Zoogkoeien kunnen plaats innemen van melkvee Hoge voederwaarde voorjaarskuilen Vervetting varkens leidt tot afzetproblemen korte wenken veehouderij Zoogkoeienhouderij betekent dat koeien van vleesrassen, zoals Li mousin, Charolais, Piemontese en Belgische Blauwen, worden aange houden voor de vleesproduktie. De geboren kalveren worden meren deels op hetzelfde bedrijf op een rantsoen van snijmais en krachtvoer tot hoge eindgewichten gemest (550 - 600 kg levend gewicht). De laatste tijd komt de zoogkoeienhouderij weer meer in de belangstelling te staan. In het buitenland (België, Frankrijk, Engeland) komt deze vorm van vee houderij nog veelvuldig voor in de streken met ekstensief grondge bruik. De grootste konsentratie zoogkoeien in Nederland vinden we in de aan België grenzende provin cies. De omvang ervan was in 1985 in totaal 399 eigenaren met 4851 zoogkoeien, die zich aanmeldden voor de EG-zoogkoeienpremie (40,per koe). Aantal bedrijven klein Het Landbouw Ekonomisch Insti tuut (LEI) is in 1983 begonnen met het verzamelen van ekonomische ge gevens op een viertal bedrijven. In samenwerking met het Konsulent- schap voor de Veehouderij te Roer mond zijn vervolgens nog enkele be drijven toegevoegd, zodat in 1985 voor die bedrijven een bedrijfseko- nomisch verslag is opgesteld. Drie bedrijven hebben gedurende drie ja ren deelgenomen. Het aantal bedrijven is te gering om groepsgemiddelden te publiceren. Daarbij komt dat de verschillen tus sen de bedrijven erg groot zijn. De Tabel. Begroting zoogkoeien per hektare grasland (bedragen in guldens) noodgedwongen afgestoten melk koeien. Zonder ekstra investeringen kunnen ze gemakkelijk in de be drijfsvoering ingepast worden. Aan gezien de benodigde werktuigen en huisvestingsruimte veelal aanwezig is, is het saldo in de tabel van belang. In gebieden waar grasland niet ge scheurd kan worden en waar ge werkt wordt met lage veebezettingen is zoogkoeienhouderij te overwegen. Een ander alternatief kan schapen houderij zijn. De ondernemer zal zich echter allereerst moeten afvra gen of een neventak wel zinvol is. In veel gevallen kan met ekstra aan dacht nog veel verbeterd worden in de bestaande bedrijfsvoering van het melkveebedrijf. Samenvatting Bedrijfsekonomische boekhoudin gen van een aantal bedrijven met zoogkoeien geven gemiddeld een ne gatieve arbeidsopbrengst te zien. Dat deze vorm van veehouderij toch op beperkte schaal voorkomt is te verklaren door de andere in komstenbronnen op het merendeel van de bedrijven. Veelal wordt ook genoegen genomen met lage vergoe dingen voor kapitaal en arbeid. Indien huisvestingsruimte, werktui gen en grond aanwezig zijn, is het saldo van belang. Voor de zoogkoei enhouderij bedraagt dit saldo dan circa ƒ600 per hektare. Men dient er echter rekening mee te houden dat de vleesprijs onder druk staat en dat de Europese Kommissie terugdrin ging van de interventie voorstaat. Opbrengsten Verkoop stieren 2591 Verkoop vaarzen 1139 Verkoop zoogkoeien 1360 5090 Toegerekende dierkosten Krachtvoer 436 Rente veestapel 859 Gezondheidszorg 202 Uitvalskosten 344 Strooisel 130 Algemeen 253 2251 Toegerekende graslandkosten Bemesting 688 Herinzaai 90 Afrastering 40 Diversen 423 1241 Saldo (op basis eigen mechanisatie) 1598 Uitgegaan is van een bedrijf waar al le kalveren op het bedrijf aangehou den worden. De (ekstra) vrouwelijke dieren verlaten als vaars het bedrijf. De stieren worden op een gewicht van 598 kg (389 kg geslacht) afgele verd. Het grasland wordt bemest met 400 kg N per ha. Bij een veebe zetting van 1,55 zoogkoeien per hek tare grasland is de ruwvoerbehoefte gelijk aan de ruwvoerproduktie. De opbrengstprijzen voor stieren zijn gesteld op 10 gulden per kg geslacht gewicht. ir. P. van Horna, LEI-detachement bij het PR, Lelystad Op een melkveebedrijf kunnen zoogkoeien, zonder extra investeringen, de plaats innemen van noodgedwongen afgesloten melkkoeien. gegevens lenen zich wel om .de enkele jaren geleden opgestelde begroting voor de zoogkoeienhouderij bij te stellen. Deze begroting, opgesteld door het LEI en PR, wordt door de voorlichtingsdienst gebruikt. Zoogkoeien op gespecialiseerde be drijven Op gespecialiseerde bedrijven spelen de kosten van huisvesting, werktui