Veel aanvoer van bloemen en planten Markt afwachtend De aanvoer van bloemen en planten was vorige week groot, hetgeen uiteraard niet gunstig was voor de telersprijs. De groentenmarkt vertoonde een wisselend beeld. Sommige groenten werden stukken goedkoper, anderen gingen in prijs omhoog. Glasgroenten De tomatenaanvoer liep vorige week fors terug. Bij de ronde tomaten leidde dit niet tot een hogere prijs, bij de vleestomaten wel. In de vorige maand hebben de ronde tomaten op de veiling ƒ1,20 per kg opgebracht, tegen ƒ1,in juli 1985. Ook de komkommers moesten vori ge week een flinke prijsstap terug doen bij een stabiele aanvoer. In ju li was de komkommeraanvoer 8% groter dan in juli '85. Desondanks lag de veilingprijs van 40 ct 3 ct hoger. Bij de paprika's was de aanvoer wis selend en dat gold ook voor de prijs, afhankelijk van de soort. Uit een PGF-marktoverzicht blijkt, dat de paprika's het in de vorige maand goed gedaan hebben, ondanks een toegenomen aanvoer. Aubergines brachten vorige week een ongekend lage prijs op: een 30% lager dan in de week daarvoor en toen was de prijs al enkele weken aan het dalen. In juli hebben de au bergines ƒ2,30 opgebracht op de vei ling tegen ƒ1,60 vorig jaar juli. De aanvoer was dit jaar juli iets groter. Radijs laat al enkele weken een da lende prijs zien. De aanvoer van ra dijs was vorige week groot. Vollegrondsgroenten De aanvoer van natuursla was ruim, al liggen de aanvoeren de laatste we ken toch lager dan vorig jaar. De veilingprijzen van sla stonden onder druk, althans van sla uit de volle- grond. Glassla bracht meer op van wege een beperktere aanvoer. In de koolsektor was er over de ge hele linie sprake van een prijsverbe tering, behalve voor bloemkool die twee dubbeltjes moest inleveren als gevolg van een grotere aanvoer. In de vorige maand bracht een bloem kool op de veiling gemiddeld 55 cent op, tegen ƒ1,— vorig jaar juli. Witte kool liep terug van 32 naar 24 cent per kg, spitskool van 37 naar 20 cent en rode kool van 43 naar 16 cent. Spinazie zag de prijs dalen van bo ven de gulden tot twee kwartjes. Andijvie vertoonde een stabiele aan voer en noteerde vrijwel een onver anderde prijs. Peen vertoonde lagere aanvoercij- fers voor alle soorten. Breekpeen bracht iets meer op, waspeen alleen in de sortering A (12/50). De overige peen noteerde lager. Witlof maakte een geweldige prijssprong omhoog, deels te dan ken aan een wat kleinere aanvoer. Prei daalde iets in prijs. De aanvoer was groot. Snijbonen brachten, net als sperzie bonen een lagere prijs op. Net als in juni werd ook in de vorige maand 40% meer vollegrondsgroen- te uitgevoerd. De grootste afnemer in juli was België (veel waspeen), West-Duitsland was een goede tweede. Fruit Op de fruitmarkt was het prijsver loop van appels verschillend, afhan kelijk van de soort en de kwaliteit. Bij pruimen was dat ook het geval. Rode- en blauwe bessen noteerden op de veiling een hogere prijs. Aardbeien brachten een lagere prijs op. Aardbeien - klasse i - brachten in juli ƒ2,13 per pond op op de veiling. Een jaar eerder was dan ƒ2,48. Bloemen en planten De aangevoerde hoeveelheid snij bloemen lag vorige week - zonder uitzondering - voor alle hoofdpro- dukten op een beduidend hoger nivo dan in dezelfde periode in het voor afgaande jaar. Daarnaast was er sprake van een lager prijsnivo. De aanvoer van trosanjer steeg met 38%, terwijl de prijs per steel met 16 cent daalde. Enkele andere voor beelden: roos grootbloemig 11%, prijsdaling 9 cent, troschrysant aan- voertoename van 21% en een daling van 28 cent per steel. Hetzelfde beeld was te konstateren ten opzich te van twee weken geleden: een mee- raanvoer voor vrijwel alle produkten (uitgezonderd de bolbloemen) met dalende prijzen. De komende weken wordt een stijgend prijsnivo ver