Vooruitblik zegge en schrijve Cöö zuidelijke landbouw maatschappij Winter 1986-1990 Export land- en tuinbouw is zes procent gekelderd m VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1986 74e JAARGANG NO. 3840 land- en tuinbouwblad Agrarisch Nederland krijgt de laatste tijd veel belangstelling uit China. Naast het bezoek van de Chinese minister van Landbouwreisde er ook een delegatie van de Chinese National Seed Corporation door ons land. Dinsdag jl. werden de drie dames, allen directeur van een onderafdeling van de Seed Corporation, ontvangen door het NIVAA. In Emmeloord bezocht men de NAK. De foto toont de drie dames, verge zeld door twee Chinese journalisten, in het NAK-laboratorium in Emmeloord. Van Ar kei en Sinnema (r.), resp. direkteur van het NIVAA en de NAK, kijken toe. Voor diegenen die dachten dat de aardappelprijzen dit seizoen alleen nog maar konden stijgen zal'de regen van de afgelopen periode als een koude douche zijn overgekomen. Eens te meer een bewijs dat de aardap- pelmarkt in feite onvoorspelbaar is en hopelijk ook blijft. Veel boeren en tuinders waren trouwens blij dat het eindelijk weer eens regende waarbij overigens moet worden aangetekend dat de hoeveelheden plaatselijk zeer sterk uiteenliepen. Een belangheb bende vanuit de aardappelhandel vertelde me dat door de regen de geschatte opbrengsten per hectare gemiddeld vrij fors naar boven moeten worden bij gesteld. Een andere ingewijde zei me echter dat het gezien de Europese situatie met de aardappelprijs voor de boeren dit seizoen wel goed zou komen. Ge lukkig dus maar dat niemand het echt weet! Door de regen is de afwikkeling van de graanoogst vertraagd maar tot nu toe heeft dat bij mijn weten nog geen con sequenties gehad. Al met al blijft de spanning er dus wel inzitten. Terwijl de zomer op z'n eind loopt en de boeren en tuinders aan het oogsten zijn wordt er op het secreta riaat gewerkt aan het winterprogramma. In ieder ge val zal weer de traditionele rondgang langs de kringen worden gehouden. Deze ontmoeting tussen bestuur en secretariaat van de ZLM enerzijds en het afdelings- en kringkader anderzijds blijkt telkens weer nuttig. Het kaderwerk zal weer verder worden uitgebreid: nieuw op dit gebied is een cursus in KNLC-verband en een regionale cursus voor Kring- en afdelings bestuursleden. Ook nieuw is een gezamenlijke studie dag van ZLM, Plattelandsvrouwen en Plattelands jongeren op zaterdag 15 november met als thema "Wonen en werken op het platteland". Op maandag 8 december wordt in Goes de jaarvergadering van de ZLM gehouden met o.a. een inleiding van de direkteur-generaal van het ministerie van Landbouw, ir. de Zeeuw. Tijdens deze vergadering zal ook af scheid worden genomen van de heer Doeleman als al gemeen algemeen voorzitter van de ZLM. Ook de SEV zal zich natuurlijk weer presenteren, zij het dat het •groepswerk beperkt zal zijn wegens personeelswisse lingen. De "klanten" zullen echter niets tekort ko men. Naast deze aktiviteiten zullen er uiteraard nog tal van vergaderingen, lezingen, cursussen enzo voorts plaatsvinden. Doel daarvan is de boer en zijn gezin in staat te stellen bij te blijven. En dat moet. Door het ministerie van Landbouw zijn de afgelopen jaren periodiek nota's uitgegeven over ontwikkelin gen die de eerstkomende jaren in de diverse sectoren van de plantaardige produktie kunnen worden ver wacht. Ook voor de periode 1986-1990 zijn weer dergelijke nota's uitgebracht. In mei jl. was dat de no ta "Groenteteelt in de vollegrond" (zie ZLM-blad 8 augustus) en in juni kwam de nota "Akkerbouw" (zie elders in dit blad). De nota's moeten worden gezien als een discussiestuk. Uit de nota Groenteteelt blijkt duidelijk dat op een relatief groot aantal bedrijven de rentabiliteit voldoende is om de continuïteit te verze keren. Geconstateerd wordt dat in de sector van de groenteteelt in de vollegrond het noodzakelijk is krachten te bundelen om de toenemende produktie nog tot waarde te kunnen maken. De mogelijkheden mogen echter bepaald niet overschat worden. Dat is duidelijke taal waaruit de conclusie kan worden ge trokken dat de vollegrondsgroenteteelt als alternatief voor de meer traditionele gewassen niet zo eenvoudig - ligt als wel eens wordt voorgesteld. Ik vraag me daar om ook af of het geen tijd wordt in ons werkgebied de teelttechnische belangen (mede) te bundelen in bij voorbeeld de Takorganisatie Akkerbouw Zeeland - uiteraard met respectering van de belangen vande be trokken organisaties. Ook in de akkerbouw blijkt er trouwens werk aan de winkel. Sinds 1972 is het aan tal bedrijven kleiner dan 30 hectare met 20 procent gedaald