Oogstwerkzaamheden verlopen zeer vlot: opbrengsten boven verwachting Chinese Minister van Landbouw bezocht o.m. Euribrid, Campina, Van der Have en C. Meijer BV. Droogteschade bij aardappelen, bieten en uien Drs. H. Schelhaas vreest verdergaande maatregelen vanuit Brussel De van de tot nu toe geoogste landbouwgewassen - zijn beter uitge vallen dan dit voorjaar nog algemeen werd gevreesd. Zowel bij erw ten, gerst als wintertarwe worden opbrengsten behaald die zonder meer goed kunnen worden genoemd. Dankzij de droge zomer kan onder gunstige omstandigheden en met weinig kosten (drogen) wor den geoogst. Wel ontstaan er, door de geringe neerslag, problemen bij bieten en aardappelen, vooral op droogtegevoelige gronden waar niet beregend kan worden. Mede dankzij de gunstige weersom standigheden is de kwaliteit van de produkten goed tot zeer goed te noe men. Dat komt deels ook in de prij zen tot uitdrukking. Zo is bij winter tarwe de prijs op een hoger niveau dan aanvankelijk werd verwacht. Alle rassen voldoen in het Zuid westen aan de kwaliteiten die aan baktarwe worden gesteld. Doordat ook in ons omringende landen een oogstreduktie wordt verwacht bij aardappelen en uien is ook de prijs- verwachting van de vrije produkten goed. Wel komen in een droog jaar de droogtegevoelige gronden er dui delijk uit. Daar is dan ook sprake van vaak een aanzienlijke oogstre duktie. Wat de veehouderijsektor betreft kan worden vastgesteld dat de maisgroei er met uitzondering van de droogtegevoelige gronden goed voorstaat. Van grasgroei is in het Zuidwesten overigens nauwelijks of geen sprake. Op veel bedrijven moet dan ook al de wintervoorraad worden aangesproken. De prijzen voor stro en hooi liggen op een rela tief hoog peil. Voor mais op stam worden al flinke prijzen geboden. ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman heeft voor de boven verwachting goede opbrengsten niet direkt een verklaring. Kennelijk zijn alle om standigheden gunstig geweest na het slechte voorjaar en is de droogte op een moment gekomen toen de korrel van de wintertarwe al voldoende ontwikkeld was. Ook de beworteling zal optimaal geweest moeten zijn, mede dankzij de strenge vorst van de afgelopen winter. De prijzen zijn gunstiger dan aanvankelijk ver wacht. "Handel en coöperatie heb ben hun nek uitgestoken met een goede prijs. Dat zal ook te maken hebben met de uitzonderlijk goede kwaliteit van het produkt. "In het begin van het seizoen - hebben we daar wat zwart tegenaan zitten te kijken maar nu valt dat gelukkig nog mee. Maar het is beter zo dan omge keerd natuurlijk". Hij merkt overi gens nog op dat een goede prijs voor dit jaar nog geen garantie geeft voor de komende jaren. Op Schouwen-Duiveland is het ove rigens net als elders in het Zuid westen erg droog. De opbrengsten van de aardappelen en uien zullen er dan ook achter blijven bij normaal. In de komende drie weken zal nog flink wat regen moeten vallen om tot een redelijke kg-opbrengst te ko men. Ook de stand van de bieten verraadt een vochttekort. Ook hier valt een oogstreduktie te verwach ten. Doeleman: "In zo'n jaar als dit zijn de droogtegevoelige gronden erg kwetsbaar. Dat geldt ook voor enige vollegrondsgroentegewassenDuide- lijk wordt nu het grote belang van een goede waterbeheersing en van de mogelijkheid om te kunnen berege nen." De witlof staat er op Schouwen-Duiveland over het alge meen goed voor. Ook in andere lan den in de EG vallen de KG- opbrengsten als gevolg van de droogte tegen en dat is hoogstwaar schijnlijk van invloed op de prijzen van de vrije produkten. Doeleman: "Er schijnt een tekort te komen en daarom is er in het algemeen een goede verwachting dat de prijzen van aardappelen en uien vasthou dend zullen zijn. De lagere op brengsten lijken dus deels gekom- penseerd te worden door de hogere prijzen". Voor de fruitteelt is het te droog. De kleine buitjes die in het Zuid Beve- landse zijn gevallen hebben de maat Vrijdag 22 augustus 1986 van de zomerrassen niet meer posi tief kunnen beinvloeden. Voor de herfstrassen moet er zeker nog enige tientallen mm's Tegenvallen willen deze wél aan de maat komen, aldus fruitteler C. Hamelink te Wemeldin- ge. Hij vreest toch wel een oogstre duktie van 10 a 20% en van een aan vankelijk verwachte topoogst zal geen sprake kunnen zijn. "Nu komt er goed uit wie wel wie geen water bij kan geven. Formidabel zoals de ge wassen