wacht en een gelijkblijvende tot licht afnemende aanvoer. De potplantenaanvoer lag - zowel ten opzichte van het voorgaande jaar als ten opzichte van twee weken geleden - op een hoger nivo, met een gemiddelde prijs van ƒ2,05. De ver wachting bestaat dat zowel de aan voer als de prijs zullen toenemen in de eerstvolgende weken. Omdat niemand nog precies de om vang van de oogst 1986 kan overzien - nationaal en internationaal - wordt de markt gekenmerkt door afwach- tendheid, met hier en daar speku- laties. Runderen Op de rundermarkten werden vorige week minder dieren aangevoerd. Het slachtvee kon daardoor gemiddeld RAS MAAT HOEVEELHEID MIDDENPRIJS x 1000 KILO 19.8 11 t/m 15.8 19.8 11 t/m 15.8 Benoni I 70/80 83 78 1,31 1,59 Totaal KL 1 185 165 0,98 1,34 11 70/80 2 4 0,90 1,54 Totaal KL 2 6 12 0,72 1,10 Summerred I 70/80 1 1,11 Totaal KL 1 3 0,99 II 70/80 Totaal KL 2 Discovery I 70/80 17 38 2,31 2,72 Totaal KL 1 47 129 1,54 2,07 II 70/80 1 2,23 Totaal KL 2 3 1,63 Scarlet Benoni I 70/80 2 1,58 Totaal KL 1 4 1,21 II 70/80 Totaal KL 2 Clapp's Favorite I 55/60 2 1,44 Totaal KL 1 2 1,45 II 55/60 1 1,26 Totaal KL 2 2 1,09 Mantel I 70/80 6 1,29 Totaal KL 1 22 1,01 Super Trevoud 1 70/80 18 1,22 Totaal KL 1 50 1,11 II 70/80 9 1,00 Totaal KL II 30 0,82 Precose I 55/60 12 1,03 Totaal KL 1 25 0,97 I 60/70 36 1,W Totaal KL I 1,42 0,86 Pruimen Czar I 5 40 ton 1,73 1,84 Opal I 1 28 ton 2,12 2,17 Mons. Hatif I 3 - ton 2,57 Ontario 9 ton 1,11 Klein Fruit Rode Bessen I doos van 500 gr. 2.808 1.848 doos 1,40 1,07 Bramen I doos van 200 gr. 7.008 47.420 doos 1,00 1,22 Frambozen I doos van 200 gr. 2.760 doos 2,80 de prijs handhaven, hetgeen mee viel, gezien de slechte afzet van rundvlees met name naar Frankrijk, waar het aantal runderslachtingen groot is. In vee- en vleeskringen wordt verder geklaagd over de steun die de Franse regering gegeven heeft aan 70.000 gespecialiseerde rundvee houders (ƒ70,ƒ87,per dier). Hoewel men verheugd is dat de Europese Kommissie deze handel wijze onderzoekt, heeft het Neder land al weer geld gekost. Mede onder invloed van de droogte was de vraag naar gebruiksveè klei ner, hetgeen een druk op de prijzen veroorzaakte. De wereldrundveestapel zal dit jaar - volgens de GIRA meatclub - dalen met 0,6%. Dat betekent dat de rund veestapel met meer dan 500 miljoen runderen zal teruglopen. De werel- drundvleeskonsumptie zou met 0,1% toenemen. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt is sprake van een verruimde aanvoer, hetgeen een druk op de prijzen geeft. De ooipremie over 1986 wordt ge schat op ƒ34,20; tegen ƒ32,77 vorig jaar. De verhoging is een gevolg van de hogere basisprijs die in Brussel werd vastgesteld. Op de kalvermarkt kwamen voor de jonge kalveren lagere prijzen tot stand. Stierkalveren liepen in prijs iets meer terug dan vaarskalveren. Het aanbod van vleeskalveren is ruim voldoende. De afzet van kalfs vlees - met name het voorvlees - loopt stroef. Alleen een toename van de vraag kan daarin verbetering brengen. Varkens Op de varkensmarkt is deze week sprake van een stabiele markt en sta biele prijzen. Behalve voor de kar kassen in Frankrijk en Duitsland, konden vrijwel overal dezelfde prij zen worden gemaakt. Ook Vleuten noteerde een onveranderde verwach- tingsprijs voor deze week. Dit jaar zal - volgens de GIRA meat- klub - de wereldvarkensproduktie stijgen met 0,7% (in de EG 4,3%). De wereldvarkensproduktie zou met 1,2% vooruit gaan en op een 33 mil jard kg uitkomen. Het varkensvlees- verbruik in de wereld zou dit jaar met 0,7% toenemen. