VOO It in: Vit OII \Y Drie leuke dagen en veel goede vrienden p.i. zuid geluid 'Licht op PJZ Oost Zeeuws-Vlaanderen' Uitwisseling de Braakman - Warnsveld: redaktie Peter Risseeuw onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Het is al weer enkele weken geleden dat wij, de Bond van Plattelands vrouwen afd. 'de Braakman' en de Z.L.M. een uitwisseling hadden met de plattelandsvrouwen en de Gelderse Maatschappij van Land bouw uit Warnsveld. Het is allemaal van de winter begonnen toen we een verzoek ontvin gen of we iets voor een uitwisseling voelden. We hebben er even over gepraat en besloten om dat maar eens een keer te doen. Het is ontzet tend leuk geworden! Er is een kommissie samengesteld van enkele plattelandsvrouwen en een paar mannen van de Z.L.M. De kommissie is een paar keer bij elkaar geweest en heeft telefonisch kontakt gehad met Warnsveld. Er is, toen besloten dat ze 26, 27 en 28 juni bij ons te gast zouden zijn. Ze kwamen met de bus en met 45 personen. Dus werd er eerst gezocht naar gast gezinnen, dat liep voorspoedig daar een heleboel mensen zich spontaan opgaven om iemand in huis te nemen. Toen kwam de vraag: wat gaan we organiseren tijdens die 3 dagen. We kregen de schuur van de fam. Haak tot onze beschikking die die 3 dagen het centraal punt zou zijn van de uit wisseling. Vandaar zouden we steeds samen komen voor aankomst en vertrek. Dijken Eindelijk was het dan zo ver. Het Op deze wijze willen wij onze PJZ-afdeling eens in de schijn werpers zetten. Over de afgelopen jaar gehouden aktiviteiten zullen we ons kort uitwijden. Bowlen Bowling is een aktiviteit die altijd een geweldige opkomst heeft'. Deze avond wordt elk jaar in okto ber gehouden in de Vlaanderenhal te Sas van Gent. Er worden dan twee banen afge huurd voor twee uur, men houdt dan een kleine wedstrijd onder de aanwezigen leden en niet-leden. Nadien wordt er nog altijd nage praat en nog wat gedronken zodat je gauw in de kleine uurtjes zit voor je thuis bent. Zaalvoetbal Zaalvoetbal is één van de aktivitei ten die alleen voor een klein groepje leden en niet-leden is weggelegd. Om de maand, of hooguit 2 maanden wordt er dan een wedstrijd gehou den tegen een team uit onze streek. Wel krijgt zaalvoetbal meer belang stelling onder de leden en niet-leden. Het PJZ voetbalteam speelt zijn wedstrijden over 't algemeen in de Sporthal te Axel. Dus als er leden zijn, of teams, die te gen ons willen spelen kunnen zich opgeven bij: Ina de Pooter, tel. 01153 - 2257. Vogeltjesmarkt De vogeltjesmarkt heeft weinig be was 26 juni en rond de middag zou den de gasten arriveren. We hadden een bepaald punt afgesproken waar we hen zouden opwachten om ze dan verder naar de boerderij te brengen. Daar werd het gezelschap ontvangen met koffie en bolus; 'echt iets Zeeuws', waarna ze werden toe gesproken door de presidente. Toen de koffie op was zijn ze weer in de bus gestapt voor een korte rondrit door het land van Axel. Tijdens deze rit heeft iemand van de ZLM wat van de omgeving verteld, wat zeer in de smaak viel. Je hoorde steeds weer 'wat een dijken en grote stukken bouwland!' Om 5 uur waren ze terug bjj de fam. Haak, waar alle gastgezinnen reeds aanwezig waren. Er werd even kennis gemaakt en ieder nam zijn gasten mee naar huis, want die avond was men vrij om elkaar wat beter te leren kennen. De volgende dag zou een drukke dag langstelling, omdat dit op zondag morgen is en dan willen de meesten uitslapen. Zeskamp De zeskamp is een provinciale akti viteit die wordt georganiseerd door de Regio van Oost- en