Sociaal Ekonomische Voorlichting bereikt veel leden van de ZLM Genieten van de 'laatste' zomerdagen? Werkverslag Sociaal Ekonomische Voorlichting: Agrarische Studiereizen De sociaal ekonomische voorlichting van de ZLM is een neutrale en objektieve dienstverlening van de ZLM waar veel gebruik van wordt gemaakt door de leden. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1985 - 1986. Het spreekuur werd bezocht door ca. 250 personen. Er werden 1012 gezinnen bezocht die om advies vroegen, en aan de ondernemer en zijn gezin zijn 1042 schriftelijke adviezen en rapporten verstrekt. Door middel van 59 lezingen en gespreksgroepen werden 2648 men sen bereikt. Aan 17 kursussen werden 67 dagdelen (3 keer 50 minu ten) besteed met een totaal aantal deelnemers(sters) van 456. Er wer den 76 artikelen geschreven, waarvoor een grote lezerskring bestaat. In dit verslagjaar bleek dat voor goed ingewerkte krachten bij de so ciaal ekonomische voorlichting een grote belangstelling bestaat. Vooral de banken zijn afnemers van gerou tineerde krachten. Het inwerken van nieuwe voorlich ters vraagt tijd en aandacht. Het zou noodzakelijk zijn, aldus de dienst in haar verslag, hieraan nog meer tijd en aandacht te besteden doch het normale werk dient ook door te gaan. Het is dan ook van uitzonder lijk belang dat er nu een mogelijk heid bestaat om landelijk anticipa tiekrachten aan te stellen die na een inwerkperiode direkt ingezet kunnen worden. De vraag naar individuele voorlich ting groeit nog steeds. De SEV zoekt steeds meer naar samenwerking met andereri en verwees waar dat nodig en wenselijk was. 'De voorlichtings dienst wil haar vertrouwensfunktie behouden en zo mogelijk nog verder uitbouwen, onpartijdige en niet- kommerciële voorlichting is en blijft noodzakelijk'. Ondernemerschap van groot belang Ondernemen is bepaald niet afwach ten wat de toekomst zal brengen en je daar zo goed mogelijk bij trachten aan te passen. Ondernemen is voor uit proberen te ^ien wat de toekomst zal brengen en daarvoor tijdig de geëigende maatregelen nemen. De volgende ontwikkelingen worden op dit gebied door de SEV gekonsta- teerd. Aan de ene kant is er de on dernemer die zich opstelt als een ma nager ten behoeve van het bedrijf, die probeert marktgericht te produ ceren met een open oog voor bedrijf- sekonomische aspekten en voor planmatige beheersing van kosten en opbrengsten. Hij aanvaardt de uit daging die op hem afkomt, in vesteert in vakkennis en laat zich niet uit het veld slaan. Verder reali seert hij zich dat de tendens naar be- drijfsvergroting onmiskenbaar is. In de meeste gevallen heeft hij een goe de uitgangspositie of hij, weet die te verwerven. 'Aan de andere kant zien we ondernemers en bedrijven die het nu en in de toekomst moeilijk zullen krijgen. Hierbij valt te denken aan bedrijven met een geringe omvang waarvan, vanwege de beperkende be palingen van superheffing, interim- wet en een overschotsituatie van di verse produkten, financiële offers zullen worden gevraagd die zij niet kunnen opbrengen'. De voorlichters valt het op dat naast soms spanningen om financiële rede nen er ook spanningen zijn over za ken als melk-, mest- en stand- plaatsproduktierechten (straks mis schien ook voor suiker en graan, waarvoor fikse bedragen worden be taald om het eigen en bedrijfsbelang veilig te stellen). In de praktijk, zo wordt in het verslag gekonkludeerd, verwerven die ondernemers produk- tierechten die reeds een sterk bedrijf hebben. Vaak wordt de vraag gesteld of het aksent niet meer ge legd moet worden op die bedrijven die de melk werkelijk nodig hebben voor hun voortbestaan... Bedrijfsovername