gropatax Open Dag van fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt zlm Zitdagen Ploegwedstrijd UTV-dagen: concours der kampioenschappen Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Open Nederlandse Kampioenschappen Hoefsmeden op Flevohof Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. pej Agrarische Dag Sprang Capelle De ZLM-Kring Langstraat organi seert in samenwerking met de studie- klub rundveehouderij een Agrari sche Dag te Sprang Capelle waar voor iedereen wordt uitgenodigd. Deze dag zal plaatsvinden op zater dag 30 augustus a.s. op het gemeen- terrein aan de Fazant te Sprang Ca pelle. U kunt deze dag de eindkeu- ring volgen van cira 40 kalveren, welke door de deelnemers deze win ter zijn aangemeld.Ook zal een aan tal oude traktoren landbouwwerk tuigen worden tentoongesteld. Ver der zijn er gedurende de gehele dag stands, ingericht en "bemand" door de ZLM, PJZ, SEV, plattelands vrouwen, tuinbouwvereniging en verzekeringen. Breng buren en vrienden mee!!! PJZ Het is de bedoeling dat op deze dag de plattelandsjongerenorganisatie nieuw leven wordt ingeblazen.Nade re gegevens kunt u vinden in de stand op het terrein. Mocht u, uw zoon of dochter belangstelling heb ben om lid te worden, neem dan kontakt op met de PJZ-standhouder of met één van de ZLM- bestuursleden. Tijdens de jaarmarkt van Zuiddorpe op zaterdag 6 september organiseert de RAK weer een ploegwedstrijd. De wedstrijd vindt plaats op een perceel lichte zavelgrond van dhr. Chr. Jan sen gelegen aan de Provinciale weg te Zuiddorpe. Aanvang van de wed strijd 13.30 uur. Opgave vóór 3 sep tember bij Frank Kuijpers, tel. 01148-2914. Ploegwedstrijd Walcheren De ploegkommissie Walcheren orga niseert dit jaar haar jaarlijkse ploeg wedstrijd op zaterdag 30 augustus a.s. Aanvang 13.00 uur. Het terrein is beschikbaar gesteld door M. Mar- kusse en gelegen aan de tweede weg te Nieuw- en St. Joosland. Opgave hiervoor tot uiterlijk maandag 25 augustus bij W. de Buck, Meiwerf- weg 14, Gapinge, tel. 01181-341. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-2101Ö tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Zaterdag 6 september en zondag 7 september zullen rond 100 fruit- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven over het hele land, door het publiek bezocht kunnen worden. De Nederlandse Fruittelers Organi satie organiseert een open dag van de fruitteelt, dit jaar voor de vijfde keer. De Vereniging van Nederland se Tuinbouwstudiegroepen sektie Vollegrondsgroente, die de teelttech- nische belangen van de vollegronds groente behartigt, organiseert dit jaar voor het eerst een open dag op het gebied van de vollegrondsgroen te. Andere sektoren van de land- en tuinbouw organiseerden dit jaar reeds - soms voor het eerst, soms reeds jaren achtereen - een open dag. kei, broccoli, suikermais, roodlof en ijsbergsla. Hieronder de fruitteeltbedrijven die mee doen aan de 'Open Dagen': Zeeland: M.J. van der Maas te Haamstede; P. Flikweert te Nieu- werkerk; A.C. de Rooy te Oud- Vossemeer; Gebr. Versprille te Krabbendijke; Gebr. Zuidweg te Ka- pelle; W. de Jager te Kapelle; H. van Liere te Goes; I.P. Luteyn te Grijps- kerke; A. de Milliano te Oostburg; J. Flikweert te Aardenburg. Noord-Brabant: Proeftuin Nrd.Bra bant te Breda (Onderzoek Groenten en Aardbeien); P. Rommers te De fruit- en vollegrondsgroenteteelt sektor presenteert zich bewust begin september. De bedrijven zijn dan op z'n mooist. Het fruit hangt dan aan de bomen, klaar voor de oogst, en er is vers