ZLM nam afscheid van SEV-er W. de Landgraaf over geld en goed Direkteur/grootaandeelhouder en sociale wetgeving ■■Mi Ontgrondingenplan voor beton- en metselzand Verreweg de meeste land- en tuin bouwbedrijven in Nederland hebben de rechtsvorm van eenmanszaak, maatschap of firma. Slechts een be perkt aantal hebben de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV), of commanditaire vennootschap (CV). In dit artikel zullen we laatst genoemde rechtsvorm nader onder de loep nemen. Wat is een commanditaire ven nootschap? Een commanditaire vennootschap is een maatschap tot uitoefening van een bedrijf, onder een gemeenschap- pelijkie naam aangegaan, waarbij de commanditaire vennoot naar buiten toe géén beheersdaden mag verrich ten. Onder beheersdaden moeten in dit verband verstaan worden, kopen of verkopen, overeenkomsten aan gaan zoals bijvoorbeeld opdrachten geven aan een loonwerker, var- kensmestkontrakten afsluiten enz. Al deze handelingen, waaruit gevol gen voor derden voortvloeien, die nen verricht te worden door de behe rend vennoot of vennoten. De com manditaire vennoot is in feite dus slechts geldschieter (financier) en be moeit zich op geen enkele wijze met de bedrijfsvoering. De meest ken merkende elementen zijn dus dat: - de CV eigenlijk veel lijkt op de ven- nootshap onder firma: er wordt na melijk onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uitgeoefend. - de commanditaire vennoot (ook wel 'stille' vennoot genoemd) slechts tot het bedrag van zijn/haar com manditair kapitaal 'risiko-dragend' kapitaal verschaft. Onder comman ditair kapitaal wordt verstaan: het bedrag of de geldswaarde van de ak- tiva die door de commanditaire ven noot worden ingebracht. Aansprakelijkheid Wil de commanditair vennoot er ze ker van zijn dat hij geen groter risiko loopt dan zijn commanditaire kapi taal dan moet hij/zij aan de volgen de voorwaarden voldoen: - hij moet zich onthouden vain be heersdaden - zijn naam mag niet in de naam van de C.V. worden opgenomen Worden een of meerdere van deze bepalingen overtreden in die zin dat een derde, die met de commanditair heeft gehandeld, de indruk mocht krijgen met een beherend vennoot te doen te hebben, dan wordt de com manditaire vennoot daardoor met zijn gehele vermogen (dus ook met zijn niet-commanditaire kapitaal) aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Aangezien de C.V. geen zelfstandig rechtspersoon is neemt niet de C.V. aan het rechtsverkeer deel. Niet de C.V. is dus aansprakelijk of kan failliet gaan, wel haar vennoten. Ingeval ér meer dan een beherende vennoot is vormen deze onderling een vennootschap onder firma. Dientengevolge hebben zij een afge scheiden vermogen, hetgeen bete kent dat de bedrijfskrediteuren voorrang hebben op de privé- krediteuren op het bedrijfsvermo gen. Gaan de vennoten van een der gelijke vennootschap failliet, dan zijn allereerst de beherende venno ten met hun gehele vermogen hoof delijk aansprakelijk en vervolgens de commanditaire vennoot tot mak simaal zijn commanditair kapitaal. De door hem in het verleden genoten winsten hoeft hij niet terug te betalen. Als er maar een beherend vennoot is dan is deze met zijn gehele vermogen aansprakelijk en daarna de com manditaire vennoot tot maksimaal zijn commanditaire kapitaal. Fiskale konsekwenties De fiskale positie van de beherend vennoot verschilt niet van de positie van de vennoten in een maatschap of vennootschap onder firma. Dit bete kent dus dat deze vennoot gewoon winst uit onderneming geniet. Voor de commanditair vennoot bestaan de volgende mogelijkheden: a. als hij, behalve een rentevergoe ding over zijn ingebracht kapitaal en een aandeel in de jaarlijkse winst, ook nog meedeelt in de stille reserves dan wordt hij als ondernemer be schouwd en geniet hij dus winst uit onderneming. Dit houdt o.a. in dat hij in aanmerking komt voor de fis kale faciliteiten die voor iedere on dernemer gelden zoals deelname aan de fiskale oudedagsreserve, zelfstan digenaftrek, enz. b. als hij geen aandeel in de stille re serves heeft wordt zijn rentevergoe ding en aandeel in de winst aange merkt als opbrengst van vermogen. In fiskale zin is hij dan geen onder nemer en komt dan dus niet in aan merking voor bovengenoemde facili teiten. Wanneer aantrekkelijk? In bijvoorbeeld de volgende situaties kan de C.V. een aantrekkelijke rechtsvorm zijn: a. als iemand, bijvoorbeeld om fis kale redenen wel ondernemer wil worden of blijven, zonder echter met zijn gehele vermogen aanspra kelijk te willen zijn en zonder zich met de bedrijfsuitoefening bezig te willen houden. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld ook voordoen in het kader van de bedrijfsopvolging. Vader kan dan als stille vennoot geld of zijn bedrijf inbrengen in de C.V., in fiskale zin ondernemer blijven doch verder de gehele bedrijfsvoe ring overlaten aan zijn zoon. Bij deze inbreng heeft hij dan uiter aard de keuze tussen inbrèng met voorbehoud van de bij de aanvang van de C.V. aanwezige stille reserves ofwel afrekenen over deze stille re serves. b. ingeval van overlijden van de on dernemer kan zijn echtgenote haar aandeel in de huwelijksgoederenge meenschap en haar erfdeel uit de na latenschap omzetten in commandi tair kapitaal en vervolgens met de zoon het bedrijf in C.V.-vorm voor tzetten. Dit kan fiskaal gunstig zijn terwijl ook voorkomen wordt dat de zoon het gehele ouderlijk vermogen in één keer moet uitkeren. c. doordat het commanditair kapi taal ook risikodragend kapitaal is worden de financieringsmogelijkhe den groter. Immers, als de zaak later financieel vastloopt, kan de finan cier (meestal een bank) zijn vorde ring ook verhalen op het commandi tair ingebrachte kapitaal. Het com manditair kapitaal verhoogt in dit opzicht als het ware het 'eigen ver mogen' van de beherend vennoot. Deze laatste krijgt dus ruimere fi nancieringsmogelijkheden Samenvattend: in bepaalde situaties kan de C.V. een aantrekkelijke rechtsvorm zijn. Wilt U er meer over weten dan kan de sociaal- ekonomische voorlicht(st)er U ver der informeren. Dries van Rozen SEV-er in rayon Walcheren en Noord Beveland Na een inwerkperiode van 3 1/2 maand in Noord-Brabant is met in gang van 15 augustus Dries van Ro zen benoemd als sev-er bij de ZLM met als werkgebied Walcheren en Noord-Beveland. Hij is geboren in Friesland en opgegroeid op een land bouwbedrijf. Na het behalen van zijn HAVO-diploma studeerde hij aan de Hogere Landbouwschool te Groningen en behaalde er zijn diplo ma in 1985. Wij hebben er alle ver trouwen in dat Dries zich spoedig zal hebben ingewerkt in zijn rayon, en dat onze leden en hun gezinsleden hem hierbij behulpzaam zullen zijn. Hij is bereikbaar op het kantoor in Goes, tel. 01100 - 21010 en tussen 08.00 en 09.00 uur 's morgens privé onder nr. 01100 - 13036. J. Markusse Na een dienstperiode van ca. 7 jaar als sociaal economisch voorlichter bij de ZLM met als werkgebied Noord- en Zuid Beveland en Wal cheren werd op 25 juli afscheid ge nomen van Willem de Landgraaf. Hij is per 1 augustus in dienst getre den bij de Rabobank te Goes. De heer A.H. Munters, sprekend na mens het Dagelijks Bestuur van de ZLM, stelde dat de SEV een duide lijke plaats heeft in het bestel van de landbouworganisatie. Een vertrou- wensfunktie en een vraagbank voor velen van onze leden. Munters: "Hoewel we graag hadden gezien dat je nog langer bij ons was geble ven feliciteren we je met je promotie Melding uitgevoerde grondontsmetting aardappelteelt nu met overdruk kadastrale kaart! Als u als teler aardappelland ont smet tegen aardappelmoeheid met de bedoeling in aanmerking te komen voor de ruimere vruchtwisselingsvoorschriften, dient deze ontsmetting gemeld te worden bij de Plantenziekten- kundige Dienst (P.D.) middels daarvoor bij genoemde Dienst verkrijgbare formulieren. Op deze formulieren wordt ver zocht een schets te maken van het betreffende perceel, zodat een ander het kan terugvinden. Dit laatste nu is niet voldoende. De grondontsmettingen dienen n.l. geregistreerd te worden op de kadastrale (karterings)kaarten. Hiertoe is het noodzaak dat u in plaats van een schets, een over druk meezendt van (het gedeelte van) de kadastrale kaart waarop het perceel voorkomt. Als u deze overdruk niet bij uw melding meezendt, wordt uw grondontsmetting niet gere gistreerd. Dat betekent dat het eerstvolgen de jaar dat u aardappelen teelt op het bewuste perceel, de A.I.D. U kan komen mededelen dat U in overtreding bent. Daarom: haal op het gemeente huis, bij het Kadaster of bij het Waterschap een overdruk van de kadastrale kaart(en) van uw ge hele bedrijf. Als u éénmaal in het bezit bent van (een) dergelijke over drukken) kunt u hiervan op het postkantoor of bij een boekhan del zelf kopiëen maken. Zend zo'n kopie mee met de mel ding nadat u het ontsmette per- ceel(s)gedeelte daarop duidelijk hebt aangegeven. Zoals wellicht