De bedrijfsoverdracht wordt niet eenvoudiger, het is immers vaak niet mogelijk om door uitbreiding van de produktieomvang op het eigen be drijf de zoon/dochter een volwaar dig inkomen te bezorgen en hierdoor een zekere vermogensvorming te verkrijgen, zo vermeldt het verslag. Er dient daarom gezocht te worden naar alternatieve mogelijkheden bui ten het bedrijf. Wat opvalt is dat bij het vormen van een maatschap met de bedrijfsopvolger op bedrijven waar slechts bestaansrecht is voor één kind verschillende ouders menen dat er toch een plaats opengelaten moet worden voor het toetreden (toetredingsbeding) van twee kinde ren. Ieder gezin dient zijn eigen oplossing voor dit vraagstuk te vin den, men dient zich echter goed te realiseren dat er maar zeer weinig bedrijven zijn waar voor twee opvol gers ook in de toekomst perspektie- ven zijn. Steeds weer wordt onder vonden dat de andere kinderen moeite hebben met overdracht tegen verkeerswaarde van verpachte grond, zeker van die gronden die voor een hogere prijs gekocht zijn dan de verkeerswaarde van verpach te grond. Tevens blijkt dat bedrijfsovername van bedrijven met een niet al te ster ke positie moeilijk of niet realiseer baar zal zijn. Of deze bedrijven ver kocht zullen worden of als part-time bedrijven zullen worden voortgezet moet worden afgewacht. Beleid marktgerichter De SEV konstateert dat er ten be hoeve van de landbouw in Neder land, een meer marktgericht beleid gevoerd gaat worden. Noch op de korte noch op de langere termijn zal het mogelijk blijken om voor een overschottenmarkt te produceren zonder dat dit invloed heeft op de prijsvorming. Iedereen in de land bouw zal dienen te beseffen, zo staat in het verslag, dat kostprijsverla ging, kwaliteitsverbetering en pro- duktiviteitsverbetering geen loze kreten maar trefwoorden zijn. Hier op inspelen is noodzakelijk, indivi dueel en gezamenlijk. Een uitdaging om gezamenlijk (landbouworganisa ties, koöperaties, handel en in dustrie) te zoeken naar alternatieve gewassen en/of produkten waarvan geen overschotten zijn is noodzake lijk. Het gaat niet alleen om het telen, maar ook om het tot waarde bren gen van het produkt en er een afzet voor kreëren. De wetten inzake mi lieu aangelegenheden waarmee de in dividuele ondernemer te maken krijgt zullen aanpassingen vragen die niet door iedereen bijgehouden kunnen worden maar waar wel op ingespeeld dient te worden. Dit zal niet zonder de hulp van de overheid kunnen, zo meent de SEV. Grondgebruikerszaken In de afgelopen periode moesten weer verschillende pachters hun be drijf kopen. Overnameplannen en financieringsbegrotingen werden op gesteld. De lage rentestand maakte dat velen de pachtgrond die ze aan geboden kregen kochten. Vroegtij dig advies vragen over grondgebrui kerszaken blijkt in de praktijk de nodige vruchten af te werpen. Dit zelfde kan gezegd worden over de ruilverkavelingen in de verschillende fasen van uitvoering, zo meldt het verslag. Projekt 'Rekenen voor beslissen' Het proefprojekt 'rekenen voor Denken wij in Nederland eind augustus, begin september al aan het woord nazomer, in vele ge bieden van Europa zomert het in die periode nog volop. Maar ge lukkig, de échte hitte is dan voor bij. Een ideale tijd om er een paar dagen op uit te trekken en te genieten van de laatste zomerda gen van 1986. Wanneer en waar? Voor de hele snelle beslissers zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de Agrarische Studiereis naar de El- zas/Vogezen, van 25 t/m 30 augus tus 1986. Een interessante reis met veel agrarische bezoeken en goed eten. Iets meer tijd om te beslissen heeft u voor de 5-daagse