J. Bom, Wissenkerke repelt en dorst vlas met aangepaste kombine in één werkgang Machinaal oogsten van morellen Oogstmethode vlas volgt die van graan: Historie Werkwijze Methoden Aanpassingen De jongste ontwikkelingen in de oogstmethoden van vlas wijzen in een richting die ook die van graan is gegaan. Wellicht dat over enige jaren het afzonderlijk repelen en dorsen van de vlasbol letjes tot het verleden behoort, en dat net als bij graan het dorsen op het land plaatsvindt. Op prak tijkschaal vindt dat nu reeds plaats op het bedrijf 's Graven- hoek van de heer J. Bom te Wis senkerke (Noord-Beveland). Met behulp van een door Bom zelf bedachte en in samenwerking met mechanisatiebedrijf Leen- poel B.V. te Kamperland ge- konstrueerde repelinrichting voor vlas op een kombine wordt het in het zwad liggende vlas op het land in één werkgang gere peld en gedorst. Tevens wordt hierbij het zaad gereinigd. Hiertoe is een demontabele repe linrichting als voorzetstuk op een gewone kombine bevestigd. Dat is een zelfde soort kombine als die destijds de graandorsmolen van het boerenerf verdrongen heeft. De repelinrichting voor vlas voorop de kombine vormt een kombinatie die tot nog toe enig in zijn soort is. Vanaf de tweede helft van de ja ren 70 is er een hoop geëksperi- menteerd op het gebied van me chanisatie van de vlasoogst. In eerste instantie zijn die eksperi- menten niet goed uitgepakt, de methoden, gericht op het groen oogsten van vlas, waren kort ge zegd te ingewikkeld. De heer Bom, één van de leden van de vlaskern, is toen op eigen zeilen verder gevaren. Hij is zich gaan richten op een dors-repel unit, waarbij het geoogste zaad als zaaizaad kan dienen. Na een aan tal jaren waarin telkens aanpas singen en veranderingen nodig waren is hij nu zover dat een systeem bereikt is dat erg goed funktioneert. Na geplukt te zijn in een goed rijp stadium blijft het vlas 10 tot 14 dagen (deze zomer maar een week) liggen om de zaden te laten drogen. In deze veldperiode kan het vlas eventueel een keer ge keerd worden. Het dikkere zwad zorgt voor meer open land tussen de zwaden, waarop onder natte De vlasoogst/combinatie in volle aktie weersomstandigheden de zwaden met bolletjes op 'droge' stukken gekeerd kunnen worden. Deze zomer was dat niet nodig. Daar na is het de beurt aan de kombine om de bolletjes eraf te kammen en te dorsen. Het strovlas legt de kombine weer netjes in een zwad achter zich neer. De ervaring heeft Bom geleerd dat na het dorsen het zaad droog genoeg is. Als het eventueel, door in een enigszins onrijp sta dium geoogst te zijn, nog iets 'jeugdwarm' is, moet het zaad heel dun over de betonvloer uit gespreid worden en zonodig een keer met de voorlader worden omgewerkt. Bom: 'Men moet de temperatuur van het opgeslagen zaad aan de hand van een steek- thermometer goed in de gaten houden, want lijnzaad is een heel raar zaadje en broei moet zeker voorkomen worden'. Het strovlas blijft gedurende 5-6 weken op het land liggen, en wordt dan eenmaal gekeerd. De ze veldperiode, waarin het dauw- rootproces plaatsvindt, is 1-2 we ken langer dan gebruikelijk, doordat het zwad wat dikker is. Door dit dikkere zwad ontstaat er geen mooie bruine dauwroot, maar de kwaliteit van het dauw- root strovlas dat ontstaat is toch alleszins redelijk. Het nadeel van de weersafhanke- Een frontaanzicht van de aangepaste kombine: in de 'tentjes' links en rechts op de kombine wordt het vlas gerepeld. Daarna worden de bolletjes naar de kombine getransporteerd waar vervolgens wordt gedorst lijkheid blijft bestaan. 'Daarom heb je een grote dorskapaciteit nodig, om op tijd het lijnzaad veilig te stellen', vertelt Bom. De kombine van Bom pakt twee za den tegelijk en kan daardoor ca. 1 ha per uur verwerken. Onder gunstige omstandigheden heeft Bom met de kombine in twee da gen 20 ha vlas verwerkt. De tech niek, met name de reinigingska- paciteit voor de zaadjes, laat nog niet toe dat er meer dan 1 ha per uur gedaan kan worden. 