tot zestigduizend. Het aantal bedrijven groter dan 30 hectare steeg in die periode met twintig pro- Na jaren van groei, stagneert de agrarische export. De prij zen maken een duikvlucht, met als gevolg een waardever mindering van de uitvoer met zes procent in de eerste vijf maanden van dit jaar. Qua volume is de uitvoer slechts een half procent gedaald. "Wat nu gebeurt is dramati- ser, als je ziet hoe in het afgelopen decennium de agrari sche uitvoer van ƒ23 miljard is gestegen naar ƒ51,5 miljard vorig jaar!" Dat zegt ir. Hans Kats, baas van de Hoofd afdeling Exportbevordering en Ekonomische Samenwer king van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Het is slechts een schrale troost dat andere sektoren van be drijvigheid het nog slechter doen. De totale Nederlandse uitvoer is nu ruim tien procent minder geweest van januari tot en met mei. Daar staat voor de handelsbalans tegen over dat de invoerdaling met bijna 15 procent nog hefti ger is geweest. Kats verwacht niet dat het huidige agrarische exportbeeld in de nabije toekomst drastisch zal wijzigen. Een interview met deze professionele exportpro- moter op blz. 6. De prijsdaling treft alle sektoren, maar de veehouderij toch wel het meest met 5,2 procent, gevolgd door tuinbouw met 4,5 procent en akkerbouw met 3,7 procent. Binnen de vee houderij hebben vee en vlees alsmede pluimvee en eieren de grootste klap gekregen met prijsdalingen van 8 en 6,7 procent in de eerste vijf maanden dit jaar. Door een stij ging van het exportvolume met ruim acht procent heeft de vee- en vleessektor in totaliteit bijna dezelfde uitvoer waarde als vorig jaar bereikt. De zuivelsektor heeft het ex portvolume met zeven procent zien verminderen, terwijl de prijsdaling anderhalf procent bedroeg. Dit heeft ge leid tot een daling van de exportwaarde met 8,5 procent. Voor pluimvee en eieren is dat ruim negen procent ge weest. In de tuinbouwsektor heeft alleen de sierteelt een duidelijk opwaartse lijn weten te handhaven. Belangrijke EG-markt Hoe belangrijk de open markt van de Europese Gemeen schap voor agrarisch Nederland is, blijkt uit de volgende cijfers. In de eerste vijf maanden dit jaar is voor ƒ16,3 miljard naar EG-landen uitgevoerd. Dat is 2,3 procent minder dan in hetzelfde tijdbestek vorig jaar. Daarente gen is de uitvoer naar de rest van de wereld met 19 pro cent teruggelopen tot 4,49 miljard. Grote verliezer op de markten buiten de EG is de sektor melk en zuivel, die met een exportwaarde van ruim 1 miljard 36 procent op der het niveau van vorig jaar bleef. Maar op de Westduitse markt realiseerde de zuivel een omzetgroei van 24 procent tot ƒ928 miljoen. Een duidelijke groei is nog steeds waar te nemen in de sier teelt met een totale exportwaarde van ƒ2,2 miljard tot mei dit jaar. Bijna 8 procent meer dan vorig jaar. Op de EG- markt werd een omzet gehaald van ƒ1,8 miljard. Het Spaanse lidmaatschap van de EG belooft veel goeds voor onze agrarische export, want vanaf januari werd een groei van 69 procent bereikt tot een waarde van ƒ202 miljoen. Verreweg de belangrijkste exportmarkt is nog steeds de Bondsrepubliek. Een omzetdaling van 6 procent afgelo pen vijf maanden tikt daar hard aan. De waarde van de agrarische uitvoer naar onze Oosterburen daalde van ƒ6,6 miljard naar ƒ6,2 miljard. De export naar Frankrijk, Bel gië, Luxemburg, Italië en het Verenigd Koninkrijk bleef vrij stabiel. cent tot 6600. Geconstateerd wordt ook dat de ver schillen in inkomen tussen de grotere en kleinere be drijven groot zijn (en nog zullen toenemen?). Om de te verwachten druk op de rentabiliteits- en inkomens ontwikkeling te verminderen ziet de nota een combi natie van vijf mogelijkheden waaronder verbreding van het bouwplan, verbetering van de bedrijfshygiëne en verbetering van de bedrijfsstructuur inclusief be- drijfsvergroting. Daarnaast zal de aandacht moeten uitgaan naar kwaliteitsverbetering, lagere poduktie- kosten en beter management. Inmiddels wordt er in ons werkgebied aan een aantal van de genoemde oplossingen hard gewerkt waaronder (in breed ver band) de bedrijfshygiëne. In het verband van de tak organisatie Akkerbouw Zeeland wordt momenteel gewerkt aan de realisering van een infocentrum voor automatisering (management) en een landbouwweer- bericht voor het zuidwesten. Beide activiteiten zijn oorspronkelijk door de ZLM geïnitieerd. In weer ander verband wordt de landinrichting gestimuleerd en ook op ander terrein worden initiatieven genomen. Al met kunnen we vaststellen dat de Zuidwestelijke akker bouw nog leeft en (dus) ook werkt aan zijn toekomst. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1