bekend is, heeft de Centrale Raad van Beroep reeds eni ge tijd geleden uitspraak gedaan dat de direkteur/grootaandeelhouder van een N.V./B.V. in het algemeen niet meer kan worden aangemerkt als werknemer in de sfeer van de so ciale wetgeving. De vraag rijst wat er nu hier verder staat te gebeuren. Het komt er op neer dat de lopende verzekeringen van personen die vol gens de nieuwe rechtspraak niet ver zekerd behoren te zijn, in beginsel dienen te worden beëindigd. Het is dan ook mogelijk dat.de be drijfsvereniging meedeelt dat men niet meer wordt aangemerkt als werknemer in de zin van de sociale verzekeringswetgeving. De beëindiging zal echter moeten ge schieden met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat houdt in dat onder bepaalde omstandigheden het rechtszeker- heids - dan wel het vertrouwensbe ginsel tot het laten voortduren van de verplichte verzekering zal kunnen leiden. Hierbij zalk o.m. aan de volgende aspekten moeten worden besteed: de mogelijkheid van partikuloiere ver zekering tegen aanvaardbare kondi- ties, de leeftijd, de gezond heidstoestand, het aantal verzekerde jaren, het nakomen van de premie verplichtingen. Wanneer de direk teur/grootaandeelhouder de wens te kennen geeft zijn verplichte verzeke ring te willen voortzetten zal toetsing aan de genoemde punten moeten plaatsvinden. Overigens kan men thans ook zelf verzoeken de werknemersverzeke ring te beëindigen. Alvorens een zo danig verzoek te doen, doet men er goed aan zich eerst te oriënteren om trent de mogelijkheden. Het zelf zoeken naar een goede oplossing is zeker aan te bevelen. J. Spijk en wensen je net beste toe". De kringvoorzitters van Walcheren, Noord Beveland en Oost Zuid Beve land bedankten Willem voor de goe de wijze waarop hij zijn werk al die jaren heeft verricht. Namens de kol lega's dankte het hoofd van de afde ling voorlichting J. Markusse Wil lem voor het funktioneren in het SE V-team. "Je adviezen waren kort, kracchtig, maar goeden duide lijk". In zijn dankwoord stelde Wil lem o.a. dat hij met plezier biij de ZLM heeft gewerkt en dat van een SEV-er ook als mens veel wordt ge vraagd. Ook heeft hij de kollegiali- teit op kantoor en in het SE V-team zeer gewaardeerd. Als dank voor de bewezen diensten ontvangt Willem de Landgraaf uit handen van A.H. Munters een presentje. Gedeputeerde Staten voor Noord- Brabant gaan een Ontgrondingen plan voor beton- en metselzand vast stellen. Dit hebben zij in hun verga dering van 12 augustus besloten. Naast het Ontgrondingenplan zal een milieu-effektrapport worden ge maakt. Hierin zullen de gevolgen van de zandwinning voor het milieu worden beschreven. Een van de funkties van het Ont grondingenplan is de aanwijzing van een of meerdere winplaatsen waar in de periode van 1989 - 1998 beton- en metselzand wordt gewonnen ten be- bestemmings plannen Klundert De burgemeester van Klundert maakt bekend, dat vanaf 25 juli 1986 ligt in het stadskantoor 'De Prinsenhof', Stadhuisring 3 te Klun dert, gedurende een maand voor een ieder ter inzage het ontwerp van de 'Herziening Bestemmingsplan Moerdijk 1971', bestaande uit toe lichting, voorschriften en plankaart. Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen dit ontwerp schrifte lijk bezwaren indienen bij de ge meenteraad. hoeve van de voorziening in een ge deelte van de landelijke behoefte. De omvang van de winplaats c.q. win plaatsen zal in totaal ca. 140 ha be dragen. De winplaats(en) zal (zullen) geprojekteerd worden in een gebied, gelegen binnen een afstand van ca. 5 km van de Maas, vanaf 's- Hertogenbosch stroomopwaarts tot aan Vierlingsbeek. Importverbod Nederlandse chrysanten wellicht binnenkort opgeheven Tijdens een tweedaags bezoek aan Zweden (14 en 15 augustus jl.) van minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) is een opening bewerkstel ligd in de problemen met de import van Nederlandse chrysanten. Op korte termijn zullen besprekin gen worden gestart die moeten lei den tot opheffing van het nu gehan teerde importverbod. Het al op de Nederlandse veilingen toegepaste 'groene hoek-systeem' zal hiertoe worden aangepast. Voorts is minister Braks met zijn Zweedse ambtgenoot overeengeko men dat in principe op 1 oktober a.s. enkele invoerbelemmeringen voor bepaalde vleesprodukten, ingesteld na de gevallen van Afrikaanse var kenspest in ons land, zullen worden opgeheven. Vrijdag 22 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3