geplukt fruit beschikbaar voor de konsumptie. Daarnaast is juist dan veel te zien aan volgroeide vollegrondsgroentegewassen Over vollegrondsgroente valt te mel den dat zo'n 16.000 bedrijven zich hier mee bezig houden. Belangrijke produkten zijn witlof, spruiten, prei, peen, bloemkool, sla en andijvie. We zien de laatste jaren dat er steeds meer nieuwe groenten bij komen. Te noemen zijn o.a. ven- Etten-Leur (Fruitteelt); A. van Pop- pel te Etten-Leur (Groenten, o.a. prei en augurken, en Aardbeien); J. Feynen te Prinsenbeek (Groenten, o.a. sla, andijvie en witlof); C. Ver meer te Prinsenbeek (Groenten, o.a. ijsbergsla, spinazie, witlof); H. Klij te Prinsenbeek (Groenten, o.a. knol venkel, prei); F. van Opstal te Prin senbeek (Groenten, o.a. prei, spina zie en Aardbeien); C. van Aert, Bre da (Groenten, o.a. bloemkool en nieuwe gewassen); Veiling RBT, Breda (Afzet groenten en fruit); Gebr. Brabers, Dongen (Groenten en Aardbeien); C. Snoeren, Dongen (Fruitteelt). Demonstratie uienoogstmachines Op woensdag 24 september a.s. zal door het CAT te Goes in samenwer king met de takorganisatie akker bouw Zeeland in Oosterland op Schouwen- Duiveland een erkende demonstratie met uienloofmaaiers, uienloofklap- pers en uienzwadrooiers worden ge houden. Aan de demonstratie wordt deelgenomen met 11 rooimachines. Hiervan zullen 7 machines de monstreren met loofmaaien en loof- klappen in dezelfde werkgang. De demonstratie zal worden gehou den op een perceel van C. Meijer B.V. in Kruiningen. Het perceel ligt aan de Noord Hogeweg te Ooster land, afslag Sirjansland, dan tweede weg rechts (achter restaurant de 'Blauwe Keet'). De demonstratie be gint om 13.00 uur en eindigt ca. 16.00 uur. De uitsteldatum is vrijdag 26 september. Inlichtingen over eventueel uitstel worden op de demonstratiedag via telefoonnummer 01806 - 14166 ver strekt. radio - t.v. Dinsdag 26 augustus a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 1T.56 uur Geen uitzending. Donderdag 28 augustus a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De geschiedenis van het Nederland se bos', een vraaggesprek met dr. J. Buis van de Vakgroep Agrarische Geschiedenis van de Landbouwho geschool in Wageningen. Op de Utrechtse Vee- en Paardenda gen (in hippische kringen UTV- dagen) zullen op vrijdag 19 en zater dag 20 september in en rond de Utrechtse Veemarkthallen weer een groot aantal kampioenschappen worden gehouden. Zo staan er o.a. 7 hackneyrubrieken en 5 rubrieken voor aangespannen Friezen op het programma. Het WPN houdt op de ze dagen haar nationale keuringen voor rij-, tuig- en basispaarden. Bo vendien zijn er opnieuw de keurin gen van runderen, geiten, varkens en schapen en is er een nieuwe afdeling voor geregistreerd jong fokvee. Na dere informatie via tel. 030-717358 of 319755. Open dagen proefboerderij Cranendonck Regionaal Onderzoek Centrum Cra nendonck. Op dinsdag 2 en woens dag 3 september zal de proefboerde rij geopend zijn voor alle belangstel lende boeren en boerinnen. Het the ma van deze open dagen is perceels verbetering. Men is welkom op 2 en 3 september van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur. Op deze tij den zullen de rondleidingen over het proefbedrijf beginnen. Zie ook el ders in dit blad. Accouniantsunie (boekhoudburo) der/I.M tel.01100-15710 (Goes) tel. 01 180 I 1451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110- 6051 (Zierik/ee) tel. 01116- l540(Renesse) FIJNAART: vrijdag 29 augustus a.s. 11.30 - 13.00 uur, Hotel de Graanbeurs. