST DROGE PLUIM VEEMEST KALVER GIER opslag opslag opslag Vergisten vergiste drijfrrest energie Scheiden vaste mest AFZET vloeibare mest Verbranden Zui veren |energ ie as eff l uentf sl ib f Membraanf i I trat i e concentraat water Terugwinnen mineralen i lozen mineralen ui-bgangsprodukten. -verwerkingstechnieken. produkten die ontstaan na gebruikmaking van een verwerkingstechniek. Om het gehalte aan schadelijke stoffen te verlagen kan gier gezuiverd worden, zoals hier op het Proefstation Sterksel. Bestrijding van schadelijke insekten met behulp van bakteriën, virussen, schimmels en aaltjes biedt een veel belovend alternatief in plaats van of in aanvulling op de chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is af te lei den uit de onderwerpen die driehon derdvijftig onderzoekers met elkaar zullen bespreken op het internatio nale kongres over biologische insek- tenbestrijding dat van 18 tot 22 augustus in Veldhoven gehouden wordt. Een aanzienlijk deel van de gepro grammeerde voordrachten is gewijd aan de bakterie Bacillus thuringien- sis. Deze produceert sporen die een giftige stof bevatten die zeer effek- tief is tegen allerlei schadelijke in sekten en kevers. Het voordeel van dit bio-insekticide is dat het ver spreid kan worden met de bestaande technieken voor chemische middelen en dat er verschillende varianten van bestaan die specifiek tegen bepaalde soorten ingezet kunnen worden. Ook zullen de mogelijkheden ter sprake komen om het vermogen om dit toxine aan te maken 'in te bou wen' in planten en deze zo 'resistent' te maken tegen insekten. Mikro-organismen of parasieten Totnogtoe gaat de aandacht binnen de biologische bestrijding vooral uit naar methoden met roofinsekten, zoals de sluipwesp, die schadelijke insekten parasiteren. 'Deze metho den zijn suksesvol, maar beperken zich noodgedwongen tot teelten on der glas. Buiten de kas zijn ze niet goed toe te passen. Bakteriën, zoals Bacillus thuringiensis en virussen, kunnen daarentegen ook in het open veld toegepast worden. Bovendien is een bakterie een relatief eenvoudig systeem waar men al heel veel van af weet en dat voor specifieke doelein den kan worden verfijnd, bijvoor beeld door middel van genetische manipulatie', aldus de voorzitter van het organiserend komité, dr. Just Vlak. Over de hele wereld worden er mo menteel al zo'n 4000 ton bakteriële insekticiden per jaar geproduceerd. Vrijdag 29 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14