'Het verlies aan zaad op het veld is bijna nihil. Andere oogstme thoden werken ook goed maar zijn duurder of laten nog te veel zaad achter op het veld', aldus Bom. Bij de Franse methode (plukken, spreiden in zwad, dro gen, zaad afwrijven van de sten gel, eventueel nadrogen, dorsen en reinigen) blijft er altijd een be paald percentage achter op het veld (dat dan 's winters wel als nog van de stengel wordt afge haald, voor lijnolie), en is er een weerrisiko. Bij de Russische me thode (plukken en repelen tege lijk, uitgebreid drogen, dorsen en reinigen) is er een minimaal weer risiko, de verliezen zijn ook mini maal, maar de droogkostén zijin relatief hoog omdat het zaad 'nat' geoogst wordt. Bij beide methoden moet achteraf nog ge dorst worden, en is nogal wat Het gerepelde vlasstro verlaat de kombine weer in zwaden mankracht vereist, reden waar om Bom goede perspektieven ziet voor zijn systeem. De eerste vruchten daarvan heeft hij in middels geplukt: een zeer vlotte oogst in 1986. Wellicht dat het voor andere boeren een opening is om erop in te haken. In de opeenvolging van werk zaamheden past het in ieder geval goed in het bouwplan van de heer Bom. Na het trekken en het repelen-dorsen van het vlas heeft hij het voorzetstuk van de kom bine gehaald, waarna de oogst van het graan kon beginnen. Als dat klaar is, is het tijd het stro vlas te persen, waarna de tijd voor het rooien van de aardappe len is aangebroken. Lex Kattenwinkel ,.~r s «,v Het vlaszaad wordt in bakken gestort en vervolgens in de schuur opgeslagen Morellen of andere zure kersen worden steeds meer machinaal ge oogst, vooral nu de Munckhof trilmachine sterk is verbeterd. Deze door vier wielen aangedreven en bestuurde machine is nu volhydrau- lisch. De morellen worden van de boom af getrild, opgevangen op een zeil en middels een transportband naar grote bakken met op 5°C gekoeld bronwater gevoerd. Handwerk blijft ook hierbij bestaan, want blad, takjes en andere ongerechtigheden moeten nog uit de wa terbakken worden gevist. De tijdsduur tussen oogst en verwerking tot jam wordt zo kort mogelijk gehouden, liefst zo dat de vruchten geen nacht in het water blijven staan. Deze machine van 140.000 gulden is in gebruik bij loonbedrijf Veens uit Andelst. Mede, op initiatief van de veiling Zetten, is getracht wat te doen aan de kostprijskant, gezien de lage opbrengsten (door veel goedko pe importen uit het Oostblok). In sa menwerking met een tiental telers wordt dit innovatieprojekt in de om geving van Zetten verder ont wikkeld. Tot nu toe werden de bomen zoda nig gesnoeid dat de vruchten zo laag mogelijk kwamen te hangen (pluk- gemak), bij gebruik van de schud machine is dat echter ongunstig. 'Om het opvangzeil en de trilbek goed onder de bomen door te kun nen laten gaan mogen er tot een hoogte van 70 cm geen gesteltakken voorkomen', zo deelde ons de heer Andela van de veiling Zetten desge vraagd telefonisch mee. Dat bete kent dat de bomen anders gesnoeid moeten gaan worden, maar een idea le situatie kan natulirlijk niet van het ene op het andere jaar ontstaan. Het De verbeterde Munckhof plukmachine voor morellen is hier in bedrijf bij fruitteler Frans Brandenburg uit Heteren vergt enige jaren eer de bomen aan de nieuw-gestelde norm kunnen vol doen, omdat niet alle laag zittende gesteltakken er in één keer afges noeid kunnen worden. Ook de snoei hoger in de boom behoeft aanpas singen. Morellen groeien aan éénja rig hout, dientengevolge zitten ze vaak een eind van de stam. Om ze niet buiten het zeil te doen vallen moeten de takken zonodig wat inge kort worden. Bomen of stroken die nog ongeschikt waren om met de machine geplukt te worden zijn overgeslagen en moeten met de hand worden nageplukt. De bomen die met de machine zijn geplukt blijven vrijwel schoon achter. De verliezen zijn laag, reden waarom het meren deel der telers zeer tevreden is. Vori ge week dinsdag (12 aug.) zijn de laatste getrilde morellen geoogst. Dit jaar is ii) Zetten e.o. ca. 20 ha op de ze manier geplukt, bij plukkosten van 40 ct/kg. Volgens de heer Ande la is het gebruik van de machine op een areaal van ca. 25 ha rendabel. 12 Vrijdag 22 augustus 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12