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70- F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O V M. tel.no.: 01100- 38000 Polisafdeling: 01 100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 m Landbouw huis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. Zuidweg Landbouw huis - Stationslaan 4 - Zevenbergen De heer J. Vroegop heeft geen spreekuur in de maand augustus m J. Markusse, hoofd Voorlichting, tel. 01100-16838. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. J.R. Kikkert, tel 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100-21010. A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651-2082. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant. Rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren bereikbaar via 01100-21010. De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het"beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Op vrijdag en zaterdag 26 en 27 sep tember vinden voor de eerste maal de 'Open Nederlandse Kampioen schappen Hoefsmeden' plaats. Dit voor Nederland unieke evenement wordt georganiseerd door de Neder landse Vereniging van Hoefsmeden in samenwerking met Flevohof. Dit jaar zullen zo'n 80 deelnemers uit binnen- en buitenland deelnemen aan de open kampioenschappen. Ook krijgen de bezoekers de monstraties te zien door het Fries Vierspan en worden er voor het pu bliek 'Koningsschietwedstrijden' ge houden, met medewerking van een Schuttersgilde uit Deurne. Tevens wordt de beste schutter tot Flevohof-schutterskoning uitge roepen. Tijdens de Open Kampioenschappen op vrijdag en zaterdag kunnen de deelnemers inschrijven voor na tionale en internationale onderdelen van de kampioenschappen. Liempde 1987 op 11, 12 en 13 mei Op dit moment al wordt druk ge werkt aan de voorbereidingen van de 32e Werktuigendagen Liempde, hoewel deze nog een aantal maanden van ons verwijderd zijn. Deze Werktuigendagen, welke uniek zijn in Nederland doordat eksposi- tie, demonstratie en voorlichting sa mengaan, worden gehouden op 11, 12 en 13 mei 1987. Noteer deze data alvast. Benoeming adjunkt-direkteur management RVV Met ingang van 1 september a.s. is ir. M.A. de Vries benoemd tot adjunkt-direkteur management bij de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) van het ministe rie van landbouw en visserij. Hij volgt in deze funktie ir. W. de Wit op, die onlangs is benoemd tot direkteur van het instituut voor pluimveehouderij 'het Spelderholt' in Beekbergen. De heer de Vries, geboren 7 juli 1948 in Zierikzee, zal speciaal worden be last met de financiële en personele aspekten van de RVV. Daarnaast behoort automatisering tot zijn ta kenpakket. Pag. 4 KNLC voorzitter Vare kamp: Boeren moeten fiskaal ge holpen worden. Pag. 5 Chinese minister van land bouw bezoekt bedrijven in Ne derland; Oogstwerkzaamheden verlopen zeer vlot. Pag. 6 Uit de praktijk; Rond de Schelde. Pag. 7 Houdt bij suikerbiete- noogst verliezen en tarra beperkt; Suiker Unie neemt uienbedrijven Mol over. Pag. 8 Graszaadgewas onder tar we goed uit stoppel laten komen. Pag. 9 Zoogkoeien in de plaats van melkvee; Hoge voederwaarde voorjaarskuilen. Pag. 11 Tuinbouwklanken. Pag. 12 Oogstmethode vlas volgt die van graan; Machinaal oogsten van morellen. Pag. 13 Jac. de Bruijn experimen teert met computer op akker bouwbedrijf. Pag. 15 Sociaal Economische Voorlichting bereikt veel leden van de ZLM. Pag. 17 Centrale keuring WPN. Pag: 21 Voor de vrouw; PJZ geluid. 2 Vrijdag 22 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2