West-Zeeuws- Vlaanderen. Deze wordt elke eerste zaterdag van 't nieuwe jaar georganiseerd in de praktijkschool (Landbouwschool) te Schoondijke. De opkomst is altijd zeer goed. De vrijdagavond wordt er al begon nen met opbouwen, zaterdagsmor gens wordt alles dan nog eens nage gaan of alles wel goed in elkaar zit, is dit dan niet 't geval, dan kan er al tijd nog wat aan worden veranderd, 's Middags om één uur wordt dan het startschot gegeven. Gezinsavond Deze feestavond wordt gehouden eind januari of begin februari en wordt georganiseerd in samenwer king met de Z.L.M.-kring Axel. Er wordt, net zoals bij de Zeskamp, door beiden opgebouwd en afge broken. Deze avond wordt geopend door de voorzitter van de Z.L.M.-kring Axel, en daarna wordt de voorzitter van de P.J.Z. naar voren gevraagd om zijn verhaal te doen over wat er allemaal gebeurt bij de P.J.Z. en 't ledenaantal. Soms komt er ook nog een derde spreker, dat is dan iemand die komt praten over de PJZ in z'n geheel. worden, n.l. rondrit door West Zeeuws-Vlaanderen en een bezoek aan Brugge. En 's avonds een barbeque. Brugge De Warnsvelders hadden te kennen gegeven dat ze graag eens naar Brug ge wilden gaan. 's Morgens 10 uur vertrokken we met de bus vanuit de Braakman rich ting Biervliet, langs het beroemde standbeeld van Willem Beukelsz. die daar al jarenlang zit te kaken. De tocht ging langs heel de zeedijk en duinen voor zover dat kon tot aan Retranchement. Onderweg is verteld over de dijken op deltahoogte, het afwaterings systeem in West Zeeuws-Vlaanderen en de verscheidenheid aan gewassen op het land. De Warnsvelders waren ontzettend leergierig: van allerlei vragen kregen we te beantwoorden. Eén ding von den ze toch wel vreemd: heel de Scheldedijk en de duinenrij langs de Noordzee gevolgd en bijna geen zee te zien. Nu vlug richting Knokke-Brugge want om 12 uur werden we verwacht in de stationsrestauratie, waar de koffie en koeken al op ons stonden te wachten. Om 1 uur kwamen onze gidsen om ons mee te nemen naar het Minnewater, vanwaar de ekskur- sie begon. Gesplitst in 2 groepen werd begonnen aan een wandeling van 2 uur door Brugge. In Brugge is zoveel te zien en alles honderden jaren oud: watertjes met bruggetjes, kerken, kapelletjes, ka thedralen, begijnhofjes, steegjes, musea, het stadhuis met de markt Bij binnenkomst krijgt ieder een kopje koffie aangeboden en nadat de voorzitters hebben geopend is er nog tijd voor een tweede kopje. De bediening is in handen van vrijwilli gers van de PJZ. Daarna werd er een toneelstuk opge voerd door de PJZ en daarna een to neelstuk van de ZLM. Dan wordt er een kleine pauze ge houden, de muziek stelt zich op en de bar gaat open, dan wordt er ge danst tot in de vroege uurtjes, met tussendoor een grote verloting met veel mooie prijzen. Trekkerbehendigheidswedstrijd 25 april jl. werd er een trekkerbehen digheidswedstrijd gehouden. Het parkoers was dit jaar uitgezet bij de fam. Haak - de Mul op de Knol (tussen Hoek en Terneuzen). Het parkoers was uitgezet in de wei. De belangstelling was goed, er waren veel jongeren aanwezig. De scheidsrechters waren van de RAK om te jureren. Na afloop was er de gelegenheid om onder genot van een versnappering na te praten over de verrichtingen die waren gedaan. De uitslag was als volgt (er waren 10 deelnemers): le. Chiel de Pooter (zoals de afgelo pen jaren) 2e. Ko de Kraker 3e. Chris Hollebek 4e. Jack Westerbeke 5e. Peter de Pooter 6e. Jacki Verstraten 7e. Peter van der Hoofd 8e. Jan Wolfert 9e. Frank de Klerck en 10e. Tonny de Pooter