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt hebben zich weinig nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Het aanbod van slach trijpe kuikens op de vrije markt was groter. De prijs daalde. Bij broedeie- ren en ééndagskuikens loopt de afzet iets beter. Op de eiermarkt nam de vraag toe, vooral naar de zwaardere eieren. Dat betekende opnieuw een prijsver betering, variërend van 5 tot 70 cent per 100 stuks. Per kilo steeg de prijs met 8 cent. Ook in de ons omringen de landen was de eiermarkt beter. In handelskringen wordt verwacht dat de eierprijs nog wel wat door zal stijgen. Zuivel Op de zuivelmarkt ging de notering voor melkpoeder, bestemd voor ver voer en voor wei, met 1 cent omhoog en daalde die voor Edammerkaas - 4 weken oud - met 2 cent. De afzet van oude en belegen kaas in het binnen land loopt goed. Het schijnt dat de belangstelling om 'oude' boter in kalvervoer te verwerken tegenvalt, omdat de prijs van palpitolie mo menteel zeer laag is. Half augustus lag er in de EG 1500 miljoen kg boter opgeslagen, tegen 1170 miljoen kg een jaar daarvoor. De voorraad magere melkpoeder was ruim 1000 miljoen kg, tegen 450 miljoen kg in half augustus 1985. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt was vorige week prijshoudend. Bij tarwe was het aan bod beperkt. Gevoegd bij de goede verwachtingen over de kwaliteit, be tekende dat een overwegend vaste stemming. Als gevolg van oogst- drukte was het aanbod van gerst klein. Ondanks een kleine vraag was ook hier sprake van een prijshou dende stemming, In rogge is nog geen handel. Hetzelfde geldt in feite voor haver, waar de verwerkers eerst nog meer inzicht in de kwaliteit wil len hebben. Op de zadenmarkt is de handel in koolzaad lusteloos. Koersontwikke ling bijv. in Canada en de toetreding van Portugal tot de EG, hebben tot een zekere patstelling geleid. Voor karwijzaad lijkt het dieptepunt in de markt voorbij te'zijn. Vanwege het kleine areaal, de invoer vanuit Australië en de grote voorraden, stelt de handel in blauwmaanzaad oogst 1986 zeer weinig voor. De vlasprijzen liggen hoger dan vo rig jaar. Spinners en handelaren pro beren zich tijdig in te dekken nu het vlasareaal een 20% kleiner is in W- Europa dit jaar (Nederland min 1000 ha, dat is eveneens ca. 20%). De opbrengsten in Nederland zijn gematigd tot goed, maar in W- Europa redelijk tot slecht. Als er niet veel meer vlas te verwerken zou zijn van de oogst 1985 zou dat nog gunstiger voor de vlastelers zijn, maar de verwerkingshoeveelheid is zo groot, dat de lagere produktie van dit jaar daarmee gekompenseerd wordt. Ondanks een groter areaal is de er- wtenprijs niet zo ongunstig hoewel er maandag een prijsdaling optrad. Het EG-beleid en de droogte in Europa zijn daarvan de belangrijk ste redenen. Bij bruine bonen zorgt de droogte voor enige spekulatie. Bruine bonen - nieuwe oogst - no teerde jl. maandag nogal wat lager. Aardappelen en uien Op de aardapppelmarkt zijn de spe- kulaties groot en de uiteindelijke uit komst is nog zeer onzeker. De pootaardappelprijzen waren be gin deze week weer lager, dan aan het begin van vorige week. Ondanks het feit dat de konsumptie- aardappelen nog enkele weken moe ten groeien, wordt de pootaardap- pelprijs mede bepaald door de fluk- tuaties van de prijs van konsumptie- aardappelen op de termijnmarkt. Tussen half juni en half augustus va- rieërde de groothandelsprijs van Bintje A 28/35 van ƒ67,tot ƒ136,en van de 35/45 van ƒ56, tot ƒ86,(gemeten op maandag middag). Wat de uien betreft: in juli lag de ge middelde beursprijs van plantuien op 20 cent per kg. Dat is 5 cent meer dan in juli 1985. Veevoeders Ondanks de hoge oogstramingen kon de Noord-Amerikaanse mais de koers tot vrijdag handhaven. Toen daalde de prijs. De Franse mais is na de flinke prijsstijging vorige week weer iets goedkoper geworden. Ta- pioka was over de gehele linie vast gestemd. Dat gold ook voor soja- schroot. Maisglutenvoermeel no teerde eerst lager, maar was vrijdag weer in herstel. Citruspulp noteerde onveranderd en naar bietenpulp was veel vraag. Het Konsulentschap - i.a.d. voor Voedervoorziening - kwam begin augustus op de volgende prijzen: 1000 VEM 37 cent; toeslag voor 1 kg VRE 33 cent. 1000 VEVI 33 cent; toeslag voor 1 kg VRE 41 cent. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de Paardenmarkt van 14 augus tus te Den Bosch werden 186 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ1.800,tot ƒ2.850,Voljarigen van ƒ1.500,— tot ƒ2.500,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.450,tot ƒ2.450, 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.450,— tot ƒ2.450,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ1.000,tot ƒ1.850,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.000,- tot ƒ1.850,Veulens (merries) van ƒ500,tot ƒ1.000,—; Veulens (hengsten) van ƒ500,tot ƒ1.000,Hitten van ƒ600,tot ƒ1.450,—; Shetland pony's (merries) van ƒ225,tot ƒ450,Shetland pony's (ruins) van ƒ225,tot ƒ450,Jonge slachtpaarden van ƒ4,— tot ƒ6,—, kg.gesl.gew.; Oude slachtpaarden van ƒ4,50 tot ƒ6,20, kg.gesl.gew.. De handel verliep slecht. Aardappelen in de Gemeenschap In Nederland zijn in de week tot 15 augustus de noteringen op de ter mijnmarkt voor Bintje 50 mm opw. aanvankelijk fors gedaald, later weer enigszins hersteld. Het 'weer' had een overwegende in vloed op de ontwikkeling van de prijzen. De berichten uit Nederland geven aan dat in de verschillende regio's de situatie sterk uiteen kan lopen. Er wordt melding gemaakt van een goede stand van het gewas, voorts van een te verwachten goede, totale opbrengst met een niet al te groot aandeel bonken, doch ook van ver wachte aanmerkelijk lagere op brengsten. Alle faktoren die eerder tot onzeker heid van de markt bijdragen dan tot een nuchtere analyse. In enkele gebieden in de Duitse Bondsrepubliek werden de eerste Bintjes reeds geoogst. Voor de andere soorten lopen de prijzen sterk uiteen, mede en vooral ook afhankelijk van de kwaliteit. In de deelstaat Nordrhein-Westfalen meldt men hogere prijzen voor het betrekkelijk korte aanbod aan zware aardappelen. Dienovereenkomstige meldingen bereiken ons uit Rheinland-Pfalz. Voorts dat de voortdurende droogte de kwaliteit van de thans gerooide aardappelen hier en daar nogal wat aangetast heeft. Frankrijk meldt terughoudendheid bij kopers, ondanks een niet al te groot aanbod. Veel van het aanbod is niet voldoende afgerijpt, wat de kwaliteit zeker niet ten goede komt. Een en ander drukte de prijzen. Kor te, doch hevige, regenval zou vooral het gewas Bintje ten goede zijn geko men, althans in enkele regio's. Niet temin blijft men overwegend klagen over de droogte. Ten behoeve van de industrie' werden in de week tot 10 augustus 1900 ton uit België en ca. 300 ton uit Nederland aangevoerd. Uit België blijft men teleurstellende opbrengsten melden, vooral in de grotere maten. De industrie bevoor raadt zich deels met ingevoerde aar dappelen. Het aanbod in grote aar dappelen blijft krap. Engeland meldt mede door geringe ha/opbrengsten nogal hogere prij zen dan vorig jaar. Appelen in gld/100 kg Veilingprijzen 100.- 90,- 80,- 70.- 60,- 50,- 60,- 1986 85 ON 0 J FM A MJ Veilingprijzen appels In de grafiek zijn de prijzen van alle appels - als een gemiddelde - gege ven. Uit andere informatie blijkt dat naar de rassen gekeken Jonagold in 1985/1986 het beste uit de bus komt. Golden Delicious kende een matig prijsverloop. Afgezien van de maand augustus is het seizoenver loop in beide jaren hetzelfde. Opval lend is wel het hogere prijsnivo in het laatste jaar. De reden is de kleine oogst in Europa, zeker ook in Ne derland. De invloed van de oogstomvang had nog groter kun nen zijn maar de maten waren rela tief klein en omdat er hagelschade was, werd het percentage industrie appels groter. 22 Vrijdag 22 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22