busreis naar de Harz, van 1 t/m 5 september 1986. Onbezorgd genieten in een luxe hotel in een bos- en heuvelrijke omgeving. Bezoeken aan agrarische bedrijven, oude, statige steden zoals Goslar en Göttingen en wandelen in een na tuurpark. Heeft u liever wat meer drukte om u heen, dan is Portugal de juiste be stemming. Van 3 t/m 10 september verblijft u in de prachtige stad Lissabon. Van hieruit worden ekskursies gemaakt beslissen', opgezet in de winter '84/'85 in Zuid-Beveland en Oost Zeeuws-Vlaanderen, is met tien groepen in West-Brabant en Zeeland voortgezet. De samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichting was goed. De bijeenkomsten (vijf per groep), zijn - zo blijkt uit de evalu atie - tot tevredenheid van deelne mers en begeleiders verlopen. Door 70% van de deelnemers werd om een vervolgbijeenkomst gevraagd. Het doel was het bewust maken van het belang van bedrijfsekonomisch in zicht en het aanbrengen van vaardig heden in het rekenen, gericht op het nemen van beslissingen ten behoeve van het bedrijf. Ook aan andere vormen van groeps- voorlichting werd veel aandacht besteed, o.a. aan de voorlichting in de verschillende fasen van de ruilver kaveling. In Axel en Zaamslag werd, in samenwerking met de distriktsin- genieur van de landinrichtingsdienst, een inleiding gehouden over 'Wat betekent de ruilverkaveling voor de boer'. Dit leidde er mede toe dat er een aanvraag tot ruilverkaveling werd ingediend voor dit gebied. In Woensdrecht werd over hetzelfde onderwerp een inleiding gehouden in samenwerking met de NCB. Het meerjarenplan 'Boerin en Maat schappij, opgesteld door de agrari sche kommissie van de Plattelands vrouwen in samenwerking met de SEV, is een ander (geslaagd) voor beeld van groepsvoorlichting door de SEV. Financiering Van de meeste bedrijven, die een be roep deden op de SEV, werd een li quiditeitsprognose gemaakt. De oplossingen die werden gevonden met de ondernemers bestonden uit herfinancieringen, het afstoten van een bedrijfstak, zoeken naar inko mensmogelijkheden buiten het be drijf en bedrijfsbeëindiging. Betalingsmoeilijkheden doen zich voor in elke bedrijfstak, maar het diepst slaan de financiële problemen toe bij de leghennen en opfokbedrij- ven. Voor veel bedrijven is de situa tie uitzichtloos. Het is moeilijk om in deze tijd financieel zwakke bedrij ven de juiste adviezen te geven. Het slagen hangt in grote mate af van de instelling van de betreffende onder nemer en zijri vrouw. De SEV onder vindt daarbij soms moeite de men sen aan te tonen dat het niet gaat om naar alle windrichtingen en maakt u kennis met het vriendelijke Portuge se volk. Er echt even uit zijn bent u in het kleine land Luxemburg. De busreis er na toe door de Ardennen is al de moeite waard. U logeert in een hotel in Clervaux, vandaar uit bezoeken aan de ommuurde stad Luxemburg, agrarische bezoeken, wijnkelders, een porseleinfabriek en het kasteel van Clervaux. De mooie busrit langs de Moezel geeft u een goed beeld van de mooie omgeving in dit land, dat van 11 t/m 16 september 1986 be zocht wordt. Zon, zee en aardige mensen zijn de trefwoorden voor het eiland Kreta. Maar Kreta biedt meer. Oudheden, veel landbouw, vaak op een primi tieve manier uitgeoefend, bergen en hoogvlaktes, schilderachtige dorp jes. Van 26 september tot 3 oktober verblijft u in een hotel aan zee aan de noordkust van het eiland. Op het Spaanse eiland Mallorca valt heel wat te bekijken, schitterende vergezichten, druipsteengrotten, de beroemde parels van Mallorca, glas blazerij, en een ongerept binnenland met veel boomgaarden: amandelen, de zekerheid maar om de rentabili teit van