gen en grond een belangrijke rol. Voor de LEI-bedrijven waren deze kosten gemiddeld ƒ1.750,per hek tare in het boekjaar 1984/85. De ar beidsopbrengst van de begroting in de tabel is als gevolg hiervan nega tief. Dit betekent dat zoogkoeien houderij als hoofdtak onder de hui dige omstandigheden in Nederland niet interessant is. Hoewel de gemiddelde resultaten ongunstig zijn, zijn er erg grote ver schillen in arbeidsopbrengst. Aan de opbrengstenkant zijn er grotere ver schillen tussen de bedrijven dan aan de kostenkant. De opbrengstprijs van de stieren per kg geslacht ge wicht varieerde van gemiddeld ƒ9,50 op het bedrijf met het laagste resul taat tot gemiddeld ƒ11,— op het be drijf met het beste resultaat. In 1985 stond de vleesprijs onder druk, zo dat ook op de zoogkoeienbedrijven de opbrengstprijs achterbleef in'ver gelijking met voorgaande jaren. Zoogkoeien op melkveebedrijf Op een melkveebedrijf kunnen' zoogkoeien de plaats innemen van De voorjaarskuilen van oogst 1986 zijn gemiddeld van topkwaliteit. Dit blijkt uit een eerste overzicht van het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek, waarin de gemiddelde resultaten van het onderzoek in 11000 graskuilen worden weergegeven. Met een gemiddelde VEM van 852 bij de voorjaarskuilen zonder toe voeging, neemt 1986 over een periode van negen jaar een uitstekende tweede plaats in en moet daarbij het voorjaar van 1980 (861) nog voor laten gaan. Meer dan 40 kuilen haalden reeds het predikaat 'uitmuntend', omdat ze boven de magische grens van 1000 VEM in de droge stof uitkomen. Bovengenoemd fraai resultaat is een gevolg van het feit dat de 'aftrek posten' bij de voederwaardebereke- ning dit voorjaar laag zijn. Het be- Bij, de geslachte varkens wordt steeds duidelijker een vervetting gekonstateerd, hetgeen zowel in het binnenland als in het buiten land bij de afzet problemen geeft. Als oorzaken wordt gedacht aan een kombinatie van faktoren in het voederregime, zoals de gerin gere toevoegingen van koper en de ekstra toevoeging van vet in het rantsoen. Het PVV zal bin nenkort overleg voeren met het Produktschap voor Veevoeder, om voor de problemen, die ont staan zijn, oplossingen te vinden. Vrijdag 22 augustus 1986 treft voornamelijk jong materiaal wat blijkt uit het gunstig hoge eiwit gehalte en het relatief lage ruwe- celstofgehalte. Ook het ruw- Preventieve enting mond- en klauwzeer IJsselmeerpolders In de Noordoostpolder en Flevoland zullen tussen 1 en 30 september aan vullende preventieve entingen tegen mond- en klauwzeer worden uitge voerd. Runderen, die ouder zijn dan 4 maanden en nog niet of slechts eenmaal zijn geënt, moeten in deze periode worden gevaccineerd. Het betreft hier entingen bij ruim 11.000 dieren op 268 bedrijven, die zich bevinden op het grondgebied van de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten, Almere en Zeewolde. asgehalte is gunstig laag. Door het dunne, stengelige gewas en het redelijke oogstweer kon met een korte veldperiode (de helft van de kuilen heeft een veldperiode van minder dan drie dagen) worden vol staan, wat ook de ammoniakfraktie gunstig beïnvloedde. Evenals voorgaande jaren werd bij een kwart van de voorjaarskuilen een toevoegmiddel gebruikt. Opval lend daarbij is dat de gemiddelde VEM-waarden van de kuilen zonder en met toevoeging elkaar steeds dichter naderen (verschil 17, 16 en 6). Regionaal zijn er ook flinke ver schillen. Zoals zo dikwijls spant de Achterhoek duidelijk de kroon met een gemiddelde VEM van 891. Dit fraaie resultaat werd behaald door jong te maaien en snel af te werken. Inzending iets achter Uit de getallen blijkt dat het aantal onderzochte monsters thans nog en kele duizenden achter ligt bij het topjaar 1985. Een en ander wordt veroorzaakt door een trage start en het feit dat er gemiddeld iets minder kuilen liggen (ca. 20%op de bedrij ven. Bovendien wordt er als gevolg van de lagere opbrengst nogal over elkaar gekuild met alle konsekwen- ties vandien (o.a. gevaar voor boter- zuurhaarden). Hoe dan ook er zal in de resterende maanden van het weideseizoen nog veel moeten groeien om de winter voorraad in de weidegebieden veilig te stellen. Grasland met melkkwotum 15.000 gulden duurder dan