er bij staan waar water wordt toegediend." Overigens zijn de prij zen redelijk tot goed. Vooral de gro te maat wordt goed betaald. Bij peren ligt de situatie gunstiger. De maat zal er wel komen en de zo- merperen hebben een goede prijs op gebracht. Ook de Conference groeit voorspoedig. Bij bramen kan wor den gesproken van een uitstekend te - v De oogst van tarwe is inmiddels al op veel plaatsen in volle gang. Deze com bines zijn aan het werk in de Flevopolder (Foto Ab Westerbeek). produkt en een goede prijs. In Midden-en Oost-Brabant is de mais groei op de lagere gronden goed tot zeer goed maar op de lichtere droog tegevoelige gronden staat maar een half gewas. De grasgroei staat volle dig stil en veel veehouders moeten hun vee dan ook flink bijvoeren. "Gelukkig, zo zegt de heer W. van Veldhuizen, kan, en wordt hier uiteraard ook op veel plaatsen bere gend, hoewel de kosten daarvan, ze ker wanneer langdurige beregening noodzakelijk is, niet moeten worden onderschat. Maar op die manier wordt de groei er wel een beetje inge houden. Bijvoeren en beregenen ma ken er voor de veehouders wel een dure zomer van. Op bedrijven waar niet kan worden beregend of waar men zeer droogtegevoelige gronden heeft zijn wel degelijk problemen maar in het algemeen kan niet wor den gesproken van een alarmerende situatie. "Het is volgens hem dan ook te vroeg om nu al duur ruwvoer aan te kopen. Een flinke vochtige periode kan de grasgroei nog weer op gang brengen. Bieten en aardap pelen hebben op sommige kwetsbare percelen erg te lijden van de droogte. Vooral een aantal bietenpercelen zal geen of nauwelijks opbrengst geven. Is elders in het Zuidwesten nog wel eens een bui gevallen volgens cijfers van het KNMI is Noord-Beveland er dan toch wel erg bekaaid afgeko men". 't Is hier erg droog, zo bea amt akkerbouwer H.C. van der Maas uit Kats. Op Noord-Beveland geven de droogtegevoelige gronden (die zijn hier vooral in het westelijk deel toch nogal wat) bij bieten en aardappelen een flinke oogstreduk tie. De aanwezigheid van zoet water zou hier een uitkomst zijn". Ook op Tholen en St. Philipsland verlopen de oogstwerkzaamheden naar wens en is de tarweoogst een goed eind ge borgen. M.C.J. Kosten: "Iedereen staat hier versteld van de goede op brengsten. Alleen bij de aardappelen en de uien zullen de prijzen het goed moeten maken". Ook gunstige berichten vanuit het Walcherse met uitzondering van de aardappelen en uien. De bieten staan er goed voor. De verwachtingen van de maisoogst zijn eveneens zeer hoog gespannen. De grasgroei is er minimaal maar dankzij het bijvoe ren heeft dat nog niet geleid tot een terugslag in de melkgift. B.J. Bie- rens: Een droge zomer valt ook in de veehouderij vrijwel altijd mee". In Noordwest-Brabant is de graan oogst ook een heel eind gebeurd. De opbrengsten zijn wisselend. Van zeer goed op de.vochthoudende en- opgevende gronden tot matig op de plaatgronden. De opbrengsten bij konservenerwten zijn goed. Wat ge nuanceerder ligt dat bij het gras zaad. Roodzwenk en veldbeemd zijn matig tot slecht, terwijl het bij En gels raai sterk wisselend is. J. WIERENGA Van 18 tot en met 25 augustus brengt de Chinese Minister van land bouw, veehouderij en visserij - He Kang - op uitnodiging van minis- ,ter Braks, een officieel bezoek aan ons land. Dit bezoek bevestigt het belang van de agrarische relaties, opgebouwd sinds het bezoek van minister Braks aan de Volksrepubliek China in 1980. De Chinese de legatie oriënteert zich op nagenoeg alle terreinen van de Nederlandse landbouw. Maandag jl. had de minister een ge sprek met de direktie van het Neder lands Instituut voor Afzetbevorde ring van zaden en Groenvoederge- wassen in Den Haag. Aansluitend naakte hij een rondrit door het Westland. Dinsdag was He Kang te jast bij de Rijks Dienst IJsselmeer- polders in Lelystad terwijl de delega tie woensdag een bezoek bracht aan Euribrid en Hendriks Boxmeer. Te vens werd een kijkje genomen in een kippen- en varkenshouderij aldaar. Het gezelschap werd vervolgens ont vangen door de direktie van DMV- Campina in Veghel. Middels een dia-presentatie kreeg men een in druk van de aktiviteiten van dit con cern. Gisteren, donderdag 21 augus tus jl. werd de minister en zijn ge volg ontvangen op het Kweekbedrijf van Van der Have te Rilland en bij C. Meijer BV te Kruiningen. Van daag brengt hij een bezoek aan enige instituten in