bobanh Q Alternatieve gewassen telen? Onderneem 't met de Rabobank. Graslandverbetering centraal tijdens open dagen Cranendonck de akkerbouw. Bij de pk zitten specialisten die zul nen vertalen in een passc een scherpe prijsstelling De Rabobank is ei gesprekspartner die, son hart voor uw bedrijfstal langdurige samenwerkin wachten van een n coöperatieve bank. 1)2 e investeringsplan- ide financiering met n deskundige s kritisch, maar met kiest voor een Zoiets mag u ver- PJGN viert 40-jarig bestaan Door het gewijzigde EG-marktbeleid staat de teelt van eiwit- en oliehoudende produkten, onder andere veldbonen, volop in de belangstelling. Nieuwe gewassen bieden interessante perspectieven. Maar dan zijn bedrijfsaanpas- singen en een alternatief bouwplan nodig. Dit vergt investeringen met de nodige conse quenties op de korte en lange termijn. De Rabobank is als geen ander thuis in Dit jaar staan de open dagen op Cranendonck, die gehouden worden op 2 en 3 september a.s., geheel in het teken van grondverbetering en herinzaai van grasland. Goed graslandgebruik vraagt een lang groeiseizoen, een vlotte voederwinning, weinig vertrapping en be schadiging van de graszode en een goede bewerkbaarheid van de per celen. Pas dan levert grasland de hoogste opbrengst. Een belangrijke voorwaarde voor een hoge opbrengst en dus een lagere kostprijs per kg melk, is een goede ontwatering. Het gras groeit dan eerder in het voorjaar, terwijl de percelen ook vroeger bereden kun nen worden. Niet alle percelen op het proefbedrijf Cranendonck vol doen aan die eis. Hier zou buisdrai nage verbetering in kunnen brengen. Deze kan echter alleen goed funktio- neren als de afvoer van het water via de sloten goed geregeld is. Vaststellen grondwaterstand Om er achter te komen hoe diep de buisdrainage moet komen te liggen en welke slootwaterstand het beste is, dient men eerst te meten hoe hoog het water komt in de winter. Door enkele waterstandsbuizen verspreid over het perceel te plaatsen kan die eenvoudig vastgesteld worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van een pvc-pijpje van circa één meter lang. In de onderste 20-30 cm worden wat gaatjes gemaakt met boor of zaag en hierover doet u een oude nylonkous. Deze buis wordt dan 80 cm in de grond geplaatst, waarna bijv. elke week de grondwaterstand wordt op genomen. Komt de waterstand in hqt pijpje regelmatig binnen 40 cm on der maaiveld, dan is de grondwa terstand de hoofdoorzaak van de problemen. Verlagen grondwaterstand Verlaging van de grondwaterstand kan worden verkregen door het aan brengen van een diepere perceels ontwatering. Hiervoor komt tegen woordig vooral de aanleg van buis drainage in aanmerking. Dit kan echter alleen goed werken als men de drains kan laten uitmon den op een goede afvoersloot. In een goede afvoersloot staat de slootwa terstand meestal dieper dan 90 cm onder maaiveld. De drains die op een diepte van 80 cm onder het maaiveld liggen, kunnen dan het wa ter goed afvoeren. Onderbemaling Is een dergelijke afvoersloot niet aanwezig of in verband met de wa terstanden in de hoofdafvoersloten niet te maken, dan is het zeker bij grotere kavels aan te raden om de mogelijkheden van onderbemaling te bekijken. Afhankelijk van de af stand tot het elektriciteitsnet is dit een eenmalige investering van ƒ4.000,tot ƒ5.000,eksklusief kosten van de te graven sloot. Naast een demonstratie met de aan leg van een buisdrainage, zal op de open dagen ook aandacht worden besteed aan beoordeling van bodem profielen in verbrand met de per ceelsverbetering en aan technische aspekten van onderbemaling en sloot (talud)onderhoud. Egaliseren Een ander probleem op veel percelen en ook die op Cranendonck, is de