het bedrijf op korte en lange termijn en of er voldoende beschik baar komt uit het bedrijf voor le vensonderhoud, rente, aflossing en investeringen. In sommige gevallen blijven de banken te lang doorgaan met financieringen omdat de zeker heden voor hen voldoende zijn. De kredietoffertes van de banken verto nen overigens onderling grote ver schillen, waarbij de SEV behulp zaam bij het beoordelen daarvan is. Werkprogramma 1986 - 1987 Omdat er met nieuw aangestelde mensen wordt gewerkt van wie de meesten nog in hun inwerkperiode verkeren, zal vooral het groepswerk niet uitgevoerd kunnen worden op een wijze zoals de SEV dat graag zou wensen. Getracht wordt dit op te vangen door de schriftelijke voor lichting nog intensiever te doen dan in voorgaande jaren gebeurde. In de praktijk blijkt echter dat schriftelij ke voorlichting veel individuele vra gen oproept. Ten behoeve van het inwerken van de nieuwe medewer kers, zal een beroep worden gedaan op de kliënten om meer op spreeku ren en/of zitdagen te verschijnen. Het moet dan mogelijk zijn meer mensen te helpen in een kortere tijd. Het projekt 'U staat er wel achter, maar hoe staat U er voor?', dat af gelopen jaar geen doorgang kon vin den, zal in de kringen van Noord- Brabant en in die van Tholen, St. Philipsland, Schouwen-Duiveland in samenwerking met plattelandsvrou- weii en jongeren in twee afdelings vergaderingen worden uitgevoerd. In de overige kringen zal het niet mogelijk zijn dit projekt uit te voe ren. Het doel, zo staat in het werk programma te lezen, is dat er een nog betere bewustwording optreedt van de huidige positie en situatie van eigen bedrijf en gezin, dat er kennis wordt genomen van de mogélijkhe- den die er voor bedrijf en gezin zijn, dat alle mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk worden benut en dat men kritisch blijft op de positie van de zelfstandigen onder de zich wijzi gende omstandigheden. Verder zal, in samenwerking met het konsulentschap in Zeeland, in Tho len en St. Philipsland, Schouwen- Duiveland, Oostburg en Zaamslag het projekt 'Rekenen voor Beslissen' worden uitgevoerd, bestaande uit vijf middagen of avonden. vijgen en citrusvruchten. De periode van 1 t/m 8 oktober is ideaal, u ver blijft in een hotel in Palma Nova, vlakbij de hoofdstad Palma. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure 'Agrarische Studiereizen 1986' kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, tel. 085 - 512087 tussen 08.00 en 18.00 uur (eventueel 085 - 427784). Verzorgd reizen in vertrouwd ge zelschap. Aanvraagformulieren afschot reewild seizoen 1987 Belanghebbenden, die nog niet in het bezit zijn van een aanvraagfor mulier voor een vergunning tot af schot van reeën, kunnen dit aanvra gen bij het ministerie van landbouw en. visserij. Met een vergunning mo gen reegeiten en reegeitkalveren tus sen januari en maart 1987 en reebok ken tussen mei en september 1987 worden afgeschoten. De formulieren moeten vóór 1 okto ber 1986 worden gestuurd. Diegenen die in het vorig seizoen in het bezit zijn geweest van een af- schotvergunnmg, krijgen het aan vraagformulier automatisch toege zonden. De formulieren kunnen worden aan gevraagd op het volgende adres: Ministerie van Landbouw en Visse rij, Direktie Natuur, Milieu en Fau nabeheer, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Afgelopen jaar hebben enkele voorlichters de dienst der SEV verlaten. Hier neemt Jaap van Wijck, voorlichter te Zeeuws Vlaanderen, samen met zijnvrouw afscheid van de ZLM. Voorzitter Doeleman wenst hem daarbij het allerbeste. Vrijdag 22 augustus 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15