Wageningen, aan-de Praktijkschool in Barneveld en za terdag tenslotte zal een bezoek wor den gebracht aan een kaasboerderij en aan de bloemenveiling te Aalsmeer. rooien van aardappelen te zien. Ook de verwerking ontbrak niet in het programma. Bij C. Meijer BV te Kruiningen bezocht men zowel het sorteerbedrijf als het aardappelver- werkende bedrijf Meijer Frozen Foods. De Chinese minister He Kang op bezoek bij het NIVAZ. NIVAZ Tijdens het bezoek aan het Neder lands Instituut voor de Afzetbevor dering van Zaden van Groenvoeder- gewassen (NIVAZ) is gesproken over de huidige stand van zaken be treffende de samenwerking tussen China en NIVAZ en verder over mo gelijke nieuwe aspecten van de sa menwerking. Het NIVAZ is reeds vanaf 1981 ak- tief in China. Door middel van proe ven met Nederlandse rassen van grassen en andere groenvoederge- wassen in vele gebieden in China 'wordt getracht de-beste rassen te vin den voor de diverse klimaatsgebie- den. Deze rassen worden gebruikt om de opbrengst en de kwaliteit van het grasland in China te verbeteren. Op die manier kan een aanzienlijke bijdrage geleverd worden aan de ver hoging van de melkveehouderijpro- duktie in China. Ook de Nederlandse aardappelsec tor presenteerde zich deze week aan de Chinese minister van Landbouw. Zijne exellentie werd donderdagmor gen ontvangen door het Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten (NIVAA). De Chinese delegatie maakte er ken nis met de hele sector, van het zoe ken naar nieuwe aardappelrassen tot de produktie van voorgebakken frites. NIVAA-directeur dr.ir. H. van Ar- kel ontving het gezelschap op het kweekbedrijf De Oosthof te Rilland, waar men zich bezig houdt met het aardappel-veredelingswerkVervol- gens kreeg minister He Kang het Het NIVAA heeft al enkele jaren goede contacten met China. Zo heeft met name een symposium over de aardappelteelt, vorig jaar in Pe king, veel goodwill gekweekt. In China, een land met meer dan een miljard inwoners, bestaan plannen om een aardappelverwerkende in dustrie op te zetten. Daarvoor heeft men echter aardappelen met een hoog droge stofgehalte nodig. Het NIVAA meent dat Nederland daar voor goede rassen kan leveren. Daartoe worden momenteel proef zendingen in China getest. Volgende maand zullen de resultaten daarvan bekend worden. Bezoek Van der Have Bij het bezoek van de Chinese dele gatie aan het Kweekbedrijf van Van der Have in Rilland donderdag 21 augustus j.l. heeft directeur D.M. Vermerris een korte schets gegeven van het ontstaan en ontwikkeling van het Kapelse kweekbedrijf. Hij ging daar bij met name in op het kweken van graszaden. Als lid van NIVAZ worden rassen van Van der Have al een aantal jaren met sukses in China getest. Vermerris sprak de hoop uit dat deze kontakten geïntensiveerd zullen worden zodat een bijdrage kan wor den geleverd aan de verdere ontwik keling van grasland en melkveehou derij in China. Het kweekbedrijf hoopt voorts diverse variëteiten graszaden te kunnen leveren om daarmee de steden in China van groen te voorzien. Het betreft hier grassen voor parken, lanen, sport velden en wegbermen. Het Kapelse bedrijf ziet voorts samenwer kingsmogelijkheden bij het telen van suikerbieten, zonnebloemen en in het uitwisselen van informatie betref fende de technieken in het kweken van zaden. De minister He Kang toonde zich zowel bij de toespraak als bij de rondleiding op het bedrijf zeer geïnteresseerd. "Op dit moment verkeert de zuivel- sektor in een krisissituatie en op kor te termijn is geen belangrijk herstel van de eksport naar derde landen te verwachten. Hiervoor is allereeerst een herstel van de koopkracht in de derde wereld nodig. Dit is o.m. af hankelijk van een stijging van de olieprijzen. Bij een herstel van de koopkracht dat vroeg of laat moet komen- kunnen de perspektieven van de zuiveleksport belangrijk be ter worden". Dit zei drs. Schelhaas, voorzitter van het Produktschap voor Zuivel woensdag 20 augustus jl. in zijn openingswoord bij de Openbare bestuursvergadering van het schap. Teleurstellend is, zo zei hij voorts, dat, ondanks de superheffing, de Europese interventievoorraden hoog blijven en zelfs nog stijgen. Overi gens is ook in ons land de melkaan- voer het eerste halfjaar ca. 4% bo ven het kwotum uitgekomen. De ontwikkeling van de groeiende voor raden moet verontrustend genoemd worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5