Voor de eerste drie was er een prijs(je). Schuurfeest Grandioos sukses, dit is voor herha ling vatbaar. Het werd gehouden bij de fam. Dieleman te Zaamslag. Nogmaals dank aan de Fam. Dieleman. omringd met allemaal heel oude huizen. Elke brug, kerk, straat of wat dan ook heeft z'n eigen historie en eigen verhaal en aan de gids kun je merken dat ze 'Bruggeminnend' zijn, anders kun je niet zo over je stad vertellen. Brugge is het water trouw gebleven: In de middeleeuwen en in de Bour- goundische tijd brachten schepen uit de hele wereld hier welvaart en macht. Nu varen de toeristen op het zelfde water en kunnen ze zien dat Brugge in al die jaren de vroegere glorie trouw en zorgzaam heeft we ten vast te houden. Zou er in Neder land zo'n stad te vinden zijn? Maar aan alles komt een end. Om kwart over vier werden we ver wacht in Zeebrugge, voor een ron drit door de havens. Zo oud als Brugge was, zo modern zijn de ha vens van Zeebrugge. Hier hebben we de westelijke en oostelijke haven- dam gezien. Deze dammen zijn met blokken opgebouwd en met de kom- puter op de millimeter uitgerekend. Dit hele projekt is gebouwd in samen werking met de Oosterschelde- werken. De grote zeesluis is groot genoeg voor zeeschepen van 125.000 DWT, lengte 500 mtr., breed 57 mtr., nutti ge diepte 10,5 mtr. De vissershaven is de belangrijkste van België, vooral garnalen worden hier aangevoerd. De jachthaven ligt vol met allerlei pleziervaartuigen, van kleine zeil bootjes tot grote motorjachten. Het visserkruis, opgericht ter nagedach tenis van de omgekomenen. De treinferries met handelsverkeer op Harwich door veerboten van 40 spoorwagons. De marinehaven met oorlogschepen en kazernes. De fruithaven met z'n kiwi's'en bananen. De haven met au totransporten. De kolen en ijzerets haven. De kontainer terminals met vervoer op Engeland, Australië, N- Amerika en Z-Afrika. En tot slot natuurlijk het toeristen- en zakelijke personenvervoer met* of zonder auto. De gids heeft dit ons alles op een zeer leuke manier uitgelegd. 't Schuurfeest werd door bestuursle den en leden ingericht. De avond werd muzikaal omlijst door 'n disco. Zowel leden, aspirant-leden en donateurs waren uitgenodigd, verder waren alle be langstellenden welkom op 't Schuur feest van PJZ Oost Zeeuws- Vlaanderen. Het bestuur Het bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter: Leen Dees - Zaamslag vice-voorzitter: Jack Westerbeke - Vogelwaarde le sekretaris - Ina de Pooter - Zaamslag 2e sekretaris - Frank Martens - Ter- neuzen le penningmeester - Marian de Bue - Axel 2e penningmeester - Karin Dieleman - Hoek overig - Roeli Troost - Zaamslag Programma '86/'87 Zoals elk jaar maken we de laatste bestuursvergadering een programma voor na de vakantie voor het seizoen '86/'87. De data zijn nog niet hele maal bekend, maar 't ziet er als volgt uit: - sept. '86 - een bezoek aan de molen van Spui??? - 10 oktober '86 - bowlen te Sas van Gent - november '86 - een bezoek aan de Alarmcentrale te Terneuzen - januari '87 - Zeskamp - januari '87 - Ledenvergadering - februari '87 - Gezinsavond - maart '87 - Bezoek aan een cham pignonkwekerij - maart '87 - Zwemmen in de 'Roompot' - april '87 - Trekkerbehendigheids wedstrijd - mei '87 - Grandioos Schuurfeest met tussendoor zaalvoetbal en ook wel eens touwtrekken of volleybal len, wil je eens meedoen neem dan kontakt op met iemand van 't bestuur, ook als je bijv. een andere aktiviteit weet. P.J.Z. Oost Zeeuws-Vlaanderen: Ina de Pooter - 01153 - 2257 en Frank Martens - 01150 - 94949. Na onderling