zonder kwotum In 1985 heeft het Centraal Buro voor de Statistiek een onderzoek verricht naar de invloed van de hoeveelheid heffingvrije melk - het melkkwotum - op de prijzen van grasland. Voor onverpacht los grasland met een melkkwo tum werd gemiddeld ruim ƒ15.000,meer betaald dan voor grasland zonder kwotum. Wanneer de REINHEID VAN DE MELK onvoldoende is kan dit een forse korting op de melkafrekening tot gevolg hebben. De hygiëne rond om en tijdens het melken heeft grote invloed op de reinheid van de melk. De voorbehandeling is erg belang rijk. Een schoon uier wordt voorbe- handeld met een schone droge doek of met speciaal papier. Een vuil uier eerst wassen met lauw water en ver volgens goed afdrogen. Papieren doeken zijn hiervoor minder ge schikt. Gebruik voldoende droge en schone doeken. Snijmais werkt vrij agressief op be ton. Daarom is het van belang dat beton van KUILPLA TEN EN SLEUFSILO'S goed afgewerkt is. Als de sleuf silo leeg is biedt dat nu de mogelijkheid om de vloer en de wanden met silolak te behandelen. Maak de silo eerst goed schoon en gebruik silolak op basis van bitu men. Middelen op teerbasis mogen niet gebruikt worden i.v.m. de in werking op het voer. Hou kalveren, die in de wei lopen, goed in de gaten. Wanneer ze een flinke WORMBESMETTING oplo pen kost dat veel groei. Dit is met krachtvoer niet goed te maken. Re gelmatig mestonderzoek geeft een goede indruk van de besmetting met maagdarmwormen. Wanneer het haarkleed ruiger wordt, de mest dun wordt of de kalveren gaan hoesten is het raadzaam de dierenarts te raad plegen. Er zijn goede wormbestrij dingsmiddelen. In 1985 werd voor onverpacht los grasland zonder kwotum gemid deld ƒ33.000,per ha betaald. Voor grasland met kwotum be droeg de koopprijs gemiddeld ƒ48.200,per ha, een verschil van ƒ15.200,—. De omvang van het kwotum dat met de grond overging, bedroeg volgens dit onderzoek gemiddeld 12.500 kg per ha. Dit betekent, dat jaarlijks per kg heffingvrij te leveren melk gemiddeld ƒ1,22 ekstra werd betaald voor de grond. Een goede HUISVESTING van het vee houdt in dat de stallen minstens 1 x per jaar goed GEREINIGD en ONTSMET worden. De zomerperi ode is hiervoor het meest geschikt omdat de meeste stallen dan leeg staan. Ontsmetting zonder grondige reiniging heeft geen zin. Na verwij dering van het grove vuil de stal eerst goed voorweken. Gebruik hiervoor weinig water. Wanneer het voorwe ken een keer of 3 herhaald wordt met tussenpozen van I - 2 uur zal de reiniging vlot verlopen. Voor de reiniging van stallen en werktuigen wordt vrij algemeen ge bruik gemaakt van HOGE DRUKSPUITEN. Een hoge drukspuit met een waterverbruik van 12 - 13 liter per minuut en een minimale druk van 50 atmosfeer geeft goede resultaten. Een veel ho gere druk is niet nodig en brengt bo vendien gevaren met zich mee. Ge bruik voor wanden en vloeren een vlakstraler en houdt deze op afstand van 10 - 20 cm van het oppervlak, onder een hoek van 15 tot 30°. Nieuwe verkorte veevoedertabel Deze maand verschijnt een nieuwe druk van de Verkorte Tabel, met voedernormen voor de landbouw huisdieren en voederwaardecijfers van veevoeders. In deze 32ste druk zijn de voeder normen voor rundvee, varkens en pluimvee aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de veevoeding. Naast een afzonderlijke rubricering van verse en ingekuilde ruwvoeders voor rundvee, zijn de voederwaarde cijfers hiervan zoveel mogelijk geak- tualiseerd aan de hand van recente gegevens. Voorzover verantwoorde gegevens beschikbaar zijn is deze 32ste druk ook aangevuld met voe derwaardecijfers van een aantal vochtige voeders, die niet in een voorafgaande druk werden vermeld. De kosten van dit boekje zijn ƒ3,— per eksemplaar en de bestelling kan uitsluitend geschieden door over schrijving van het verschuldigde be drag op postgironummer 973017 t.n.v. Centraal Veevoederburo in Nederland te Lelystad onder vermel ding van: eksemplaren Verkorte Tabel'. 9 oogstjaar 1986 zonder toevoeging met toevoeging peildatum 4 aug. 4 aug. droge stof 461 385 VEM-waarde 852 846 Vre in g/kg 139 133 ruwe celstof in g/kg 238 232 ruw as in g/kg 139 144 ammoniakfraktie 7 8 veldperiode in dagen 3 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9