aanwezigheid van ingesloten laag ten. In een ingesloten laagte blijft gemakkelijk water staan, waardoor de goede grassen verdwijnen. Er blijven dan zwarte, kapot-getrapte plekken over met nog wat slechte watergrassen. In die situatie is egali seren nodig. Het zal duidelijk zijn, dat de vruchtbare grond zóveel mo gelijk boven moet blijven. Daarom moet er van tevoren worden ge ploegd. Met een kilverbord kan goed worden geegaliseerd. Ideaal is het wanneer we zodanig kunnen egalise ren, dat de percelen iets rond komen te liggen met een lichte helling naar de sloot toe van zo'n 0,3 a O,597o. Als gevolg van het egaliseren kan de be rijdbaarheid en bewerkbaarheid van het perceel aanzienlijk verbeteren. Het percentage grond in de voor- droogkuil kan daardoor tevens gaan dalen. Het is de bedoeling tijdens de open dagen enkele percelen met een kilverbord te egaliseren. U krijgt te vens uitleg over de beoordeling van zogenaamde hoogtekaarten. Zaaibedbereiding Een goed zaaibed is vooral voor het kiemen van het ingezaaide graszaad zeer belangrijk. Er moet niet alleen voldoende lucht, maar ook genoeg vocht beschikbaar zijn. Dit is te be reiken door te zorgen dat de grond redelijk vast ligt met een los boven- laagje van zo'n 2 a 3 cm. Als dan wordt gezaaid op deze diepte, komt het zaad op de vochtige ondergrond te liggen. Dat is voor de kieming en de begingroei ideaal. Ook is dit straks gunstig voor de beweiding, omdat er dan minder wordt ver trapt. Het bereiden van een goed zaaibed begint bij het stukmaken van de oude zode. In de praktijk wordt hiervoor meestal een bladen frees gebruikt. Aan het stukmaken van de oude zo de moeten de volgende eisen gesteld worden: - het moet ondiep gebeuren, maksi maal 5 cm diep; - de zode moet helemaal worden los gemaakt; - bij frezen mogen de stukjes niet groter zijn dan 2 a 3 cm Aan deze voorwaarden kan worden voldaan wanneer de rijsnelheid en toerental op elkaar afgestemd zijn en de messen van de frees scherp zijn. Wanneer daarna het land geploegd wordt, krijgen zaden van slechte grassen en onkruiden geen kans om te kiemen en er wordt vaste en voch tige grond bovengebracht. Dit laat ste bevordert een vlotte kieming van het ingezaaide gras. Het is wel be langrijk dat niet te diep, goed kerend en aansluitend geploegd wordt. Met een juiste inzaaitechniek is dan suk- ses verzekerd. Ook van de zaaibedbereiding en de herinzaaitechniek zullen op Cranen donck demonstraties te zien zijn. ir. R.A. Molhoek Konsulentschap voor de Rundvee houderij te Tilburg De kommissie die het 40-jarig bestaan van de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland voorbereid is enthousiast bezig om de 2e mei 1987 tot een groot feest te maken. Diverse oud-PJGN'ers zijn inge schakeld om een aantrekkelijk pro gramma voor de reünisten in elkaar te zetten. In grote lijnen staat de da gindeling reeds vast: 's-morgens is de jaarlijkse Algemene Vergadering van de PJGN, 's middags een reünie en 's avonds is de jaarlijkse kulturele selektie met als thema vrijetijds besteding. Het aksent van de viering zal liggen op het middagprogramma: de reünie. Tijdens de reünie zal het jubileum boek worden aangeboden. Een groepje oud- en huidige PJGN'ers is bezig dit boek gestalte te geven. Een schets van het verleden en het heden zal daar een deel van zijn. Een blik gericht op de toekomst zal de hoofd moot worden van het jubileumboek. Voor de viering van het 40-jarig bestaan op 2 mei a.s. in 'De Ree horst' te Ede zullen zo mogelijk alle oud PJGN'ers een uitnodiging ont vangen. Onder het motto 'zegt het voort...' is iedere oud- en huidige PJGN'er uiteraard van harte welkom. 14 Vrijdag 22 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14