overleg is gekozen om even op verhaal te komen, na deze drukke dag in Sluis. Hier kreeg ieder de gelegenheid om een uurtje te doen en te laten wat hij zelf wilde. We mochten pas om kwart over zeven terug zijn in de Braakman. Overi gens alle lof voor de chauffeur die, ondanks z'n hooikoorts, ons overal veilig doorheen heeft geloodsd. De man heeft die dag 2,40 mtr. papier gebruikt om z'n ogen en neus af te vegen. De goede man was op een verkeerd moment in ons mooie Zeeuws-Vlaanderen gekomen, met al z'n bloeiende bomen en graslan den en slootbermen. De Warnsvel ders wilden Brugge zien, nou ze heb ben Brugge gezien! Het was een vermoeiende, maar prachtige dag, wat ik trouwens iedereen kan aanraden. Barbeque We waren precies op tijd thuis, de barbeque's waren al aangemaakt. Enkele dames hadden de avond te voren sausjes en salades gemaakt. Een paar heren hebben zich ver dienstelijk gemaakt door de hele avond er voor te zorgen dat iedereen voorzien werd van worst of een an der stuk vlees. En natuurlijk was er ook gedacht aan de inwendige mens in verband met de heersende warm te. Drankjes in overvloed. Het is een geslaagde avond geworden. De gasten hadden in de bus een lied in gestudeerd, dat die avond ten gehore werd gebracht en bizonder geslaagd was. Enkele leden deden nog een voordrachtje in hun dialekt, dat was heel leuk. Iedereen kon buiten zitten tot in de late avond. Het was wel licht de mooiste zomeravond gewor den die men voor zo'n evenement had kunnen kiezen, wat natuurlijk nog eens ekstra bijgedragen heeft aan het sukses van deze avond, tegen middernacht begon moeiheid en slaap onze gasten toch parten te spe len en ging men geleidelijk huis waarts. Iedereen was voldaan, ook de organisator, omdat alles zo prima verlopen was. Wie weet zullen we dit nog eens overdoen. Afscheid Het was alweer de laatste dag. 's Morgens om 9 uur bij de bus. Daar werd druk afscheid genomen van el kaar met 'misschien tot volgend jaar'. Want we zijn uitgenodigd om een tegen-bezoek te brengen. Ik denk dat daar dankbaar gebruik van ge maakt zal worden, want we hebben een paar leuke dagen gehad en waar schijnlijk een stel goede vrienden aan over gehouden. V.d. Bilt Dan de bus in, want we zouden nog een bezoek brengen aan de firma v.d. Bilt te Sluiskil. Enkele van ons zijn nog meegereden. We werden daar ontvangen met koffie en koek. Terwijl we koffie dronken heeft me neer v.d. Bilt een heleboel verteld over vlas, hoe het groeide, hoe het werd geoogst en verwerkt werd. Daarna kreeg ieder de gelegenheid om vragen te stellen, waar dan ook gebruik van werd gemaakt. Want vlas is voor onze gasten een heel vreemd gewas. Toen werd de groep verdeeld, waarna het bedrijf en ma chines werden bekeken, daarna was er ook gelegenheid om het winkeltje te bezoeken waar dan ook gebruik van gemaakt werd. Velen wilden wel wat meenemen naar huis van de produkten die ge maakt zijn van vlas en dat zijn er heel wat. Daarna werd het tijd voor vertrek, de fam. v.d. Bilt werd hartelijk be dankt voor het bezoek dat we moch ten brengen. Er werd afscheid genomen van onze vrienden uit de Achterhoek, die via de boot huiswaarts keerden. We kunnen terugzien op een paar drukke, maar plezierige dagen die voor herhaling vatbaar zijn. Verder willen we iedereen nogmaals bedanken die op welke wijze dan ook heeft mee geholpen om deze uit wisseling te doen slagen. Namens de kommissie: Ria Dieleman, Hoek De reisleiders: Ko en Annet de Jonge, Biervliet Vrijdag 22 augustus 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21